Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

786 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 17 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 04 Oktober 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8p5v69927d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■■■■nHPMPtaHPOTMM ^■Pvam*MM*OTw «■■■«i^lwafav^MWW]*^ ^■^^MM^PIVaW^PVIWWVWPR* ppnwimManrai^ «9 HHHHHHH Nr 229 Vlaamse Maandag 17 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . ■ fr.0,30 3° Bladzijde**'°° 2e Bladzijdefr. 2 en3,00 Rechterlijke afkondigingen. . >3,00 Voor alle annoncen ilch wenden ten buxwrtt. SiPIBTBRSTèSAT, J#. BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BRUSSEL RIJDELD HET DUITSG VIJFTIENDE JAAR Maandag: 17 Augustus 1914 i 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand telgië, VTdchtvrMtr. 1473.50 Nederland, «20106.01 Andere landen31,111.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad .10, St. Plettrstraat, Irusttlr ' tn op de postkantoren Alle abonnenten ontvanaen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 ff.) hebten recht op een gratis boekenpremie. van BRTSSEL VERSCHIJNT 7 M& PER WEEK Gazet TELKFOGW Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 BELGISCHE SOLDATEN P VERKENNING £Ke3£C5" Officieele ! Gevechten bij Thienen EDEOEEUNGEN1 Madedeelkgen van de Fransehe le^at DE FRANSCHEN ZIJN MEESTER IN DE VOGEEZEM. — DE DUITSCHE SCHEPEN DURVEN DE ENCELSCHE VLOOT NIET AANVALLEN Brussel, 15 Oogst. De Fransehe legatie te Brussel deelt navol gende nota 10 danks goed geleide tegenaanvallen dei Duitschers bezettenonze troepen sedert dtrit dageninen en openingen de Vogeezen vijand heeft reservetroepen moeten bij , die geen stauden hebben en de wapens nu,e.-: Een gansche afdeeling heeft zich met hare tegen welken prijsdie waren in België kunnen mitra ach* worn\ Ii van de Bruche is aan ons. In Op Zij zal op vraag aan de overheid, bijzonderaan de glts en aan de burgemei de inlichtingen bezorgen die ze zal bekomen hebben en aan de Regeering de voi >en welke voortvloeien uit hare opsporingen en noodig schijnenvoor het land. In g e va! de Regeering eetwaren aankoopt za'. -de kommissie het verkoopen en de verdeeling ervan regelen in het land. PRIJS DER EETWAAR Bij koninklijk besluit van 14 Oogst 1914, genomen in uitvoering der wet van den 4 maand, wordt de hoogste prijs vastgesteld tegen welken de bloem, het gewoon brood, de 1 opeis, de inlandsche tarwe, het zout, de suikeren de rijstmogen verkocht, worden. Het kent aan de provincie-goeverneurs enaan daeesters het recht toe die waren op te eisenen,bij den groothandel, en leveraars, voor dé voeding van het volk. Zeer strenge straffentreffen het opsluitendier \s en al de overtredingen op hikkingen van het besluit. Die prijzen zijn : ukio bloem van 25 % ten minste : 23 fr.\ de 100 kgr. ... woon brood : 0.32 fr. het kgr. zonder onderscheid van kwaliteit. ; is : 9 fr. de 100 kgr. van 15 Oogst BEVOORRADING DER BEVOLKING Een kommissie beambten van het ministerieva.n binnenian'buitenlandsche zaken, van oorlojeldwezen on van landl is tot stand gekomen, om de bevoorradii: bevolking te verzekeren in de goedkoopste voorwaarden. Die kommissie zal opzoeken : r Welken voorraad van alle slag het land bezit. Welke mondbehoeften, noodig voer het land gedurende den tijd van bezet, beschikz.ij.n op de vreemde markten. 1 welke voorwaarden, in hoeveel tijd en Hof Ministerie van Oorlog verzoekt ons het publiek te willen kenbaar maken dat het niet moet verwonderd zijn indien de post niet regelmatig toekomt. De dieositen hebben het nu zeer druk daar zij zich onledig houden met een werk dat met de nationale verdledliging in nauw verband staat. Daaruit spruiten vertragingen die door ieder met kalmte en vertrouwen moeten verdragen worden; indien die voorvallen, is het enkel met het oog Op hot welzijn des lands. Ons leger bevindt zich nog altijdin een voordeeligen toestand. De gevechten, waaruit het zegevierend is gekomen, hebben nog het moraal der troepen verho» In het algemeen zijn de strategische schikkingen dusdanig dat men. ten slcch men, zou moeten den aanval van den vi het hoofd bieden, in voordeeJige voorwaarI den wat ons betreft. Koningin m net YolKsnuis Nochtans is het ..iet 0™™^^ dat «g maar weinig volk zouden te bekampen heliMen kan nog niet bepaald zeggen wat gebeuren zal. Wat zeker is, is dat onze generalestaf al de noódige schikkingen genomen heeft om aan alle voorvallen te kunnen hst hoofd bieden. De Koningin wil aan allen welkeNietscforikken indien men rechts of links oorlogsplaag getroffen hewoord van . , tf, , v.- •; - steun,, waarvan Hare Ma- eenontploffing hoort. Waj yermelei nder bij middel van het kruit en men gelooftveertig gek waluden die in het gemakkelijk dat die ontploffingen het gebul- liuis van Brussel woi.1,be- Jjerzjjnvan^ctkanon Het was 1 ngeveer 5 uui1st in, Brussel, 16 Oogst. GEEN PLOTSE AANVAL TE DUCHTEN Brussel, 16. - De plotselinge aanval langs ike moest eindigen met een storrn- p Frankrij'k is mislukt,evenzeer als Uiehjkeinval diT Duitschers langs Nan- ! c -v - I 'IV:mislukkinghehben de atie en samentrekking met • de grootste orde plaatsgehad. I Het expeditiekorps va.n Engeland js ont1sche MEESTERSCHAP OP ZEE Ou het Kanaal, ùo^ All antifonen Oceaan enzee zijin wij volslagen . Enkele kruitmijnen werden, zegt men, door'de Duitschers imgelegd. zijn .hoiRi'gciuilen zich heel gemakkelijk kunnen bevoorraden. FRANSCHE TROEPEN UIT AFRIKA ONTSCHEEPT .-anker;7.50 fr. tot 8 fr. na dat tip. i [nlandftche tarwe : 21 fr. de 100 kgr. in : i groot : 0.06 fr. het kgr. ; in 't klein : het kgr. MiiMi-,in 't groot : 0,03 fr. het kgr , 't klein : 0.70 fr. het kgr. st, in 't groot :0.57 fr. het kgr.'t klein • 'kgr. in 11'! EEN ROEREND VERHAAL HOE EEN INWONER VAN JOLIMONT ONTSNAPTE In ecu Brusselsen blad verschijnt dit roerend verhaal : Een Soldaat van Joliment, dde gedurendevier dagen te Luik had gestreden, bekwam verlene geweerkolfslagen van een Duitscheren W'.ekwetst Hij kon echter nog vluchten, toen hij ontmoet werd. dooi Du il schors. Een officier vroegi neg schieten zou. Dlaat, zeer ver- zwakt, kon nog antwoorden : « Ik voel dat ik ga sterven ». Toen gaf de Duitsche officier zijn veldflesch aan den kleinen soldaat en liet hem drinken. De man herstelde wat. De officier gaf hem een paspoort als gehrekkelijk soldaat.Met dit stuk geraakte de Belg in 't militair gasthuis, hij de toelating kreeg naar huis terug te keeren. Hij vertrok uit Luik Dinsdagavond, doch viel bewusteloos neer in de statie van Piéton. Een auto voerde hem van daar naar het hospitaal van Morlarjwelz, waar hij goed verzorgd wordt, doch nog zoodanig zwak is dat hij geen onderhoud kan hebben met zijn bloedverwanten. HET DIITSCÜ PLAN -VERIJDEL» Parijs, 15 Oogst. — Een officieele meleding- geeft (ie volgende inlichtingen over hetgeen tot nog toe gebeurde : — Verijdeling van het Duitsch plandat voor do-el had een dubbele bliksemsnelle aanval : a) op de Fransehe greniin de omstreken van Nancy, waar dieaanval gefnuikt werd nauwelijks be^gonnen ; b) op de Belgische grens waaide Duitsohe legermacht aan Luik vastgeklampt blijftsedert 8 dagen, op deMaashjn, dank de forten van Luik, deheldhaftigheid van het Belgisch legeren de tussch en komst der Fransen e ruite rij. — De volstrekte regelmatigheid deiFransohe mobilisatie en samentrekking,en dit in zeer korten tijd, hetgeen wij tedanken hebben aan die Duitsohe mislukking. — De samenschi'kking van onze be wegingen met die van den Belgischenbondgenoot die op zulke prachtige wijzehun rol van beschuttingstroepen hebbenvervuld. De Engelschen hebben hun expeditie korps ontecheept. De Russen verhaasten hun mo-bih satie. De Serviërs zijn, van nu ai, de moesvan Herzegovina en zullen Oostenrijk doen inzien welk gevaar het loopt nog andere troepen naar Hooger-Elzas te sturen. 4.— Het meesterschap ter zee.BESLUIT : Alles gaat goed voor de Bondgenooten. De üuite£h£ïs.dö^ op Amerika HEI KAN EEN STRIJD OP LEVÇN EN DOOD. — STANDPUNT VAN DEN DUITSCHEN SELIER. De « Mare >nd Compaisncie vooi oorlogsnieirws in Duitschland, deelt het volgen de mede (14 A In een interview bevestigde de Keizerlijk* Kanselier : op f-ven en (lood tusschen di Germanen .;in Rusland en voor!i uit de moorderijen te Serajewo. WLwaarschuwden Rus: hij, tegen het los breken van dien v and vroeg de ven en terwijl de Duitsche fteizer zijn werk vooi ak van den vrede voortzette en de i saai hem woorden van vrien Ischap telegrafeerde bereidde Rusland den oorlog tegen Duitschlam voor. Het hoog beschaafde Frankrijk, gehoudeii dooreen natuurlijk verbond met Rusland, wa* gedwongen zich voor te. bereiden op een aan val tegen zijn flank aan de Trans.-h Belgisch» il wij tegen het Fransen irontop rukten. Engeland, aan Frankrijkgehouden, stond;i, den weg van een Duitschen aanval teg ikustvan Frankrijk. Wij war.-n dussaakt het B ^lgiscli grondgebied te schenden, maar wij hadden i uitdrukkelijk beloofd de schade te her stellen. Nu maakt Engeland van < gelegik om een oorlog te beginner t.,'t vernietiging van onzen handel en van on ze mi Wij gaan ten oorlog met betrouwen op God ons eeuwig ras is ten krijggetogen naai dt vrijheid,gelijk het deed in 1813. Het is met eenbedroefd hart dat wij Engeland aan de van on/.c vijandendanks zulke nauwe tusschen de beschavingen dei twee landen. Engeland heeft zich aan de zijde van Unsland geschaard, wiens onverzadelijkheid enharbaarsohe onbeschaamdheid dezen oorlogverwek! hebben, waarvan de oorsprong wasmoord en de onderdrukking van hel Germaansch ' ras door h.;ch panslavisme. We verwachten dat de rechtvaardigheidszhi van het Amerikaansche volk de Engelschen tot het besef van hunnen toestand zal brei Wij richten ons tol Amerika en vragen het,ons standpunl zonderenomenh ouwen. De sympathie van de Amerikaannal ie zal gaan ua tr de Duitsche kuituur, strijdo half Aziatische,onbe- De [in in het Yolkshuis TE BRUSSEL EEN AANDOENLIJK BEZOEK baarschhi A-ordendoor D' Dein auto.ui nr Vielis, ho 1 van het [e werd dadelijkbegroel docr den h. 1van het Volks- huis, (ii door heer ambulancie. Voor elk der verpleegden vond zij, in haar edel harte van wmoeder, woorden die sten, woorden die opbeuren en w lingin 1 duizend 1 idelijktoe om de K n n rin. loon zij hél a Volkshuis ' verli huldigen. mm h. Zondagnamiddag werd in het Ministerie van Oorlog het volgende medegedeeld : SEDERT HET LAATSTE BERICHT IS DE ALGEMEENE TOESTAND NIET VERANDERD. MEN MELDT GEEN ENKELE BELANGRIJKE DUITSCHE TROEPENMACHT TEGENOVER DE ONZE. OP GEEN ENKEL PUNT IS ONS LEGER IN RECHTSTREEKSCHE VOELING MET HET FRONT VAN DEN VIJAND. OVER HET GEHEEL GENOMEN HEEFT MEN DEN INDRUK VAN EEN KORTSTONDIGEN STILSTAND IN DE OPERATIËN. i hebben de Fransehe en de Duitruiterij elkaarop veel plaatsen ontmoet : de eersten zegepraalden overal. Onze bondgenooten zijn niet ver meer vanons. Onze forten houden nog immer stand enveroorzaken zware verliezen aan de Duitschers. Men haalt aan dat-velhebber van een der forten kogels in de beenen gekregen heeft en n zijn dienst vneemt in een rolstoel. De verhalen der gevechten b n heldhaftige feitender onzen, waarin wij volle vertrouwen mogen hebben. Uhlanen verrast Diest, 15 Oogst. — Dezen morgen is een patroe]je uhlanen door onze troepen verrast geworden; \$ uhlanen maakten van die pa- Ulen werden gedc Te Grenade* bij Thienen, zijn 6 uhlanen lijks ged< ihermutseling heeft plaats gehadden nachlI -uitschers, rroote verliian te h :1 zijn geweest, pe Belgen hadden en. Eer Duïtsoh schadron uitgeclelgrd Hel blad Le National deelt mede dat Zaterdag een servidron Duitsohe ruiterij1 Hael

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume