Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2323 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Mai. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58f86c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

m : Beigië 5 centiemen, voor Rederland & cent net nnmmer VIJFTIENDE JAAR Donderdagr 14 Mei 1914 10, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m. Stlçtl, vrachtvrii Ir. 14,00 7,30 4,00 Neierlani, i i 20,0fl 10,SO 8,80 Andtrc landen > 32,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoren Dt intckrijveri voor een jaar (14 fraak), tiben récit op eene gratta boekenpremu en ten illuttreerd mluHjluc\ bijvoegtel van > Hait. Vlaamsche Gazet Nr 134 Donderdag 14 Mei 1914 I, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ÀANKONDIGINGEN i Bladiijde, per kleine rej#; ... h. 0,11 ' Bladxijds . . ' B'adiijde . (r. S in i S,00 echterlijke ecrh«nttllis(«n . > S,OS van BRUSSEL loofdopttilIsr-Eigeniir : BESTUUR EN £3.3213 AOTIE i TOLiuBHOBTE.BSiTflBKi. VERSCHIJNT 7 M A AL PER WEEK telefoq» MI UIT FRIESLAND Het Vrouwtje van Stavoren. - Stavoren, — zoo Juidt het verhaâl .van vrouwtje van Stavoren — was vroeger zoo rijke stad. dat er drempels van zilver lagen < aan de deuiren kloppers van goud zaten. Giro was er' dus die weéïdje, en niet minder gro de hoogmoedl der bevolking. Een zeikere vrouw was de hoogmoedàgs van allen... Ze wilde kdfer ovetrbUiffen... Was haar niet genoeg, dat ze 't sdhoons huis bewoonde, en de. meeste schepen op z? uitzoncî..., ze wilde nog meer bezitten < schitteren boven alilen. Zekeren dag riep z»e een van fhiaa/r schipper die naar Da.mtzig varen moest en gebood her ihaar don grootsten schat, dien hij kcopen ko mede te brengen. De zeeman beloofde dat en stak van waL Met ongeduld verbeidde de dame ziijn t rugjklear. Eindelijk vennam ze, dat het vaa tuiig in 't zddht was. Nieuwsgiierig snelde : naar die ha ven, en, zoodira het schip aan c païen lag, begaf ze zich aan boordl. — En mijn sdhat? vroeg ze trotschi I schipper liiet dbor zijn mannen een paar 11 ken van 't ruim open leggen... Daar glinster< heerîij'ke, goudgele tanve... — Maar mijn sohat ! riep de vrouw nijdii. — Hier, antwoordde dé zeeman. Wat k< er kostbaarder zdjn dan Dantzdge tarwe, waa van 't voedzaam brood gebakken wordt ? De hoogmoedige barstte in toorn los, e , verwensdite den schipper, die haar zoo slec begrepen had. — Aan welke zijde hebt ge dat graan geJ-den? vroeg ze woedervdl. — Aan bakiboord, Mevrouw... — Welnu, werp dan die vervloekte tan' aan stuurboord in zee ! De scihipper pleitte voor de aiimen in d< lande, die zoo verheugd met het graan zoi den zijn. — Ik wil gehoorzaamd worden ! schreeuA d)e dé vrouw... Het graan moet in zee ! En zoo geschiiedde het ook. De ikostbai lading wemd in de gpdven gestort. Maajr de eerlijke zeeman was verontwaa digd en voorspelde diat zij zou gestraft wo den. De vrouw trok een Kostbaren ring van ha; vinger, wierp dien in zee en sprak ho nend : — Als de zee mij dSen ring teirugschenk . ?aÀ il" aan die straf gelooverv ! Den volgenden dag had de meid der tîro sche Stavorenes een) visoh gekocht en, tosn i dezen sdhoon maakte, vond ze in die keel h( juweell van haar meesteres. Ontsteld1 li«ep 2 er mee naar de dame, die verbleekte en va scïhriib sididerdie. - De zee had haar den ring teruggieschoa ken... En de vrouw dacht aan dé straf ! Die straf kwam, zoo veirtelt de legendie ve der. Het vrouwtje van Stavoren verloor scihi na schip, ein werd zoo arm,, d'at zij haar broo bedielen moest. Maar nog hevig^r 200 dé mi; diaad1 gewroken woirden. Waar 't kostba/i"e graan in zee werd gestori ontsrtxmd een zandtoank, di-e de havein va Stavoren sJoot, zoodat de scheepvaart en d banded te niet gingen. Nog altijicli wassen, naar de overlevering ihalmen op de .barnk, naaa* dJe trotsdhe « He Yrouwenzand » gieiheeten, maar de aren bÏÏj ven ledig. *** Eenzaam fJikkerdé dien avond. toein ik va Enkhuizen naar Stavoren voer, de gasboei o >het Vrouwenzand. Een der schepelingjen herinnerde mij aa; 't hoogmoedige vrouwtje van Stavoren en, o 't spottend woord van een andJer. a Daar i imimers niets van aan I », vatte de eeinste vuti en hernam: « 't Is zeker waar gebeurd. Sta varen is een îdéin stadje ge"\vorden, het Vrou wezand Idgt daar en ik heb de ledige aren L mijn hand gehad ». Het Yrouwenzand is een uitgestrekte zand hank, waar zielfs bij ebbe nog veel wate stàat, zoodat het nooit bloot komt. De vis schers werpen er hue netten uit. En de be kende aren groeàen niet op de banik, maar o] hietl Rotode Kifef, een hoog, zandig piuot, eei soort kaap, welke in zee vooruitspringt en hie dïïjiken onnoodig maakt. Dat met de toeristei in die 'halmen — een soort duinhelm — han del giedreven wordt, spreekt van zelf. We Iklomen op ?t Roode Klef terug. Het Vrouwenzand. -- Te Stavoren 't een wedderige Hanzestad was, die b'oeien-'n den hande! op de landen oan de Oostzee >n dreef. 3t De welvaart verdwepn... maar was 't won-Dt der, dat ik droomde van eenvaardige gebou-wen, eigemaardige geve'tjes, schilderachtige te hoekjes... van een rijke oudheidskamer zeJfs.. 't immers in de gemeente, waar eens de Fiiesche te koningen h un hoif hielden ! le Stavx>ren... dat kionk al zoo bekoorlij'k ! En in ik dacht aan Veurne, Nieuwpoort, Winoks-bergen, Cassel..., meer nog aan Sluis, Veere, s, Zierikzee. Birouwershaven... n, Een «ioodé stad;, maar als de « maagd » 1, waarvan Ledeganck in zijn vers over Brugge spreekt ! Ik had pas van Enkhuizens stedenschoon 2- genoten... r- Met beilangstelling betrad ik dus hier den je Frieiidhen grond... De trein vxxw Leeuwarden le stond gereed, een 0 'boemel », maajr al was het een a blok » geweest, ik had hem aten le bliksemen naar de hoofdstad. i- Ik moest Stavoren zien, en- Hindeloopen, le Moikwerum..., maair Stavoren eerst... Toen ik het station verliet, stond'ik als ^ r. met séhriic gieslagen ! En ik keek even naar un den boemel. a Als u nog mee wil, moet u ( r- vlug wezen », waarschuwde: -ejen beiambte... 1 Neen, ik ging tooh niet mee... Was dat ai Stavoren ? Een -rectate vaart, met aan bedde " 11 zijden .wet nette, maar îheel gewone Holiland-sohe Burgers- en werkmanshuâzen ! Geen ou-de toiren, die mij wenkte, geen guitig trapge-veitje, dat mij'Jonkte... Als er maar een "'hôtel was ! And ers moest ?e ik; willen of niet, toch een trein naar Leeu- 1 wa.rden nemen ! ^ n Ja, er was een hote.1... en weldra betrad ik ] t- het eenige gasthof van Stavoren... 1 De gastvrouw ontving mij zoo vriendel'ijlk), j v- dat het eerste gevoel van teleursteliliing ver- \ dween... Een kop koffie, straks warm eten... \ •e een goed bed..., wie kon er dan nog slecht t geluiimd1 zijn? r- 1k kon nog, v66r het géheel diuister werd!, door Stavoren wandelen... Ik moest even op 1 't postkantoor ziijn... 't posfkantoor deir voor- \ ir malige Hanzestad, die hofstad der Friesche l > Ikoningen ! 1 't Was een voorsohoot groot en aile ver- i t, riahtingen gebeuren er door zoo'n sooirt bâeclht-stoeltsébuirie... Een brievengaarder, ziooals 1 men in Holland zegt, zorgt 'hier voor de ge- ^ e meénschap tussc'hen Stavoren en de overigje } :t were/!d. ^ e En nu de wandeJing ! Ik vertrok Jiangs den n linkeroever van> de vaart en Ikeerde langs de rechterzijde teriîg, eerst worstelend tegen den 1 i- fellen wind', dan mij schooiend om, niet voor- J uit te starmen. Die tocht dluurdie tien minu^ ~ ten. En dat is mijn beschrijving van Stavoren., j -- lezer! p 't Is waar, ik zag een paar protestantsche ' d kerkjes, één met een ding op 't dak, dat men J even goed voor een schoonsteen als voor een e torentje kon houden... I.k zag een school, die h :, pleitte voor het belaaig dat onze Noordlerbroe- j1 1 ders aan het onderwijs heohten... Ik zag eeni- | e ge deftige heerenhuizen... Maar daarvoor be- zoékt men niet een stad'... en een stad met t , zoo'n naarr- in de gesdhâedenis ! t Ik zag ook door dé ramen van elfce woning • - het-theeliohtje op de tafeJ... De Stavorenaars 1: ditonken geze^lig thee en kfeken intusscihen r nieuwisgierig naar den vnreemdeling. ^ Meer ka<n ik van het huidige Stavoren zelf \{ 1 niet vertellen ! i; p O, vrouwtje, waarom waart ge door uw - hoogmoed zoo verblind ? 1 Maar neen, schimpen we niet op haar, zij d is onsahuldig aan den ondérgang der rijke s Hanzestad. r Daar achter de hooge dijken grolt nog; de - vijand1, de roover, daar klotst de Zuiiderzee - over de groaidvesten van ihet Stavoren, dat ze 1 meesleepte in de diepte, toen ze zich uitbreid- dé ten koste van veel land. j, Waar nu de Zuiderzee zich uiitstrékt, Mgen ^ r vroeger het Flevo-meer en tal van plassen, h - die door gewe'ldiige Nooirdzeeviloedén, hun w - oevers verwijdden, tôt ze in de 140 eeuw met d > de groot e zee in gemeenschap stondén. Eai d 1 bij het verloren land' was ook oud-Stavoren... e' r KIoeke, sc'hoone torens, sierlijke gevels, merk- ^ 1 waardfige gebouiwen, wellke) vvij hoopten te - zien; ze werden door het water en den f>torm omver geworpen. Het tegenwoordige Stavoren — al beihoort DE ST00MP0NT ENK HUIZEN-STAVOREN ^ t€ we waren ous nabaj stavoren... JLre stoom-pont voer ons vodrbij>.. een Jog vaartuig, dat een tiental spoorwagons o\rer dé zeel brengt, ■want zooais we zeiden, beihoort dé vaart EnikhuizéivStavoren tôt de spoorwegver-binding Ami^t erdamr Leeuwardéni, of, zoo ge wilt Holiland-Friesland. En daar er uit de laatste provincie vee verzandén wordt, kan het bij ruw weer in die wagons op de stoom-pont geweldiig toegaan. Ik was nieuwsgiierig Stavoren te bezoe-ken...Zeker, al is het verhaal van het trotsche vrouwtje een legende, al was er iets anders noodâg d'an een lading graan oni de haven te stoppen..., toch vâst ik, dat Stavcxren eens j net tôt de elr stedfân van t nesiand — is tei-telijk een dbrp, een klein dorp dan nog, met geen duizend inwoners. En diat het nog een frj goadé haven bezit, dankt het aan zijn Jigging, v< daar, waar de Zuiderzee ihet smalst is, en ^ aangewezen schiijnt vooir de kortste vaart van Frie&land naar Holiland. U Zoodus Stavoren was gauw beikeken... De gebaklen bokking van den hofmeester ^ sclheen aï verteerd, want ik kreeg trek in }t t< warm eten, dat dé gastvrouw beloofd 'had, en iik spoedde me terug naar het eenige hôtel van dé voormalige rijike koopstad... e De wind joeg over de duistare zee, maar <> hier binnen was het te gezelliger. A, Hans. v MET DEENSCHE VORSTENPAAR TE LONUEN DE K0NING VAN TENEMARKEN EN PS K0NING VAN ENGELAND IN HUN RIJTUIG Naar men weet, heeft het Deensche vorstenpaar zijn reeks bezoeken aan de Europeescne loven begonnen. . Sedert Zaterda» is het te Londen, waar het met veel hartelijkheid is ontvamgen. Van Lon-len gaat de Koning van Denemarken naar Parijs, en van daar komt hîj naar Beigië en Neder-and. NEDERLAND Koninkiijk bezoek aan Haarlem De Koningin en prins Hendrik liebbon giste- j en een bezoek gebraoht aan Haarlem. Zij bo- ^ ochten diaar de werf Conrad, fabriek van c cheepsbouw en mijnbomvkundige werken, tel-snd 657 werklieden en 85 ambtenaren. Het ve-eele bedri.if was in vollen gang. Daarna maak-e liet vorstelijk echtjiaaT met een salonboot een oobtje op het Spaarne. 's Namiddags werd een s ezoek ge'bracht aan het Frans HaJsmuseum, , .aania een «rroote rijtoer door het volkskwar-ier der stad^werd gemaakt. ; . Feesten te Naarden De stad Naarden vierde D nsdag met groote ^ •leohtigheid de honderdste verjaring van den c ag waaroo de Fransohen de vesting aldaar ver- ] ieten en de Nederlandsohe troepen zegeviorend ] et stadje binnentrotken. Slechts op 12 Mei 814, zogge 5 maanden nadat de piins te Sche- ' eningen °\vas geland, werd Naarden weer een < Nederlandsohe stad. | [eukenwagens voor het Nederlandsohe léger 1 Het Ned'eriiandsoh département van ooiîog < eeft 150 keukenwagens voor de verpleging van , et loger te velde besteld. 50 daarvan worden , ervaardigd te Delft en 100 in Hongarijc. Een vreemde geschiedenis te Gasselie j ( Bij een ba.kker te Gasselte (Drenbhe) werd ruiïoft gevierd. De jonkte dooliter was ge- . uwd en zou het vaderlijk huis verlaten De J 9-jarige 20011 des huizes, een oppassend jong- 1 lensch, liop af en toe naar het ledikant omdat , ij over kiespijn klaagde. | j Te middernacht hoorde men voor het huis >mand kreunen, liep naar een drotgen greppel an een halven meter diep en vond er den 29- 1 arigen zoo 11 Geert, met krabben aan 't gelaat ^ n een blauw 00g. Men droeg hem naar huis te , ed. Op de vraag wie hem zoo .had toogetakeld, ntwoordde hij dat niemand hem leed gedaan ad. Hij was gevallen. Later werd hij bewuste- ] >os en spoedig daarna stierf hij. Over het vreemde geval doen allerlei geruoh- • . sn de ronde. Want in den loop van den avond ot ongeveer 10 uut waren er — naar dorpsge- ( oonto — wat opgeschoten jongens van 18-20 ^ lar om het huis gezien. Die azen dan op een 1 orrel en deze was hun, bij herhaling en zeer ( ovaal verstrekt. Wellidht brengt het onderzoek eenig licht in s eze hoogst vreemde histoiie, want niemand an de vraag beantwoorden wat het slaohtoffer c overgekomen. FRAJkrijk ' DE MOORDZAAK CADIOU Ingenieur Pierre voor het Assis€nhof Brest, 13 Mei. — In tegenstrijd met wat eerst end beweerd en verre van er aan te denken j en ingenieur Pierre in vrijheki te stellen, 1 3nkt de onderzoeksrechter, overtuigd dat de v L.briekbestuurder Cadiou werd vermoord waar d ij werd gevonden, er aan den ingenieur voor 1? 2t assisenhof in Juli te verzend.en. Een uitge- ^ ezen zaak is het, dat deze met den vermoor- ( î op 29 December een gesprek had. M'en weet ; it Cadiou op 30 December verdween. Hij werd irst neergeveld met een kogel, in het achter-Dofd gelost. Daar de ongelukkige niet dood v as, heeft zijn moordenaar hem de keel door- 1 îsneden. d 1 Akademiekers als volksvertegenwoordigers | Parijs, 13 Mei. — De volgende leden der ^ ransche Akademie werden tôt volksvertegen-oordiger gekoZen : de heeren Paul Deschanel, v aurice Barrés, de Mun, Denys Coohin. g Akademie van politieke wetenschappen : de H îeren Paul Beauregard en C. Benorst.. Akademie van Wetenschappen : de h. Pain-vé.spanjë —x— k DE SPANJAARDEN IN MAROKKO . d Verklaringen in de Kamer v Madrid, 13 Mei. — In de Kamer heeft de d iindster van buitenLandsahe zaken gisteren me- n >gedeeld, dat Spanje zidi niet Iheeft verbon- le vîi om in Marokko deel te nemen aan de mi- Z ;aire operaties, die na de vermeestering van E iza door de Fransche troepen zullen worden le idernomen. g Romanones, de gewezen hoofdminister, lieeft m o<\n gesçhiedk un dig overaîcht gegèven van > Miarokkaansche Investie en verklaard dat h >anje op initiabief van Frankrijk naar Marok- h > is gegaan. Frankrijk dreigde anders -aiLleen z u lil en gaa n. h Romanones herinnerde aan de moeilijkhéden, " aarmede verschillende kabinetten in die aan- f< degenllieid te kampen hebben gehad. Het ka- 11 not-Romanones weigerde cmaclitiging voor een ^ iddtooht van zoo verre strekking als generaal ^ arina wensahte te ondernemen. d Spanje moet een koloniaal leger vormen, liet 11 genwoordige leger îhervo.rmen en een minis- r" ■r voor Marokko benoemen. 11 In de Marokkaansdhe kwestie ligt Spanje's c' ekorust en aile partijen moeten samenwerken tn de oplossing, zonder daarvoor opofferingen 2 t sdhromen. J' Een gevecht in Spaansch Marokko o Madrid, 15 Mei. — De Spanjaarden hebben \ s m Marokkaansch kamp vermeesterd. Veertien j c ^standelingen zijn gedood'. Vijftien Spanjaar- | 1: 3n zijn gewond. Men heeft het doode paard van Erraisoel'l ge- i t ondèn. 1, De Politiek in Frankrijk - —:x i—— Clerikalen en konservatieven var Uleslagstemmen voor de socialister Zooais reeds gezegd, hebben de socialiste! neer dan 30 zetels in Frankrijk gewonnen. Van belang is het echter te weten dat dezi ocialistische overwinning voor een goed dee e danken is aan den steun van de klerikalen Dit feit wx)irdt door niemand gelooohend De derikale « XXe Siède » schrijft zelfs il 'ette letters aan 't hoofd van een artiikel Indien er voortaan honderd socialisten zete en in het Paleis Bourdon (de Fransche ka ner) ; indien de vrijheid van onderwijs me len dood bedreigd wordt, dan is het eilaas le schuld van een groot aantal katholieken. Hoe clubbedzinnig en ti~ou\\eloos de kleri ^alcn. te werk zijn gegaan, blijkt trouwens uï ié v'ùigeiide feiien : Te Beziers werd de so ïialist Barthe gekozen met den steun van he >laatselijk katholiek blad, tegen den gema igden republikein CI. C. Périer, zoon vai len gewezen président Casimir Périer. Te Sables d'Olonnes weTd de godvruohtign ilerikale redenaar Bazire in de verkiezirrç 'ei-slagen door een socialist, die slecihts zege deide dank zij den steun van de klerikah oyalisten ! Te Vannes zag men den godvruchtiger □•isten republikein Marc Sangnier, een mai ran groot talent, sneven voor een socialist roor wien de piaatselijke klerikale bladen to >p 't laatste oogenblik de sehaamteloosstt jropaganda hadden gevoerd. Twee bissc'hoppen hebben zelfs niet geaar eld hun geloofsgenooten aan te zetten voo le socialistisobe kandidaten te stemmen, lie rer dan een gematigd republikein te steunen Jit haat voor de gematigde republikeinei temden de katholieken voor révolutionnair< ocialisten. Heeft men ooit grooteT dubbelzinnigheid; n grooter schijnheiligheid gezien? . En dan durven de klerikalen er zich op be oemen dat zij de partij van orde en eigen- omsbescherming zijn ! ! De Mexikaansche Krisis Wilson en de bemiddeling Washington, 13 Mei. — Président Wilson erklaarde in een persgesprek overtuigd te zijn. at de bemiddeling der Zuidamerikaansche re-ublieken tôt een goeden uitslag zou leiden en at er creen erge gebeurtenissen van Mexikaan-HÎie zij3e meer zullen ontstaan. Aankomst van vluchtelingen uit Tampico Vera Cruz,13 Mei. — Volgens mededeelin-an van passagiers, per stoomschip « Boyd » uit ampico hier aangekomen met 600 Spaansche luobtelingen, hebben de regeeringstroepen den )n dezer Tampico ontruimd en zijn de opstan-&lingen thans in het bezit der etad. Da strijd bij Mazatlan Washington, 13 Mei. — Àdmiraal Howard ;int dat de strijd om Mazatlan voortduurt. Regeeringstroepen zijn op twintig kilometer in Àcapulco met benden van Zapata slaags 3raakt. Er zijn 16 Zapatisten gedood. uerta zou voornemens zijn de hoofdstad te verlaten Londen, 13 Mei. — Uit Vera Gruz komen aridhten dat Huerta van pLan is de hoofdstad Bzer dagen te ontruimen en in verband daar-lede overvloedig leeftooht en sohietvoorraad aar Puebla (de sterkste stelling tussolien Mèxi- 0 en Vera Cruz) zendt. Volgens andere Iwrichten heerscht er onder e bevolking der hoofdstad een paniek. Zij reest dat de benden van Zapata, die reeds in 3 nabijheid staan, de stad zullen vermeeste-)n. « De vreemdelingen — zoo heet het, — zul-n dan in de eerste plaats gevaar loopen. want apata eerbiedigt geon enkele vlag. Engelschen, uitschers, Amerikanen, Mexikanen zullen al-11 over de kling worden gejaagd. » en andere klok. — Verklaringen van Huerta Président Huerta verklaarde in een onder-Dud met den bericlitgever van de « Daily Te-graph » te Mexiko-stad : « De Vereenigde Staten kunnen ihier veel ver-?zen ; zij Ibebben trouwens al veel1 verloren, .1. den naam van eerlijMieid in de politiek. :d.er weet tocili, wat de zoogenaamde revolutie 1 Mexiko te beteekenen heeft. Het is een oor-■g, dien de Vereenigde Staten in vermomming ■gen ons vooren. De opstandelingen hebben uit a Vereenigde Staten niet alleen wapenen en tunitie, maar ook soldaten gekregen. Bij Tor-x>n hebben geheele kompagnieën Amerikanen, t>g wel in hun eigen uniiform, aan de zijde van en opsfcand meegovoohten. Te Gomez PalaciOj ierdio en andore plaatsen hebben wij meer dan 30 gesneuvelde Amerikanen gevonden. Ik het un kleeding laten be waren : op de uniform-noopen staat het nu mimer van de regimentei] n het Amerikaansdhe wapon. Tal van gekwet-ben spreken zelfs onze taal niet. Allés wat d< 'pstandelingen aan intendance en ambulanoc ebben, komt uit de Vereenigde Staten. » Mot welk reoht grijpen de Vereenigde Sta en op die wijze in onze binnenlandsche aange ïgenheden in ? Ministerieele Verklaringen De h.h. de Broqueville en Poullet aan het woord De h. de Broqueville heeft eindelijk inge-zien, dat hij niet langer zwijgen mocht over den beruchten brief, dien hij aan de Waalsche kandidaten gezonden heeft. De katholieke minister voerde daarover het wôord in den Senaat, maar hij zegde eigenlijk niets, dat hem versohoonen kan. De h. de Broqueville wil b!dj:kbaar het ver-wijt ont loopen dat hij ook zou opgetreden zdjn om den zetel van den katibolieken volksverte-gienwoordiger Imperiali te redden... « Ik liet mijn seikretaris aan den h. Hijmans telefoneeren » zegde de h. de Broqueville « om te vernemen of hij het met mij eens was om de h'h. de Crjguhez en Braconnier te verzoeken zich niet affKandidaten te stellen. De h. Hijmans was op reis ». Wij weten niet of de h. Hijmans in die zaak tussohengekomen is ; zoo hij het deed, dan heeft hij onvrijwililflg in de kaart van den h. de Broqueville gespeeld. Overigens ware de tusschenkomst van een volksvertegenwoordiger heel wat anders dan de regeeringsdaad van een minister. ' En de brief van den h, de Broqueville was een regeeringsdaad, vermits de minister wist dat zijn verklaringen in de dagbladen zouden verschijnen. Men heeft haast den indruk dat het de h. de l Broqueville is, die achter de Waalsche kandi-I daten geldopen heeft. t Zoo lezen wij in het Beknopt Verslag : « 's Anderdaags vertrok ik met mijn gezin naar Spa en ontving boide heeren. Ik deed hun opiner ken, dat hun kandidatuur hun wederzijd-sche partijgenooten bedreigde. Gesiteld, zei ïïi, een van u beiden komt er door, zoo nvisnoegt gij de kandidaten van rechts of liniks, die even goed Wa.len zijn als gij ; dan heeft het den schijn alsof het Waalsche vaandel gehavend uit den strijd komt. » Ik gaf aan die heeren den raad van de Waalsche bonden, u t wier naam zii verhoor hadden gevraagd, lastgeving te bekomen om dusdoend voeling te liouaen tussohen de Regeering en die bonden. » De minister gaat naar Spa, en zonder meer worden de Waalsche kandidaten door den h. de Broqueville oritvangen ! - De h. de Broqtievilile schiijnt werkelijk " niet te beseffen dat zijn zonderlinge houding 1 er veel toe bij,gedragen heeft om de Walen tegen de meest gewettigde eisohen der Vla-mingen op te hitsen. Dat vooral leggen aMe Vlamângen hem ten laste. Wat het interview betreft, waarin de h. de Broqueville verklaarde tegen de Vervlaam-1 sching dér Gentsche hoogesehool te zijn, de » minister zegde in den Senaat daarvan de ver-» an t woor de 1 ijkh eid niet te willen dragen. Dat t is werkelijk niet noodig, opdat aile Viamingen > zouden weten dat de h. de Broqueville tegen de Vérvlaamsching der Gentsche hoogesehool - gekant is. " « Nooit » zegde hij « zal ik mij Jaten verant- ■ woordelijk stellen voor een interview, tènzij il' er vooraf den tekst mocht van inzien ». * De h. de Broqueville denkt bij deze ge!e-ï genheid heel behendig te zij.n. De Viamingen zullen er in el'k geval niet inloopen ! Zoo de h. de Broqueville heel wat gespro-ken heeft om niets te zeggen, dan heeft de ■ h. Poullet op dezei'fde zitting over de voertaal in de lagere school verklaringen afgelegd, waaruit men evenmin zal wijs worden. Wij dachten de^e verklaringen hier in hun geheel op te nemen. Dat ware volstrekt nutte-loos; de Jezers zouden er toch niet in geluk-ken uit de opzettelijik verwarde redevoering van den ministèr iets duidelijks te halen. Wij bepalen er ons bij het slot van deze redevoering aan te halen : 't Is volop willekeur, zoo wordt beweerd. In het ontwerp zijn twee middelen tegen willekeur voorzien : een beraadslaging van de gemeente-raden ; een ministerieele beslissing in het « Staatsblad » opgenomen. Wij handelen dus onder toezicht van de fa-miliën, van de piaatselijke overheden en van de openbare meening. De Viamingen konden geen uitdrukkelijke bepaling bekomen, waardoor zij de verzeke-ring zouden hebben dat de onderwijstaa.1 van de lagere school in de Vlaamsohe gewesten het Neclêrlandsch zou wezen. De lagere sahool v\x>rdt dus overgeleverd aan de beraadslagingen van gemeentevaderen, die op onderwijsgebied meestal onbevoegd zijn, vermits men hun in dat opzioht geen en-kelen eisoh stelt om gekozen te worden. Langs een anderen kant hebben wij de ministerieele besluiten, die meestal dooi politielke bedoe-lingen ingegeven zijn. De Viamingen zdjn en blijven gefopt uit po-iitieke berekening. Ziedaar de slotsom, en de katholieke partij zal er de verantwoordelijk-heid van dragen tegenover gansch het Vlaam-sche volk. / Argus. Zonderling Drama te Tunis EEN BANDIET DOODGESCHOTEN Tunis, 13 Mei. — Naar aanwijzing der politie van Tunis, boden de politiekommissaris van Soukarkhas en twee ag>enten zich te Tunis aan in een koffiehiuis nabij de statie, waar zich twee welgekleede jongeiieden be-vonden. Een dezer verkla>ard>e uit Pari'js be komen. Dan haalde hij een revolver uit d'en zak en loste vier schoten op den kommissaris! Deze werd niet getroffen. Een agent schoot terug en trof den aanrandep aan hoofd en borst. De ge-kwetste is kort nadien overled-en. De tweede 1 persoon werd a-lsdan aangehouden. Beide personen zouden den h. Batt, konsul • ■m Noorwegen. in den trein hebben vermoord , om hem te bestelen. Eene vrotiw zou hun me-deplichtige zijn. DAGKLAPPER «Oa BERICHT. — Bij dit nummer van heden Donderdag behoort een bijblad. De Koning naar het Kamp van Beverloo. — De Koning reisde heden Doiniderdag af naar het Kamp van Beverloo. Te 6 uur 's morgenis is hij vertrokken in de statie van het Leopolds-kwartier.Kolonel Maes, majoor Boy d© Blicquy en kapitein Davreux vergezelden. Er hadden bijzondere oefeningen plaats van het 4° legerkorps, 16,000 man sterk en staande onder bevel van generaal Michel. Per bijzondere trein zal Z. M. in den namid-dag te Brussel terugkeeren. De koninklijke serren. — De broeikassen van Lalten zullen toegankelijk zijn tôt het publiek, van 13 1/2 uur tôt 17 1/2 uur, op de volgende dagen : Zondag 24 Mei, Dinsdag 26 Mei, Donderdag 28 Mei en Zaterdag 30 Mei. De ingang geschiedt langs de deur der voor-behouden aanlegplaats, Koninklijke Parklaan, nabij de Dikke Linde. De Deensche vorsten te Brussel. — De koninklijke stoet, die ter gelegenheid van het bezoek der Deensche vorsten zal gevormd worden. be.staat uit negen staatsiekoetsen van het hof, allen bespannen met vier paarden, de paarden bereden door pikeurs. Het is de eerste maal dat de koninklijke stallingen een voldoend aantal Angelnorman-dische paarden bevatten, om deze galarijtui-gen te bespannen. — Het bezoek van beide koningen aan Ant-werpen zal denkelijk plaats hebben op 21 #Mei. Dit bezoek heeft geen officieel karakter en wordt in het volstrektst inkognito afgelegd. Nog de troepenschouw van 20 Mei. — Thans is het vastgesteld dat de koning van Denemarken en koning Aibrecht te paard den optocht der troepen aan 't rondpunt der Tervuursche laan zullen bijwonen. Na afloop dezer parade, zullen de koningen. verffezeld door een schitterenden staf en door al de vreemde krijgsattaché's te paard naar het paleis te Brussel, weerkeeren. Het ontwerp bestaa't, ter navoigi.ng van wat te Berlijn wordt gedaan, den koninklijken stoet te sluiten met de vaandels en bannieren vari al de regimenten die aan den troepenschouw hebben deel genomen. Er was gezegd ge worden, dat de Koning van deze gelegenheid zou gebruik maken, om vaandels te overhandigen aan verschillende nieuwe regimenten. Aan dit ontwerp is verzaakt ge-worden.Een nieuwe Troepenschouw te Brussel. — Den 22 Juli, ter gelegenheid der îtationale Feesten, zal een nieuwe troepenschouw plaats grijpen, uitsluitelijk bestaande uit de man-schappen van het garnizoen. De taptoe van Zaterdag. — De militaire licht-stoet, Zaterdag aanstaande te Brussel te houden, zal den volgenden weg afleggen : Groote Markt, Beurs; Anspachlaan, Puiterstraat, Aren-bergstraat, Sinter Goedeleplein, Treurenberg, Konings- en Wetstraten, Begentlaan, Jozef II-straat, Livingstonelaan, Square Marie-Louise, Palmerstraten, Square Marguerite, Patriotten-straat, Geuzenplaats. Onze aanstaande Koninklijke gasten. — Met het 00g op het komende bezoek van den Koning en de Koningin van Denemarken aan Be'.gië, geeft de deze week verschijnende Zwecp twee fraaie, zeer giroote platen, onder-scheidenlijk voorstellende : « De Koning en de Koningin van Denemarken in den huise-! ij ken kring « en « De Amaliênburig, het koninkiijk slot te Kopenhagen n. Hetgeen verder deze « Zweep » behelst, is mede zeer belangrijk, namelijk verscheidene bloelende schetsen en verhalen. Onder deze munten uit : « Van Frans en Lena », door Joh. Demaeght (slot); « Een Kerstekindeke » (ver-volg), door Cypriaan Verhavea*t; « De Grinvel-kamer op den Bothberg »; « Gendenkschrif-ten van een Banneling in Siberië » (vervolg); drie gediohten van Jef Mennekens en drie van. Willem Gijssels; en voorts den gewonen in-houd : Kronijk, mengelwerk, twaalf kluchtige teekeningen met bijschriften, raadsels, varia, gedachten, enz. « De Zweep » kost slechts 5 centiemen per Lummei en is bij onze verkoopers en in aile gazethuisjes verkrijgbaar. Eene verdiende onderscheiding. — De h. Georges Vaxelaire, hoofdkonsul van Turkije te Brussel, komt tôt groot officier bevorderd te worden in de Keizerlijke Orde van den Medjidié, 2e klasse. Het is reeds vijftien jaar geleden dat de h. Vaxelaire tôt konsul van Turkije te Brussel werd benoemd. Aldoor heeft hij zijn tijd en zijn pogingen aangewend om de ekonomische-en zedelijke belangen te verdedigen van het land dat hij ten onzent vertegenwoordigt. Het blad «Le Jeune Turc», van Konstantino-pel, wijdt een vleiend artikel aan den heer Vaxelaire, ter gelegenheid der hem verdiende onderscheiding. Gezegd wordt dat de h. Vaxelaire, die zulke voorname plaats bekleedt in den Brusselschen handel, een trouwe vriend van Turkije is, altijd bereid de Ottomaansehe belangen voor te staan. Chineezen te Brussel. — De leden der Chi-neesche bezending. thans te Bnissel verblij-vend, hebben gâsteren in een hofrijtuig de merkwaardigheden der stad bezichtigd, onder geleide van majoor Pontus. De h. Pontus, zoon van den overleden minister van Oorlog, die langen tijd in China en Japan verbleef, is ten voile de Oostersche talen machtig en diende de Oosterlingen tôt taalman en criceroine. Op de Groote Markt stapten de Chineezen, die in Europeesche dracht waren, uit en volgden met veel belangstelling de uitleggingen hun door majoor Pontus over ons forum gegeven. Woensdagavond werd de bezending ten stad-huize ontvangen door het, magistraat der stad. Te dezer gelegenheid was een kunstfeest in^e-richt.Bij de rijkswacht. — Ten einde de aanwer-ving der rijkswacht te vergemakkelijken, wordt in h_et département van Oorlog een ontwerp in studie genomen, er toe strekkend het eerste înlij v i ngstij d pe rk der kandidaten die zioli aan-bieden, te verminderen van 6 op 3 jaar. De hoop wordt gekoesterd, dat' de gendar-men, na drie jaar de heerlijkheden van den dienst beleefd te hebben, niet zullen aarzelen een nieuwe dienstneming van 6 jaar aan te gaan ! Liederbeweging in het leger. — Met het doel den soldaat opgeweikter te maken, on zi.'nen stap lichter wanneer hij op marsoh ?, werdt heim toegeJaten onderwege vaderlandsche *n stapliederen te zingen. Dergelijke -iederen worden zelfs in de ka&erne aangeleerd. Volgens de re.gl«menten moeten er Fransohe (Waalsche), maar ook .Vlaamsclie l^ederen aangeileerd worden. Naar de bewen'ng van solda.ten die bij ons komen klagen, is dit te Brussel, onder au-'ere bij he't 9e Unie, niet het geval ; er wordt V-n daar geantwoord dat er voor het zingen v^.n Vlaamsche liederen... geen tijd meer over-ôlijft.Dat is gelijikheiid der talen in de k izernen van den h. de Broqueville I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume