Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1411 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Januar. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f76757r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

foor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent bet nummer VIJFTIENDE JAAR Zondag* 4 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN \ l jaar 6 maand3m. België, vrachtvrij tr« £4;00 7,804,00 Nederland, i > 20,00 10,505,50 Anderelanden i 52,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alie postkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), keiben recht op eene gratis boehenpremu en een geïllustreerd mhelifksch bijvoegsel van 8 blad** floofdopsteller-Eigenaar: JT7LITJ3 HOSTE, BRUSSEL van BRU^lEL VERSCHIJNT 7 MAAL !%t WEEK JBBSTXJTJR E2ST RBDA.ÖTIB i TELEFOON 290 Nr. 4 Zondag: 4 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleine regtl . . .fr.0,5© »• Bladzijde • •••.•••ot1,00 a«Bladzijde .^♦^ OUD KEIZERIN EUGENIE VAN FRANKRIJK BRIEF LIT GENT ^ewetaëgi• Icedzeirin van Franikridk,,de g-emialin VQ^j^i'en ^^^W^^M iU >', —I --• -*?&& ^ïn het Casino. f als -flia schiemiisi^ vro.qw ~ .fJiim Effl as ^mWM Jton' iomd .. lanferTjilv-en ga I De v-O'lsende - hrj'Z'pndeaie em buiLtenig'-ewone [■s.^èiï^TrarèoirTcü^@eircrrdisi^ Mj'ke maatsöhapipij van HoBbauw en Kruidikunde. aterdag, 24 fehrüajri om 9 nor 'is avonds; Galabal. • -Later, groet s^ifoniiscb-koneetrt, onder leidingdingvan den lï. Ro-eds, met medewerMng van den violonoeUist Soiaon. . Maandag 9 Maart, om 4 1/2 uur, groot symfoniÊJÖh kon eert onder leiding van meestee Roels. Verder worden den Zondag kionoerten gegeven door de militaire miuzdieklk(ajpeiLlein>. De bestemming van het Feestpaleis. We hebben' ons reeds meermalen afgevraagd tot wat mem wel ons sehoone, doch overgiroote nieuwe 'Feestpaleis, in .-het Parfe, 'gfabtruiülïen zou. Immers, van verschillende zijden welxl -igèzegidi dat noch,- de Hofbouwkundliigie Maaitischiap pijen., noch de Rud.tiersmaatsc'hfi/ppirj, noch &emg andier Gentsen organisme, veüdjea* Jnsit had tot het geven van tentoonsteükigém of feesten in ddt gebouw. Uit vertrouwbaire hiron vernemen, -wie mu dat men zinnens is sn het Feestpaleis een bewaarplaats op te slaan uvan materiaal voor de linienieen geschutsregimenten, te Gent verblijvend. Het ware waarachtig voor dit mooi ipaleis een treurige bestemming! Muziekonderwijs voor het Volk. Van onzen berichtoever: veertiteai-j-aa'-i.g-'- merite inanaddieils keizer. rfa^-^Tvoior^p€.eirsit Lorós Na^teon en .wel.^8ai,aeze; ma cl^n. m.i^u ;kfcen aaaslaë ,o,p ÉÓïü.o.gn.esaanZ-ee, onder TsxxDfoag PpPH$&P :veöooa^e)4,:, p«rd;:we^ ve,r- ,Di||bi>eé janeai laibetr 2011 zd'j de vromw worcl-em .vap,- -diieBizièa^dfeaaa inan, igeiwJQirdien ! ' '^-^;ö^iks herbaaldie beloften om zs in vrijiheidl te'.stellen,- blijft vasthbuxkai. AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS Bloedige nederlaag der bon'rdstroepen Niew-YoHki, 2 Jan. — Bani tedeigiram uit Presidis mieldSt dat die rebellen gedurendiei dtóei dagan dier. bondstroeipen te Ojinaga hebbeaii overrompeTdi en diesem óip die viluclut gedreven. Lang's beide zijden zijn die verliezen bui- Het kunstfeest Leo Van Ghiekrwe, gewezen 'bestU'Urd'er vaai b&b Konservatoriura. te B^nigge, da)b we 'reeds aankondigden, zal heden in foij- Bondsso-ldlaten zijn öveirdier rivier 'getrokken en ^nd-eir deg>eldjke voorwaarden plaats hehlbeh. 1 tenigewoon groot. Men schat het gezamenlijke Ameri'ka'amscb giróndgiebiéjri| gevlucht waar De volgendie kunstenaars zullen mediewerl I aantal dooden1en gewonden op duizend. 300 I op M. liim. Oa-ldant ivoordraoh-toever; mej. Oedana pop,pens sopi'ano; de h.h. Gnstaaf Van" Melle, -uw W^M E- K^ier» "baryton; G.' Steegbeirs, dfeklamatoi' en de zamgafdeeling van het «c Van Cr om bruigghe- Genootschap ». De orgelweiiken. welige • op het programmalvoorkomen, ziullen voorgediragen worden doorden h. O. Van Melle, oingelfet,..Het feest begint om 5 1/2. uur 's avonds "en;Beeft plaats in de « Zaal der Notarissen «. De toegang is vrij en kosteloos. >--•♦•-^. Venizelos' reis naar de Europeesche hoofdsteden zij werden ontwapend, s De opstandelingen beschieten Ojinaga ^jM'heaie, 3 Jan. — Hoofdminister Venaze- J New-Yo-i-k, 3 Janè| l-ois ^;%TtreTv't Zondag 'naarParij& en za.li dlaar- Uelegram niit ,Presi#ioJ^fuii.rrde het gevecht na coik -Berlijn en Rome bezceken. Naan. 'ge- omO'jinnaga tot Vrijdagnamiddag laat voort, De opstandelingen beschneten' de stad, doch zonder -\-ee\-;Ü 'tóf^alf/^it' befetöuwbare iridichitingen blij'ktr wfek daM^rj' verliezen" 'veel grooter zijn dan die; der Bendstroepien. Zes-en-twintig gevangen afgevaardigden i i tm ^fe&^-vvriise,ate!! MexikO, 3 Jan. ■- -,Zes-en-t\yantig gewezen afgis-vaardii-gdien m&j'SM, hum e gevangenschap meld- wordt, /heeft zijne ; reis /hcofdza-kelijk voordoe! de.moig*end!hedeaTi'g'U!nsitig te stemnnen| voor die Grieksche . aansip-raken in zake die Egeisohe eilandeni. STAATSBLAD Eene leen ing van 500 mil Hoen Athene, 3 Jan. — Die regeering'.za!l eenliaiïgi 'bij de Kamer een ontwerp tot 'het aangaan eener leeninig; van 500 milliceo indienen en daarvoor die stemming- bij 'hoogdiringendlheid, ointsMgen vragen. uggc: De h. .Tacqué A, advokaat te Brugge, ter vervanging van wijlen Goethals; De h. Cauwe G., advokaat te Brugge, ter vervanging van den li. Faveau, die tot eene andere betrekking beroepen is. aWeldadigheidsbureel. — Bij koninklijk besluit is aan het weldadigheid&buree-l te Kortrijk machtiging- verleend om aldaar zestien weningen te bouwen bestemd om kosteloos te',worden bewoond door verweduwde of ongehuwde vrouwen dit den leeftijd van ruim '65''jare» bereikt hebben. «♦< SERVIË De politieke toestand Beligradb, 3' Jan. -r^:De 'koning uneeft de leiders der partij en meegedeeld' dat hij, nieuweverkiezingen niet noookakejliijilf -^óht;. . .q In politieke kringen vieiwachit men cla.t de koning Pasjits zal opdragen *cen hiomogeen oud-rad1ikaa,i;kabaniet-"sa-men" te stellen. De partijileideVs ,daarentegen zóudiên lie,ver een böaHtie -kabinet zien. 'vonmen. Eerst in Maart of April a.. s., -wanneer zulk_ een kabinet -zou gevormd zijn, zou de| Skoepsjtina ontbonden en .algemeene verkiezangisn uitgie'sohievieni worden. !:> 3 Januari 1914 Rechterlijke Orde. — Bij koninklijk besluitOp Huerta's bevel waren zij. op zijnbenoemd tot plaatsvervangend rechter in 1 o Oktober I.T. gevangen gezet; de rechter het vredegerecht van het derde kanton Bruivan hiet''dasfrïksgerechits.h!C>f heeft echter cete°en hen ingebrachte beischulddging van « pobgins: tot opstand(» onmeigrcndl bevonden. "■> >m*%*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume