Vooruit: socialistisch dagblad

2177 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 Dezember. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z60bv7c84m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Brief uit Londen (Tan on te» Hjxondei ttt medtwcrher) Nu dat het feestvieren ter gelegenheid van den Tra] ( listiletand wat opgehouden heeft, begint men Tolop aan denkiesstri)d. De regeering heeft, tegen den wil der OYerjjroote meerdei beid der bevolkinc, deze verkiexingen gëeischt. Men wil onder den druk der oorlogsoverwinning drukking uitoefenen op het kiezerskorps. Een vcrDond il gealoten tnssehen de Liberalen, changer» van Lloyd Gerrgc en de Tories (Conser-tieven) cm de kiezing te voeren onder leuze eener ationale regeering. Nationale regeering wil hier zeggen : Regeering Tan Lloyd George. Men had eehoopt ook de arbei-ders-ministeis voor deze Coalitie te spannen maar dat is niet gelukt. De Labour Party (Werklieden Partij) was tegen het houden der huidige verkiezin- fen, omdat het eene opgedrongen verkiezing is waar e soldaten meestendeels niet zullen kunnen aan deel nemen. In schiin zullen zij stemrecht hebben, 'Hait in werkelijkheid niet, daar geen hunner gele-genheid zal hebben de kandidaten te hooreri, nog veel ininder hun programma te kennen. Met eene groote meerderheid is er dan ook op het in Londen fehouden Congre*besloten. de godsvredete verbre-en en onmiddellijkeene zelfstandigf aktiete begin-nen. De burgerspartijen rekenden opde verdeeldheid in de rafigen der yereenigde arbeiders, doorheiin de regeermg houden der arbeiders-ministers. De meest svmpathieke minister, ( Iyn<s, gewezen fa-briekwe'rker Tan Manchester, heeft reeds zijn ont-Blag aangeboden als mimstfr van bevoorrading. Barnes, een ander arbeiders-minister, heeft officieel eebroken met de Labour Party maar heeft toch zijn nandteeken niet wiilen zetten onder het verkiezings-program van Lloyd George en Bonar Law, den lei-der der Conservatieven. De andere arbeiders-mini-eters houden veel van hun ambt, maar zullen zich ten slotte toch niet kunnen hanrihaven tegen den wil In der meerderheid der Labour Party. Van de Labour Party zal de Lloyd George-regee-ring dus r.let veel steuri mogen verwachten. Ook van deliberale partij gaan er stemmen op tegen de coalitie en een paar liberale parlemenis-leden hebben reeds deze partij verlaten en sloeen zich aan blj de Labour Party. Vele liberalen zien nog altijd in Mr Asquith hun leider. Anderen ge-Ten den voorkeur aan Lloyd George. Deze twee zich opdringende leiders zijn nog in verre na nietver-zoend en achter de schermen wordt een verbitter-den strijdgevoerd. De Coalit e heeft der kiesstrijd geopend met een programma dat vérdragende hervormingen kevat. De bijzonderste zijn : nieuwe en gezondere wonin-gen, korten werktljd, land voor soldaten, ministerie van gezondheid, betere verkeei swegen, enz., enz. De Labour Party is ook volop in actie. Zij zal on- ?e\eer 800 kandidaten stellen in de 707 districten. ij heeft voor zich de steun der 5 millioenen sterke vakbeweging, Een groot nadeel heeft zij in den korten termijn dien er gelaten is voor de propaganda. De kiezing zal plaats hebben op 14 Decemi er en eerst heden is het parlement ontbonden. Vooral ook het gebrek eener arbeiderapers doet geweldig nadeel aan de Labour Pai ty. Bijna al de dagbladen van Groot-Britagne behoorên aan kapitalistisehe groe-pen. De Coalitie krijgt den steun van de overgroote meerdeiheid der bladen. Slechts een paar, de « Star» en de «DailyNews» zullen de kandidaten der arbeiders min of meer steunen. Als men echter weet dat de Northclifle-peis elken dag op millioenen exemi laren verspreid wordt, — en dit onder aile lagen der bevolkmg, — zal mes wel hegrijpen wat hardntkkigen kamp daar moet te< en gevccrdwor-den om het kiezerskorps uit di( n alledsagschen sieur van enwaarheden en verdachtmakingen klaar te doen zien. Met het gesproken woord hebben de kandidaten der Latoui Party groot succès. In de Albert Hall te Londen heeft mec kortelings twee meetings gehou-den die prachtig geslaagd zijn. De laatste maal wa-ren er 10.000 nienschen in de zaal en de voorzitter kondigde aan dat er minstens evenveel te vergeefs ïich aan den ingang aangemeld hadden. Ëereactie .Terzon weldra midâelen om aan deze propaganda paal en perk te stellen. Verleden Zaterdag moest weer een meeting plaat6 hebben. De zaal was ge-huurd en betaald. Toch werd zij geweigerd en het contrakt verbroken. Al d* reactionnaire bladen aehreeuwden victorie. Hetwasgedaanmethetorga-ni>eereu van massameetings want nu zou men ver-plicht zijn in kleiner zalen te gaan en men kon het volk nog niet bergen in de grootste. Die heercn hadden echter zonder den waard gerekend. Eene laatste maal werd aan de beheerders der Albert Hall gevraagd om het contrakt te laten voorfgaan, Eene Desliste weigering was het antwoord. Toen gingen de poppen aan'tdansen. De vakbond der electri-cicns besloot geen licht meer te leveren voor de Albert Hall, f en concert was ingericht en toen het Tolk de zaal gevuld had, werd plotseling het licht uitgedoofd. Gelukkig kon men voortgaan met de gaz. Buiten was geheel de zaal in het donker. Een paar dagen later meest een groot victoriebal plaats cebben. Men verwachtte daar zoo wat 4000 dansers uit den hoogen w ereld. Men kor wel concert geven in een half verlichte zaal maar dat was onmogelijk en f.evaarlijk voor een bal. Een dringsnd veTZoek ■werd gedaar, aan de werklieden om licht te geven. Het antwoord was : als wij de zaal krijgen voor onze meeting. Zij voegd«n er zeli bij dat zij zinnens vraren heel Kensington zonder licht te zetten om hunnen eisch'kracht bij te zetten. Dat gaf dendoor-slag. Men vreesde de duisternis in deze rijke buurt ven het IlydePark en mei; gaf<oe ! Nu wordtopnieuw meeting gehouden en men zal cokin de Albert Hall de eischen der arbeidirskun-nen verkondigen. De burgersbladfr moesten nu xeli melden dat de arbeiders hier eene schoonc over-winning behaaldhadden. Wat de uitslag der verkiezingf* zijn zal kan moeilljk vcorspeld worden. Er zijn ruim 20 millioen kiezers. In vele districten hebben de vrouwcn, die voor de eerste maal meekiezen d( xneerderl eid. Wat Ook de uitslag zijn moge, vreest men de maeht der vereenigde arbeiders. Reeds van nu af aanmakende conservatieve bladen propaganda voor den okra-tische hervormingen uitschrik voor het Bolche-visme In de « Observer » van verleden Zondag kan men lezen dat als de arbeiders eischen dat de natio-nalisatievar miji.en, spoorwegen en I analen beslist gesteld wordeen men maar moest toegeven om er-ger zaken te voorkomen, Men spreekt ook al van een groote vertegenwoordigirig der Labour Party te ge/en in de nieuwe regeeririg, Buiten de Ministe-ries van Arbeid, Voeding, Pensioenen, zou men ook nog dit van Binnenlandache zaljki aan een #bei-ders minister opdragen. Hier benfiijdt men ie ge-organiteerde arbeiders vooral met een aantal hunner leiders in de regeering op te nemen. Zoo beeft de werkende klasse in schijn een goede vertegen-Troordiging. maar in werkelijkheid zijn de» minister» de werktuigen van den eerster minister Zoo-lang zij hem docr dik en dur gehoorzsmen zijn zij geduld; eaan zij daarbuiten en willen zij hun eigen wjl àoordrijven dan moeten ziferuit. Dat was het geval m«t Arthur Henderson tijdens deStockholm-kwegtte-Niettegenstaande dè Labour'Pafty in zeer on- Sinstige omstandighecen de kie z:ng irgaat.voorziet en een grooten groei van haar stemmental en een fevoelig toenemen van het getal harer afgevaardig-en ln het huidig par lement zijn ongeveer 36 arbei-dersafgevaardigden. W e zeggen ongeveer omdat het in dit land nog mogelijk is dat een beetuurder Tan een vakbond gelozen doorde arbeiders, zich nog tbuis gevoelt in de liberale partij, en er andere arbeiders afgevsardigden zijn die zweven tusschen tlaUW en rood. Dit verandt rt nu wel in den laatiten «Çd daar de kandidaten zich uit te spreken hebben Tftor de rartij, alvorens zij aangenomen worden. Dat is dan ook de reden waarom de beruchte John Burns, de geweztn minister, geen kandidaat is in ieze verkiezingen. Hij is geen liberaal, onder-•chrijft het programma der Labour Party, maar *il er geen lid van worden. I fc tegenstelling tua* www oyeral op VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende aile dagen. Drukster- Uitgeefster Sam. Maatsch. HET LICHT, Best. : P. De Visch, Ledeberg-Gcnt. — Red.-Adm., Hoogpoort, 29, Oeni denzelfden dag gekoien. De uitslag zal bekend ge-maakt worden op 28 December Het nieuwe Parlement zal vergaderen op 21 Januari 1919. Met belangstelling wordt de uitslag verwacht daar het stemmen der vrouwen, de kolossale groei der vakbeweging en den oorlog wel verrassingen zou-den kunnen teweeg brengen. 26-11-18. ~Willy Prolo. De Huishuurkwestie Hetontwerp van huishuurwet Gezel E. Vandervelde, minister van Jus-titie, heeft, zooaJs men weet,aangaan<ie dat vraagstuk een ontwerp van wet ingediend, en wij geven hier, to-t nader nut van de tallooze belanghebbenden de voornaamste schikkingen : Tôt betaling van huishuur wegens genot van vaste goedsreii gedurende het tijdperk tusschen 4 Aug. ^14 en den da^ """rop de oorlogstijd een e'nde neemt, wordt door de hoven en recht'--nken veroor-deeld slechts tôt het bedrag van het niet betaalde saldo van de helft der vervallen huishuur, wanneer de huurovereenkomst vôôr dit tijdperk aangegaam werd. Verder wordt bepaald dat de huurder een grooter som Istalen moet en zelfs het voile bedrag, zoo de verhuurder het oe-wijs levert dat de huurder in staat is te betalen. * Heeft iemand b.v, %66r den oorlog een h'uis gehuurd tegen 2.000 frnk 's jaars, dan is de vervallen huishuur na 4 jaar 8,000 fr. Heeft de huurder gedurende den oorlog 3,000 frank betaald, dan moet hij nog 1,000 fr. betalen om dus te komen tôt de helft van 8,000 fr. Hij moet echter meer betalen, zoo de verhuurder kan bewijzen dat hij daartoe in staat is. Heeft de huurder reeds, gedurende den oorlog, 4,000 fr. of een hooger som betaald, dan hoeft hij niets meer te betalen, behalve zoo de verhuurder kan bewijzen dat de huurder meer kaai Ketalen. Zoo de huurovereenkomst na 4 Augus-tus gesloten werd, moet d# huurder het voile bedrag betalen, maar hij kan ver-mindering bekomen, zoo hij bewijst dat hij niet in staat is het voile bedrag te betalen.De verminderinjg kan niet op minder daai de helft der schuld gebraeht worden (art. 2) zoo een huurovereenkomst, aan gegaan v66r 4 Aulg. 1914 na dien datum verminderd werd, is art. 1 eohter van toe-passing : Zoo evenwel in de nieuwe huurovereenkomst het cijfer der huishuur gewijzigd werd, wordt art. 2 toegeDast. Het spreekt van zelf dat sommige huur-ders op aile mogelijke en onmogelijke wijzen zulleoi trachten te bewijzen aat zij nie>fc in staat zijn te betaLeœi. Om misbrui-ken te voorkomen worden strenge straf-fen voorzien voor gewetenlooze huurder, die valsche opgaven doen (gevangenis-straf van zes maanden tôt dri® jaren; boete van 600 tôt 5,000 fr.) Yorenstaande bepaAingen gelden niet zoo de jaarlijksche huishuur niet over-schrijdt : 600 fr. voor de vaste goederen getegen i|n de Brusselsohe agglomeratie alsmede in de gemeente van meer dan 100,000 inw., 400 fr. voor de vaste goederen gelegen in de gemeenten van 50,000 tôt 100,000 inw. ; 200 fr. voor de vaste goederen gelegen in de çemeenten van minder dan 50,000 inwoners. Van die huurders mag men dus geen vervallen huishuu* vorderen. * # « Geen veroordeeling tôt betalmg van huishuur, voorzien bij de artikelen 1 en 2 wordt uitgesproken, indien de huurder : a) werd gedood wegens een oorlogsfedt of wegens een daad van den vijatid: b} werd in dienst gehoi'deu, geïnterneerd of krijgsgevangen gemaakt; fc ■». # De vorderingen tôt betaling van huishuur. bij deze wet voorzien, zijn in rech-ten niet ontvankelijk, indien zij niet aan-hanging werden gemaakt bannen zes maand na de bekendmaking der wet. Âlpmeenè Riad der Weiklieden-Partij De Âlgemeene Raad vergaderde Woens-dg, om 10 uur, in het « Volkshuis » te Brussel, onder het voorzitterscbap van giezel Bertrand. Felioitatie-telegrammen waren ingezon-den door de Sociaal-demokratische partij uit Holland en de Servisçhe synflikaten. Een schrijveo van de Syndikale Commis-sie betreffende de oorlogsverminkten en -weezen, zal het onderwerp eener bespre-king uitmaken tusschen de bureelen der 8. O. en van den A. R. Een schrijven van een paar dames vraagt Alg. Stemrecht, ook voor de vrouwen. Bij âlgemeene si'emmen min 1 en 2 ont-houdingen, wordt het voorstel VANDERVELDE aanvaard, waarbij de technische oommissiën, die de ministers zullen ter zjjde staan, zullen gevormd worden uit spe-cialisten, zonder dat hunpe politieke opinie daarvoor in aanmerking kome. (Zeggen wij hier dat van de commissiën zullen deel maken de gezellen Vanderreydt, De Brou-ckère, Octors, Coppieiers, Pladet, De Jongh, enz.) Gezel SOLAU, d.d. sohriiver van den A. R., pleit voor eene kloekere bazis van het Sekretariaat. De' post van âlgemeene achrijver moet open verklaard worden met eene mjjûmytti-jatyrwsdd» vao §QP0 frank. De finantieele toestand va» den A. R. moet ook worden verbeterd. Sedert vier jaren zijn geene bijdragen meer ingekomen, terwijl er zware uitgaven te doen waren. De belachelijke biidrage van 10 centiemen per lid en per jaar moej; minstens verdrie-dubbelen, zoodat de A. R. jaarlijks toch over 100.000 fr. zou beschikken. Die bij-drage vermeerdering moet absoluut in het Congres van 25—26 December worden ge-stemd en van af 1 Januari a.s. in voege gaan, DE JARDIN vreest dat vele groepen in dezelfde nauwe schoenen zitten als de Alg. Raad, maar heel de vergadering steunt de opmerkingën van Solau. De d.d. sekretarissen Solau, Lekeu en Mertens worden gefeliciteerd voor hunne werking.. DE BELGISCHE WERKLIEDEN-PARTJI EN DE VREDE DE BROUCKERE geeft verslag over de werking der afvaardiging van de BeJgische Werklieden-Partij voor den vrede. Dit verslag, — dat voor de vuist en met enkele notas wordt gegeven, daar de docu-menten nog niet zijn aangekomen, — is kortweg gezegd: verrassend en pr'achtig. Wij zullen het morgen beknopt mededee-len, in afwachting dat het, volledigd door de docttçientatie, kompleet kunne versohij-nen en een eerebewijs daarstelt voor de Belgische Werklieden-Partij. Bij het eindigen van het verslag wordt de delegatie geovationneerd en De Brouckère ontvangt de âlgemeene felicitaties * * * De A. R. zal Woensdag terug vergaderen om het verslag te bespreken. In de Kamer Zitting van Woensdag Opening om 2 u. 20 m. Voorzitter Poullet. De Karner hoort rechtstaande eene rede-voering des voorzitters, hulde brengend aan de 20 tijdens den oorlog overleden kamer-leden.Verder geeft hii lezmg van telegranxmem van felicitaties diAh. . leemùe parleinenten gezonden, ter gelegenheid van de vrijma-king van het gebied. Minister RENKIN legt een voorstel neer tôt wijziging der wet van 25 Oogst 1801, betreffende de transportkontrakten. Minister DELACROIX idem betreffende de belastingen van 1919, die zouden gefad worden op de bazis van 19Ï4. Minister FRANCK idem over de verlen-ging der mandaten van den kolonialen raad. Minister JASPAR idem over de oorlogs-sehade en de instelling voorziende van raden die zich met die kwestie zullen bezig houden. De geloofsbrieven van M. MARCQ, op-volger van M. De Mteester (senator be-noomd) worden goedgekeurd. DE VOORZITTER gieeft lering van het ANTWOORD OP DE TROONREDE des konings. Dat antwoord is bij âlgemeene stemmen door de commissie (gezellen Bertrand en Brunei, en de heeren Liedekerke, Devèze du Bus de Warneffe, Huyshauwer, Janson en Tibbaut) aangenomen en heeft, beknopt, den volgenden inhoud : Hulde aan ons loger In het ontwerp wordt eerst hutde gebracht ain de dapperheid van liet léger, san de hoope deugden van den Koning, aan het geduld van het volk biimen het bezette gebied. Aan het werk van het Nationaal Komi-teit worden oolt dankvolle woorden gezegd. Dan wordt er overgegaan tôt het bespreken van de taak die zal moeten voltrokken worden. HatAlgemuen Stemrecht AHereerst zal #r eene Constituante moeten verkozen worden, wat aldus in het ontwerp uitgedrukt wordt i « Onder de zaken, door de regeering t«r hand geno-men, komt, na inachtneming van de voorafgaande for-maliteiten, de verkiezing voor van een» Constituante deor het ÂlatmeeB Kiesrecht der maanen'op denleef-tijd van n jaar... » Kunnen semmigtn betreuren dat tôt invoeriag van tjit kiesstelsel niet kaa gehandeld worden, zooals de grondwet het voorschriift, dan toch meet men het bekennan dat de staat van oorloe sedert 4 Augustus 1914 aanleiding heeft gegeven tôt een uitzonderlijken toestand. zonder voorfaande in het verleden en waar-van enmogelijk kan gezegd worde» dat hij nog zal vaorkomer. ». Of het Itîesrtcht moet uitgebreid worden tet de vrouw, kan de Constituante later onderzoeken. Vapdraagxaamhald Daama wordt er gewezen op de noodzakelijkheid om een zakelijkbeidspolitiek t^voeren ; Godsdiensttwisten moeten verdwijnen. Een ruime geest van verdraag-zaamheid moet het leven beheerschen. De wederopbouw van het ekouomisch leven zal veel ltfacMinspanning eischen : de instellingen van voedset-TOorziening dienen behsuden en een Nationaal Kan-Ujor voor aankoopen zal medewerken aan de herin-> riefeting van de nijverheid. J)t syadikale vrijheid is een middel om den «ocialen vrtde te bekomen en om rechtvaardigheid te doen beerschen. De Taalkweati* De taalkwestie wordt insselijks door de kommissie behandeld. Daarover wofat in het ontwerp het vol g«Rde gezegdi eiAl de Belgen zijn e» *an evertuigd, dat de vol-itrckte ge'ijkheid oncter de ingezetenen moet heerschen wat de taalkwealie bttteft. De vraagstakken, welkezij te, ljerde breagt, moet «gan trachten op te lossen *p hroederlijke wijze en zender vooringenomeaheid. » Wie zal betwisten dat de amboenaren, de rcclitert, de ofhcieren de taal moeten kenaen van hen die zij vonnissen, aanvoeren et wier besmursbelangen zij be-handelen > Vlamin&en en Walen meete in staat zijn. zich even gemakkelijk toe te ieg^en op de voile »nt-wikkeling van hun eigen wezen in elken graad van het onderwijs. »Een demokratie als de onze kan z'.cb enkel erom verheucen, dat al onze bestsnddte:en haier bevolkmg zich tôt het toppur.t der vcrstandelijke or.tw k! eling tiaciiten te verheflen. » De Vlamingen hebben het recht. te bekomen dat de noodige rrastrepeleu worden genomen opdat die taalgelijkheid werkelijkheid worde. >iUwe Majesteit hèeft aangeduiû welke schikkin; en onmiddeliijk dienen genomen te worden om de vtr-wezealiiking van di' programma van rectitvaardigheid en van gezonde natioixile eendracht te verzekeren. HetGerecht n Het land hee't wreed geleden van de afzonderlijke sevallen van verrnad waarvan het 't bedroevend tchouwspel moest dulden. Het bestri-ffen van die af-schuwelijke misdaden moet ongenadig voortçezet worden : dit woidt door 's lands eer en door de publieke meraliteit gebie.lend geêischt. » De Magistratuur heeft, zoodra zij hersteld werd. zich onledig gehouden met de opsporing der schuldi-gen. De last, welke zij a'dus op zich nam, alsmede de verwarring veroorzaakt door het staken vas den geregelden gang van het Gerecht. zullen eenen toestsnd welke reeds v<5<5r den oorlog aanleiding gaf tôt gegron-de klachten, slechts erger maken.» In de rechtspraak moeten ook hervormingen komen; er dient sneller te werk gegaan te worden; de i echt-spraak moet ook minder kosten meebrengen dan vrce- Voficdige souvnreinlteit EÎBdelijk wordt uitgelegd hoe.Belgiê een nieuwe plaats in de rij der voli.eren veroverd heeft, hoe een ander statuut zijn iaternationaal leven moet beheerschen.Dit wordt aldus samen|evat : «De tragische en glorierijke uren, welke Belgiê heeft beleefd, verwierven hem het recht de boeien af te werpen, die, in het verleden, zijne soevereiniteit be-lemmerden en zijne internationale werking ontzenuw de*. Z66 zal het plaats nemen in de rij der mondige natién, die over haar eigen letsbtstemming Rtogen beschikken.» Verder wordt de koloniale vraag besproken, die zoo innig met onze toekomst verbonden is. Do Havenvan Antwerpen En ten slotte wordt de nadruk gelegd op het belang van de haven te Antwerpen voor de ontwikkeliag van obs ekonomisch leven. De hoop wordt uitgedrukt dat de geallieerde mogendfieden 01.« hierbij haren steun niet ontzeggen zullen. Dit zal een der hoofdpunten van onze handelsverdragen zijn. Eendraoht Eendracht is evenwel noodig om het beoogde doel te bereiken, ook Desluit het ontwerp met de voljende woorden : «Wij houden eus overtuigd dat deze eendracht, die zoo buitengewone weldaden bewezen heeft gedurende onze lijdcnsjaren, de proet der toekomst zal door-s ta a». M. PONCELET stelt voor in het antwoord ook hulde te brengen aan de burge-uidcstôrsM. WOESTE vindt het noodzakelijk aijne voorbehoudingen te maken over de invoe-ring van het A. S., waardoor de Grondwet als een stuk scEeurpapier wordt aanzien, alsook over de zinsnede betreffende de syndikale vrijheid. M. HYMANS betreurt het dat de groote gebeurtenissen den bekrompen geest van M. Woeste in niets hebben veranderd. De termen van het adres beantwoorden aan het gevoelen van het land. M. MECHELYNCK zegt dat de liberale groep, in een gedacht van vaderlandsliefde, niet zal discuteeren. M. VAN OAUWELAERT zal het adres stemmen, alhoewel de hervormingen op taalgebied hem geene voldoening schenken. M. FEUILLIEN pleit voor de ihvoering van het vrouwen stem recht MM. VAN DE VYVERÊ en WIN AND Y behouden zich aile recht voor betreffende aile kwestiën door het antwoord opgewor-pen. Maar om den « godsvrede » zullen zij den tekst stemmen. BIJ ALGEMEENHEID WORDT HET ADRES-ANTWOORD GESTEMD: Minister MASSON kondigt aan dat het gouvernement het inzicht heeft de klas-sen vôôr 1899 volledig vrij te laten, dan deze tôt 1903 en ten slotte 1904 en 1905. Ook de vrijtfilHgers van 1914 zouden vrij-gelaten worden en deze, vader van drie kinderen en meer. Men bestudeert ook de vrijlating van aJle vrijwilligers. Minister VANDERVELDE kondigt een ontwerp aan, waarbij voor de reohtbanken van Eersten Aanleg één rechter zou zete-len en Kamers van drie leden iasteJleaid voor het' Beroepshof. De Kamer gaat in geheime zitting om hare afgevaardigden te benoemen bij de ontvangst te Parijs en voor enkele andere zaken. De zitting eindigt om 5 uur en daar de spoorwegverbindingen nog altoos exécrabel zijn, zal eerst toekomende week het parlementaire machien terug in gang worden gezet. JLinks en Ftechts • B ERIC HT. — Er wordt het publiek ter kennis gebracht dat het verzenden van poststukken aan het verlaagd tariet (stalen zonder waarde, drukwerken, zaakpapieren, enz.) voor den vreemde toegelaten is, uitgenomen naar Duitschland en het voormalig Oosten-rijk-Hongatie.DE ENGELSOHEARBEID8MARKT. — Blijkens de « Labour Gazette » was de werk-loosheid op het eind van October volgens de opgave van de vakvereenigingen met totaal 1.146.851 leden, buiten die welke in het leger en de marine dienst doen, 0,4 pet., tegen 0,5 pet. in September 1918 en 1,1 pet .in October 1917 ln de m&s&te takken van nuxsrbeid wa,» de bedrijvigheid zeer groot, behalve in de textdelnijverheid. Omtrent de loonen wordt medegedeeld. dat in October eene vermeerdering der uit-betaalde loonen heeft plaats gehad van £ 100.000 voor circa 500.000 werklieden. Ver-minderingen werden niet bericht. EEN CONGRES VAN ITALIAANSCHE SOCIALISTEN. — Het te Rome gehouden congres der Unione Sozialista Italiana beeft1 besloten zoo 1 rachtig mogelijk mee te wer-ken aan de biieenroeping van een internationale socialistische conferentie, welke de' voorwaarcîen voor een rechtvaardigen, duurzamèn vrede zou hebben op te stellen., De Unione gelooft, dat zulk een vrede op; de volgende grondslagen te stichten ware:, a) herstel van aile nationale eenheden op den grondslag van het zelfbeechikkings-recht der volkeren ; b) stichting van ec.n' verbond van volken met volkomen gielijke' rechtefi voor e!k volk ; c) afschaffing der geheime diplomatie en der staande légers,, internationaal toezicht op de bewapening; d) internationale socialistische wetgeving, gelijke techten voor de arbeiders van aile, ïanden; e) afschaffing der tolmuren en' rechtvaardige verdeeling der grondstoffen ; • f) doeltreffende maatregelen ter voorko-ming van internationale geschillen. Verder heeft het congres zich uitgesproken tegen verder inmenging der geallieer-, den in de socialistische revolutie in Rus-land.DE VLUCflTELïNGEN DIE ZICH IN ENGELAND BEVINDEN,zullen naar Arit,, werpen worden teruggestuurd te beginnen • van 10 December. De heer Smeesters, afgevaardigde van onze regeering, heeft er telegrafisch bericht van gegeven Elken dag zullen 1000 vluchtelingen toe-, komen. De booten zullen aanleggen onder afdak 17. DE INWONERS VAN MALMEDY hebben een smeekschrift naar Koning Albert gezonden, om Malmédy bij België in te lij- 1 ven. HET EERSTE WATERVLIEGTUIG der! Amerikansche vloot heeft aile records over- ; troffen. Het is vertrokken van het vlieg-plein van Rocaway naar New-York met 50 | reizigers aan boord. Dit reuzenvliegtuig was van drie motors voorzien, eene kracht ) ontwikkelend van 1200 paarden. De snel- 1 heid bedroeg 80 mijlen per uur . DE BELGEN VAN ONZIJDIG MORES- ■ NET hebben aan den koning een telegram gezonden, waarin zij den wensch hemieu-men van een reeds vroeger gehouden volks- , stemming, dat het onzijdig grondgebied van^ Moyesnet bij het t dele en glorierijke België ' zou ingelijfd worden. DE ENGELSCHE BLADEN brengen-dageliiks verklaringen die gedaan worden door de Engelscho krijgsgevangenen die in i Groot-Brittanje terugkeeren en zij hulde f brengen aan het Belgisch volk voor de hulp die zij ervan steeds genoten tijdens hunne > gevangenschap in België en dit op gevaar van de strengste straffen vanwege den vij- ■ and. DE MILITAIRE VERGOEDINGEN. — Gezien de bezetting geêindigd is, zal de vergoeding aan de huisgezinnen geen hulp ' meer zijn, maar milicievergoeding ; toch zal het Nationaaal Komiteit voort de vergoeding blijven geven. Deze vergoeding ' wordt niet uitbetaald tijdens het verlof zonder solde van den militair. De famiîfén van militairen, ^dio naar den vreemde gevlucht waren, hebben de vergoeding daar ter plaats ontvangen. Van zoohaast zij in België terugkeere i hebben zij recht op vergoeding, on voorwaar-de dat zij kuntnen bewijzen dat de onder-' stand in den vreemde opgelouden heeft. De familiën van soldaten die tijdens den oorlog gehuwd zijn, ontvipgen de vergoeding .niet meer, maar deze werd uitge-keerd aan de echtgemoote van den sol-daat. Ook de vergoeding is opgehouden aan de familiën wier zoon officier werd. De vergoeding zal voorts geschorst blij-. ven aan de vrouwen van soldaten, wiens gedrag tijdens den oorlog af te keuren • was, ten ware de soldaat zelf het intrekken van den maatregel vroeg. Het Vredescongres De Belgische afgevaardigden België zal vertegenwoordigd zijn op de Konferentie te Versailles door de heeren Paul Hymans, minister van Buitenlandsche Zaken; gezel Emiel Vandervelde, minister vam Justitie, ea J. Van den Heuvel, oud-ininister van Justitie, gezant bij het Vatî-kaah.Di 8-ursn-dag In d* Fransche marine-arsenalen De Fransche minister van zeewezen heeft besloten dat in de marine-arsenalen de - fi-uren werkdag wederc 1 ingevoerd' wordt, zooals het vôôr den oorlog reeds 't gebruik was. Op de EngeSsche «poorwsgen LONDENi 7 Dec. — Te rekenen van 1 •Februari zal de arbeidsduur van de spoor-wegwerklieden in Lngeland 8 uren zijn. Dit belangrijk Ijesluit dat den uitslag is van lange onderhandelingen tusschen de regeering en den Nationalen vakbond der spoorwegwerklieden, alsmede van den ; vakbond der chauffeurs en mécaniciens, fweid dezen namiddag genomen, na de tusschenkojnst van Lloy;d George -n op' de dringende vraag van Thomas en Brom-ley.lit de HdtoistSis tear DEN HAAG, 10 December. — In de Hol-, landsch# kamer Terklaarde de minister van ; binnenlandsche zuken dat de regeering het Hever zou geziea hebben als de ex-keizer een ander land dan Hoiland voor zijn toe-vluchtsoord had gekozen. Zijne afdanlringi , had, volgena de Holiandacho opinie» .©laaUi^ 34e jaar » N: 324 5 centiemen per nummer Vrijdag t S Qecesnber 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume