Vooruit: socialistisch dagblad

1110 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 23 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z60bv7c79w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drvloter-U It geefste? Sam; Maatschsppij H ET UCHÎ b«st«iirdcr> 1 P. PC VIS CH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOQGPOORT. 29. GENT ' \ é ASONNEMENTSPRJJS BELQJE j Ofle tneandea. . » , , fr. 3.2/ Zca ttsaandsn « . , . . fr. 6â( Een jaar. ...... fr. !2.5t Mtn ftijonnosrJ sicfc »p £Îk g»esthurcel«( BEN VRCÏJWDE Drie m».«n*!iï» (dsgalijka verzestdeo). ..... fr. •J* Orgmn ckr BûSgfmke Werkkmknpapiif. — Veœchjjmiïde aie drnen. De loestaad der Duitschers in Fraïkrijk is gevurlijk : hua tftocbt is sakeitd. - Bea généra*! afgesteld, ®eiî ander op de vlucbt H®f sdoialistiMh hl&d « Wots, arts > itfiiifkf gme&omt De Duitschers schendcn de onzijdightid van Béiland : . ' — 1 1© nedsrSa&g' van Bjuitseiilâiii w@©rgpslé De generaal baron won der G©!tZj ' voor dezen oogenfclik duiteche militaire gouverneur van België, heeft enkeie ja-ien geleden in een iang artikel, in het tijdschrift « Deutsche Rundschau », de nederlaag van Duitschiand voorspeld, indien het ter zee niet kon weerstaan aan zijne vijaaden. Deze laatsten waccn toen reeds evenals nu, Engeland, Frank-rijk en Rusland. ; De over het algemeen besîissenden jnvioed van de ovennaeht op zée voor 1 wat de ooiiogen te lande betreît, is klaar in het lieht gestald door den ame-rikaansche admiraal Mahan. De baron .von der Goltz sluit zich ten voile 3a.n bij de besluiten van den grooten milit-airea geschiedschri j ver. Annibal vocht zeventien jaren tegen iRoine en eindigde met vergîetterd te worden te Zama. Napoléon I streed zestien jaren tegen Engeland en hij werd ten slotte versla-,gen te Waterloo. In beide gevallen hadden de verlie-zers in den beginne de overmacht te lande, maar Rome en Er/gsland won-nen het, dank zij hunne overmacht ter zee. ( De scheidingsoorlog in Amerika tus-jBchen Noord en Zuid was meer afdoen-de als bewijs. I Hij duurde vier jaren, van i86r; tôt ,1865". Er grepen omtrent 2000 geTzçchten Êlaats, waarvan 112 groote veMstagen. >e Zuiderstaten hadden de beste geae-raals en zij wonncn het Iang op het land. Maar de Noorderstaten maakten zich meester van de zee en putten daardoor het Zuiden uit, dat zich moest ovcrge-ven.Duitschiand telde in 1912, 66 millioen inwoners. Het is een zeer voorspoedig 1 '■t land. (Het is von der Goltz die spreelct. e Redakae. ) Vblgens Helfferick, besteuurder der '<■ :t « Detifeche Bank » bedraagt de totale e fortusn van Duitschiand 3C0 mffiarden ma*k. Deze d«r Vereenigde Staten, fee-11 dra.crgt 5e® miSiarden ; deee van Frank-n rijk, oagevear 25© mffliasdeiî sn deze van E»g«la«i, nagenaag evenyeel. Het is Frankrijfc dat, in evenreeSgHeid n d®r beveSciag hat nfkste is, 't zij oage-r veer 7. <;oo franken pei imvoner. Aldus ber^kend koœt Duitschiand maàr op den viearéen raop. Q r .... j Ncvchtans is zijn ink<jînen zeer g-root, a het beloopt tôt 42 mffiarden marks per jaar. -j De duitsche landbouw, trots de ver-5 mindering der personen die zich met het boerenbedrijf bezig feouden, is meer op-breHgaaad daa o»it, dank aas de weten-schappelijke v&lœakingen die nu toege-past w®rd«n. Dat belet niet dat DaitscMand nog . formidabele hoeveeikedeai v®ediagarnid-. delen moet iiivoerea : in 1(512, voor 2945 r milkoen marks en daar bij voor 256 millioen marks aan vee. Het is waar dat Rngeiand voor eene som aan voeSiagswaren m®et ! invoewen. t Maar dit land is raeejter over de zee en Duitschiand is gebl'&kkeerd. 3. Beron von der Geltz vervolgt dan • j. Het is mstesîo»s te drtikken op h'et ong|»«ge d»r rar»j*> t£é ©as z«w n tseffen, den dag dat eene vloot, 1 maehtiger dan de oaze, ons den v r weg op zee zou afshiiten. s De ramp zou lang duren na het v tîjektip van d®a ocïlsg. 1 Engeland en Amwfa zouden zieh » van onze baiterilandsche klieateel meester maken en er waren tiental-len van jaren noadig ®m tnzen han-del te hersteMen, als wij er nog ooit zouden in geîakken onze vemezen te dekken. Wat zal in den tegenwoordigen oorlog het economiseh weers^nésveaspaogeîi zijn dat Duitschiand moet ontvvikkelen ? Op die vraag antwoordt von d*er Goltz als volgt : In de toekomstige oojfiogen zaï hij overwinpaar Mjn, die feii maelate zal wezen het la*gst de so&ade van aile soort te dragen die de sorlog noodz-akeîlfkerwijze na zich sleept. Wat zou er gebeuren indien Duitschiand een <„ orlcg te onder-staan had, op zîjne Oost- en West-kust ? Wij hopen dat dank aan eene vol-ledige en methodische mihtaire ge-reedmaking, het keizerrijk Duitschiand, steriî gen©eg zal zs®a, Om dezen 4u>y*eJen aanvai af te weren. Matur het zal niet bij îï^icite zijn om aan en , eea onvoardeelige vroete op te dria^en. Ket Is tivîffstisshife cf lm& mat bslîî aâ^sr k?£sî?.teïs, eeii zij5t3r 4w£« vilaKéen aan hem zaî feutra®»» In elk gavai zal het maar zijn, ten koste van groote een laRgâuyige p«gkig«3. Ea dSsss wees'stasîd Is maar msgc-lijft, cp «îat (f© zse voce OMS opœn En van den kant van onje land-gïenzaa, zou onze bevoorrax&g zoo-veel te n«n msj zijn, als Oes-tewrèjk en rm&sâien 00k Italië zouden medegealeept worden in den oorlog. Dat is klaar en dui&elijk. De onver-mijdelgke nedeiàaag van Buitsckland is voorspeld door eene zijnsr scMïtarâad-ste opperofficieren, m vciorwaarden die veel gunstiger waren als de tegenwoordigen.rnamm— 1ma» Ki 13ELS1E I® MÉÉig iir Mm-ssbs ftfisR iîiil mrt, Z8ME8T ItÎÊipijte DE A&XYAÏJLWM DM DUITOOHE HTAMTEEIE KRAOTET- DADIG Antwerpea (oMciusit'). — Be ar- tffl-ease •.('©ôsœcîag èe fwteu de? (rixs&a la bet d»ei desp steilèsÈg, k*sett*ée*. Se wastem fceîrta* >wi«9g geîoéea cm MîJ-vexi ro»rt<Î5KMiad ai knaae l»chea- d«a. Tusscke» de Zenne e« de Ncifce kw^ai geeae vljsiideiipi» feife^É;«Mieèi3w©£ias yo&r. in den seetor Sefe«Jâa-^e«»5c, we»âe« stoatMoedije en gewwîdise ftasvaîîor. a%c-de lîelgtedse die wJJae de aetHfe*<îe ok'S- T®Ffiadj-giaS'swcrken steaad»*. 9e Baiteeke 154 ¥M:kô«4iï»g RiCt ktt POCÎîol«OXO hnnaer pegdagas. V«®!»^àe« wjj e«ae weis^g belaagr^o aamsMmde g in de sscJUing va* Dcnâ«t'Bï»Md?. Vtmt; bevrogiitg ipstg g«ga&srd n»î ooao op r (tare n nÉt-jamâ, z«a- dcr ni'/wjffteeS m is afêMBSigÈa oazer trompe 11, die de uitgasgea der slad bewaken. Ttîsseèea don Reader en de Scfeelde, meta vaa Ntetag to verst«Id®B. Kortom, oadanks het geweîd der îieseJiiô" tteg, x$n de îd^«*«<so» yssor de ©alisdi«?9 niet in verîroadiag met de aaageweade ia-gjiauEiagea,De montai dm Be%iigciie troepea is uit- aianfend. Hnane koelbioedigheia is wonder* feas'i", Z!>oals de fet«achtdK!lîj|ieid wa.irmede zfj «i de aa»T»Hea der rnfanteri» » Râshifct, bo\r%st. '* H1D1E1 BZJ,2K>ITD2SHj3DEN Altos d«idt ftÉta claè d» itiiisehe batterijen ? waarmee de fortea vaa Wèà&eia en Si-Ka»« theii»iae- V? a vive, Ws«kotea -çrMdeffl., hunns 2»-fcou'»rifeBW8 aijo, die warea op^esteld ini de Êfèreek va,a ea er bosniaen aiet op d« lorteii sijja gt^ns-îtea, à zaltï Bk.t omdab da gm-a a«d?r jn&paftt bodtien,maar d<ve>d tî«nvxïudig «Msad«é s» »le«kt »ikle«. ; Iï«ba&id®i£)k w«ïdea knaa» ks^tôïijen toti febrasfci, >?aK k»wijet dat eftze for«? tes goô« h&Mftft. lieâ kis>is£i*ek9 g®5a»fc«6î'd« trMn heeft bui-' ten<?:w«oa g««d *«i en aan da: awaïf* rariiejtc* ' De eftaig-o tagaaslag, de B»lgen on-' d®fv©i3fd«n5 k da &xtpho&&ng eaaor kleina kruitkaiaer op dor £»rt«a, t©a gevolge' van eea ovt&ftval. Bcok de scfeade aan da, Yerdedisiagsweoflscn is re«ds ds««B morgend! hersfceld. Goea eak-îi fort ts M"g be^akadigd, geeal eak«i iort m versisid. | Tevoaa Cwe-fd w«rd#a, sa dat weten ï wi| door de la^ktTftrkeaaars, 4.&4 deze ar-tflierie-d»î»«a*êTa4ttô d@r daiiaiiàwrs door geeae strfke i»Miit«i-i32ia«kt ie eaderataund. Het gro»é éoel d«E«r b»i«hie&ag is : toi beJettea d«t o«*« ^ro#pen aog uMvallenj z««»dea do«n eo kwaa® e#mamrii®6fti®i^n be-t dwàgta; v«a beleg raa Antwerepn is eu g»on &pv&ak. De b«KsJsi<«iia®. va» !aM fort van lier ist 00k vooirfegô*«t. Js Morguns, xe&é 0 ure, ket hwMN^e«Sl**c kaviger. Sea dor basamaa is og ket kleoster del Zwarte in do nafoijîheàd van da keriï n©ergekws©», liee€t da&f dea heelen k«#I in g.r«is {ço«ia#»a, toi ««H» aan gftdeeh te der kwrfa. la d« Mk*B8tw.at geraaktei een Buis in bsaod, aw van slaehtoffera p'erd tôt htertoe aiet g-?4vx>rd. Da bes»kiefcin!g vaa bat iort van Lier. Oorlog en techniek onderzee««l3oot©i3i DEK DUIKBOOïEN De ondergang der Engelsche kruiseri heeft opnieuw de aandaeht op onderzeeboo ten gevestigd. Wij laten hier een korten be-Bchrijving van onderzeebooten yolgen : Het meerendeel der onderzeebooten il sigaarvormig en van een cirkelvormig< dwarsdoorsnede ; de booten van het nieuw ste type hebben echter meer het mterlijl van een evenboven het water uitstebeader Eiaalien scherp toeloopende soheepapomp, waarop, wanneer de beet aan d® opper-vlakte vaart, slechts de commando-toren en de pericsop© ziehtbaar is. De me este onderzee-booten hebben een gasmotor voor de voortstnwing aan de op-Pervlakte en een of meer elecfcromotore yoor voortstuwing onder water. HOE ZIJ DUIKEN Om do boot te laten duiken wordt een *aatal kleppen geopend en het watei Jtïoomt in verschillende tanken, Deze tan-*®a worden gavtild to^ het d'rijfvermfegea boot drijft dan met het bovenvlak onder i den waterspiegel. Sleekts het b»veaste ge-deelte van de comœaado-teren steekt bo-ven water uit. Het drijfvei'mogen wordt dan aangegeven door den uitw«Hd%en Miwwi van dat bo-ven de oppervlakte uitet&kteade gededte 1 van den eommando-toren. Dit drijfveraio-gen kedraagt ra&sstai sieohts h®agsieaf! een paar hoaderd kilo^ammen, zobdafc eea ga-wichtsvermeerdering van befi vaartuig van genoeaid bedrag de boot tôt ziaken zal brengea. Dit blekie, zeogwaaam^e reserve-drijfvemîogea waadt eekter bekouafen, en moel) dus doer de ee» of a-ndere werkiog werden overwoasea, w3 rr»a ia staat zijn de boot te doen onderduiken. Dit wordt als volgt verkfegen : Aan bec achteirschip is namelijk een gewoea verticaal roer aaage-bracht voor het stupen in ket horizontale vlak terwijl een zoogeaaamei duikïoer, 00k wel genœaid horfeontaalroer, onder zekere h'oeken naar trcven en naar Dfeneden kan f»stel4 door mjddel van een in de X li^WÏfert® rtofe-m^htigjgE. Bieeît men nu het derijfveriaogen, zooaîe kiervoor aan-gegev&n, b^aa gehoel veriïefcigd, dati wvr-den de voortstuwing-we*kivigen, weike be-stemd zijn voor de vaart onder water, aan-gezet, en door het duthreer naar beaed»n te plaatsen, zal de kradat van bet tegen dat roer aansfetoomende water het reserve-drijfveMttogea overwinae®, en de boet ciaikt ;r met dea boeg onder de g-oWen. B. Wanaeer men op de gpeweneefete diepte 0- gekeaien is, worden de horizontale »oerea weer in han oorsp«©ntoJsgkwra xtmd geœet ,n en zooiaag de oad^zeeër vsasè loopt, gaat 3. hij door het water op eïke vooruït bepaalde !e diepte. > OM AAN J»E OWl«VLAKTï] 3»E KOMEN 'n Om weer aan de op-pejn lakte te komen, ù~ worden de roeien verateld en de eomiaan-° daat keeft bij een dergeiqke feantcuvro zrja 11 vaartaig zoo in zijn maekt, dat ket van eea diepte van twintig voet boven kaa feamoa, 'n om aaa de oppervlakte te obeerveoren, en S weer onder kan duiken, in een tijd van en-P kele miauten. Als de boet voor goed aan de oppervlakte 13 moet komen, worden de ballaettaakea leeg-?" gapompt ea de beet vaart weer ia s»jn ge-f wonnen toestand aan de apptirvlsMe en dan is dus het hovendek en de commando-toren boven water,- 'e DE BEWaMB3»NG staat uit epn aaatal — het Bieewst© typ< h»»Bt er «olïs 4 of 6 — to»p«dola»oeo»b»i«e9», waarmee tôt op g»o#te a&taadea t-i'Fpsdc't afgesdaotMi kura\«» wordea. D» îresdltatea. welko terrpedo's k«b!#ea, door ««dereoeà»» op groote oorlofjsdiepen afgiôsehctea tegen df meest kwetsbare pl-aaiscn — d. w. z. ondei een pa«*fser«fordel — weet men uit het jong-ste zeege'sieekt. Nu aal men vragen, koe kannen des» tor-podio's zoo goed gorioht wordea, waaaeer fk onderz&eër onder jwaier om aqa ^tjjeaiideo rciatifteipfc, ©ia heu ten sfiotte met ket doo-delijke wapen te treffea? DE R©L VAN D® ««IflBOOPË De meeste oazer lezers willen weten, dat de periscope het eeaige œidcfel is. waardooi de eoamn ;md(!ut va« een o«dor«e®cr sriek kaa richten, als zijn commando-torea Met aieiwr de g»l©genheid gooÉt, om vaa daar af ket îseo-op-pervlak to averaien. De periscope is een deano buie, een pif?: van ongeveer één decimetor middeîiijn, wel-ke slocbts nu ea dan oageveer twee voet boven de golvea beat niikïjfeen. Daar deee buis niet voortdurend boven water nit-steckt, is het voor dea vijaad zeer moerli^ zelfs met eterke k?jkers, om den ondeïïeeëi te râen naderan, te meer, «JareiT kïj van aile streken van ket kwapaa kan komen. MAASVAS 1 weet. wa#r de vij»ad siek keviadt, verdwijnk de periiwope oador wa-tar «a ko»i ai«t weer; 1 boven water, d«a op e«a kl«K«« aiatand van dea vijaad. Dti eetoewtieÂMt b«^aaltj daa )i»g oena «rat d« jaûto riebtiog «1 op. hetaelfdo oojçeablik w»rM k«t bevel gego-ven, dat de torpédo afgesekoten moet wor-:, den. i Nadat de torpédo g^lannoersl is, daikt do-boot weer geiutel, om 09 ««a a»d«re plaafca » oaverwadÉt we*r boven te koa*e«, 01a ta ] zisa, wat de uîfc*l«ff ie gewoisst m#b aan-; val. Waaaeer dto torpédo aiet geraakt keeft, '» wordt de awmral k^ykaald. J BE V@R»EM&IN& i Word-t eea oaderzee-boofc ontdekt, daa) wordt door de-n vijaad met aile eaelruurka-noaaen, op sle plaats gesehotea, waar de beot zicktka&r is, of nok moet bevinden.:1 Ofeekoon de roia}» vaa e«s oadsrieeër van stakiH platea is, worden cieoe door granaten &p®«dijf doerkoerd «a daa is ket lot van' dan enderaeër fee«]i»t. Haar vooraasMasrte verde^ijeade krachfci lijçt in het water kovea haar. Al» de boot onder water vaart met sloekfes vijf roet wa-ter boven de «onaœwido-toroa, daa is zij reeds ®ter bes<^t t«^»n T«*.ndi!ilijke kogeSs, daar d?#e dad^Wc op de watsrviçiiFte a&et»; son sa niet ver onder water deordringen. ' j ■ • «5 n I» mnmiwrimin uni 1 ««■■w«wM»a«iaMIWW«i?'«on?www>>iwiw«aw-ygMB5Biai<»5g3glB»a"aw>em>rt^vaa^in-T^ iaar -- 274..IIIIII,|M|)|JS PflT ïïnnm6r : T00r S cwatecwp, vcor den fnemje 5 centicmon TeS«fe®w r Resfa©**» Ht 47 - MndRlstrafi* t$-4& ®®*«borT«14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume