Vooruit: socialistisch dagblad

2977 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ms3jw87t9z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

IDru&ster-U itgeet*ter l.m: Maatschappij H ET LIOÎT . bestuardcr : ">. DE VIS CH. Ledebers-Oent . . REDACTIE . . ADMSN1STRATÎE f!GÛGPGQ!?T. 29, CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Dfie msanden. ► » , . fr. 12) Zee maanden fr. 6 5© Eenjaar. ...... fr, 12.5Cl Met» ibonncert zicb op aile postburccle*. DEN VREEMDP OHe aiaandcn tdagelijks verzonderi). ...... ht. t.7) Orgaan der Belgische Werkliedenpartjj. — Vërschijnende affe dagen. " •...; • ... S " Goed gehandeld! De sénateurs en volksvertegenwoordi-I gers van het Arrondissement Gent-I Eekîco hebben eenparig den oproep ge-I isteund, die de gouverneur der provincie Oost-Viaanderen aan al de burgemees-ters gestuurd heeft, om de mannen van ïS tôt 30' jaar aan te zetten vrijwillig dienst te nemen in dezen oorlogstijd. Wij keuren hunne houding geed, wij [ zouden gehandeld hebben evenals zij. Ah, was er kwestie van een oorlog I waarin België den aanvaller was, bezield I door veroveringsz'ucht, belust op moord I en wraaknçming, wij zouden voor geene I jgoedkeuring te vinden zijn. Maar elke partijgenoot weet dat er ! idaarvan in de verste verte geen spraak f lis. Wij waren rustig, vreedzaam arbei-fjend en onze eigen zaken regelend in het : .belgisch huishouden, toen wij, zonder daar eene énkele reden of voorwendsel 'toc te geven, lafhertig aangevallen zijn Igewcxdeu. Elkeen in Beîgië is daarvan overtuigd, .'t is historié. II11 dat geval was de verdediging meer dan een recht, 't was een plicht, België heeft hem vervuld. En als er iets pijnlijks was' in onze pogingen tôt weerstand, was het de vaststelling onzer zwakte, onze onbehol-ipenheid, wanneer onze jongens werden jgeroepen om onze onafhankelijkheid te Verdedigeiï. Wij ten minste hadden een troost : 't was onze schuld niet dat wij betrekke-lijk zoo zwak waren. Wij behoorden tôt de partij die van bij haar ontstaan de inrichting der ge-v. apendc natie hadclen verdedigd, die aan feslgië eutie ged ichte weerstândskracht zou hebben geschonken telkens het eene rechtvaardige, nationale zaak gold, ge- IJijJc deze die zich nu voordoet. En hetgeen de senateurs en volksver-tegenwoordigers nu doen is eene laat-tijdige poging om aile weerbare mannen in 't gelid te brengen tôt verdediging van ons gemeenschappelijk belang. Ah, onze vrienden Anseele en Lampens moeten op hun gemak geweest zijn, zij moeten den oprç.ep der senateurs en volksvertegenwoordigers met fierheid hebben geteekend. 't Waren hunne, onze princiepen, 't was ons programma dat triomfeerde, 't ■was de slenter, om niet te zeggen de lafhsid der belgische bourgeoisie die hier beschaamd bekend, bevestigd en ge-klopt werd. & & & Zullen de vrijwilligers die zich" aanbie-den, talrijk zijn of gerign m getal ? Wij hopen het eerste, maar zeker zal de maatregel nooit de kracht hebben die eene practische ingerichte gewapende natie gelijk in Zwitserland zoo. gehad hebben. Niettemin doen wij een warmen op- - roep tôt de jonge mannen om meedig hunnen plicht te doen. Dat de socialisten geen vaderland er-kennen en diensvolgens geene waarde hechten aan onafhankelijkheid en on-zijdigheid, is eene brutale leugen. Internationalist zijn en voor de af-schaffing der grenzen, beteekent noch i de ontkenning, noch de miskenning van het vaderland. Het heeft voor hoogverheven zin, dat wij tusschen al de volkeren geen rui-neerende concurrencie en bewapening willen en dat de regeeringen geen kunst-matig aangelegde struikelblokken mo-gen zijn voor de vredelievende ontwik-keling der volkeren, op aile gebied, zoo-als het nu maar al te veel het geval is. Het bestaan van elk land heeft histo-rische, stoffelijke, zedelijke en geeste-lijke redenen, die zich langzamerhand tôt een homogeen geheel hebben ge-vormd. En 't is daaruit dat er nationaal karakter is geboren, dat min of meer geldig is voor al de menschen in dat land geboren. Elk huisgezin heeft in 't klein wat eene natie in 't groot heeft. Verschillen de kinderen nog van karakter, is het eene meer afgeteekend dan het andere, zij zijn allen gehecht aan de algemeene be-langen van het gezin en dat maakt de familiebanden. Aile natiën geen kwaad willen, de ge-heele menschheid liefhebben, beteekent bij niemand, dat uw land, uwe stad, uwe buurt, uw huis, geen voetje v6or heeft bij aile anderen. Omdat eene vrouw aile kinderen lief heeft, wil het niet zeggen dat hare eige-ne kinderen haar niet nauwer aan het hart liggen, waar zij eens onder lagen. En ziedaar waarom het vaderland ver» dedigen een recht en een plicht is. Dat wettigt onze hoop dat de oproep tôt de jonge mannen zal beantwoord worden • * * # Wij houden 00k aan onze onzijdigheid en onze onafhankelijkheid. Zij hebben ons 84 jaren van aile oor-logen bespaard en eene verrijking van 't land medegebracht, terwijl de socia-listische werkende klasse zich organi-seerde en streed om het gewettigd deel ervan te veroveren, dat haar toekomt. Die strijd zullen wij voortzetten' gelijk voor en na, overtuigd als wij zijn;. van de eindoverwinning. * Maar wij willen dien strijd volhouden in het midden van betrekkelijk groote vrijheid, waaraan wij gewend zijn en 't is omdat wij zeker weten, dat eene duitsebe overwinning ons die vrijheid, dat gemak zou ontnemen, onze organi-satie zou ontredderen — wat overal vroeger het geval is geweest — dat wij belgen zijnde, het willen blijven ten kos-te van ailes. F. H. mr BEBICHT DER AD1NISTRATIE * Onze lezers en verkoopers moeten niet verwonderd zijn als het blad hun later dan naar gewoonte besteld wordt. De berichten komen ons zeer moeilijk toe, het onderwer-pen aan de censuur neemt ook tijd in en onze tirage is zoo groot geworden dat wij geruimen tijd meer noodig hebben om ze af te krijgen. Zoo de Buitscbers te Gent komen, zullen zij waarschijn-lijk doen wat zij te Luik en te Brussel deden : BELETTE3ST DAT DE DAGBLADEN YEESCHÏJHEH. Ziedaar elkeen verwittigd en verzocht ons over het te laat besteilen van het blad geene klachten te zenden. Europeesche Oorlog le! bombardement en de belegering van Antwerpen De beschieting van Antwerpen duurt on-afgebroken voort. Talrijke obussen vielen, zooals wij reeds zegden in de nabijheid vatt d-en Ivielschen polder, nabij de Ledeganckkaai ; ook op het OeLeningsplein, het Kerkhof van Kiel, te Berchem en in de Van de Putlaan. De gemeente Berchem werd nogal erg ge-troffen en men vermeldde ook schade aan de Mechelsche poort. Nog onbesehadigd waren vrijdag middag: het Krijgsgasthuis, het Gasthuis St-Marie, het WeesjongeMgesticht, het St-Oamiliusge-stieht, het Hospice der Zusters van Lief de, de Capucieuenkerk en hefcjjroot Muséum. Het gerucht liep dat dé 'Nationale straat en de Groote Markt erg getroffen waren, maar er was daar geene bevestiging van te bekomen. De Engelschen hebben hunne kanonnen reeds opgesteld en antwoorden kracht-dadig met hunne cLong Toms» die in den Oudo God zijn opgesteld. Naar men verze-kert deden zij de Duitscliers reeds op enkele plaatsen wijken. De algemeene krijgsgouverneur heeft s maatregelen getroffen om in het geval dat 1 men de forten zou moeten overgeven, een t uittocht over de Schelde voor te behouden s voor 't nog aanwezige garnizoen en de laat-ste inwoners die tôt op dit oogenblik in de stad zouden blijven. i Van al de Duitsche stoomers, die aange-slagen waren en in de Dokken liggen, heeft : men de cylinders doen springen. : # « * , Volgcns de laatstc inlichtingen verraecr- dert het vortronwe» der belegerd«n. t Het vo0raitsehvijdcn der Dnitisehers is , gestuit. s De E^g^lsohen stellînffen hebben genomen op de forten, die den vijand had i doon zwijgen, en de toesland zou verbeterd zi.»]. Wat er van zij, de'tegenstand, verre van te verzwakken, wordt langzaam kraehtda-> diger en doeltreffender. Fi'saEasciî© Klarlsss-sold^'leii De Duiischers die met SOOO waren, hadden "POO dooden aiasais»-!- Het was zooals wij gister reeds zegden, rond 7 ure 's avonds, dat het gevecht ein-digde.De Vorbondenen bezetten de stellingen, waar zich bij het eerste gevecht te dezer plaats, de Duitsehers bevonden. De brancardiers van het fioode Kruis hebben een vijftiental gekwetsten opgeno-inen ; de verliezen der Duitsehers moeten zeer groot zijn geweest. Een bevelhebber der Fransche zeesolda-ten werd door een stuk shrapnell gedood. In de richting van Quatrecht werden d€ rookwolken van groote branden gezien. Op de baan van Quatrecht naar Melle is gister morgeud weder erg gevochten tus-sehen Duitsehers en Engelschen. Dëze laat- sten deden een verwoeden aanval met de bajonnet en dwongen de Duitsehers tôt den aftocht-. (Van oszsn nsëeverfcef) Ik ben £:ster morgend naar Melle geweest om den uitslag te weten van wat er. gisteren gebeurd was iu den omtrek van Quatrecht. Onderweg heb ik wel twintig malen mijno krijgspapieren moeten toonen. Niemand mag zicli op den steenweg bege-ven het gevaar te groot zijnde. Ziehier in welke omstandigheden de groote slag geleverd is tusschen Fransche mariniers eu Duitsehers : Donderdag avond waren onze fransche vrienden ten getalle van (zooveel) met (zoo-veel) mitraljeuzen naar Melle getrokken om den nacht te passeeren in (die plaats). Te 3 ure 's morgens werd het alarm ge-blazen en onze kloeke mariniers trokken op naar den ijzerenweg om zich te retran-cheeren.Nauwelijks waren ze daar een half nnr verschanst. Toen ze de Duitsehers, honder-den in getal, met artillerie en infanterie, zagen afkomen. Deze bende kwam gerust af, daar ze de tegenwoordigheid der Franschen niet vermoedde. De Franschen lieten ze binnen schot komen en op 100 meters a£-stand maaiden zij ze weg langstwee zijdea: de duitsehers vielen gelijk musschen. De warboel onder hen was kompleet. Zîj: trokken achteruit doch werden gesnapt door; onze artillerie, welke met hare kanonnen vele duitsehers doodde. Deze Duitsehers bliezen den aftocht, maar werden hardnekkig achtervolgd door de Franschen met de bajonnet op 't geweer en nog honderdçn werden afgemaakt. Deze uitslag is bijna geheel alleen het werk der Franschen; daar de belgiscî» artillerie niet veel heeft moeten werken. Het is een mooi begin voor de Fransche mariniers die er zich zelven niet aan ver-, wacht hadden zoo vroeg te moeten werken: zij waren hier nog geene 24 uren, en, reeds zulken uitslag ! Hulde aan hunne dapperheid. Die mannen, door op zee bijna bestendig in het gevaar te zijn, kennen het bijna niet meer! , Zij zijn zôô kalm dat, gisteren, afgelost' zijnde door de Engelschen die den strijd voortzetten, zij in X (naam van het lokaal) om te rusten, met de kâart speelden onder het gebulder der kanonnen ! Een kunner deelde irpj het volgende ka-i rakteristieke feit van den slag mede: Op zekeren oogenblik, in het midden vas het gevecht, zag hij plots een reus van een vent op een bergje staan en die de Franschen in het Engelsch toeriep: — Gij vergist u ! Gij schiet op ons, Engelschen, uwe bondgenooten. De Duitscher, — want het was er een, — beproefde door dat trukje het vuren der ' marine-soldaten te doen ophouden. De taalman der Franschen, die echter goed wist waar de Engelschen lagen, door-grondde direkt- den truk. De reus werd neergeveld; naderbij ko-mend zag men voor een Duitscher te staan, ! en er werd voort in dezelfde richting ge-! schoten, — in de vijandelijke. Een an der incident: De Duitsehers, willende chargeeren met de bajonnet, maakten zoo een helsch lawaai, dat het wel een getier geleek als van wilde beesten. Dat duiirde zoo eenige minuten. De Franschen, bij wie ailes in stilte gaat, lieten zich niet verschrikken van zulk een klein gerucht en gingen er nog erger op los,1 Rond den Oorlog Itetgii de Se'gische ambte-riaren su SiastsIsMin een Ouitsch tiieRstsrâtr ond^rfeekenaa ? Neen S Te Luik —■ en ook te Brussel, — werd door dan Duitschen overste een omzend-nrief g. ;tutird aan de bedienden en ambte-Qaren van den Belgischen fctaat, hun vra-g'-nde, indien zij verkiezen onder Duitseh ■taatsbestuur voort te werken, den om-zendbrief te onderteekenen. ^eluu, geen enkei Belgisch ambtenaar • et bediende verblijvende in de door Duit-hprs bezette steden, mag noch kan zulks onderteekenen. ^een enkele staatsbediende mag den "iitscher dienen. Het zou het grootste )erraad zijn ooit gepleegd. En het is te | pen dat geen enkel belgische staatsbe-«lende of staatsambtenaer geîd zal willen ' angen uit de handen yan de Dniteche moordenaars en Duitsche eerroovers. Daar waar de steden bezet zijn door d« Duitsehers, dit ailes zal maar van tijdelij 1 ken duur zijn, — de eindvictorie is aan de I verbondene legers en nooit, maar nooit mag een belgische ambtenaar of bediende dieu ' sten bewijzen aan de Duitsehers. Dat de oversten van de openbare admi nistraties waar de besturen nog Belgisch zijn, onmiddellijk maatregelen nemen «rr aan hunne bedienden te laten kennen wal hun te doen staat, indien de toest-and moesl slecht worden. I Er hoeft niet gewacht te worden tôt op het allerlaatste oogenblik. De bestuurders der openbare administraties moeten in dat ailes voorzien. Het is hun plicht als Belg l en als vaderlander. Een bediende van den ijzerenweg, Brugge. 1 -4gSC«»«fc* mmivrjmiIIKUK* Oi Luiksoiie Iprlieii Ziehier eenige inliehtingen over de Luik-sche nijverheid : Op 15 Oogst nam kolonel Keppel, die >-X komxnissaris was yan Duitschland bii de Tentoonstelling Tan Luik, het beheer ovei der werkhuizen Cockerill. | Bij middel van een plakkaat, in naam var fj het Duitseh ministerie van oorlog, kend« | hij eene loonsvermeerdering toe van 50 %. aan al de werklieden van hoogergenoeme werkhuis, die den arbeid zouden hernemen Acht dagen later werd de loonsverhoo-le giug gebracht op 23 % en de volgende weet ij- was aile loonsvermeerdering afgesehaft er le werd kolonel Keppel, die naar Berlijn wai ig gegaan, niet meer te Luik gezien. 11 ■ De fameuzo kolonel Keppel had te Scrainp M. Greiner, zijne twee : onen, vijf dienst-iw oversten doen aanhouden en onder goec ;h geleide naar Luik doen overbrengen, ondej m de betichting van spioenneering. ^ Zij bleven krijgsgevangen tôt 19 Oogst et st warea opgesloten in de zaal der Koop'nan-delsrechtbank. Voor aile slaping hudder 'P zij eene matras. Toen zij voor den krijgs-rs raad verschenen werden zij allen vrijge-^t gproken. lS De herneming van het werk in de werkhuizen Cockerill geschiedde maar gedeelte-, lijk en met groote moeiliikheden. Het wa; niet zooals ten onrechte werd verteld, om wapens te maken voor de Duitsehers, maai alleenlijk om een zeker getal werklieden 'î brood te verschaffen en de bestelde machie-! nen af te maken en herstellingen te doen. Dit voorbeeld werd gevolgd, in de mate c- van het mogeiijke, door de maatschappij Ougrée-Marihaye, door de r.inkfabriek van Valentin Cocq, door talrijke koolmijnen, i© enz. le i Deze eedeeJtaliikB werkhexnemine. „ die ;r geene winst opleverde maar veeleer een groot verlies was voor de eigenaars, eir •n daarbij met groote moeilijkheden gepaard ging, was alleenlijk gedaan 0111 de werkers->> bevolking, die door den oorlog reeds erg d getroffen is, niet van honger te doen om-l- komen. Do Luikscho nijverheidshoofden, het zij k tôt hunne eer gezegd, zijn al tijd op de bres n gebleyen, niettegenstaande de knevelarijen 18 der militaire overheid en verdienen dus den grootsten lof voor den moed waarvan g zij in" zulke omstandigheden blijken hebben t- gegeven. d in geen enkel werkhuis werden wapens !r of machienen voor den vijand gemaakt. Zulks was niet alleenlijk in het werkhuis n van Cockerill, maar ook in de nationale 1- wapenfabriek, en te Ougrée-Marihaye, n waar drie leden van het beheer der werk-5- huizen krijgsgevangen werden genomen en s- in de Chartreuze opgesloten, om te weige- ren een houwitser te leveren. :- In de Nationale Wapenfabriek heeft het J- bestuur bewijzen gegeven van krachtda-ls digheid en eindelijk hebben de Duitsehers n overal er moeten aan verzaken hunnen -r wil op te dringen. n Terwijl de krijgsoverheid op aile manie-s- ren de werkherneming belemmerde, terwijl «• zij de koolmijnen bewaakte om te beletten e dat Belgische soldaten zich daar zouden ij verschuilen, richtte 3e burgerlijke overheid n en den Bond der ingénieurs van Luik een 1, mijnbestuur in, onder het beheer van lui-tenant Woltersdorf, om de werkherneming o 1 te bevaordeelisen en_tot stof _ te^dienen in tusschen de militaire overheid en de nijve- iff raars. d In de vergaderingen die plaats hadden, , s- deed men deze heeren opmerken dat zulks < g onuitvoerbaar was voor de volgende re-1 1- denen : ,ij 1. Dat het geld ontbrak om de loonen ?s uit te betalen, vermits de Duitsehers het n inkas in de Nationale Bank hadden aange- is slagen, de bureelen waren gesloten, en ook n de helft van het inkas zijnde geld der bij- :n zondere banken hadden aangeslageS. 2. Gebrek aan vervoermiddelen om de is eerste stoffen aan te brengen en de onmffl-, gelijkheid de bijzondersten te bekomen, '] is zooals het ijzererts en de kolen. le 3. Aile verzendingsmiddelen afgesneden 3, zijnde. i- 4. Volledige schorsing van het post-, te!®-' n graaf- en telefoonwezen. 3- 5. Aanslag op de vrijheid van het werk, door het krijgsgevangen nemen van de hait stuurders en ingénieurs, onder de on waar-, i- schijnlijkste voorwendsels. ■s n Niettegenstaande dit ailes heeft men in1 de groote nijverheid ailes gedaan, om a»H 3- het grootste deel van het personeel werk t* jl verschaffen: het ontbrekende geld heeft n men vervangen door bons en allerlei mid- n delen aangewend om de betalingen dfif d vreemde klienten te doen binnenkomen. n Dit zal zoolang duren als het zijn kaa, i- maar daardoor heeft de Luiksche nijverheid g een schoon vobrbeeld gegeven van mensche» u lykkeid en solûiaritiâ&, . ,.Jk I sasB* » N. 283 Prîjs per iramœor : voor Bslgfô 3 fieatiemen, vooj den freemde $ centemsa fëfflfetn s Isdactilë 247« Adinini5tral!e 2l4iS Ssndsif; 11 Ocfobe'r 1814

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume