Vooruit: socialistisch dagblad

520 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8p5v699c3n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^^^^■-^-y^-y^^—■■afcM--*-^, ■^»->-»-gj-->-^g'-m-J5aaÈss8«à«asa?a!ra!Bwg8!iB^ S4« jaar « N. 23 3 centiemen ver nummerH©Sïd©risg 24 Jss;öss»iS Ï918 ■ ' iedehbartij. — Verschijnende alle dagen. Bruhster-üitgeefster Smi. Maatsch. HEI LICHT. BesL P. De Visch, Ledeberq-Qttit — Red.-Adm Hoogpoort, 29, Gent ppianten ¥a, proefeemir, week plaats hdag, telken, Jen ook ni^_ |ond ter hun. genoeg aan. bche oefenin. pk»; Doodej. 1ST VOOH iBosohait: li. vaa 3501 tot |i>; Van 11 tot 15 u. va» 4501 tot I5200. 111. VB» 5301 tot lo; vam 11 totu 1 u. van 6201 tot I6900. h. van 6901 toi lo; van 11 tot ij lu. van 7901 tot I8700. I. van 8701 tat I; van 11 totij lu. va» 0701 tot lot 10400. |soea a bescrmi in de magaaij |aarten van het 'imerilcaansche liRADINGS. grands tof. - Cokesstof It en met 51701 52600 » llos. pticht, ingang i>p vertoon va, Iskaart (kolen■temmende■ met Ipersoon zal op It ook de redea r ei ge» keus en I Iraü tscescering I Ir mede ia ver- 5350* 5440a 55900 lam.—-Maan.l |uzikal« uitvoe- I voordoele dei1! liewerkiag van \ puis, violiste J Vis, mezzo J Slingenayer. j iBtieckj Mev.l Trite Lagrange,! bnri Overloop1 I: en Jacques;1 1 hunne kinde-l |n Mev. Valèf* j one; M. Abel' 1 le en zoen ; D« j I) Mev. Désiré" I 1, hare dochter ] Tkinderen vmi ferdinand Cat Iren van wijleii; ] lev. Palydorol IDoutrelignesj 1 M. en Mev,I I en kleinkind; I lieck, meiden' liar verlies dat] I linen gelieidort I |»dsr, schoon-, IQE « Do Brsiïl l'aiid der h», I en aldaar ail I Januari jqi8.T luitgenoodigdl llder te Deinzil |t«» 3 ure nul Istraat, 34,'I m Marcel di Maria fictor Van Jan Ca- uur! D» lm om 7 Iburö- n Wat-flioMbrM m II FriÉrijk ÏJit Duitsche forar». BERLIJN, 21 Jan. (Avondbericht).. — Van het oorlogsterrein geen nieuws. GROOT HOOFDKWARTIER, 22 Jan.: Legergroep duitsche kroonprins en hertog Alb recht: In de Argonnen noordelijk van Le Four de Paris vielen Fransche compagnies na eenen vollen dag artilleriewerking 's avonds onze stellingen aan. Zij werden door vuur en in handgemeen afgewezen. Op den oostelijken Maasoever en in de streek van Flirey leefde het artillerievuur tijdelijk op. Oostelijk oorlogsterrein: Niets nieuws. Op het Macedonisch en Italiaansch front Is de toestand onveranderd. De eerste generaalhivartiermeester. LUDENDORFF, Uit Fraascli® broa. PARIJS, 20 Januari. — Officieel: Ten Noordwesten van Reims en op den rechteroever van de Maas. tamelijk bedrijvige gesehutstrijd. Een vijandelijke overrompeling op de kleine Fransche posten in de streek van Loivre is mislukt. Ten Noorden van SintMihiel hebben de Fransche patroeljen gevangenen medegevoerd. PARIJS, 21 Januari. — Officieel : Niets ■ te melden buiten het gewone kanonvuur. Uit Engelsche bron. LONDEN, 20 Jan. (Off.). -- AvondbeIricht: De vijand deed gisteren nacht en heden vroeg verscheidene gevolgrijke aantallen op onze graven bij Neuvechapelle en .ten zuiden van Lens. LONDEN, 20 Januari. — Officieel: De Jjacht ging kalm voorbij. Niets van bijzonIer belang te melden. M oerlûg iissÉei Halle m OostsirljkHoREartli Uit Oostenrijkse!» broa. WEENEN, 21 Jan.: Officieel wordt er meegedeeld: Geene bijzondere gebeurtenis- 'sen.— 'jövt ItaiiasBscM© broa» -SOME, 20 Jan. (Off.). — In den nacht ,yan ie Januari jjoogde de vijand op breeder front door eenen nieuwen aanval op ons (bruggenhoofd van Capo Sile. Hij werd ^oor ons plotseling ingezette artillerievuur :weerhouden. Eenige troepen, die tot aan ,onze draadhindernissen konden vooruitdringen, werden door ons vuur en machiengeweervuur vernietigd. Weerskanten was het artillerievuur gisteren op beide oevers van de Piave en in den oost-sektor van Montello levendiger. Onze verkennersafdeelingen sloegen kleine vijandelijke nachtafdeelingen op de vlucht en veroverden op de hoogvlakte van Schiepen oorlogsmateriaal. Os tsrlog ep dis Bilka Vit Bulgaarsche broa. SOFIA, 20 Januari. — Officieel: Mace(donisch( front: Op meerdere punten van het front, bijzonderlijk in den Cernaboog in de Moglenastreek, zuidelijk van Numa en (Zuidwestelijk van Doiran was het vuur levendiger. Oostelijk van het Doiranmeer verdreven onze posten eene sterke EngelBche afdeeling. Aan het Tachinomeer voor ons gunstige patroeljegeveehten. — Dobroedschafrant : wapenstilstand. SOFIA, 19 Januari. — Officieel: Geene bijzondere gebeurtenissen. In Klein-Asië XTit Tnrfec&e bron. .KONSTANTINOPEL, 20 Januari. — Officieel : Op net Palestinafront was, afgezien van vijandelijk zwak artillerievuur, rust. Tusschen Ahbach en Kilia had een heftige luchtstrijd plaats. Opperluitenant Oroneisz was tegen vier vijandelijke vliegers opgestegen. Hij schoot een vijandelijken vlieger neer. Een andere vijandelijke vlieger onttrok zich na de gevechten aan de verdere vervolging. OP ZEE Ba verscherpte duikpoetewjeg Uit Dniteche broa» BERLIJN, 21 Jan. Officieel: Dank aan de krijgskundige maatregels der Centraalmachten zijn er in den loop der maand december 1917 alles te samen 702.000 brutoregistertonnen van de hare vijanden ter beschikking staande handelsschepen * vernield geworden. Daarmede verhoogen zich de tot hiertoe bekomen uitslagen van den onbeperkten oorlog, met de onderzeeërs tot een totaal verlies van 8.958.000 ton. BERLIJN, 22 Januari. — Officieel: meuwe übootuitslagen op het noordelijke oorlogsterrein: 22.000 brutofcon. Onder de getorpedeerde schepen, van welke het toeerendeel diep geladen en bewapend wa- iü' ,? dekapende Fransche stoomer «Magellan», 6265 ton, met salpetorlading den. Onder de overige schepen bevonden zich twee groot© Engelsche stoomers. De chef van den admiraalstaf der Marine. li aansfaanda Rade m Én Rijksksriseilsr BERLIJN, 22 Januari. — De Rijkskanselier zal, gelijk de « Berliner Lokalanzeiger » in parlementaire kringen gisteren avond vernam, en naar 't gansch zeker gemeld wordt, heden Donderdag in de Hoofdoommissie het woord nemen. De beslissing daarover, of na de rede van graaf Hertling een debat komt, is aan de konferentie overgelaten, die v. Kuhlmann heden met de partijleiders over de onderhandelingen van Brest-Litowsk zal hebben. 0§ kesprekfigeii van Lloyd Giori M il! à "Trade unions LONDEN, 21 Jan. — (Vervolg op het reed3 in ons blad verschenen verslag.) Nopens de nationale konferentie zegde Lloyd George dat het veel beter is dat de arbeiders eerst de inzichten hunner regeeringen vervormden; de Engelsche arbeiders zouden met hun eigene regeering doen en het Duitsche volk met zijne regeering. Een afgevaardigde vroeg of de regeering zulke middelen gebruikte om hare voorstellen aan de middenmachten voor te leggen, keiijk de middenmachten hunnerzijds. Lloyd George antwoordde: De afgevaardigden kunnen er zich op vertrouwen dat de regeering_ vrede zou sluiten als eenig gegrond uitzicht bestaat, onder voorwaarden die voor hen (de afgevaardigden der Trade Unions) ernstig zouden zijn vrede te sluiten. « Het is de taak der regeering op ontdekkingen uit te gaan, en wij doen zulks en kijken voortdurend uit of eenige aanduidingen er voor voorhanden zijn, dat de Duitsche regeering weer vernuftig wordt. Eerder moet ik zegigen, dat wij niets anders kunnen ontdekken dan volledig» verharding en vaste beslistheid om een zuiver militairen triomf Ie bereiken. » " Over de uitdrukking der vrijheid der zeeën ondervraagd, zegde Lloyd George: Ik zou gaarne willen weten wat de vrijheid der zeeën beteekent. Beduidt zij de bevrijding van de U-booten of de uithongering van dit land? Wij moeten ons echter zorgvuldig van elke poging eener vernieling voor onze kustenbescherming behoeden en evenzoo voor elke vernietiging onzer scheepvaart. Een afgevaardigde vroeg: Is de premierminister zinnens ten opzichte van de eenstemmigheid der geallieerden met de oorlogsdoeleinden dezer regeering te verklaren dat stappen zouden aangewend worden,om de oorlogsdoelen van Amerika en der geallieerden te konsolideeren, opdat Duitschland tegenover eene eensgezinde vraag kan worden gesteld? Lloyd George antwoordde : Wij hoopten op de groote konferentie in Parijs, die vóór ongeveer twee maanden werkte, daartoe in staat te zijn. De vertegenwoordigers der Russische regeering kwamen, maar intussehan gebeurde wat gij weet. Het was gansch onmogelijk eene overeenkomst der oorlogsdoeleinden in afwezigheid van vertegenwoordigers der Russische regeering to beproeven te bereiken en dat was de oorzaak waarom de besprekingen daarover niet begonnen. Een groot aantal der moeilijkheden ontstond door de eischen die door de vroegere Russische regeering gesteld waren geworden. Konstantinopel was een der vraagstukken. Wij hebben Konstantinopel als oorlogsdoel zonder toestemming der Russische regeering niet kunnen laten vallen. Ik geef toe, dat als over de oorlogsdoeleinden der geallieerden, die door Wilson en mij uiteengezet zijn, eenigen twijfel zou bestaan, eene nieuwe bijeenkomst wenschenswaard zou wezen, maar tot hiertoe heerschte er volledige overeenstemming. Een afgevaardigde vroeg: Wil Lloyd George kort verklaren wat hij onder reconsideration der stelling van ElzasLo-tharingen verstaat? Lloyd George antwoordde : Blzas-Lotharingen waa voor de Franschèn haast 40 jaren lang &en© opene wonde. Zij konden tijdens dezen ganseben tijd niet in vrede leven- Hun inzicht is ongetwijfeld dat er geen vrede mét Frankriflteroogelijk is, tot deze kwestie eens voor goed afgedaan wordt en dat deze aangelegenheid moet afgedaan zijn, WÜ het niet tot eene gansche serie vati oorlogen in Europa komen. Onze meoning i3 dus, dat het Fransche volk in de eerste plaats te beslissen heeft wat het als rechtvaardigheid aanziet en de regeering is besloten de Fransche demokratio in denzelfden bij te staan. Eön afgevaardigde vroeg: Is het Fransche volk overtuigd dat Elzas-Lotharingen over zijnen toestand klaagt? Lloyd George antwoordde : Een zeer aanzienlijk deel der Elzas-Lotliaiingsche bevolking werd door de Duitscbrers geweldig verwijderd. Eenige van hen werden uit het land verdreven en als men de werkelijke bevolking van Blzas-Lotharingen hoort, bestaat er absoluut göen twijfel dat die overwegende njeerderheid voor dén te- George zal wel weten, dat juist het tegendeel het geval is. (Belg. Kur.) Een afvaardigde vroeg nog of Lloyd George zich direkt wilde verbinden dat in geval van 't bereiken van een akkoord, gelijk het hem aangeduid werd, de militaire dienstplicht onverwijld in Engeland weer af te schaffen. Lloj'd George antwoordde: Ik hoop het en wij strijden ervoor, dat niet in ons land maar in alle landen verhoudingen komen welke den dienstplicht afschaffen. Wij willen wat thans gebeurt voor immer onmogelijk maken. De kwestie is niet of wij den dienstplicht willen doen eindigen, men zou hem in andere landjen moeten doen eindigen. ODiMiitiing vaa i Rysslsciie Iteïiïüifiti PETERSBURG, 21 Jan. — De uitvoerende Üppercoinmissie van de Sow jets der soldaten, arbeiders en boeren is gister samen gekomen in eene buitengewone vergadering en heeft om 1,30 ure de ontbinding der Wetgevende Vergadering uitgesproken. BERLIJN, 21 Jan. — De petersburgsche Regeering verspreidt den volgenden vonkentelegram: Petersburg, 19 Januari: Gister, 18 januari, werd de wetgevende Constituante geopend. Als voorzitter werd Tschernow gekozen, nadat Swerdlow de zitting geopend bad. Gezel Swerdlow stelde in naam van de Uitvoerende Oppercommissie voor om de macht der aangestelde Raden, alsook de besluiten die door de Raden genomen waren en zullen genomen worden, te erkennen tot op den oogenblik waarop de betrekkingen tusschen Constituante en Regeering heel en al zullen geregeld zijn. Daarop verlieten de leden van de Constituante, en zelfs de bolschewikistische, de zaal. Op dezen openingsdag hadden overal betoogingen plaats. De soldaten arbeiders en boeren hebben geen deel genomen aan deze betoogingen. In Petersburg werd eene revolutionaire marinecommissië gekozen. In de stad werd de orde gehandhaafd door matrozen en manschappen der Roode Wafiht. m De letter der politiële afdeeling; Ryschkow. AMSTERDAM, 21 Jan. — Men meldt op 19 Januari uit Petersburg: Het is waarschijnlijk dat de Sowjets en do maximalistische leden der Constituante zich zuilen aanstellen als nationaal Convent. Bij de besprekingen in de (intusschen ontbonden) wetgevende Vergadering kwam het tot hevige twisten. Een afgevaardigde mikte met zijn revolver op Tseretclli, maar hij werd ontwapend. Des namiddags werd er in de straten geschoten. Verscheidene leden van de Constituante werden door groepen, die hoofdzakelijk bestonden uit zeelieden, aangevallen, verwond en zelfs gedood. Manschappen van de Roode Garde rukten de deelnemers aan eene manifestatie de armbanden af en verbrandden ze. Een soldaat dis eene vlag droeg, bleef in het midden eener straat staan om te roepen: Ik ben drie jaren lang aan het front geweest... en nu kunt gij mij dooden als gij wilt ! Mannen van de Roode Garde schoten hem dood. In de stoeten bevonden zich overal veel vroawen, meisjes, afgestelde militairen en stakende bankbedienden. R'üssisofi-BiiÉiïsÉe imûlm BERLIJN, 21 Jan. — Aan het «Acht-ùhrabendblatt» wordt van de russische russische grens gemeld: In de Moldan zijn de eerste gevechten feusschen russische en rumsensehe troepen ontstaan. De Russen schijnen zich aldaar? in een ongunstigen toestand te bevinden, daar zij voor het gevaar staan van heelemaal omsingeld te worden, zoodat zij van alle gemeenschap zouden afgesloten z'jn. Niet ver van Jassy zou er volgeus de petersburgsche berichten een gevecht, in regel aan den gang zijn tusschen russische en rumeeasohe troepen.. Krylenka heeft het opperbevelhebberschap over cis in do Moldan kampende maximalistische troepen aangenomen. De 'bolschewikistische afdeeiingen langs het rumeenseh front verlaten in scharen hunne stellingen en beproeven het om Rusland te bereiken. Daarbij kwam het tot bloedige gevechten tusschen de vluchtelingen en de rumeensohe bewakingstroepen die het mogelijke deden om de afwijkende massas tegen te houden en te ontwapenen. ie pröiFisniiïsrlSiriai der iofsówiki ROTTERDAM, 21 Januari. — De «Daily News » meldt uit Petersburg : Het centraal uitvoerend komiteit der Sowjet heeft eene verklaring gepubliceerd, waarin het heet : Rusland is eene republiek der Sowjets en het centrale evenaL de plaatselijke besturen ligt in de handen der Sowjetorganèn. De grondslag der republiek is het vrije verbond van vrije naties en de, Bond Van alle nationale Sowjet-republikeinen. Hei delt de volledige socialiseering van het ] land met invloed der socialiseering van de bosschen, mijnen, waters, banken, fabrieken, spoorbanen, enz.De industrieele conscriptie zou met bewapening der gansche arbeidersmassa en ontwapening der bezittende klassen doorgevoerd worden. In het derde deci der verklaring heet het, dat de konstituante de politiek van de Sowjets goedkeurt,^" zonderlijk wat de openbaarmaking van geheime akten en alle andere methoden betreft, die er op uit zijn den oorlog door eenen demokratischen vrede te doen cmdigen. De verklaring neemt de erkenning aan der onafhankelijkheid van Finland, evenals de terugtrekking der troepen uit Perzie. Ook het recht van Armenië op zelfbestemming wordt erkend. Het vierde en gewichtigste deel der verklaring behelst den zin, dat de konstituante moet toegeven dat zij op grond der partijlijsten gekozen is, die vóór de Oktober revolutie opgelegd waren en dat de konstituante dus niet berechtigd is zich tegei de Sowjetregeering te verzetten. Verders wordt de politiek der Bolsehewiki voor het geval dat de konstituante niet gehoorzamen wil, bepaald. Deze verklaring zou bij de opening dei konstituante zijn voorgelezen. Be Kenferefitla m Stockholm STOCKHOLM, 19 Jan. — Alhoewel het mi rond het plan der Stockholmsche socialistische konferentie weer stil is geworden, werkt het organisatiekomiteit dat kortelings Huysmans naar Londen zond, met behulp van Brantiiig ijverig door, op eene zitting van 't begin van Januari naar het Komiteit eene tot hiertoe geheim gehouden besluit, dat Huysmans naar Londen meekreeg. Volgens een korrespondent der Frankfurter Zeitung vernam, zou dit besluit bedoelen aan de Stockholmsche konferentie een tegen do huidige Russische regeering en dier politiek gericht karakter te geven. _ Het besluit kwam na levendige uiteenzettingen met geringe meerderheid tegen de stemmen der Denen en Noren tot stand. BASEL, 20 Jan. — De bijeenkomst der geallieerde socialistische konferentie. te Londen, die over de oorlogsdoeleinden zouj beraadslagen is nu beslist op 20 Februari bepaald. Amerikaansche afgevaardigden zouden volgens de «Times» niet verwacht worden, en volgens hetzelfde blad bestaan er meeningsverschillen daarover, aan wie in Rusland uitnoodigingen zouden gestuurd worden. m ill Hot psrooes van den moorefsnaar van Men meldt uit Parijs dat het proces van den moordenaar van Jaurès opnieuw uitgesteld komt te worden. Drie wetsdoktoors zijn belast geworden met het onderzoek der verstandelijke.vermogens van den beschuldigde. De Entiüfskte vrecfesoncFcrfrandteHngen De heer Albert Thomas, oud-minister van munitieaanmaak, schrijft in een «leader» van de «Matin»: «Het is uitgemaakt dat de Geallieerden niet met Duischland, noch met de Russen onderhandelen. Bij monde van den heer Pichon, heeft onze regeering het gezegd, indirecte voorstellen, zooals de GermanenToerariiërs hebben willen doen «verdienen geen enkel oogenblik de aandacht»... Maar, indien men onderhandeld hadde... Ja,zoo Trotzki en de Duitschers, inplaats van de regeeringen der Entente enkel door middel van de kranten op de hoogte te houden, hun officieel verzocht hadden te verklaren, wat zij van hun voorwaarden, van algemoene vrede dachten, — indien door een stoutmoedig besluit, onvoorzichtig zelfs, zonder geen enkelen valstrik te duchten, de gezegde regeeringen zich op de besproking hadden ingelaten, wat zou er gebeurd zijn?...Eigenlijk ongeveer wat er thans geschiedt. De waarheid i«, dat sedert maanden, zonder het zelîâ te vermoeden, de oorlogvoerenden onderhandelen. Van krant ' tot krant, van parlementaire tribune tot parlementaire tribune, zijn de besprekingen gaande. De traditioneele diplomatie zal er misschien haar Latijn bij verliezen. Maar de vrede, die het wereldcon flikt zal doen eindigen, zal voortaan niet meer kunnen geboren worden uit de besprekingen van eenige _ hooge personaadjes, om een tafel vereenigd. Hij zal geboren worden uit heel den schok der gevoelens, uit alle nationale en sociale aspiraties der in strijd zijnde volken. Indien men onderhandeld hadde, onderhandeld in den ouden zin, officieel onderhandeld, zou de heer Lloyd Géorge niet gesproken hc'ben tot de Engelsche arbeid ders, tot hen, die door hun arbeid of door don strijd in de loopgraven de eischen van het recht steunen. Hij zoü naar Brest-Litowsk gegaan zijn. .. » m h n■»-aw»w«*.»wf.rji)!.ui jii'ji'i- 1Bond den Oorlog De uitvinder van ds « 'tank » Ofschoon van den « tank » — deze strijdwagen der ouden, tijdens den huidigen oorlog in eere hersteld — slechts in de Engelsche communiqués sprake is, komen deFranschèn den roem voor zich opeischenhem in zijn tegenwoordigen vorm bedachtte hebben. , Inderdaad, legt in de « Eclair » Georges Iviöntorgnail er zich op toe aan te toonen, dat de uitvinder van den « tank » een Franschman is en het aan de Fransche regeering te wijten is dat de Engelschen hun voordeel hebben kunnen halen met de uitvinding van dit moderne monster. Toen tegen het einde van 1914 de bewegingsoorlog in loopgravenkrijg ontaardde, richtte zich de Franschman Boirault tot den voorzitter der commissie van uitvindingen, den heer Painlevé, en onderwierp hem een denkbeeld dat hij als volgt ontvouwde:»: Het toestel veroorlooft de draadversperringen te vernielen, de loopgraven aan te vallen, ze te overschrijden en van d» achterzijde de vijandelijke stellingen aan ts vallen bij middel van op het toestel gemon-' teerde mitrailjeurs en kanonnen. » Het toestel van Boirault is de « tank », waarvan de Engelschen het denkbeeld overgenomen en volmaakt hebben. Do heer Painlevé stelde veel belang in de uitvinding en wilde haar in het Fransche leger invoeren. Hij ondervond daarbij tegenkanting en moest ten slotte het denkbeeld opgeven aan Lloyd George, die met zijne bekende voortvarendheid besloot er zijn voordeel uit te trekken en het in het Britsche leger ingang wist te doen vinden. mBEABAMT De Entercommun&lisesHng vm G?oot«Bmssel Het grondbeginsel der interconumunaliseering der groote openbare diensten, wint eiken dag terrein in de officieele wereld van GrootBrussel. De centraliseering van sommige organismen *zou zulke voordeelen bieden, dat alle verzet langzamerhand gebroken wordt. De gemeentebesturen van Groot-Brussel hebben reeds, eenige maanden geleden, vertegenwoordigers afgevaardigd voor eene centrale commissie, belast het problema onder al zijne gezichtspunten te onderzoeken. Deze commissie vergadert geregeld in de Maximiliaanzaal van het stadhuis van Brussel, onder voorzitterschap van schepene gezel Pladet. Reeds zijn twee belangrijke ontwerpen in hun groote lijnen vastgelegd : de kliniek van psychiatrie, welke zal verrijzen in den omtrek der Nationale Schietbaan en het intercommunaal lijkenhuis, dat zal gehecht worden aan de diensten der Universiteit van het Leopoldspark. Op het oogenblik heeft eene sub-commissie twee andere ontwerpen van tussebengemeentelijke inrichtingen in onderzoek genotoen, een krankzinnigengesticht en een ziekenverpleging. De plaatsen, waar deze nieuwe organismen zullen verrijzen, zijn in studie. De uitvoering dezer, ontwerpen zal een nieuwe merkpaal zijn in de intercommunaliseering van alle inrichtingen van toevlucht van Groot-' Brussel, een doel, dat de voorstanders der tegenwoordige beweging op het oog hebben. $ # $ IN WEST-VLAAHDEREK ETene gsheima kiesrvanuitdaeüng. — De week van 6 tot 13 Januari 1.1. werden een hcele boel huisgezinnen verwittigd, zich naar eene bepaalde plaats te begeven, waareene kleerenuitdeeling plaats had. Men moet nafuurlijk niet vragen wie de in 't geheim bevoordeeligden waren. De deeting, aldus pedaan, zonder ze ruchtbaar temaken, kan dan bij lichtgeloovige sukkels doorgaan als eene fjift der klerikalen, en, de belantgetjes van den politieken winkel zijn wecrem bebertisjd. Waar halen die heeren 't recht bevoorrechten en bastaards temaken? Dit is natnurlijk het gevolg van de eenzijdige samenstelling van het komiteit, dat al doet wat het goedvindt. Die kleeren kwamen van 't Nat. Kom. geen enkel der klerikale mildigaards van Marcke. heeft daarin een breekknop gegeven. Deze kleedercn dienen dan osk niet om kozijntjes in te smeeren, maar om onder heel de bevolking uit te dceles. Maar wat bekommeren die heeren zich daarom? Al dit geknoei zal even wel op geea blauwen steen gevallen zijn. Mesa Culpa. —Van in den steel der waarheid... schreide onze herder tranen met tuiten omdat er dees jaar 800 menschen minder ter heilige tafel genaderd waren. Dit is natuurlijk de meest practische barometer die aanduidt hoeveel graden 't geloof der menschen klimt of daalt. De eerwaarde moet nergens de schuld daarvan gaan zoeken dan in eigen midden, en als de schapen kudde en stal ontvluchten moeten ze het tegenovergestelde van achting voor den herder voelen. De oorlog zal van meer dan ééne instelling de waardeloosheid bewezen heblsen. Altons dia eoop. — Wanneer gaat men eensnaar de bereiding en hoedanigheid der soep kijken ? De reinheid laat veel te wenschen, 't zand dat er in is kan door beter kuischen geweerd worden. Ook heeft zij veelal de kleur van moHengrauw, niet van de boonen echter, want die willen er nevens. W-" dringen aan op beternis, 't is dringend noodig. VALENTIN VANHOUTTE. —IfJ) uil ^_'.Iiii L€ ike Een proses in herziening Bij het Hof van Verbreking is een rekwest ingekomen, met hetwelk Henri Kennis, opgesloten in de Centrale Gevangenis van Leuven, de herziening vraagt van een arrest-van het Hof van Gezworenen der provincie Antwerpen, dat hem op 9 Februari 1909 veroordeeld heeft tot vijftien jaar dwangarbeid en verschillende bijkomende straffen. De requérant beroept zich op een feit dat zou zijn voorgekomen sedert zijn veroordeeling en waaruit, volgens hem, het bewijs zijner onschuld zou blijken. Zijn verzoek is gesteund door drie rechtsgeleerden. De Hooge Raad heeft het verzoek .oatvaakeluk. ^rklaàrd ^fl het Kolman Bt-'j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume