Vooruit: socialistisch dagblad

522399 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w950g3jc74/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

il Wtst-ïiaitftr» u lu Fias® , -Vf,' ?îÇrit Duitsche toron. I Westeiijb geveehtsterrein : i I BERLIJN, 12 Juai. — Offieieel: Front .gen. veldm. kroonprins Rupprecht van Beieren : Op het front in Vlaaaderen was de geschutbedrijvigheid 's avonds bij Iepe-ren en bezuidon do Douve verhoogd. In den namiddag viel Engelsche ruiterij tegen onze linie beoosten Meessen aan. Slechts «en klein overschot keerde terug. Zuid-uraarts daarvaa bij Goed Kruis aanvallen-'de infanterie werd door een tegenaanval achteruitgeworpen. In Artois was vooral aan de bocht van hena, eveaals in en bezuidea het dal van «3 Scarpe do vuurbedrijvigheid levendig. Bij Rrouelles, Neuve-Chapelle en Arleux, aanvallende Engelsche verkenaingsafdee-;lingen «ijn teruggeslagen geworden. Front van den Duitschon Kroonprins : legsn de door cns bij den aanval beoosten Çeruy op 10 Juni bezette loopgraven, voer-den de Franschen gisteren 5 tegenaa-n vailles ait die aile in vuur of in strijd op dich-iaû afstand gefnuikt zij. De geschutstrijd ibeieikte slechts benoorden Vailly en aan de Winterberg voorbijgaand grootere ;kracht. la Oost-Champagne mislulœn bij 'Xahure en Vauquois Fransehe verkennings-iaaavallen.! Front gen. vcîdra. hertog Albrecht van ;Wurttemberg : Gean edgenlijke gebeurte-,'iiissen.• Sussisck en Soemecèseli geveefetsterrela : ' Aan de Duna, bij Smorgin, Baranowit-tschi, en voorai bij Brzezany en aan de Na-jrajofka., îs de gevechtswerkzaamheid weder ilevendiger geworden. j Balkaalïont: Tusschen het Prespa-meer en de Ooste-J^jke Cerna, evenais van den Westelijkea 'oever van de Wardar tôt aan het meer van jBciran, hield het gcsehut zich bedrijviger ^daa in den laatstea tijd. i GEOOT H00F QKWART 1ER, 12 Juni. ïAvondbericht, offieieel): In Vlaanderen itusscheapocfczend levendige artilleriestrijd. ,'Zuidwesteliffc van Loas zijn Engelsche aan-valicn in het handgemeen mislukt. In het overiga îîiets wezenlijks. Uit fransc'ûQ Droxi. PARIJS, 12 Juni. — Offieieel: Tamelijk , %ig artilleriegevecht in de streek der 1 hoogvlakte van Californie en ten Zaid-< ooeten van Corbeny. In Champagne is de beadilefang der Fransehe stellingen van den Mont Blond en Cornillet, tamelijk he-,vig geweest rond het midden van den Bach». De Franschen hebben gemakkelijk de Duitsche verkenningen teruggeworpen , op verschilleade pnnten van het front,* en ' Waakten eeztige gevangenen. Uit Engelsche fcrom. F 1 t'PNDEN, 11 Juni. — Officies! ; Veel l>e-iBnjvigheid van ons geschut en dafc van den fpjsnà ten Zuiden van leperefi. Onze Iinie ;»choof beauiden Meessen weejj.wat voor,ut. ,# # $ Se sartsg tessta wsn 88 BKήli]l!-SSSpr© itTit Oosïensifkse&® bran ' .WEENEN, 12 Juni, (Offieieel): In de ;&even Gemeeatea duurde de strijd voort. De Italiaansche aanvallon richten ïich .hoofdzakelijk tegen den Monte-Forno, tegen '<îm Monte Ciuesa en de grens ten noorden ervan. In het zuidelijke deel van dit gebied iisluiitsn ze in de namiddagsnren geheel in «ns geschutvuur. Op den grenskam voerden « f112® troepen sierke vijandelijke aanvallen F fin d« bajonnet- en handgranatenstrijd uit. Ota middernaeht brak de tegenstander jms&:ûen Monte-Forno en den grensrug an-i«ermaal_ met sterke krachten vooruit. maar T?*vn monder gevolg. Vercïer aan Itaijaaûsca front niets niouws. & & * tesliÉ-PooM-Eâii^ii ffgp (Uit Enssisciie bron. Rnssisiïh gevechtsterrein : PETERSBURG, 10 Juni. — Offieieel: Sea afdeeling verkenners en vrijwilligers heeft onder aanvoering van vaandrig Koer-koioki, in den nacht een sohitterende ver-'kenning uitgevoerd. Ofschoon er flodder-ïaijnen va.n den vijand ontploften, kwam beb det-jehement door het ijzerdraad heen. Jn een bestormiug met de bajonet wierp sefc den vijandelijken veldpost terug. De dappere vaandrig Koerkofski werd ge-, wond. PETERSBURG, 11 Juni. — Officie&I : De tœatand onderging geen wijziging. Boeiaeeascii gevechtsterrein : PETERSBURG, Ï1 Juni. — Offieieel : De fcoe&tapd onderging geen wijziging. Rusmch-Turksch ffevechtsterreim PETERSBURG, 10 J uni, —— Ofncieei : On-Térauderd.PETERSBURG, il Jum. — Offiçjeel : De toest&ïsd onderging geen wijziging. ^ & Bs oonoi sp sss Site ÎTit Oostaiirillîsciis broc. ,WEE'NEN} 1S Juni (Offieieel): Een Ita-aaansch vliegtuigeskader belegde Durazzo Jneu bornmea. V-ereciîeideae Alistammea wer-■aen gedood. W" IICMJ TTîê Bulgaarsche broa. SOi 1A, lâ Juni (Offieieel): Macedowi&ch vent: Tao nnoïâaojtpn .^Wlia^jmddags > ô â Êik Orgaan de? Belglsch© -- VersefeljBende aile dagen. D*ukster-Uitqecfster Sam. Maatsch. H&l LICHT, Best. • P. De Visch, Ledeberg-Gent — Red. Adm Hoogpoort, 29, Geni \ levendig vijandelijk trommelvHur. In den midden-sektor van de Cerna-bogen betrek-kelijk levendig geschutvuur. Op den rechter Wardar-oever in Jen nacht levendige artil-leriebedrijvigheid. In de nabijbeid van het dorp Altchak Mahle v/erden vijandelijke verkennersafdeelingen door vuur verdre-ven. Ten zuiden van Gewgheli brachîen onze verkenners govangenen in. Aan het overige front tamelijk zwak artillorievtiur. In de vlakte van Serres werden vijandelijke verkennersafdeelingen 's nachts door ons vuur verjaagd. Koemeensch front: Bij Tukea zwak ge-weervuur.Es fW8g tessel!?!) Oestew^k sa Rasesfe Uit' Oostascifi^efee bron WEENEN, 12 Juni (Offieieel) : In Oost-Gaiicië opaieuw «anwa-ssen der vijandelijke artillerie- en vliegersbedrijvigbeid. Uit Enmeenselie bron. JASSY, 10 Juni. — Offieieel: Op de Westelijke grens van Moldavie en in do bergstreek tôt de Poet-na, wisseKng vam ge-weervunr. Aan de Poetna een flanw bombardement ter bsantwoordkig van hst bombardement bij Marasesci. Vijandelijk geschutvuur bij Fincesci, Taurei, Mirceeci en Iresci aan de Sereth. De Rtfssische artillerie beschoot Gulceni en vijandlijke schansen bij Kotoelong Kasinnl. Aan don Donau artillerie- en infante-rieviyir in de streek •ten Tulcea. @P Z£E Oe v&rsclisrpte dKlHfceotoor:^3 Uit Duitsche bron BERLIJÎT, 12 Juni (Offieieel): Eenige onzer zeevliegtuigen belegden op 10 Juni de Russische eteunpunten Lebara en Ahrens-burg gevolgrijk met talrijke apfing- en brandbommen.Een deel der militaire plaat-sen is bijna gekeel vernietigd geworden. Oa-danks uiterste sterke tegenwerking rijn de deelnemende vliegtnigen sronder verliezen of beschadigiïigen ternggekeerd. (De Russische steunpunten Lebara en Anrensburg bevinden zich op het raidelijkô deel van ei-land Oefelf.) 2. Door onze U-booten zijn in den Atlan-tischon Oceaan gei'orpedeerd geworden: Do Engelsche bewapande stoomer «Limsriek» (6827 ton), een engelsche stoomer (4500 ton), met znilitairen, een andere bewapende En-gelsch stoomer (8000 ton), en een stoomer (4Q0Q ton). De chef van den admiraalstaf y der Marine. ROTTERDAM, 12 Jnni: «Maasbode» meldt: De Japaanscho stoomer «Kokai Ma-ru» 489 netto-ton, is op eene rots geloopen en geldt als verloren. De Japaanscho stoomer «Hamakua», 341 netfcoton, werd door vuur volledig vernield. De schoeper «Henry S. Lawsoii» uit Baltimore werd door eenen Noorweegschen stoomer geramd eft is ge-zonken. De zeiler «Standard» uit St-Fran-cisco, 1535 br.-t., de fransehe schoener j Glaneuse:;, 134 ton, en de Engelsche stoomer «Greaston», 3395 br.-t., worden vermist. De Deensche stoomer «Ha-mld Klitgaar», 1799 br.t., werd op de vaart van Engeland naar Deneinarkec met kolen in de Noordzee ge-torpedeerd. De Grieltscha stoomer «Agra-ga», 850 br.t., werd in de Middellan^sche zee getorpedeerd. De Engelsche stotmer dRosebank» 3857 br.t., werd eveneens in de Middelîandsche zee getorpedeerd. De Engelsche zeiler «St-Mirren», 1956 br.t., werd op de vaart van Engeland naar Brazilië met eene lading briketten getorpedeerd. De «Groninger Courant») bericht, dat de Ne-derlandsche schoener «Cornelin* op de reis van Le Havre naar Lissabon in het Kanaal getorpedeerd werd, Kapitein en b^nanning werden geland. BERNE, It? Jnni: Uit Tarragona wordt gemeld. dat de overl-evend-on van het door een_ C -boot getorpedeerde noorweegscha sthip «Eratajagesn» (1400 ton) te Kosptale, provintie Tarragona, aangekomen zijn. KRrSTIANlÀ, 11 Juni: Het ministerie van buitenlandsohe zaken deelt uit Sante-fjorden inede, dat d© bark «Deveron» op 9 Jnni getorpedeerd geworden is. Vier roan: 1 Noor, 1 Zweed, 1 Kanadeee en 1 Fin kvra-men om. Volgene een teîegram van het «Dagbîad<> is de Trosoër kotter «Sverreîk, getorpedeerd geworden. ROTTERDAM, 12 Juni: «Maasbodew meldt den ondergamg van volgende schepen : De deenscho «Streymoy», «Crioy», ^Mar-grote», «Else>i, «Beinir», «Britaflnia», «Traveller», «Biestir», «Isabella» en «Ja-nes»; de Zweedsche «Gôta», «Thoren)> en «Anton»; de Engelsche «Herinonen»; de Fransehe «Jeanne» en «Cordonnier» en de Noorveegsehe «cSt-Suandwa^ en «Skarpsîio» KRï'STlANIA, 12 Jvm. — c Sjofarte-tidendej) bespreekt een srRrift) cîat er over ïdaagjL dai d_a ^ noorweegscha schepen uîi) Aruerika, Lerwick moatea aa^tloopen, waar-^3i'Peefee»'ingen onvermiideîîjk van Noorwegen door Engelan'd niet etêeds met de groote verdiensten en offers der noorweegsche handelsvloot ' overeenkwam, ja veeleer ondankbaarder was dan de be-handeling van andere neutralen, bijzonder-' lijk Zwcden en Denemarken. sîSeusisste Barsïcng«gcifal Onder dit opsc'irift bericht, volgens do Belg. Kur., Karl Rosner van de Vlaamsche kust aan den Berliner Lokalanzeiger : Do chef van d;r. admirfialstaf der Marine heeft bekend dat ee-nige Engelsche moniixjrs op 5 J uni 's morgens Oostende beschol.cn en dat sterke overmachtige verkenningskrach-ten, die bij de monitôrs gcvpegd warea, met twee onzer v\ achttorpedobooten in een hef-tig gevecht geraakten waarbij onze «S. 20» tôt zinken gebracht. werd. De Engelsche aanvoerder vo&gde in zijn bsricht aan da admiraliteit te Londen toe: Wij namen zs-ven overlevenden van den torpedojager «S. 20» op. — De opperbootsmaat Heinrich Schmidt, die als Iranonaanvoerder op onzen «S 2Q» was dreef zeven uren lang in zee en streed met den dood. Door een onzer Marinevliegtuigen opgepikt en door de lueht naar land gebracht en weer tôt zich zelf gekomen, zegde Schmidt: «Zeven man van «S 20» werden in een Engelsche boot genonsen dan sloten de Engelschen bon red-dingswerk. Zij hadden blijkbaar 't bevel sleckfcs zeven man mee te nemen om zo te onderhooren. Twee onderoffidercn, die aan de Engelsche booten hingen, werden toege-roepen direkt los te laten. Zij klampten zich voort vast, ®n de een zei dat hij gewond was en een granaat3plinter hem het been afsloeg. Als antwoord hield een der Engelsche matrozen hem een pistool tegen de borst en riep hem toe dat hij direkt moest loslaten, anders werd hij geschoten; den tweede, die zich eveneens vastklarapte, sloeg een andere matroos met eene karabien zoolang op de viagers, tôt de man losliet en in zee wegzonk. Dit ailes zag en hoo-r-de Heinrich Schaaid'i die met ongeveer 20 tôt 25 Duitschers na»ar de Engelsche boot toe gezwommen was. De laatste meldde den vernieler dat hij gereed was. Hij kreeg bevel terug te keeren, en draaide af, zonder zich om^hat lot der om zijne htilp raepende in zeo di'ijveiwlo measciien t<a bakonmicron. bs phîal ?2îàipii VAN DS RUSSieCHE GRENS, 12 Ju-ni- — De in diplomatische kwesties nog steeds ^oed ingclaehte Rjetsch meldt., dat de verbonden regeeriagen hiirri© toestem-ming tôt de openbaarmaking der verbonds-verdragen van Rusland met de geallieerden gegeven hehlsea, en wel dcrwijze dat aile verd-ragen openfoaar géènaakt kunne worden, in zosver hunne openbaarmaking de tegenwosrdœge oorlogsvoering niet direkt nadealig aanraakt.In eerste lijn zou 't Rus-eisch-Fransoh verdrag openbaar gemaakt Worden. De Fransehe toestemming hiervoor is reeds_ meegodeeld te Petersburg. Verder werden in de laatste vergadering te Petersburg de grondslagen voor een oorlogs- of vredesprogram der intente opgemaakt, zonder dat evenwel een bepsa-ld akkoord i kon worden ber&ikt. bi»! tel terzimiii j'jssr Nffei&ticMR terHd LONDEN, 12 Juni. — Het op 9 Juni ge-dagiteekende asiwoord der Engelsche Re-gecring op de Russisch© nota over de eor-logsdoeleinden der geallieerden luidt: Op 3 Mei ontving de regeering van Z.M. door don Rnssischen gezant eene nota van de Russiscne Regeering met de verklarùig harer oorlogspoliliek. In den oproep aan het Russisch volk, die in de nota vervat is wordt gezegd, clat het vrije Rusland niet ziimens is andere volken te behoerschen, noch hnn door afséavnming nationaal goed te o»fenemen of vreemd gebied gewGldda-dig te bezetten. Des:e zienswijze treedt de Engeîsehe regeering van harte bij. Zij ging ia oorlog niet als i« eenen veroveringsoor-log en zet hem niet voor zulk doel voort. Haar voornemen bij 't nithreken van den oorlog was !t bestaan des vaderlands te ver-dedigen en de aehting der internationale verpli«fetingen af te dwingen. Bij die doel-einden îs fchana nog dit der bevrijding van dos? vreemde g<> w e Id hee r scha p p i j onder-drukte volken gekomen, De Engelsche regeering verheugt zich daarom hartelijk, dat het vrije Ik'sland het voornemen der bevrij-diag van Polen aa«ig©kondigd heeft, niet alleea van het door de oude Russische auto-kratie beheersohte Polen, maar in gelijke wijee van het onder de heeî-schappij van het Duitsch keizerrijk zijnde Polen. Voor dezen stap wen&oht de Engelsche demokratie Rusland goed w&liukken. Vooral moeten wij naar eene regeling streven, die geluk en tevredenbeid der volken sal verzekeren en aile aanleiding voor eenen toekomstigen oorlog zal wegnemen. De Engelsche regeering vereenigd zich hartelijk met ha-re Russische verbonden in de aanRetnmg en goedkenring der princie-pen, dio door président Wikon in zijne his-torisdie feoodschap van hèt Amerikaansche kongres^ neergeschreven werdten Dat zijn do doelsàaden, waarvoor de Brit-sche volken strijdea, dat zijn de princiep&n, . G!0,FÀoê^oHtiefc tfesgs en in de toekomst geleid wordt. Do Engelsche regeering gelooft, dat de overoenlîomsten die zij van tijd tôt tijd met hare geallieerden getroffen heeft. met deze leiddraden o\rer-eenstommen. Maar zoo de Russische regeering het wenscht ip zij volkomon bereid, deze overeenkemsten met hare geallieerden te onderzœken en zoo noodig te herzisn. "1 lit liliiliii §28 Spsas?]® Het sïîetxvse kaîjSrset MADRID, 12 Juni: Do sanienstéliing van het nieuwe kajtinet is de volgende: Voor-zitter: Dato — Buitenlandsche zaken: Mar-kies Lerna. — Justitie: Burges. — Oorlog: Generaal-kapitein Primo Rivera. — Marine: Generaal Flores. — Bianonlandscho zaken: _Saai chez G us Ta. — Finantiën: Buga-, lai. — Openbare werken: Bnrggraaf Vza. — Qnderwija: Andrado. 0® gezant Geoffras? BAZEL, 12 Juni: De «Bazeler Naehrlch-ton» berichten uit Parijs: Do «Victoire» meldt dat do fransehe gezant te Madrid, Geoffray naar Parij terugkeeren zal. Of het om een definitieve terugroeping gaat, wordt niet gemeld. ils @g*ïek®3slas?6l ZpJmis en fe bszetting van Oanina BERN, 12 Juai: aAgenzia Stefani» meldt uit Atheno, dat tôt bericht der bezetting van Janina overal, maar vooral in de Epi-rusche kringen, diepen indruk gemaakt heeft. De bezetting kan eehter de richting der politiek van Zaïmis niet veran«!cren. Zaïmis ontving eene afvaardiging uit ; Noord- en Znid-Epirus, die hunne treur-nis over de bezetting van Janina iiitdruk-kelijk lieten kennen. Zaïmis verzekerde, dat de bezetting alloen voorbijgaand zijn kan, en voeçde er aan toe, dat hij niât ia zijn a-m'ot blliven kan, ingeval de bezetting pis besîissend moet aanzien wordea. De Grieksche hurgerlijke- en militaire over-heden vaa Janina. verplaatsea ?,ich naar 1 Ajçta. Ifâ HhsISKJ De srocî«r«stsn in <fe regoefirêg BiiSEL, ïl Juni, — Uit Petersbtirg bericht de Petersburgsens Telegr. Agentns: De arbeiders- en soldacenraad dçeît med^ï Daar de iatrede doT arbeidersafgevaardig-den in_ de voorloopige regeering verscMi.--lend uitgelegd werd met de tendenz dezo iatrede met eene onder andere voonvaar-den voltrokken medewerking aan de regeering te identifieeren,houdt de afdeeling van den raad voor buitenlandsche aa-nge-legenheden het voor noodig het volgende vast te stelleo : 1. De. socialistische ministers werden in., de regeering afgevaardigd met het uit-drukkelijk mandaat eenen algsmeenen vrede door eene varstandhouding tusschen de verschiliende volken te bereiken en niet ; den iroperialistischen oorlog in naa-m der bevrijding der naties doo? de h.ajônettea voort t© zetten. 2. De deelneaiing der sociaifeten aan de revoliftSona-iro regeering bedoelt niet het opgeven van den klaesenstrijd maar in-tegendeel zijne uitbreiding door de pelitis-. ke middels. S. De deelneming van Russische soda-listea aan de regeering gebeurde ganseh vrij. De ataat van beleg, de politieke een-suur, de beperkingea der vrijheid van var-eeniging, van sta-ken, van spreken, kon de ri deze vrijheid niet beperken daar de door de Russische arbeicîersklaase o-ver hare aanhangers uitgeoefende kontrool werk-zaam geaoeg is. 4. HeA intredea harer vertegenw©ordi-gei-s in de regeering beduidt voor het Rùs-siseh socialistisçh proletariaat met eesie voi'zwakking van dea band welke het met de socialisten aller laaden vereeiîigt, in clen gemeenschappelijkea strijd tegen het impenalisme, maar versterkt integendeel clezen band door eenen gemeenschappeEj-kon uiterst intensiovon strijd voor den al-gemeeaen vrede. Oa toesîand LTJGANO, 12 Juni. — Volgens berichten van den Peterbuïgsche korrespoudeni vsjb do «Corrièro délia Sera» is nog in dea loop dezer week eene nieuwo regeeringsverande-ring t e verwachten ; een g root aautal klei-ne groepen zijn reeds te Petersburg bijeeu-komen, om buitensporighaden vanwege de uiterste partijen ten spoedigsfce in te too-mea; M as ko u zou reeds gewonnen zijn., Het fessait c?sr bœren-afgovaafdîfïtten PETERSBURG, 12 Juni. — Est kongres der boeren-afgevaardigden uit Rusland nain eene bes'issing aan, dat de toekomst ige politieke regeeringsvoria van Rusland deze eener demobratigeho bonds repubMèk zijn zoiï: ' ** kronstad LUGANO, 12 Juni. — De' PefcersbufgBche korrespondent van dea » Carrière délia Sera » meldt: Het Eronstadsch Revolutie- - —-s !.. ter s Tf.erclolli en Skobelew misverstaaa werd. Het heeft nooit de voorloopige regeering erkend. ™ 4 * ' Gcneraaîs afgesai ZURICH, 12 Jnni. — Volgens het Ukra-î nisch bureau te Kiew meldt, werden meer daa 100 generaals zooeven wegens hunne' deelname aan de antirevolutiouaire bewe-ging in Rusland van hun ambt ontheven. Vrouvvsliiko on^?'a«taatssskreSarts Een telegram uit Petersburg te Kopen-hagen ontvangen, behelst, dat gravin Pa-nin, die door haar liefdadigheid in den' loop van deh oorlog op den voorgrond :s getreden., tôt onderstaatssekretaris in het ministerie van openbare linlp is benoemd. AMSTERDAM, 12 Juni. — De «Daily, Telegraph « meldt uit Athene: Grieksche Lladen beriehten dat Italiaansche strijd-. krachtea in zuideiijke richtiag rukken om Prevesa en 't overige deel vaa dea Epirus to bezetten. Men verneemt dat de proklamatie vaa > het Ilaliaansch protektoraat over Albanie si chts een militaire maatregel is. De toe-komstige regeliag_ der Albaneesche kwes-tie blijft onderworpeh aan de besluiten die! door de Londensche konferentie zijn a^a-genomen.ËR S8r-'¥ls în-da Ser«Issfeô «3p3omaUa EOBENHAGEN. — Da^ Entoa-tebiadea melden dat de gevluckte Servische rege©-' ring vooraemens is biaaeakort een Ser-visch gezantschap te Eopeahagen op 5s richten. Te Stockholm en te Lissabon zcïî-dea eveneens Servische gozanfcea boc-oetad worden» is Glissa - Qo toestantl De sRoesskija Wolja» verneemt nit Pe-; kiag dat het garnizoea der hoofdstad eea; voorloopigen minister vaa oorlog heeft aan-' gednid. De troepea van Pao-Tiag-Foe werden aaar Peking overgebracht. Toean-Tsji-' Joei, zoomede tal van gezianen van ainbte-naai'3 en afgcvaardigdea zijn naar Tien-tain gevlucht. De koers van het ChiEeescaa bankpapier daalt voortduread. la het afz&ttingsdekreet verklaart do président dat Toean-Tsji-Joei de staatsEdmi-, nistratie en de Chineesche financiën in de grootste verwarring heeft îichtergelaten. BERLIJN, 12 Jnni. — De «Berliner Le--kalanzeiger» meldt uit den Haag: Naar eesX< bericht uit Sanghaï is e&n afvaardigiag uifei Peking in Tientsia aangekoman oia den mi-litaiirea machthebber te b6zwerea den op-m&rsch aaar de Chiaeesche hoofdstad te staken. Do troepen vaa een generaal bevinden zich reeds op 30 km. voor Peking eu wachten het bevel voor den opms-rsch af. E®sj© Amerikaansche nota aan Ohlna ' AMSTERDAM, 12 Juni: lien verneaeatj dat de Vereeaigde-Staten aan de gealliaaî-den ea S.s»u China eene nota gerickt hebbes^1 in dewelke de binnealandache l.oest-anid- vané China word betrem d en de aoodzakelijkheid ; eener N ationaîo eenheid aangezet wordt, ! De Tereenigdo Staten stelt voor, eene ge-; mecnschappelijko_ verklaring aan China te' zenden. Do houding der andere verbondenen j is nog niet bekend. Een antwoord is fok nu toe niet gevolgd. slapgn ®ss ©islsia TOKIO, 12 Juni. — Da Amerikaanscfe; nota a-an do Chiaeesche regeering heef&j een zekere opschudding in de pers ea ia| do openhare meeniag tewceggebracht. Gemachtigde, goed ingelichte politiekes» gelooven dat de nota de strijdighedea tus- i sehen de verschiliende groepen in-> China : versciierpen, wellicht de vijaadelijkheid ; tegen do vreemde eleîaentea opjagon ea waarsehijnlijk de verk'eerde uiiwerking za\; hebben, dan verwacht wei-d. Minder gests-' tigde Japanners zijn over do aota .géetooM^ en aanzien se als eene amerikaansche ia-< menging iu'dâ liinnenlandsche politiek vaa-] China.- l ia SELflIÉ ~ . B E K g N B M A M, ï N G Tjjdcus den tdiegersaanval vsm g.6-17, rond-3,30 a.,4 in den om'-.iek vc» GectrS5'£idca Gedcod : 1.) Vrouw Jau-AIfons De Psuw, -gefcos'ei. Odila Diericlts, 47 jaar oud, wonendc te Kt-Deai}3-1 Westrem. De gedoode had 2 zonen in heî Belg. Licht ffeiconâ,-- 2.) Julienne De Pauw/dochtet* Vac,'; : 'de voornoomdt, 16 jaar oud, v»'onends ta Si-Deai/a-', Wesîrem. — 3.) Van Durms Jerôme, 40 jaar oud,'' brouwer, v,-ontnde teSt-Denijs-Wesîrem. — 4.}BogserîY Oscar, jajasr oud, schoenniaker te Zwijnaarde. ggfeV biceiler isîa het Belgisdi L^iy * ' Gent, den 11 Juni 1917. - i Der Kffacp>et!-Koa-jmEnàâ;-î,".;. von Vîtck; OberetîeutnKst j# 2 H UG G E. — Door fcommciiwerpen vari Eîigélse&a'i vîiegers in de nacht van 3/4 Juni i g 17 v/erden-volgendt ! Be'gjsehs ^andinwocers gekv.ctst : CKncndca.Dc bèâil der, iyjaàr, uit Balica'raat, 43; Jczef Nauweas, 15 j.e ; Balieatraat, 91 ; Jozef Dcmyîle, s5 j., Ealiestr. ; Mari® i Grinnet, 9 j., Bûlic-*" ,»1 Sifittlsjlû B&srl Sa SS-Msiijis-fivi Toeu g-iitaren in dea voorraiddag de S..., van Ste-Kateiijne-Waver, thuis kwam, vend hij »;jn vader, zijn moeder en zijn zu^-j ter afschuwelijk vermoord door dafiistekero^ Zijrt zuster gai aog t-eekens -vaa leven, doca gaf den geest in clcn aamiddag zonder hst' bewustzijn herkregen 'te hebbea en nietta-geast&aado gùaeeskundige halp. Het Earketf, van. Mechelen is er reeds afgesta.pt}>,docfa. toi au toe is het spoor der dadersj men vefon--dsKstelt dat ze miastens met twaeën gefraest-' zijn, nog'niet oatdekt. Deze verschrikkelijke moord heeft het ' lâg dorpje ganseh in fop ea roer ssÉBrack^ |aas* N- tl®4 S eentiemen per nummer 14 Jssssâ Is?7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung