Vooruit: socialistisch dagblad

1667 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8w3804zn7g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dnikster-U Itgeef «te» Saaî Maaîschappij H ET LICHT ,be«tuarder; P. DE VISCH. Ledcberz-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Brgaan der Beiffische Werkliedenpartij. — Verschjjnende a/fe dagen. ABCNNEMENTSPRIJS J BELGIE Orie maandcn. . » , , fr. 3.25 Zes maanden • . . , . fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.54 Mtn abonneert zich op aile pwstburceica DEN VREEMDE a Orie maandcn tdagelijks 1 verzonden). . . . . . fr, 0.73/ 9E DDITSCHERS TE BRUSSEL Een woord van Bebel Op het Duitsch partijkongres van 1907 sprak Bebel het volgende : « Ik heb indertijd' gezegd : als wij wer-kelijk eenmaal het vaderland moeten verdedigen, dan verdedigen wij het, om-dat het ons vaderland is, als den grond, vvaarop wij leven, welks taal wij spre-ken, welks zeden de onze zijn, omdat wij dit ons vaderland' tôt een land willen ma-ken, zoo goed en mooi als nergens in de wereld bestaat. In dezen zin verdedigen wij dit vaderland niet vôr, doch tegen u. En daarom moeten wij, zoo noodig, het vaderland verdedigen, als het wordt laangevallen... Het zou treurig zijn, als îmanrien, die de politiek als het ware tôt hun beroep hebben gemaakt, niet zou-den kunnen beoordeelen, of men te doen -heeft met een aanvalsoorlog of niet. Verder kan men zich toch daaromtrent niet vergissen, dat tegenwoordig aile machten zooveel mogelijk den schijn, alsof zij een oorlog wilden, van zich fcrachten te werpen en dat, als tegenwoordig ooit een oorlog zou uitbreken, ideze al het bestaande zou bedreigen. Men heeft bestreden, dat ik het V/oord, dat ik bereid ben op mijn ouden 'dag nog het geweer op mijn boddy (li-chaam) te nemen, zou hebben gezegd met het 00g op Rusland. Toch heb ik het too gezegd en niets anders. Voor circa zeven jaar zette ik uiteen, Bat, als het mocht komen tôt een oorlog Inet Rusland, dat ik als vijand van aile beschaving en van aile onderdrukten t>e-Bchouw, niet alleen in het eigen land, «naar ook aL den gevaarlijksten vijand Van Eurcpa en speciaal van ons, Duit-pchers, waarop in eers'te linie de Duit-pche reaktie steunt — dat ik, oude knaap, dan nog bereid zou zijn, het geweer op mijn boddy (lichaam) te nemen fen mee te trekken in den oorlog tegen Rusland. Men mag daarover lachen, maar mij was het bittere ernst met dit woord. » * * * On" partijorgaan Het Volk van Hol-land merkt op bovenstaande aan : Het is onze meening, dat de geest die uit deze woorden van den grij-zen leider spreekt, nog leeft in de Duitsche sociaaldemokratische ar-beiders en de houding der Partij in dezen oorlog mede verklaart. Dat de geest van Bebel nog voort leeft in de duitsche partij is best mogelijk. Maar tôt zoolang wij van onze duitsche partij genooten geen afdoende ver-klaringen hebben, die het stemmen der oorlogskredieten in den Rijksdag ver-rechtvaardigt, zoolang 00k, vinden wij deze daad in strijd met de woorden van den grooten August Bebel. Het geldt hier immers voor Duitsch-land geen verdediging-oorlog, maar wel een aanvals-oorlog van wege de d-uit-schers tegen nagenoeg de helft van Euro-pa, zonder de minste uitdaging van wie het 00k zij. Daarom achten wij Het eenparig stemmen der 5 milliarden oorlogskredieten door onze partij genooten-rijkdagslsden, in strijd met de krachtige woorden van den grijzen Bebel, die de houding van België wettigt, dat zich verdedigt tegen de schending van zijn onzijdig grondge-bied.Duitschland valt ons aan, wij verdedigen ons. Duitschland heeft ongelijk volgens Bebel en wij zijn in ons recht. De aanvalsoorlog is veroordeeld 'de verdediging is een recht en eenen plicht. F. H. I DE TOESTAND (Officieele mededeeling) Isa eenen kabinetsraad, waarop tegenwoordig waren de keeren ministère en Staatsministers, heeft de regeering don-ci erdag om 1 ure 's morgens de, .volgende officieele mededeeling gedaan : In den loop van den dag van 18 Augustus is het Belgisch léger, liggend op de stellingen die iiet verscheidene dagen dapper en met welslagen verdedigd had, plotseling aange-vailen geworden door Duitsche strijdmachten aanzienlijk sterker dan die der Belegen. Ha een moorddadig gevecht, werd er besloten het hoofd-kwartier over te brengen naar Mechelen en vervolgens naar Antwerpen ; en het veldleger te doen aftrekken op de omhei-ning van Antwerpen, spil der nationale verdediging. Deze schikkingen stemmen overeen met de traditioneele verdedigingsplannen, die sedert 1859 in zwang zijn. Zij stellen België in staat een leger te behouden, dat, al-hoewel door talrijke en dappere gevechten beproefd, toch, ter vrijwaring dLer onafhankelijkheid, zal kunnen voortgaan eene doeltref fende hulp te verleenen in het vervolg van de krijgs-verrichtingen, aan de legers der waarborgende mogendheden. Wat meer is, eene zeer sterke Belgische krijgsmacht ver-sekert de verdediging der stelling Namen, die den doortocht op de Maas beheerscht. Overtuigd van de rechtvaardigheid zijner zaak en ge-sterkt door de goedkeuring van het wereldgeweten, zal België, door de vaderlandsche eendracht van allen, voortgaan met te kampen voor het recht en te strijden voor de verdediging der onafhankelijkheid van zijn grondgebied. De Duitschers rukken België verder in Te Brussel De ontzenuwing was woensdag groot te Brussel: Dit was ip groote mat© te wij te n aan de onhandigheid eu gérais aan samenhang van hen die de verantwoordelijkheid hadden. Had de oensuur niet bestaan, en ware do in pla&tst van bestendig tegengewerkt te ztojn, dan had de paniek niet plaats gehad. Niets maakt meer bang. dan de stilzwij-gendheid, het onbekende en de tegenstrij-dige nieuwstijdingen. Maar dit is eene rekening om later te ver-elfenen.Wat onvergeeflijk is en zonder uitstel , jpaoot:yorden bekend Kejn&akt, Ô3.de wan- orde die heerschte in de hoogere sfeeren der burgerwacht. T'akkoord met den mili-tairen gouverneur, hadden de generaals der burgerwacht zondag stevige versterkin-i gen doen uitvoeren rond Brussel. Al de we-gea waren gesloten door ijzerdraad, wa-gens, karren en tramrijtuigen. Overal waren loopgrachten gegraven. Men had maar iets vergeten : dat de burgerwacht slecnts was gewapend met oude « Comblain » geweren, waarvan de dracht twee kilometers minder was dan deze der duitsche geweren ! Van een anderen kant had de duitsche keizer laten weten dat de burgerwachten niet werden aanzien als regeluiatige troc-pen, en zij, volgens hare eigene reglemen-ten, enkel voor doel had de orde te bewa-ren. In deze voorwaarden was er veel ge-vaar de burgerwacht te laten vechten, niet alleen voor de manschappen, maar ook voor de stad. Het is niet op de Louisalaan en aan het rondpunt van den « Cinquantenaire » dat de verdediging van Brussel moet verzekerd worden en dan nog door de burgerwacht; dat zal men wel verstaan I Door tusschenkomst van M. Mas, fcarge-meester en M. Beco gouverneur der provin-tie, werd een weinig orde teruggebracht in de hersenen, gister namiddag slechts. Jaar woensdag om zes uren 's avonds wist de burgerwacht nog maar altijd niet of zij des-gevallend ja of neen moest schieten... Eindelàjk werd het order der ontwa-pening der burgerwacht gegeven en ieder begaf zich naar huis, midden van een levendige opschudding. De avondtreins naar Gent en de kusten werden stormenderhand ingeno-men. Eindelijk, de Noordstatie gesloten geworden zijnde, bracht dit de uitzinnigheid tôt zijn toppunt. De gerusttellende berichten van het mi-nisterie hadden hunne uitwerking gemaakt. Te vier ure 's namidda.gs was het bericht van het ministerie bijna eene overwinning... Enkele dagen geleden werd de censuur ingevoerd ten gevolge van een artikel van « Le Soir », het oprukken naar Brussel en Antwerpen bekend makende. Zal de gentsche censuur ons verbieden van de gentsche bevolking te verwittigen, opdat deze het onvermijdelijke met kalmte zou kunnen tegemoet zien ? « La Flandre Lîîbéraîc ». * * « NOG TE BRUSSEE De Noordstatie werd Donderdag morgend van af 8 ure gesloten en buiten het perso-neel der ambulancen en de soldaten werd niemand toegelaten. De « retard » van de rare treins die nog naar Brussel gingen, kwam voort door de belemmering der ba-nen door de vele treins die van Brussel kwa-men en waarin duizende en duizende vluch- telingen zaten. J Het gerucht liep te Brussel dat de fran-î sche en engelsche troepen er niet in ge-l slaagd îîijnde bij tijds het gros van het bel-j gische leger te vervoegen, en de Koning op' voorstel van den generaal Sellier de Moran^ ville, stafoverste, in volledig akkoord mefc de stafs der vcrîionden legers, besloten had!; de belgische troepen op Antwerpen te laten/ terugtrekken, dusdanig de inneming vartf Brussel door het duitsche leger op vredelie-! vende wijze toelatend. Altijd op aandringen des Konings, zegde> men, was de burgemeester, gekleed met da sjerp rond 6 ure den bevelhebber der duitsche troepen tegemoet gegaan, om hem te zeggen dat Brussel, wijkende voor de macht van den tegenstrever zich niet zou verzetteu tegen de inbezitneming. Er zou blijken dafc de ambassadeur der Vereenigde-Staten bij het belgisch hof den heer Max zou vergezeld j hebben, om uit naam van zijn gouvernement' to beduiden dat de Vereenigde Staten daI stad Brussel onder hunne bescherming na-^ men. DE BURGERWACHT EN DE BOX-SCOUTS AFGEZEGD Donderdag morgend was er in Brussal geene spraak meer van burgerwachten of zelfs van boy-couts; deze laatsten werdea verzocht terstond hun koket uniform af te leggen. De burgerwachten waren, deela woensdag avond naar Gent gestuurd, de an* deren afgezegd. % « * * DE DTTITSCHERS TE | MECHELEN EN TE TERVUEKEN Na den slag tusschen Diest, Aerschoot, Waver en Leuven, — die de groote slag niet was, — en waar men verzekert dat de Duitsche groote verliezen leden, — zijn dez» vooruitgerukt op Brussel. Uit goede bron meldde men on» dat d» Duitschers Tervueren bezetteden donderdag! morgend om 6 ure. Mechelen zou ook door; de Duitschers zijn ingenomen. Te 9 ure werden de inwoners van Strom-l beck en omliggende verzocht hunne huizen te sluiten • de meeste zijn naar Brussel ge-ylucht.Men meldde de tegenwoordigheid van; vele Duitschers in de richtinsr van Hal, wat zou doen gelooven dat zij Brussel wilden omaingelen. * * * De Duitschers te Brussel De Duitschers zijn gister donderdag, rond 2 ure Brussel binnengetrokken. Zij kwamen aan in twee« kolommen, de eene langs den Leuvenschen steenweg, de an^ dere langs de Tervurenlaan. —M. Max, burgemeester is hen/ tegemoet gegaan. Hij heeft heti hoofd der voornaamste kolom ontmoet vôôr de kazern dey Carabiniers en heeft aan de oversten van het Duitsche leger de besluiten van den Brus-( selschen gemeenteraad bekend gemaakt. Hij heeft de bescher*, ming der oorlogswetten inge* roepen voor eene ooene hoofd-( stad. # * # DE BRUG VAN LUTTRE . Het gerucht liep te Brussel gister namid-'i dag rond 1 ure, dat de Duitschers, om del verbinding van Brussel naar Bergen en\ naar Frankrijk af te sluiten, de brug van i Luttre, te Forest, doen springen hadden. / « .* * Eene Duitsche neerlaag Van verscheidene zijden wordt berichfc dat' ■ het duitsche le^er eene erge nederlaag heeft geleden te Thienen in den nacht van woensdag tôt Donderdag. Men beweert dat de statie van Thienen weer in onze handen is. (Onder aile voor-J behoud.) Geruchten waren gister in omloop als zou ' Luik (en ook Leuven) gister in handen der Franschen gevallen zijn. Op wat men zich steunde om zulks te *>e-vestigen, werd echter niet gezegd : het komi ons dan ook niet waarschijnlijk voor. JLjjç y - J 36 iàap -- N. 232 Pri]s per nummervoor België 3 centiemen; voor den ^reemdo S eontiemen Teiefootn * Redactle 247 - Administrât te 2845 tfpirdafl 21 Oogst 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume