Vooruit: socialistisch dagblad

709 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wh2d796p2f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ijBgggjggaiBiBaa»^ atj^^saataaaMgaa^^ vsrtwnnsssBKa S centiemen ®, uitreiking der prijzen aan de Iskamp. Terzelf- l'keu. Zondag 37 J Ed. Gisseleire, lengebracht zijn 1 avond, Imdagdienst. — Iddag, 37 dezer, lerg i M. Vlea-|-berg eo Geataat, 141, Gent- > disast bij het lborea Léontrae lliên Guequier, It onherstelbaar lea persoon van lsc£iooabroe« Jtoodigé vrörat, Ihiela den Dins- I kerft gdezKfi Marcel D* , 22 en 23 65 j., Njj- 1 Van Cane- |a De Smet, eyer, 62 j., 15. — An- |3. — Emma fcensstr. 28, Clementia |nstr. 14. — echt. Jean Fredericus |8. — Maria k. Gustavus Jr. 35. — |)., Coupure ien, 1 j.) In den Ber- Istr. 141. — Ister, Lede- p j., dagl., Bogaertf |de, 56, mei lesteedsche- lenri, stads- logaert Ma- iDe Voldere |81, me* De listr., 12. - |itein, Gae- ia, z. h. lies, slijper, Ifab., Hop- Ifab., Belle- Imyre, fab.> Ine Honoré, pfc Depnydt |- Van d« renstr., 56, iHenveletr., (ioor, schiï- poenfl Ang-. • Verdegeffi (Tan Hecfec Vermarck' r., 52, me' id., 26. - Swijnaerde, sneenie~oB- ia te groote rium, Buiteniliende mede' lier, soprano; neelkundige f iwe en Lode- bas; ea J*1* VERORDENING ,cor. yiaanderon betreffend© da hervorrnlng van bot middelbaar onderwijs van «ion lagoren graad. Op grond van de wetten van 1 Joui 1850 en 15 Juni 1881, vea netkoninklijk besluit van 24 December 1912 en vàn a-e koninklijke besluiten over de regeling van het middelbaar normaalonderwjjs, verorden ik het „avolgende : Artikel 1. —Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 December 1912 wordt volgend 2e Hd toegevoegd : e chef van den adnsiraalstaf der Marine. KEULEN, 24 Jan. : De « Komische Zeitung» wordt uit Amsterdam gemeld: In het Engelseh Lagerhuis deelde Mac Namara mede: In de Middellandsche zee sijn onlangs 484 en later nogmaals 224 menschenlevens verloren gegaan aan boord van twee stoomers, die de vijand getorpedeerd heeft. AMSTERDAM, 23 Januari : De Nederlandsche PresseAgentur meldt uit Batavia van 14 Januari: De Japansche kruiser « Kasuga» is op de klikken vaa TandjoengOelar-Tandjoeng-KÜau, noordwestelijk van Banka, gevaren. Het schip poogde, met eigene krachten, los te komen. MADRID, 23 Januari. — Havas meldt : Officieel wordt bekend egemaakt : Een storm beschadigde de vonkenplaats van den bescherm en den kruiser «Carlos Quint». Een stormvloed rJreef verscheidene kleine booten, waaronder don kanonneerboot « Hernon Cortes » af . Do koninklijke yacht « Giralda » werd eveneens beschadigd. De torpedoboot 13 stiet tegen het mijoenschip « Jaime ». Beide schepen leden schade. te Brsst-Lltits! De stelling der Russen BAZEL, 24 Januari. — Zooals de Basler «Nationalzeitung» meldt, deelde de «Prawda» mede: De Uitvoerende Commissie van den Algiemeenen Sowjet verlangt dat Lenin zelf naar Brest-Litowsk ga. PETERSBURG, 24 Januari. — In het algemeen congres der Russische Arbeidersen Soldatenraden, hield de maximalwt Sfcocklow eene redevoering, in dewelke hij verklaarde dat de Russische onderhandelaars het sluiten van den vrede niet met .ctverbaasbiiag zwHe» doejor doopwueroen, «J-, hoewel de Russische toestande-n haas* en spoed eischen. Hij voegde er nog aan toe, dat de groote werkstakiügsbewegingen in. OostenrijkHor.garije de stelling van ée Russische vredesonderhaodelaars aanzienlijk zijn komen versterken. Mï É ftnfcrMihiQn te Brest-LHovsk BERLIJN, 23 Januari. ■— Woensdag avond, om 5 1/2 uurj, "heeft eene bespreking van den Staatssékretaris vaa Buitenlamdsche zaken, von Kühlmann, met de fraktieleiders plaats gehad. SOFIA, 23 Januari. — Tengevolge /3©r onderbreking van de onderhandelingen in Brest-Litowsk, zullen de Bulgaarsehe afgevaardigden, minister van justitie Popow en de algemeene konsul te Budapest, Ssrejnvitschi, weder morgen te Sofia aankomen, om de regeering bericht te laten geworden en onderrichtingen te ontvangen. De gevolmachtigde minister Russew,terzelvertijd lid der Bulgaarsehe deputatie is eergister hier aangekomen. ie sffW m\ É ökrilfie PETERSBURG, 23 Januari. — De van Charkow naar Poltawa gezonden afdeelmgen van den Sowjet, leverden reeds slag1 tegen de troepen der Rada van Kiew. De troepen der Rada werden volkomen verslagen. Poltawa is heelemaal in handen der Bowjettroepen. In eene er op volgende oonlereaeie der algemeene Soldaten-, Arbeidersdersen Boeren raden, werden afgevaardigden van de Charkowsehe uitvoerende cetnfcraalcommissie onder de' grootste begeestering ontvangen en begroet. In de Stad Poltawa heerscht sedert volkomen rust. BERLIJN, S3 Jaamari. — De commanda«t der Zwartte Zeevlöot, at&airaal Nemetz, moet, volgens berichtea die in sommige bladen verschenen, het Ukraansch algemeen secretariaat medegedeeld hebben, dat hij de Ukraansche reg-eeriîig offirieel erkent. Dl tastend is Mimi Tegen fe Russische pogroms PETERSBURG, 23 Januari. — «Dringend bevel van de voorzitters der Commissariaten der Sowjete, die oomiteïten aangesteld hebben tot het beletten van progrome: « Aan bet hoofdkwariseir der Roode Waeht, Aan de oommissies ter bekamping der tegenrevolutie, Aan den oppercommi'ssaris van strafaangelegenheden, Aan de commissarissen der Peb&rsburgsche spoorwegstaties : « Dadelijk zullen alle krachten ingespannen worden voor de opzoeking der matrozen en Roode Wachten, die verleden nacht om één uur in het marinehospitaal gedwongen zijn om er Tsehingarew en Kofeosehkin te vermoorden. Medeplichtigen zullen dadelijk aangehouden en naar kamer 75 van Smolny-Instituuit gebracht worden. Omtrent de opzoeking der schuMigen, zal om de twee uur een bericht naar ons bureel gezonden worden. « Petersburg, 21 Januari. «(Get.) Lenin en Sternberg, miidster van Justicie. PETERSBURG, 23 Januari. — De algemee'nen Arbeidersen Soldat&nraad nam in zijne zitting van 20 Januari, het volgend besluit : « De Arbeiders- en Soldatenraad heeft vernomen dat Tsehingarew en Kotoschkin in het hospitaal vermoord werden. Hij veroordeelt eene dergelijke misdaad. De arbeidende klasse zal nooit kunnen dulden dat gevangenen aldus aangeraakt worden, hoe groot hunne misdaad tegen volk en revolutie ook zij, hoe gegrond_ de verontwaardiging der antirevolutionairen ook weze. De Arbeiders- en Soldatenraad vordert alle arbeiders op om dergelijke misdaden ten strengste af te keuren en neemt de noodige maatregels om verder de orde te handhaven, terwijl hij de maatregels goedkeurt die reeds genomen zijn door de bevoegde volksvertegenwoordigers. » taiwii^»a«;x'jaiwa;>iAas3BaagE . MWtMûm-mw il Oostwrilfc In Oostenrijk hebben in de laatste dagen stakingen plaats gevonden, die hunnen oorsprong in de ontgoocheling over de wellicht te sterk genaderde en niet zoo spoedig, naar verwacht werd, vervulde vredesverhopingn hadden. De arbeiders hebben na geruststellende verklaringen den arbeid terug hernomen. Telegrafisch wordt hierover gemeld: WEENEN, 24 Januari. — Nadat reeds op 22 en 23 Januari te Weenen de arbeid voor het grootste deel weder opgenomen was, wordt heden in alle bedrijven zonder uitzondering gewerkt, zoodat de stakingsbeweging onder de Weensche arbeiders geëindigd is. Ook de uit de provincie voorliggende berichten melden, dat overal de ©rbiidssschag voor het grootst* gedeelte ' •Aem Hoogpe»9Pt, SO, Gent «iss^sssismssi^essssis3ssii^i^as!as^% tot den arbeid teruggekeerd is. Gedurende den ganschen duur der stakingsbeweging kwam het nergens tot noemenswaardige tuuasheage va Hen . HEMSïffiSHmeœmsEMMi BtspreklRieii ia Wmbir WEENEN, 24 Januari. — Gisteren hadden er gewichtige besprekingen plaats over buitenlandsche aangelegenheden. De hongaarsche opperminister, dr. Wekerle en graaf Tisza, waren naar Weenen gekomen en hadden eene langdurige bespreking met graaf Ozernin, die nauwkeurige inlichtingen gaf over de gebeurtenissen bij de vredesonderhandelingen. Vervolgens hebben graaf Tisza, dr Wekerle en graaf Czernin zich bij keizer Carl begeven, die hen voor een langdurig onderhoor anstving. imïm ir NoerwiBgscbs Arksldirs KRISTIANIA, 23 Januari. — In eene massavergaderin- der Noorweegsche Arbeiderspar ai j, werd gister door de drie duizend aanwezige werklieden met algemeene stemmen besloten, om, met het oog op de steeds toenemende duurte der levensmiddelen, het steeds dreigender wordend gevaar voor aJgemeenen hongehsnood en de dringende noodaakelijkheid om beide te keer te gaan door de vermeerdering van de binnenlandsche voortbrengst op elk gebied, de opschorsing te eischen van alle mogelijke krijgsdiensten, waardoor het mogelijk zal worden gemaakt om alle militaire nijverheden in dienst te nemen voor het voortbrengen van allerhande levensmiddelen. lei het Buitenland Wu|mn —— '" " "" " ' ' ■■■'■!I ' ■ 11 11 ■ 1 I In Biiifsdhland Verslagen aan den keizer BERLIJN, 23 Januari. — Z. M. de keizer ontving gister den Rijkakanselier om verslag te hooren, en professor Dr Sauerkranz in verhoor. Later hoorde Z. M. het verslag van den algemeenen staf. Verder nam Z. M. de melding van den tot president van werkelijke geheime juetieieraad Frifesch in ontvangst. Hfodenburg terug in het Kcefc&wartier BERLIJN, 24 Januari. — Officieel : Generaalveldmaarschalk v. Hindenburg en d© eerste generaalkwartiernieesber Ludendorff zipi op 23 Januari, d«s avonds, teruggekeerd in het groot hoofdkwartier. De Parëjsche konferentie ROTTERDAM,- 24 Januari. — De « Manchester Guardian » verneemt, dat in de konferenitie der minister-presidenten te Parijs over de ooriogadoeleinden beraadslaagd zal worden. PARIJS, 24 Januari. (Havas.) — Het volgende « Temps »-bericht wordt overgemaakt: Het is waarschijnlijk, dat te Parijs besprekingen tusschen Clemenceau, Lloyd George en Orlando zullen plaats vinden, wanneer laatstgenoemde van Londen door Frankrijk terug reizen zal, om naar Italië terug te keeren. Maar het staat niet voor, in den. eerstkomenden tijd eene algemeene bespreking der geallieerden te saam te roepen. Aftreden van sh* Edward Carson LONDEN, 22 Januari. — Officieel wordt gemeld, dat Caorsoji als lid van het ooxlogskabinet afgetreden is. Het kSeshsrwoüTOïngsontiversj LONDEN, 24 Januari. — Het Hoogerhuis heeft met 132 tegen 42 stemmen het bijgevoegd voorstel tot de kieshervorraingswet aangenomen, die den proportioneele vertegenwoordiging daarstelt. _IS9 Tegen de vorming van het ooriogskafefoet WASHINGTON, 23 Januari. _— President Wilson maakt eene verklaring openbaar tegen de vorming van het oorlogskabinet, waarin gezegd wordt, dat werkzame herinrichtingsmaatregelen reeds getroffen geworden zijn. Overeenkomst met Heü&nd LONDEN,' 24 Januari. — Het ReuterBureau verneemt aangaande de Washingtonsche melding over de bevrachting van meer dan tachtig in Amerikaansche havens teruggehoudene Hollandsche stoomers voor de Vereenigde Staten, dat deze overeenkomsten slechts eene « modus vivendi 5> tot op eene algemeene overeenkomst op breeder grondslag tusschen de geallieerden en Hollandsche schepen geweest is ; men hoopt, dat daardoor eene overeenkomst tusschen de geallieerden en Holland bereikt worden zal; naar deze overeenkomst, die nu door de verschillende deelnemende regeeringen in overweging genomen werd, zullen daarvoor Holland levensmiddel en \ onaf gewerkte en andere waren verzekerd worden, die het in de mogelijkheid brengen, sijn belangrijk industriewezen verde* te voeren. iiWi^j.i. £*£«a.rj.xie23. van cLe:n. 33etfir_ W. J. LENiN. Nu aller aandacht in de grootste spannmg gericht is Kaar Rusland, nu het centrum vau wereldbïdrijvigheid zich «Is het ware naar 't Oosten schijnt te willen verplaatsen, zijn namen als die van Keretiski, Kalcdin, Leain en anderen tot in de nederigste woning als eene bekendheid binnengedrongen en ieder zoekt zich meer en meer op de hoogte te stellen over leven en wandei van die voorèeen zoo goed als onbekenden, nu »!s een « deus ex machina j> plots cp 't voorplan getredec wereldcelebriteiten. Over Lenin, hoofdfiguur der Bolschewikiscne RevoU'-phase, ontleden wij veoronze lezers de volgends ■ belangrijke karakterschets aan de Vono&rts : « De « Bode der Russische Omwenteling », het buitenlandsch orgaan der Bolschewikis, schenkt ©ns door de pen van P. Oriovski. de volgende karakterschets van den aanvoerder der Bolschewikische omwenteling: la 't jaar iqoll. als de gekende tweespalt in het kamp der russische" sociaal-democraten ontstond, werd vanwege de Menschewiks de uitdrukking « de ijzeren vuis* van Lenin », de wereld ingezonden. Die uitdrukking is zeer juist gekozen : het is waarlijk een man met eene ijzeren vuist, een wilskrachtig, taai karakter, voer gee nen weerstand terugdeinzend, zich door geene tegen slagen latend terneerdrukken, een man die steeds onvermoeibaar en volhardend op zijn doel toetreedt. Het is een man met ijzeren vuist, ijzeren karakter en ijzevc , zenuwen. In een ander midden ware uit hem een vermaard geteerde, een bekwaam staatsman, een onvermoeibaar baanbreker der « zaak » waaraan hij zich gewijd had, gegroeid. In Rusland, waar al wat eerlijk en bekwaam is noodzakelijkerwijze oppositie wordt, kon hij alleen een revolutionair worden en dan nog alleen een revolutionair der linkerzijde, ledere gedachte immers moehij om kor.sekwent te zijntot het uiterste doordrijven. ; Zóó werd hij seciaal-demokraat. De hem do»r zij. , nen in 1889 terechtgestelden broeder nagelaten naam vergemakkelijkte hem de toetreding tot de partij.Maar dat was ook ter nsuwernood noodig. Door zijne bo- , gaafdheid, zijne kunde en zijne wilskracht, klom hij weldra tot de hoogte van leider der partij. 't Waren de jeugdjaren der russische sociaaldemokratie. De partij bestond eigenlijk n®g niet. De eerste poging cm de verstrooide ssciaal-democratische inrichtingen tot eene partij samen te trekken, eindigde met de inhechtenisneming dermeeste congresgedelegeerden. De beweging en de inrichting waren in Rusland'nog te zwak, de politietoestanden te streng, om in het land zeil een sterk handelend centrum te ktmnen tot st«nd brengen. Lenin, diedejaien 1897-93 als banneling in Siberië doorbracht, begreep zulks, en na eeae «vcreenkomst met zijne toemahge vrienden Marioff en Petrefaff, begaven zij zich alle drie, samen met eeüige andere gezellen, naar het buitenland, ea stichtten daar met Plechaaefir, Axelrod en Sassoulitsch het dagblad « Iskra j» (De Vonk). Nu ving de periode van opbouw onzer partij aan, en zonder aan de verdienste van andere gezellen te willen te kort doen, moet men bekennen dat deze periode van Lenin haar kenmerk ontvangen heeft, en dat « hij « de ziel onzer beweging was. Het idee was als volgt op? gevat : eene partij stichten, bij middel van systematische propaganda, waartoe het blad zeer dienstig zou. zijn. Het is van omhoog dat de opbouw' der uiting, maar teraeïfdertijd ontstond van onderaf eene spontane massïbeweging, die hare vertegenwoordigingserganen vand in de organisatiecentra van 't Iskra-ccmitee. Dit inrichtingsplan, dat vele tegenstanders der Iskra, ja later zelfs eenige Redacteuren zelf af braken (na de splitsing, wanneer de lieden hun eigen werk begonnest teniet te doen), had bewezen, gedurende de revolutie van 1905 det het volkomen juist opgevat was: de masss. beweging ontstond overal onder het symbool der sociaaldemocratie en der «Iskra». Maar nog vóór deze eerste omwenteling kwam hot tot eenen tweespalt in de partij. Het was « de oude geschiedenis »— : twee psychologische elementen, waarr achter twee groepen van 't proletariaat opgesteld stenden : de' iabrickwerkers en de arbeiders der kleiaambachten, eene verdeeldheid die ook in vele andere europeesebe arbeidersinrichtingen ontstond. Dat Lenin de aanvoerder van den revolutionairen vleugel werd. was gemakkelijk te voorzien. Hij vatte den strijd aan tegen het opportunisme, met de hera eigenzijnde wil*kracht. Juist zeaals in Duitschland, gingen het meerendeel der intellectueelen naar het opportunistische kamp over. Hunne handelwijze is als een roode draad dosr gansch de geschiedenis der russische sociaaldemokratie geweven van 1908 lot ep onzen dag. De overwinning der Balschewiki van den 7 November heeft voorai deze verdeeldheid duidelijk aan 't licht gebracht. De massa der socialistische intellectueelen heeft zich met den burgerlijken geleerdengroep verbonden tot eenes gemeenzamen kamp tegen de arbeidersklasse, terwijl aan het hcofd der Arbeidersbeweging de gehate Bol-' schewiks staan, samen met het apocalyptische beest 1 Lenin ! Dat heeft slechts te m?er het vroeeere gezegde van Lenin bevestigd : dat de socialistische intellectueelen, die over 't algemeen bijna uitsiuitelijk van de burgersklasse afstammen, in massa veel dichter bij de bourgeoisie staan dan bij de arbeidersklasse. De omwenteling van 1905 had voor Lenin den terugkeer naar Rusland mogelijk gemaakt. Maar slechte korten tijd ken hij daar op eene volledig wettige wijze gevestigd blijven. Reeds in 't voorjaar van 190*6 begon de reactie, en in Juli van 't zelfde jaar voelde zij ziele zoo sterk dat zij ook de tweede Doetna uiteenjoeg er. het kiesstelsel veranderde. Lenin, die over het algemeen niet zoo vlug in iemand vertrouwen stelt en zooveel te min in eenen tegenstrever, trof zijne maatregels, en vestigde zich in Finland, niet ver van Petregrad. Vandaa»" uit ontwikkelde hij zijne energieke bedrijvig heïd tot in April 1907, waarop hij met eesige anderen raar den vijfden partijdag te Londen trok, om naar Rusland niet meer terug te keeren. Slechts de laatste omwenteling nu had de Russische grenzen voor here weder epengesteld. Zooals alle groote mannen met sterk karakter worde Lenin hetzij vurig bemind hetzij hevig gebaat. Volgens zijne tegenstrevers is hij een monster, voor wien niets heiligs bestaat, dat uitloutcr wellust deor 'tbloed waadt en vol heerschzucht naar de staatsmacht streeft. Veor zijne aanhangers integeadeei, en vooral voor de arbeiders, is hij zoogoed als een God. In de werkelijkheid is hij een man die mannen en massas weet mee te sleaen. Zonder een groot redenaar te zijn in sesthetisch-technie, ken zin van 't woerd, spreekt hij toch met zulk eene o%'ertuigingskracht, met zulke begeestering, dat duizenden menschen uitzinnig worden. Het kontrakt met de massa vuurt hem aan, en hij bezit de geheime kunst om zijne eigene svertuiging en zijn geloof aan de massa mede te deelen. Daarbij is zijne manier van spreken ongekunsteld, vrij van alle opsiering, zakelijk en duidelijk. Het zijn geene beelden die uit iedere redevsering op den voorgrond treden, liet zijn dadec Maar datmonster dat met ijzeren vuist iederen tegenstand tenietsla*t, en naar blsed dorst, ziet er ganscli adders uit, wanneer men met hem aan de werktafel zit en plannen ontwerpt, handschriften doorleestenom het even welke praktische vraag bespreekt. Niemand is zoo gewillig als hij om vreemden rstad te volgen, althans wanneer de raad goed is, niemand staat zoo gemakkelijk toe zijne manuscripten op te stellen of te veranderen, niemand onderwerpt zich zoo gcvallig aan de meeniag der meerderheid Maar dit alles natuurlijk slechts wanneer hij overtuigd is dat de belangen der partij en der arbeidersklasse daardoor geene schade kunnen eploopea. In dit geval houdt hij standvastis aan zijne eischen vast, zelfs ten kaste eener breuk met zijnen besten vriend. « Frangas, non flectes » (gij zult breken om Biet te moeten buigen), dat is zijn stopwoord. Zulk een karakter heeft de russisehe arbeidersklasse heden neodig, zeo zij historische eischen wil zien vervullen. Het geldt immers eenen reuzenstrijd door te «naken, tegen zijne naaste vrienden op te treden, zijne verblinde breeders te overtuigen, desnoods ze ta overwsldigen. Ea zijndaartoe /ijn ontegensprekelijk noadig eeaejjzereu vuist, eea ijzeren .wil en ijzere zenuwen. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume