Vooruit: socialistisch dagblad

1978 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 12 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8m53z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

fr^^E^t«aBstmÊmmiaimÊmasa 3î5 iaar «■= 3<S Pnis per rnimmer : voor Belgie 3 c«ntiemen, voor den /rsemdo S CMtismen ^Cngiff-i?igE5II«y^^^lM!!BCTnKîiaBB31Ma8BWBR\i9a^MML^!J^SaBBZEBgW5aaMJ!SSIgCiF^?3TJg?i'.r'^: ilMfl<aiSggSggC Telofoaa * f advctle 247 - £dniln!!stratle2R41> 0lond®rdsi 12 Koveniaïies* 1&14 Brafcstsr-U iîjeeïsie» §a®: Maaîschapplj H ET LSCH1 fccstuBfder» P. i3C VIS CH. Uwâ«S>cr2-0*fft . . REDACTIE . ADM1NISTRATIE SjGOGPOORT. 29. GENÏ VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BeLGJS ,< " Drie maandea. , , , , fr, 3.2 Zes Eiaenden • . . , » fr. 6.5 Cen jaar ....... fr. 12.51 I,';ïo abonneert zids op olic postborwrf# DEN VREEMDE Ds*le inaanden Idapsllik» Gtyaan der Belgisehe Mkpkiiedenpapiif — ¥ersohjjnende alla dagen. I Je antl-sociallsten I stean in hun ismi ta- . cn+.iiRnria,listes» verr&adt ! !' STiuftl De naam «anti-socialisten» verr&ai reads wat de bedoeling is van die lui. ! , Zij zijn tegen de socialisten, dus teg< da werklieden, zoowel geestes- als handwe I '-kers, die voor een beter bestaan of recht < wrijheid strijden. I j Altijd hebben zij de werkende klvs&e I Iflen rug geschoten. Dat is hunne roi. Hu! Se daden bewijzen het. Zelî's hunne r vloedrijke chefs loochenen het niet en hunne geschriften wordt het ook niet ve I doken. Z66 handeldeo zij in 'fc verledsn. Ze d»f het heden op de duidelijkste wijzo en zullt het in de toekomst niet verzuimen. I 't Is een ras... à part, 't Slecht zit : hen geb&ren. | 1 Maar wij, werkbroeders, moeten op on: I ihoede zijn en dat slaach van volk in ziji ! jyuiligheid duwen, zoodanig dat het er 'yerstikt. Hunne houding tegenwoordig, in sal [ (het lot der staatsbedienden, strekt hu [ itot zulke schande, dait ze die als e< H brandmerk altijd zullen drageo. Hoe diep de anti-socialisten gevallsn «i; bewijzen de feiten. Hun orgaan «Het .Volk» zegfri «De bedienden hebben den 5 Octobor 18 I (>hun maandloon opgestreken ; zij kunnc I ,/>dua wachten tôt den 5 November 191 I ( VWat de werklieden betreft, die den ! I (ïOctober moesten ontvangen, de ontrei [ >dering die gepaard gaat met de bezettdi I |>onzer provincie door de Duitschers, hee I fpniet toegelaten ze tôt nu toe te betalen », I ( De schrijver wil een neger wit wasscht I :en bewijst niet een beetje vooruitzienc I (te zijn. Maar enfin, dat verwonderfc ons niet. I klerikalen zijn daarvoor gekend, als h< 1 (de belangen der onterfden betreft, dot ■> *àj zijn zooveel te sliiamer als ze miliioi I tien moeten vinden voor de kloosters. H 1 De bedienden zijn betaald tôt einc | Oetober. De werklieden integendeel hel I fi&R nog 12 dagen loon te goed. De toestand was gespannen. Eene rede I ,te meer dat het bestuur de werklieden te I iDiinste eene «quinzaine» op voorhan I (moest betaald hebben. Tijd en geld ontbrj ■| iken haar nochtans niet, aangszien er dr: I millioen, — voor loonen bestemd, — na« I 'Oostende gezonden zijn. De paapsche n I geering moest, alvorens heen te gaan, d noodige fondsen in eene private bank g I (stort hebben. Ook deze maatregel hee: I /ze verzuimd. H \ «Vooruit», zegt het blad der gelen, dj I /de kalmte aanpredikt tegenover de Dui B (schers, jaagt zijne lez-ers in 't harnas tege I j de belgisehe regeering en onze beminc I : volksvertegenwoordigers Huyshauwor e I [iVerhaegen. I Ja, wij prediken aan de bevolkinê o I [kalmte aan, wat ons niet belet openlijlî t ■ (Zeggen dat, zoo de kinderen der werkei I ,van dea staat van honger schreeuwen, ht I de schuld is der klerikalen, die zich nie I bekommerden met den arme, den verdrul Zij hebben niets voorzien en de arbe I dende lclas totaal verwaarloosd. Zij zijn c I de schuld van en niemand andars omdé ■ ze volledig aan hunn© plichten zijn te koi I gekomen. De klerikale partij heeft nooit beter da I nu ijewezen onbekwaam te zijn het lan I te besturen in moeilijke tijden, alhoewi ■ (zij het «élite» van de geleerde manne ■ -anga hare zijde heeft en steun ontvanf I van aile partijen. I « De raad door M. Verhaegen gegere ■ ; — zegt Het Volk — beoogde het stoffelij I /» on onmiddellijk belang der bedienden t. I "tevens het belang der nijverheid, dus da ■ ^'ook aller werklieden onzer stad. Die raa I wordt gevolgd door de bedienden de I 5 Juurtspoorwegen, door deze der finan j. H ' Cle> door de magistraten, «nz. » I ( gegev&n bev&ldn zijn formeel. De vei ■ ■rûuv.'elijkB brieven van Oogst verbiede H n arbeid te hernemen op dezen oogenbli I en z°olang er geene verandering komt. I telegram — den 12en October t ■ Uostende verzonden — beveelfc aan he I :-' rs°neel zich op Yeurne terug te trekke: ■ en vandaar bij onzen zuiderbuur. I |tr^' ^a^on> de belgisehe gezant in dei ■ J îaS, heeft over enkele dagen nog de hee ■ |en Oooreman en Hymans ontvangeni, die I L\naam ^er regeering, hem kwamen, waai I ,i;"'1Wen dat het ton strengste verbode; ■ as aan het personeel van den railwa; I ii" ar^6^. hernemen. Hij die er zici ■ vergrijptj wordt aie entslaggeTer »an ia iiti aasiii iioiiiu :r 11 .. j In t <; | i- ! ï in ' r- ï • ) : ' m j ; m . î© 16 in : ) n >n ; ï ® 14 f ... J i. ) / ! f } I ! 1 ■8 °l 1 I ,e ; è - i 5t { M h s- 4 ' M ! e / ■ )- 1 ' l ! J * V a / i • i | ?© V * ♦ e Û » ^ ir e l . ' : >t ' , u y i - « ; 1 T m Î f ' ' | d i îd | D B \ A f * 1 ■ f I r i j ') ' _ \ i ; s r ! "JUDEX t ' P. 8. —• 't Volfeske slaat links en recht s ®m te weten wie eigenlijk Judex is. 1 Het gaat op dezelfda vuile manier te! werk, zooals het met, onzen vriend Stevenj ' Boersen gedaan heeft. j Zijn eenig doel is vervoîgen, broodroo-j ven. Als dit deugden zijn van kristen men-j sehen, spreekt het maar weinig ter hunner eer en teekent het de echte type van de* jezuiet af. Zou H. Yerhaegen ons niefc kunne* zeggen wie, de verleden week, in den hoek van de zaal, achfcer het scherm, de zitting van het Midden-Komiteit, dat de belangen der Staatswerklieden behartigt, bijwoonde, ,derwijzei dat hij, als een spioen, ailes kon jj «n ni<rt gçsien . wordenl? J. "Gij zsit den mm m Oois • nlot ijdelijk geiruiken,, * (Tien geboden van Sinai). ° o Wij hebben reeds herhaaldo malen er op t( ; gower.cn hoo de geloovigen van de verschil- " ï lende thans oorlogvoerende naties steeds er S op uit zijn hun God te bidden om de over- " winning door hunne troepen. En daar zoo'n " overwinning niet anders kan verkregen wor- w den dan door het doeden en gruweiijk ver-minken van tallooze christelijk mede-geloa- " vigen, het platschieten, verbranden en ver- " woesten van hun have en goed, en door het n zaaien van de oneindigsta ellende in het a< zoogenaamd vijandelijke land, waar toch s' ook geloovige ehristenen zijn, is aan zoo'n a' gebed een zeer on-christelijke reuk; 't lijk Vl ons meer eene fetiseb-aanroeping van een Vl menschenetende Afrikaansche negerstam. P-In ieder geval, aangenomen eens dat die m gebeden ten hemel stijgcn, breugen ze zeer — straffelijk hun eigen god in een mceilijk parket. Enfin, dat is nog maar ©en verzoek; maar de stellige absolute verzekering dat i God hun helpen zal, dat is een comble van pretentie, uitgeoefend door eene vrome ka-tholieke geeltjes- (alias arbeiders) vereeni-ging in Duitschland. Wij hebben voor ons eene machine-geschrevene brief gedateerd = Neustadt (Schwarzwald) 18 September 1914 . gericht aan de soldaten uit die streek die ' in den oorlog zijn, om hun mode te deelen dat de katholieke arbeidsters-vereeniging hun een klein geschenk Zendt; benevens ge-luk- en zegewenschen. ' Dat vinden wij, tusschen twee haakjes, a uitstekend lief en navclgenswaardig. Maar ' het slot van den brief luidt als volgt: ; ...«Welke vreugde indien gij overwont ! En gij zult overwinnen, gij rnoet overwinnen, j want God is met V (in het origineel even- g 5 ; eens onderstreept). En dat moet zeker wel ^ s waar zijn want de brief is onderteekend y door den herr Vicar (katholieke pastoor) H. *■ Gantee en voerzien van do stempels van do i Kath. Arbeidersvereeniging en het «Arbei-; terinnen-Verein» in Neustadt. ' Natuurliik laten wij die netelige kw'estie p; ' over aan de christen-gelo'ovigen cm uit te g(! maken, maar — wij heidenen zijn toch be- jjg s tere Christenen ! PM. Wl ' ve Tegen de s aardappel-specolatie i in Duitschland Vc Y Het Bestuur van het Pruissische Steden- a| verbond heeft zieh in zijne laatste zitting fj( ernstig met de vaststelling van aardappel-prijzen bezig gehouden en tengevolge daar- (j'( van een verzoekschrift aan den Bondsraad gericht, waarin het yolgende gezegd wordt: Wij hebben de eer den Bondsraad om : eene algemeenc vaststelling van hoogste ? prijzen voor aardappeien te verzoeken. Wij v® hebben deze vraag ernstig besproken. De in het grootste deel van Pruisen ge- ®l° ei&chte aardappel-prijzen zijn zoô hoog en . door do toestand der nîarkt zou volstandig P.1 ongegrond, dat kulp daartegen slechts ! door bovengenoemde maatregel kan ge-braoht worden. 1 ee De bevoegdheid der gemeenten om voor m hunne woonplaats de prijzen to bepalen is n5 niet genoeg om het kwaad te beletten. Zelfs kan deze maatregel ten gevolge de hebben dat in die gemeenten de noodige M hoeveelheid aardappeien nifet ter markt ee komt. Daarom moet de vaststelling der hoogste-prijzen in die pjaatsen, gebeuren, waar bovenmatige winst gsmaakt wordt. Dat schijnt echter niet de kleinhandel te e zijn, maar 6f de gro»thandel of de verkoop door de landbouwers. ee Of die hoogste-prijs betaling bij de ver- m warde economische toestanden, die door de (je reeds gebeurde prijsverhooging en de spe- va culatie op verder prijsstijging, als tegen- gt maatregel zal toereikend zijn, zouden wij aan den Bondsraad ter overweging geven. gC Er kunnen maatregelen in 't 00g gevat gÇ worden, welkp op de verdeeling der aard- de appelen aan de bevolking grooten invloed zouden hebben; de uiterste stap van dien aard zou zijn : de dwangs-inkoop van gs- U zamontlijke aardappeien door den Staat en de van Staatswege verordeneerde verder verkoop aan de bevolking. 00 ïegenover misbruiken, die in den klein-handel bestaan, kan de invoering van een hoogste-prijs en verplichte bekendmaking pe van kwaliteit en prijzen uitmuntend wer- ge ken. Die maatregel echter,, die naar wij de meenen, voor het openbaar welzijn, direkt dient iagevoerd te worden i» de vaststel-ling van hoogstprijzen voor hefc geiheele Rijk. Wij veslen «as, als redaktie vao een wer-kersblad, verplicht er op te wijzen welke huichelarij, welke een valsche klank tooh „ overal dat woord « vaderlandsliofde » be- f1; vat. " Niet alleen in Duitschland maar in aile nu oorlogvoerende en zelfs in de nefjtral%. anden is de overheid verplicht tegen kleine sn groote spéculateurs op de ellende op te ;reden. 0, die van vaderîandsliefde druipends :apitalisten, winkeliers, handelaars (de en-cele goeden niet te na gesproken) die het mmet-elijke ongeluk dat de oorlog over lo volkefen gebracht heeft, gebruiken om >p den honger, op de dagetijksche behoef-en hunner arme landgenooten te azen, aTs le hyena op de lijken. Met de grootste jemoedsrust zouden zij hunne eigen natie îithongeren en uitplunderen als hun irandkast of spaarkas maar dik gevuld pordt, Wij mogen daarom niet nalaten onze ge-neente-overheid dien wij overigens uiterst lankbaar zijn voor de reeds genomen maat-egelen er op te wijzen dafc er reeds reus-,chtige massa's aardappeien door bekende peculanten opgekocht zijn, die niet zullen ,arzelen dezelven zoo loog mogelijk uit het erkeer te houden om er dezen winter en ooral in het voorjaar ongehoorde woeker-irijzen van te maken. Ook vele landbou- wers maken zich aan di« < vaderlandsha*] kiEde » daad schuldig. Wij laten het aan de wijsheid' en de be- ! wezen vcrorzorgelijkheid van ons stadsool-1 lege gerust over, welke maatregelen té nemen zijn; all'en nemen wij de vrijheid dezelve dringend aantesporen niet lang er j mede te wachten. \ Wij lezen daaromtrent in de «Vorwârts», eene energieke daad van de gemeente-over-, heid in de fabriekstad Eielefeld. De gemeenteraad had. de hoogste-prijs1 voor aardappeien op 8 Mark (10 frank) per '! 100 kilos vastgesteld. \ Een boei ter markt weigerde voor dieu 1 prijs te verkoopen zeggende dat hij dan)' liever zijne varkens er mee voederde. D« marktbeamte, T'ien dat ter oore kwam.i bracht den woekerboer naar het politie-bu-reel terwijl in dien tusschentijd een an-dere beamte de aardappeien aan bovengenoemde prijs publiek verkocht. Met de op» brengst — min de onkosten — en een pro-ces-verbaar van geldboete kon de boer naar huis gaan. ) \ Europeesche Oorlog In West-Vlaanderen I -♦ e» isi r tHoorden van FrankrijK lit Fs*anscli@ Ssron 1 3E TOESTAND EOHBOM EUS SEL PARIJS, 9 November (Reuter) : Uit < {irijft wordt gemeld dat de Duitbchers be-onnen zijn de stad Armentières te botn- i ardeeren. De Engelsche batterijen beant-oorden dit vuur dat den Duitschers zware ' erliezen berokkenen zou. i Do Engelschen beheerschen den weg van .rmentièrea naar Rijsel, maar de Duit- ; ;hers hebben nog altijd een santal ^fort-en m Rijsel heen in hun bezit. 'Alin, . ( \ PARIJS, 9 November (Officiéel): . van ' , en Franschen Staf : «De Duitschers hebben opnieuw hun aan-al tegen Dixmuiden en in de buurt van ] peren hervat. Hun aanvallen zijn overal ] fgeslagen. Met name te Gheluvelt hebben e Britsche troepen den vijand met een i ajonetaanval ontvangen.Op het einde van ; en dag zijn wij over het geheele front j isschen Dixmuiden en de Leie yooruitge- î omen op de meeste plaatsen. «Aan de Aisne zijn onze troepen voort-egaan met zieh het bezit te verzekeren an de voordeelen op de hoogten van den j schteroever ten noordoosten van Sois- ' 3ns en de beweging, die wij uitvoeren in e buurt van de dorpen Chavonne en Sou-ir, ten oosten van Vailly, blijft zich guris-g ontwikkelen. \ « In Woevre hebben wij de laatste van snige loopgraven, in het bosch van Apre- a lont, die de vijand had veroverd, herno. i ten. «Nieuwe aanvallen der Duitschers tegen e hoogten van den bergpas van Sainte- L tarie zijn weder voor hen geëindigd met ' kq besliste nederlaag.» i PARIJS, 9 November. (Reuter.) Officieel ericht van 11 uur 's avonds: «De toestand onderging wegens den over ; Miige uitgestrektheid heerschenden dikken \ dst, welke moeilijkheden bereidde aan j e krijg6verricht.ingen, geen verandering ( an beteekenis. In het noorden is de dag unstig geweest. Wij hebben ons in onze i «llingen tusschen de Leie en Langemark t ehandhaafd en aanzienlijke vorderingen emaakt tusschen Langemark en Dixmui- j en». !ît isr@rs , BERLIJN; 9 November. (Wolff.) Heden- 2 îhtend wordt uit het groote hoofdkwar- ■ er officieel gemeld: | « Gister middag hebben verscheidene sche- < 3n van den vijand opnieuw hun vuur te- 1 în onzen rechtervleugel gericht. Zij wer- z ;n door onze artillerie snel verdreven. ] » Een in de avonduren uit Nieuwpoort on- i jrnomen, en"s naehts herhaalde uitvan van t în vijand, is volkomen mislukt. » Ondanks hardnekkigen tegenstand zijn ize aanvallen bij Yperen langzaam maar :stadig gevorderd. » De tegen aanvallen van den vijand ten uidwesten van Yperen zijn afgeslagen. Et-lijke honderden manschappen zijn gevan-»n gemaakt. » . jfc- ^ \ In Oost-Pruisen [lit fiSassSscho Isron PETROGRAD, 9 November. (Officieelt Da Russische legatie heeft de volgende be-; ri eh ten over de krijgsverrichtingen der Rus-' iische legers ontvangen: 1. In Oost-Pruisen worden de gevechten foortgezet ; de Russische troepen hebben :ich meester gemaakt van de stad Goldap. t [n de streek van Mlawa wor&ï de Russen îun opmarsch voortgezet. In West-Polen bereikt de linie der terug-' ;rekkende Duitschrs de streek van Niesza-va, op 20 K. M. van Thorn, zoomede Slup-X) op de grens van Posen. 3. Do liussische troepen gaan voort di 3ostenrijksche achterhoede langs de wegen, lie naar Krakau leiden, terug te drijven. fen Zuiden van Przemysl hebben de Rug. iische troepen den 7 November een duizen< tal krijgsgevangenen en verschillende ka-jonnen buit gemaakt. Uit HEsltschs bren BERLIJN, 9 November (Wolff) Offi-:ieele mededeeling van heden morgen uit het groote hoofdkwartier: « In het Oosten is een aanval van talrijke lussische strijdkrachten ten Noorden van îet Wysjtyter meer (c. d. Duitsch-Russische grens, ten Z. 0. van Stalluponen) onder jrnstige verliezen voor den vijand afgeela-;en. De Russen lieten meer dan 4000 gevan-;enen en 10 machinegeweren in onze han-len. » * * * S : tjiyw—^ i I - -îk ssa sis OQStsnrijksch-Serïisctie pus Jif ^©steisirSjkseh-Hongaap-' g©la® fermas WEENEN, 9 November. (Wolff.') Offi-1 deel : « Onze krijgsverrichtingen op het :uidelijke oorlogstooneel hebben over 't al-;emeen een gunstig beloop. Terwijl onze ipmarsch over de linie Sabats—Lesnitsa in den uitersten N.-W.-hoek vaa Servië) iver sterk verschanste bergpassen den j tardnekkigsten tegenstand heeft ontmoet, I ijn de driedaagsche gevechten op de linie1 josnitsa—Ivroepanj—Ljoebovija (in West-iervië, bij de Bosnische grens) reeds met astbaar succès geëindigd. De tegenstanders, die wij hier tegenover ins hadden, bestonden uit net 3e Servisch#] sgerkorps onder generaal Paul Sturm, ' n het eerste legerkorps onder generaal 'atar Bojavits, tezamen 6 cîivisies, tellende ! 20,000 man. Beide legerkorpsen Wevinden ich na verlies van hun dapper verdedigds i tellingen sedert aisteren op den terug-, ocht in de richting van Waljevo. „ i». Onze. Aïst-fi g ne n de 1 e j{er ko oj^ea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume