Vooruit: socialistisch dagblad

1381 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 16 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rn3028r638/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

;aa !?l. 13 Prii« n*r rnimmsr : voor Belcrië 3 eentiemen. voor den Vreemda S eantiomM Telefoon ï Redactio 247 - Adminlstpaiis 2845 W©ens(feîa 14 Jarîtnar'i 11914 Drutater-Ultgeefster $am: Maatschappij H ET L1CHÎ Vcraoïwoordelijke bestuarder? P. DE VSSCH» JLedeberg-Oent , . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HQQGPOORT. 29. OENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS SELGIE Orie msanden. . , , . tr. JU., Zes ma&nden » . , . . fr. <j.3O Eenjaar. ...... fr, 12.50 Met) abonneert lîrîs ep aile postburesJsB DEN VREEMDE Drie maanden ïdegeljjks vcriondem .... fr Orqaan der Belaische Werkliedenpartii. — Verschiinende aHe daaen HET TAYLOR GEVAAR i Er is roering in de kringen van hen, voor wie de opvoering van den uitbui-tingsgraad verschijnt als een algemeen belang. En er wordt gegrepen naar de ie klas-middelen : Taylor, de groote Amerikaansche ingenieur, de afgod der nijverheidskoningen in het land der won-deren, meer en meer aangebeden in de leidende kringen der Duitsche nijverheid wordt ook reeds in Nederland ingevoerd. (In Frankrijk hebben onze partijge-nooten tevens reeds de noodzakelijkheid bevonden eenc campagne tegen% dit nieuwe Amerikaansche raiddel tôt ver-scherping der uitbuiting te voeren) In Holland wil men het thans ook om in de Artillerie-inrich'tingen een verfij-ning der werkmethoden een verdichting van den arbeid, een toeneming der tiii-buiting voor te bereiden. Geen wonder, dat de arbeiders, die hier met hun heele persoon, met hun lijf bij betrokken zijn, de koppen bij el-kaar steken. Want nieuwe vverkwijzen brengen maar zeîden goeds en de naam van Taylor is reeds tôt hen doorgedron-gen als het eerste gerommel van een dreigend onweer. Wij willen met dezer gelegenheid na-der ingaan op het stelsel Taylor. We kiezen daarvoor in de eerste plaats Taylor's Shop Management (i), omdat daar in belcnopter vorm, maar helder en sterk zijn stelsel werd uiteengezet en om4at in die uiteenzetting scherper de gevol-gen van het stelsel voor de arbeiders aa de dag .reden. De schrijver geeft in zijn later werk (2) dat wij in het Duitsch hier voor ons hebben, zelfs aïs inleiding, als basis, siechts een uittrek-sel van Shop Management en verwijst er op verschiljende plaatsen naar in zijn meuw pleidooi voor «wetenschappelijke arbeidsrsgeling». Onze uiteenzetting zal uit de aard der zaak eenvoudig en be-knopt moeten zijn. Voor een uitvoeriger b- handeling zij verwezen naar « De Nieuwe Tijd ® 1909, p. 861-74. Wij zullen hier echter voldoende het karakter open leggen. Grondslag \oor goed beheer, zet Taylor voorop, is de twee-eenheid : hooge loonen en lage produktiekosten. Maar dit is nog niet het gloednieuwe in zijn théorie, hetzelfde hebben wij in Nederland zelfs gehoord toen het modelkapi-talisme op do misleiding zijner arbeiders zijn stijgende dividénden wist te bou-wen. Nieuws is de vooropzetting : een eerst-klas werkman kan oneindig meer we 1 verrichten dan een gemiddeld ar-beider. Waaruit dan volgen moet : Wij moeten de arbeiders opvoeden tôt eer-ste-klas-mannen zoodat de fabriek of werkplaats zoo mogelijk uitsluitend uit d~ze bestaat. Wat is het eigenaardige van de eer-ste-klas-man ? Hij «arbeidt gaarne met maximale snelheid, op voorwaarde dat hij van 30 tôt 100 pCt. meer loon ont-yangt dan gemiddeld in zijn vak ver-diend wordt» De snelheid waarmee hij dan .wil laten werken s chat hij op twee tôt viermaal die van een gemiddeld arbeider. Zoodat, globaal geredeneerd, dv-or het eerste-klaswerk reeds onmidde-lij'c dit bereikt wordt : de produktie voor de fabrikant neemt met 100 tôt 300 pCt. toe ; het loon voor de arbeider met 30 tôt 100 pCt. Dit maximum-percentage, waarmede het loon verhoogd mag worden, te bepa-len, vordert reeds zeer veel menschen-kennis. Men hoore : « Het is een in de menschelijke nataur opgesloten feitj waarvan de bepaling siechts verkregen wordt door het langdurige procès van proefneminpén en dwaling® Voor het al-'lereenvoudigste werk moet 30 pCt. boven het gemiddelde gehaald kunnen worden, voor wat beter werk, maar dat ook vraag 50 à 60 pCt., voor werk van in-tellektueele vaardigheid en aandacht 80 à 100 pCt. Hooger komt het niet..'. in het belang van het «volk* «De meeste menschen zijn niet geschikt om te spoedig rijk te worden» Alleen wanrieer het loon «juist» is, dat is hoog in vergelijk van 't gemiddelde, wordt er gespaard, sober geleefd x;=gelmatig gewerkt. Deze methode laat ieder werkman het ; 1) F. W. Taylor, Shop Management (1913). Vertaald door H. J. Hendrik»#, over Arbeidspraestatio en Loonregeling. 2) F. W. Taylor, The Principles of Scien-tific Management (1911). De heer Qaunjer kondigt reeds een Nederlandsche vertaling aan, de vertaler kan minstens 90 t. h. van Quanjer's brochure ervoor gebruiken; van een Duitsche van Dr. Ing. R. Roesler heb-feen wij de tweada qalMES hoogste punt bereiken, waartoe hij g schikt is, dwingt hem «vlijtiger en ene gieker te worden en te blijven, en ve: schaft hem voldoende geld om beter : leven dan voorheen.» Dit is dus het voordeel voor de arbe der : hij kan door altijd en voortdurer zoo hard jte werken als voor de besl werkman mogelijk is, het 30, 60 of ic pCt. beter hebben dan zijn gemiddelc Idassegenoot. Dit is met wiskundig juistheid he': meest menschwaardig b staan ! De voordeelen voor de werkgever hie tegenover zijn de lage produktiekostei Het «lijntrekken» is afgeschaft. Het heeft v66r boven ander stukwerl SLelsel, van werkgeverszijde bezien dai dat er nooit tariefverlagingen nood; zijn, want deze drijven tôt esystematie luieren». Andete middelen om tôt ho< gere produktiviteit aan te zetten winstverdeeling of samenwerking mi: lukten omdat het voordeel te indirel werkt ; ook de nieuwere stukwerkste sels zooals van Towne-Halseye zijn vo gens Taylor fout, omdat bij hen de beri kening van den standaardtijd falen kar Dat inag-niet kunnen : de laatste tij is eenmaal de kortste tijd, in Taylor' stelsel is het uitgesloten, dat deze tij verkeerd bepaald wordt. De bekende medicus P. van 't «Haï delsblad» van Holland, heeft hieruit na velijk de gevolgtrekking gemaakt, de het afjakkerende van de stukwerkste sels bij Taylor's systeem zou ophoudei Doet men 't werk in de standaardtij wiskundig vastgesteld dan betaalt me ir 1ers 't hoogst mogelijk loon, men b< hoeft zich dan niet meer in te spanne or: zichzelf steeds weer te overtreffer Fit zou het werk zooveel rustiger e gezonder mal<en. We julien bij de be ïiclintving' \aw de berekeriingen van di standaârdtija zièn wat hiervan terech komt! Thans eerst over het goede beheer va een onderneming onder dit stelsel. De grondbeginselen voor goed behee zijn : 1. Een groote dagtaak op te legge aan ieder man der onderneming; precie omschreven en niet gemakkelijk te vei vullen. 2. De taak moet een voile dag vet eischen, maar met zoo goede gereed schappen mogelijk. 3. Slaagt de man dan moet hij zeke zijn van een hoog loon. 4. Slaagt hij niet, dan moet hij wetei vroeg of laat daarvan de dupe worden den. Heeft dit stelsel eenige tijd goed door gewerkt — men moet de menschen dei tijd geven om eraan te wennen — dai wordt de taak zoo moeilijk gemaakt, da zij «siechts door een eerste-klas man t volbrengen is». En zoo is dus scherp di scheidingslijn getrokken tusschen d( eerste-klasarbeiders en de rest. Men lette nu op, wat er zoo al noodij is, om deze «zware dagtaak» uit dei arbeider te halen. De onderneming moet een uitgebreide planafdeeling in stelleri. Daar worden aile bewerkingen die aan ieder stuk noodig zijn, dagelijk: zeer nauwkeurig vastgesteld, op indu strie-kaarten beschreven met aandui ding van de benoodigde tijd, de te ge bruiken gereedschappen, toestellen enz De arbeider behoeft zich dan geei oogenblik te bedenken bij het werk Aile hersenwerk neemt de plan-afdee ling over: dit heeft ook nog dit voordeel dat men geen in het vak geschoolde ai'' beiders noodig heeft en dus goedkoope' re krachten kan te werk stellen. Dez< plan-afdeeling rnaakt de studies, di< moeten uitmaken, hoeveel tijd ieder? bewerking mag kosten. Dit is de feite-lijke grondslag van het systeem en var het grootste belang. Hij doet dit dooi middel van een boek dat formulieren be-vat voor ailes wat men noodig heeft te weten, en waarin, verborgen voor 't 00g van den arbe-der, twee of drie zeei nauwkeurige uurwerken; deze tijdme-ters kan ongemerkt laten ophouden oJ doorloopen door een druk met den vin-ger op de omslag van het boek. Hier-mee gewapend bespionneert men den ' arbeider in zijn werk. Bij ieder opont-houd, ieder oogenblik van nadenken oi weifelen, iedere overbodige beweging, ieder opkijken, ieder « natuurliik luieren » (zooals Taylor dit noemt) stopt het uurwerk. Ook een vlieg die hem plaagt en hij slaal ze weg, stopt het uurwerk zoolang. Zoo krijgt men dus de tijd, die een ideale arbeider be-steedt. Iedere werkKaamheid wordt dan , suast weer outlesd in « elementen iA de eenvoudigste bewegingen, en hieruit wordt met zeer ingewikkelde formule de wiskundig « juiste » tijd berekend. Om het werk vlot en ononderbroke; ». te onderhouden, behooren bij dit stelse r. een zeer groot aantal leiders. Zoo op ' eerste zicht zou men denken, dat he _e beheerstelsel zeer duur moest worden maar geen nood, dit wordt ailes ruin i. vergoed door de grootere produktivitei r] van den arbeider. Het vak van baa3 i e hier gesplitst : tiisschen werkman en di >o rektie staan b. v. acht bazen. [e Vier behooren er bij de plan-afdee •e ling, zorgen voor de orders aan het vol! ». en de berichten f éru g. Van de vier an deren zorgt er één (de ploegbaas), da i> de werkman tijdig een nieuw stuk te î. hand neemt en het behoorlijk instelt e*n tweeds (de spoedbaas) let op, da > de goede beitels gebruikt worden, da ^ deze op de juiste plaats beginnen en d< g goede snede snijden ; een derd-e (de op k zichter is verantwoordelijk voor de kwa >. liteit, ziet dus niet alleen op het werk : volk, maar ook op de spoedbazen toe een vierde (de reparatie-baas) zorgt :t dat de banken wordwi schoongehouden î- gesmeerd en goed behandeld. Een de 1- zer vier is ten slotte de «tuchtmeesteri die op de betreffende werkman of baas [, «de noodige geneesmiddelen» toepast. c] Boven de bazen staan wederom werk s meesters en hoofdopzichters, boven de d ze een afdeelingsschef enz. De hiérarchie der fabriek, zooals Marx ze noem-1- de, komt hier wel behoorlijk tôt zijr l- recht, al is de vorm iets ander s dan we ,t tôt nu toe kendeo. Eén niet-arbeidei l- op zeven arbeiders noemt Taylor geer 1. overdaad. d De opleiding tôt het tempo moet dooi n aanschouwing gegeven worden. Mer begint met één of enkelen, de vlugster n en willigsten ; want elke arbeider moet 1. zijn eigen manier van werken, zijn eiger n inzichten prijs geven. Dit zal hem tôt :- verzet prikkelen : men geve hem den e tijd « van déze prikkelbaarheid te géne-t zen». Is hij er eenmaal aan gewertd d« aanwijzingen te volgen, dan wordt lang-n zamerhand het snellerè tempo ingevoerd. Is dan eenmaal de emdsnelheid, r de vastgestelde, bereikt, en kan hij deze de geheele dag volhouden, dan zal a hij « het nieuwe stelsel volledig waar-s deeren door het dagelijks ontvangen . van hoogere loonen, terwijl de firrna dit zal doen, door de belangrijke produktie _ en lagere produktiekosten », dis het ge-. lijktijdig gevolg van zijn. Tevens wordt hij dan het aaiischou-r welijk voorbeeld voor zijn kameraden. Aan dit leeren door aanschouwing ! wordt in het stelsel groote waarde ge-hecht. Reeds doen de cinematografen daartoe dienst. De Ekonomische kro-niek van 19 April 1913 deelt hierover î mede, dat van de arbeidsverichting van 1 de le klas-voorwerker op zekere fabriek t films worden gemaakt; deze films wor-, den nu in de werkplaatsen vertoond. De I klok op het doek geeft ieder tijdsdeel, 1 noodig voor da vertoonde handgreep, aan ; men schijnt op deze wijze het aan-P tal opzichters te willen verminderen, j hetgeen een wijziging of nitbouw vah r Taylor's systeem zou zijn. De Interna-1 tionale Gewerkschafts-Korrespondenz (no 8, 19x3) deelde over deze cinema-' proeven mede : « De tijds'oesparing be-teekent voor de arbeider loonsverhoo-. ging, want zoo hij zijn werk.levert naar het cinematografisch voorbeeld, stijgen zijn verdiensten met ongeveer 20 t. h. » j (De 30 à 100 t. h. zijn .hier iil aan het slinken). De tijdsbesparing bracht de . bewerking van 37 op 9 minuten, dus een verviervoudiging der produktie. ! Wie hier van de samenwerking van . arbeider en werkgever het meest profi-. teert, laten wij anderen beslissen. : (Wordt vervolgd.) ■ TH. v. d. WAERDEN. ■ De tw86 Pofifiekgn De heropening van den parlementairen zittijd is zonder ineidenten gebeurd. De rechterzijde geeffc zich volkomeri reken-sehap van den toestand en zij weet nu dat de linkerziide vast besîist is het school-wefcsontwevp in den grond te bespreken. I)e oppositie wil in ni zijn détails een tebst onderzoeken die niets minder beoogt en betracht dan de roacht der eongregaties le versterken. Inderdaad, langs de eene kant laat hij de schoolbesturen toe het minimumloon aan de congreganisten niet te betalen, en langs de andere zijde zullen de buitengemeen-ten staan voor wereldlijken die recht hebben op het minimumloon en voor geesteiij-ken dio zich met eene mindere som kunnen en mogen tevreden stellen. Zij zullen ongetwijfeld de laatstea als onderwijzera J. £erkiez_efte M. Stephane had reeds in zijne welbe-s kende brochure de gevolgen van art. 1£ aangetoond. -j MM. Masson en Buyl, onze vriendei 1 Royer en Demblon hebben deze uiteen-zetting nog volledigd en zullen ze nog vol-ledigen.^ Nog andere kwesties zullen ook ten berde > komen. 1 De rechterzijde verwierp het minimum-t loon van 1500 irank. Zij heeft tevens de ge-3 lijkstelling van jaarwedde voor oaderwij-. zers en undcrwijzeressen verworpen. Zij heeft zelfs geweigerd aan de onderwijzers het minimumloon te betalen dat zij aan de * gendarmen rerzekert. : Zij heeft ten slotte ook de bewaarschool. onderwijzeressen van de voordeelen der t nieuwe v,et uitgesloten. r Andere sleehte ste-mmingen zulleu vol-; gen. t De meerderheid zal namelijk trachten de schoolwerken te dooden, — en v/anneer al ^ het kwaad zal volbracht zijn, zal de eigen-lijke atrijd beginnen. Het zal aan de groote steden en aan de nijverheidscentra " toekomen,zonder verpoozen den weerstand in te riehten en te handelen naar 't voor-, 1 beeld da-t de klerikalen ons in 1879 tôt 1884' gaven. De verplichting v.aarin wij ons zien hefc, schoolwetsontwerp in den grond te bespreken, heeft de klerikalen op 't idee gebracht1 de verantwoordelijkheid van den 3 a-rlemen-tairen toestand op ons te werpen» De arj beidersklasse verwacht de stemining det plechtig door de regeering beloofde sociale wetten, en het betaamt dat 'deze er komea voôr de verkiezingen. Baartoe nam de sociftlistisohe parlementaire groei) het initiatief de Samer voor te' stellen morgendsittingen te houden. Het ontwerp op de arbeiderswoningen1 is gereed. Het ontwerp op de sociale ver-zekeringeu zal Woensdag vaardig zijn,' want dan rekent M. Versteyîen zijn ver-: slag erovar neer te leggen. ( Wij zullen een forineel voorstel doen, en wij zulleïi weer zien langs welke zij(lo do goede oî de kwa de wil zal wezenî Wij hebben de gewoonte kaarten op tafel! te spelen, en de huichetàrii van zoogezegde overstroomende werkmansliefde t-e ontma-s-' kèren. / Sociaal Polltiek Overzicht I ***?*****«** mm" M MhiMia QUITSCliLAKD DE MILITAIRE GEEST ES DDITSCH-LAND. — SÇH ANDELIJKE TA AL VAN EEN KOLONEL Tli TRIER. ' Te Trier werd er eene oolopzuchtig.e rede-i voering gehouden door kolonel Baumbach, : ter gelegenheid der overhandiglng van een nieuw vaandel aan het regiment jagers te 1 peerd. De veehtersbaas zegde onder andere: < Ik hoop dat het mij en heel het regiment zal gegeven zijn dit vaandel in het ! geveoht te leiden, opdat het nageslacht _er het teeken der zegepraal op geschreven zie. Indien de keizer ons oproept, zullen wij gereed zijn. Moge hij ons weldra oproe-pen ! > Men zou niet slecht doen dien ^. echt-1 lustigen kolonel het dwanglijf s a n te schiô-' ten en hem in verzekerde bewaring te brengen i nmmm EEN E PO GIN G VAN OFSTAND TE VALONA, TEN VOORDEELE Y AN TURKIJE, WORDT IN TIJD S VER-IJDELD.Over de poging tôt ontscheping vaa turk-sche soldaten te valona heeft men een streng onderzoek geopend. De turken bevonden zich inderdaad op het schip « Mera » van den Oostenrijkshen Lloyd. Toen het schip voor Volona a-ankwam, werd het nauwkeurig onderzocht door een hollandsohe -officier der albaneesche gendarmerie. Deze fcesta-j tigde dat 160 albaneesche. soldaten die in de rangen van het turksche leger, den bal-ka.noorlog rneegemaakt hebben, zich op het schip bevonden. Bovendien wilden 200 andere reizigers onrsehepen ; het waren geene albaneezen maar wat oproerlingen, door het turksch komiteit -s Eendraeht es .Voor-uitgang» aangeworven om te Valona eene omwenteling te verwekken. Zooals men weet bevonden zich, tuisschen die 200 man 6 officiers, waarvan één meer dan 12.000 fr. in zijn bezit had. Toen men hen vroeg welk het doel hunner reis was, antwoordden de mannen dat zij de albaneesche nationale beweging kwamen ondersteu-uen; verderen uitleg wilden zij niet geven. De 160 albajieezen oritvingen de toelating te ontsehepen, terwijl de 200 turken met hunne officiers op het schip bleven. Zij zullen hunne reis naar Triest, in Oostenrijk, voortzet-ten en vandaar naar Oonstantinopel terug-keeren.De bemarming van de stooaiboot van den ordedienst der stad Valona is versterkt. Patroeljen gendarmen, met de bajonet op het gev/eer, wandelen op de kaaien. De ita-liaansche en oostenrijksche oorlogschepen oefenen eene strenge waakzaamheid uit. TOEBEREIDSELEN TOT DE PLECHTIGE ONTVANGST VAN PRTNS VON WIED TE DURAZZO In de stad Durozza is men volop aan liet zorgen voor de plechtige ontvangst van den prins von Wied, Essad pacha bestuurt in eigen persoon de versiering van de haven. Hassan pacha, de gouverneur van Duraz-zo, heeft Essad pacha gelast den prins, in zijnen naam en in den naam van de stad, ta gaan verwelkomen. Hij zal binnen eenige dagen, met andere leden van de albaneesche afveerdiging, den priito tegemoet rei-zen.De gei8BMsi.es te labers Het procès van kolonsi Reuter» NA GEDACHTEN EN PERSOORDEELEN De principieele beteekenis van het vrij-sprekend vonnis is vooral het gezag, dat het aan de oude absolutistische kabinetsorders verleent. Het geeft als zoodanig verra-sen-de blijken van militaire voorkeur. Men kan er zeker van zijn, dat de liberale partijen een fellen strijd zullen beginnen om deze be-denkelijke overblijfselen uit voor-constitu-tioneele tijden voor goed dood^ ta makeu. .Daardoor ontstaan echter onmiddclliik bot- singen fehsschen de absolute macht van de»* koning als gebieder van het leger, waaroj nu juist weder zoozeer de nadruk veleg*? wordt, en het parlement, dat volgeas d®, heerschende opvattingen in dat opzieht geen, enkel recht van spreken heeft. In dat ver-band zijn voorad de gebeurtenissea van van-' daagin het Pruisische Heerenhuis van g roof belang. Een andere aangelegenheid, die eveneenl vragen zal uitlokken, is het feit, dat d?1 krijgsraad zich, behalve op het oordeel vaif de militairen, alleen ^ erlaten heeft op d< getuigenis vaji een vrouw uit Oost-Pruisen en een leeraar, die aan de zijde der militai-i 1 ren stoftden, terwijl hij de getuigenis van hooge recht-erlijke ambtenaren volkomen buiten beschouuing gelaten heeft. Daarme-de sehijnt men trijwel uit het 00g te verlie-i zen de belangrijke tegenstelling die er i.«s tuéschen von Reuters bloeclige plannen eiï zijn drakonische maatregelén en hefc Mnder-aehtige karakter van de relletjSs. Zelfs al! stelfc men zich geheel a,an den kant der mili-j taire geîuigen, dan kan men nog alleeÀ{ maar bégrijp' u ,dat kolonel von Reuter gel-1 dige reden had tôt ergernis, al was het] alleen maar door de s!apt>a en zelfs tegen^ werkende houding van de bttrgerljjke over-' heid. Maar de man, die zich door een ge-rechtvaarclikd gevoel van ergernis tote een; dergelijke bloeddorst laat verleiden is een gevaarlijk gar n i zo en :ïCom m an d a ' - Er ston-den ongetwijfeld nog andere middelen tôt zijn beschikking. ' dan machiengewéren. «DE TEMPS » zegt : Het vonnis toont, dat voor de miliJ taire autoriteit de meest preciese getuige-t nissen zonder waarde zijn, wanneer zij afj komstig zijn van burgerlijke ambtenaren.I De kreitsdirecteur, de magistraatspersonen; en de rechters van Zabern zijn evenals de officieren staatsdienaren. Door hun onder, eede afgelegde verklaringen voor van nul: of geene waarde te houden,werpt de krijgs-' wet op hen een schandvlek, die al hun colley ga's zeker zullen gevoelen. De «Temps» zegt verder o. a. : Het voornaamSte feit is dat de militaire overheid op brutale wijze haar stelselmatig onverschillig voor de bur-gelijke overheid bevestisrd - heeft. De1 krijgsraad heeft de volst-rckte en onbe--grensde suprématie van den sabel verkon-' digd. De, ongelukkige Elzas Lotharingers. zien aldus het minimum der rechten, die. de reeds zeer strenge wetten hun nog lie-' ten, ineenstorten. De wetten zelf deugen niet meer; het zal voortaan voldoende zijn, dat een kolonel of een ander officier in de souvereinetëit van zijn geweten van oordeel is, dat de burgerlijke ambtenaren, belast! met de uitvoering der burgerlijke wet een' onvoldoende strengheid toonen, om de troepen te doen uitrukken, en na somma-ties charges te laten houden op de menschen op straat. Waar is het idealistisch' Duitsehland van Goethe en van Madame dei Staël ? HET BERLIN ER TAGEBLATT Zeer juist zijn de woorden, waarmede het Berliner Tageblatt zijn hoofclartikel" )>egint: Overal, waar men het Duitsche rijk, niet welgezind is, kan heden met recht en1 vreugde en voldoening heerschen. De hoop scherven in Elzas Loharingen groeit, aldoor aan, zoodat men heden reeds in twijîel kan' verkeeren, of er nog \eel over blijft, om stuk te slaan. Ailes is kapot. De heer von, Calker heeft het reeds den 3e December' v.itgeroepen en hij zou het heden met ver-dubbelden nadruk kunnen herhalen. Dat het vonnis een buitengewoon ongunstigen indruk in het rijksland zal maken en den anti-Duitschen geest daar onnoemelijk zal versterken, daaraan kan geen twijfel zijn.' Het bericht, dat von Forstncr is vrijge-sproken, kwam'te laat voor de biaden om er nog besch'ouwiagen aan vast te knoopen. De krijgsraad heeft aangenomen dat von Forstner allB reden had om te vermoedeo, dat hem gevaar van Blanck (den kreupelen schoenmaker van Dettweiler) dreigde, ook al heeft deze hefc volstrekt niet zoo beddeld., Het is niet onverrnakelijk, dat de arme mismaakte schoenmaker uit de eerste cou-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume