Vooruit: socialistisch dagblad

212 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 05 März. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 13 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ht2g73891v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iaai* N. 83 Prijs nei nummer ; roor Belçiè S fientiemen. roor den ^resmda 3 centieinsn fslotoon î Rodacfie 24? «• Adiiliiiîstratie 2S45 iaandag «> ISaiiP'i î 017 VOORUIT Ce Ras» »oor Vlaanderen bij din Rijkskanselier BERLIJN, 8 Maart. — De Biikskans©li«r heeft heden om één nur eene afvaardiging van den Raad voor Vlaanderen, die in Februari 1917 in eene vergadering aller ac-tàeve Vlaamsehe groepen gekozen was, ont-ra-ngen. De afvaardiging bracht de beslui-jen en de wenschen van den Raad voor Vlaanderen, die deze aan aile oorlogvoe-renden en neutrale staten door zijn op-roep van 4 Februari 1917 ter kennis ge-bracht had. De spreker der afvaardiging droeg h et vlaamsch-aktivistisch programma eemer bin-nenlandsche autonomie van Vlaanderen op ten grondslag der Nederlandsche taal en tultuur voor. Hij herinnerde aan de rede ran 4en Rijkskanselier van 5 April 1916 en. »an huidige denkwaardige maartegels van ien generaal-gouverneur en smeekte om rerdere doorvoering dezer op grondslag der internationale rechtsbepalirt gen geno-men maa-tregels. De Rijkskanselier antwoordde : Mijne heeren. Uwen wensch naar eene uersoonlijke uitspraak voldoe ilc gaarne. Eartélijk heet ik u in de Duitsche boofd-îtad welkom, als de vertegenwoordigers sran een door bloed en spraak ons verwaait Folk, waarmee ons in de tijden van den rijksten bloei der Germaansche kultuur-x)litiek, kultureel en economisch enge be-;rekkingen vereenigd hebben. Ik moet maar le namen van Augsburg en Antwerpen, Nfiirnberg en Brugge noemen, en in ons dlen ontwaakt uit den slaap van vervlogen ■ijden het bewustzijn eener verwantschap »n wezensgemeenschap, die beide volken crbiudt. De vertrouwensvolle woorden, lie gij i oo even tôt mij gerieht hebt, vin den ierhalve bij mij, en ik geloof wel bij elken 3uitscher, hartelijken weergalm. Het Vlaamsehe volk heeft eeuwenlarig i?egen moeten begaan, die 't immer verder -an on» weg voerden en van welke stambe-intste dichters en denkers van uw volk zeg-;en, dat het lijdens,wegen zijn geweesfc. Heden past hefc God, dat midden in d«n 'oVoedigien strijd Duitschers en Vlamingen rôt bewust wordiea, dat om in den strijd tegerx het voornitdringen van het îranskil-/oai8me gelijke wegeti tôt hetzjelfde doel moeten ledden. Veel strijd en arbeid ligt voor ons. Dat mag en sal mij echter niet hinderen n reeds thana de hand te reiken bot gemeenschappelijken arbeid. Zijne Majesteit de Keizer, dien ik m iwen wensch om met de Rijksl-eiding îd rerbinding te treden, melding faeb ge-naakt, heeft vol oprecht medegevoel voor iet lot van hefc Vlaamsehe volk zijn wil te een n en' gegevem, de door h voorgebrachte 'echtihatige wenschen, zoo ver het de oor-ogsfcoestand en de militaire noodzakeltjk-«eden veroorlooven, te voldoeo. In tdtvoermg dezer bevelan van «§ne Majesteit hefe & b het volgende te veropen->aren : De heer generaalgoeverufiiir heeft siads lang in oyereenstemming met de woorden die ik in April verleden jaar in den Bijks-dag gesproken heb, voorbereidende maat-regels overwogen en ingeleid, die ernaar streven het Viaaaische volk de hem tôt hiertoe geweigerde mogelijkheid eener vrije kultnreele en eeonomisebo ontwik-kfling te geren en da&rmee den grond- steeu te leggen voor die zeifst^ndigheid, die het hoopt te bereiken, maar nit eigen leraeht moeilijk «on knnnen bereiken. Ik weet mij daarom met den generaalgoever-nenr t'akkoord, 200 ik n de verzekering içeef, dat deze politiek. die, als gij xelf aangevoerd hebt, met de prinoiepen vau het internationaal reeht in overeenslem-raing staat, met allen nadrnk voortgezet wordt en nog tijdens de bezetting met het ioeleinde der volledige bestunrlijke sehei-ding moet worden doorgevoerd, gi'lijk zij in de beide deelen van België reeds sinds lang vereischt wordt. De taal gr en s moet zoo ganw mogelijk als grensseheiding van twee onder 't bevel van den heer gene-raalgoevernenr vereenigde, maar anders treseheiden bestnursgebieden worden. De gemeenzame arbeid der Dnitsehe «verheden met de vertegenwoordigers van het Vlaamsehe volk zal het gelukken dit iloel t* bereiken. I)'1 moeilijkheden zijn niCl klein. Maar ik >\cet dat zij overwonnen knnnen wor-rton door de gewillige medewerking van aile mannen onder de Vlamingen die in diep pliehtsgevœl erkend hebben welke (aak hun de vaderlandsliefde stelt in tleze tijden. Dat zieh de Vlamingen nit zich zelven van deze plicht zich bewust seworden zyn, bewijst mij nw 'den 4 Februari genomen beslnit. Uwe eeitigheid begroet ik als d» beste zekerheid voor het gelukken van ons werk. Gaarne zul-Ipn wij derhalve 00k met den Raad voor Vlaanderen de middelen beramen die ons tôt het aangestreefde doel znllen voeron. Het dnitsche Rifle zal bfj de vredeson-derhandelingen en 00k na den vrede, ailes doen, wat daartoe dicuen kan de vrije ontwikkeling van den vlaamschen volksstam te bevorderen en zeker te stel-Icn.Deze verzekeringen neemt u, M. H. mede 'o uw schoon land en zegt u den zonen van Moeder Vlaanderen, dat wij, Duitschers, be-sloten zijn, het onze te doen opdat uit nood ... ' aw&t MOI h Wsst-ytaanâcran h in Frankrïjk Uit Duitsche brou. Wextelijk gevcchtsterrein BERLIJN, 3 Maart. — Officieel: Reeda bij 't aanbreken van den dag be-p«roefden sterke verkenningsafdeelingen van de Engelschen bij Hnlluch en bij Lié-vin, in de avonduren op andere punten van het Artois-front kleine groepen, in onae loopgraven binnen te dringen. Zij werden overal teruggeslagen. Op de beide oevers van de Ancre ha-dden wederom hevige infanteriegevechten plaats, waarbij de vijand, buiten bloedige verlio-zen, 60 gevangenen en 18 machiengeweren verloor. Aan de Aisne en in Champagne miahik-ten aanvallen van de Fransehen begen eenige onser loopgraven. Rusai,ich en Roememsch gevtchtsterrein Front Prins Leopold van Beieren: Tusschen Illoekst en het Narocz-meer, evenals aan de Stoehod, was het geschut-vuur levendiger dan de vorige dagen. Bij Woronezyn, ten Westen van Luck, braken aanvalsgroepen op eene breedte van 2 1/2 km. en een© diepte van ongeveer 1500 meter in de Russische stelling door en keerden, na vernietiging van de onderkomens, met 122 gevangenen en 4 machiengeweren terug. Bij den aan val ten Oosten van de Nara-jofka is het aantal gevangenen tôt 3 offi-cieren en 276 man gestegen, de bnit tôt 7 machiengeweren aangegroeid. Op het Iront van Aartshertog Jozef en bij de legergroep von Mackensen bleef, bij voortdurenden eneeuwval, de gevechtsbe-drijvigheid gering. Balkanfrônt Geene gebeurtenissen van beteekenis. Groot Hoofdkwartier, S Maart. (Avond-bericht). — Geetie strijdhandelingen van be-teekems.Uit Fransche bron. PARIJS, 2 Maart. — Officieel: Ten westen van Soiesons mislukten onder het Fran-sehe runr,twee overvallen gistéravond door de Duitscheara op de Fransche stellingea te» 000rd-oosten van Vigny uitgevoerd. Die aanvallen kostten dei» Dtsitschers yerlieaen. In Argonae xijn de Fransehen binnen een Dnitsche loopgraaf bij Vanquoia ged rongea sn hebben alzoo gevangenen genomen. T&-tnelijk hevig geschutgevecht bij het boaeh ran Avocourt, Overal elders rnstige mtcht. f ' ' t Uit Engelsehe bron. LONDKN, t Maart. (Officieel). - De Bn-geleche troepen hebben nienwe vorderingen gemaakt bwioorden Warlencourfc en Ean-eonrt en ten Noordweete® van Ptdsienx au Mont. Met verliezec werden plaatselqke tegen-aanvallen der Duitschers afgeslagen bij onae voo ruitgeschoven etellingen ten îvoord-oosten van Guendecourt en ten Noordwes-ten van Ligny-Thilloy. Als een gevolg van den strijd aan Ae Ancre maakten we vandaag een officier en 127 man gevangen en namen we drie machiengeweren en vier sehanaroortieren. ♦ * * Si oorl»! tiuttiH IMl 1» OoMjyÉMi Uit Oostenrljkscbe bron WEENEN, 8 Maart. — In 't Suganoge-bied ooderhield de Italiaansche artillerie op enkele plaatsen tdjdelijk levendig vnur. Eene vijandelijke afdeeling die tegen onze linies bij Seu relie (aan de Wasobeek) voor-uitging, werd direkt naar hare stelling te-ruggedrongen. Wœtelijk van Asiago over-schreed een Tiroler landstormpatroelje in ien nacht het Astaoh-dal, beetormde eene Italiaansche loopgraaf westelijk van Oano-ve, overweldigde de bezetting en bracht ?an deze verkenni/ig eenige gevangeiien terug. Uit ItaKaahsehe bron. ROME, 2 Maart. (Officièel.) — Het vijan-ielijk geschut is 00k gisteren bijzonder be-drijvig gebleken in de streek beoosten (>o-rizia. Het onze antwoordde kraohtig. Des avonds heeft een Italiaansche afdeeling een Dverrompelenden inval in de vijandelijke linies bij Tivoli gedaan en ze geslecht. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen yp Gorizia en in de Vallone zonder sehade »an te richten. Italiaansche vliegers bc-m-bardeerden terrein achter de vijandelijke linies op den Karst. * * •¥ Rnsslscb-foelsehs- 6altefsfêlf9 inn tlit Russische bron. Russisch-Turkseh geveehtsterrein PETROGRAD, 2 Maart. (Officieel). — Vuurwisseling, waarbij kolonel Matsjava-■iani, een dapper regimentskommand^nt. rerd gewond. | — Rnsslsch geveehtsterrcfn PETROGRAD, 2 Maart. (Officieel). — Wederzijdsch vuur en verkenningen. * # * m ioriûi ip dsn Mm Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 3 Maart. -«■ Er is niefs t< melden. Uit Etilgaarsehe bron Balkanfrônt : SOFIA, 1 Maart. — Officieel sfcafberieht van 1 Maart : Over het geheele front in Macedonië zwakke geschutswerkzaamheid. Gisteren hebben bij den mislukten aanval der Italianen in de Tsjerna-bocht Duitsclfe troepen 5 officieren en 31 man gevaijgen genomen van het Italiaansche inf#nterieregi-ment n. 162. In de Serres-vlakte patrouille-gevechten ; aan de Stroema vlieger-actie. SOFIA, 2 Maart. — Officieel : Ten ge-volge van sneeuwstormen, die aan geheel het front woeden, is de werkzaamhedd er tamelijk slap geweest. Zij bleek vooraaane-lijk in het los&en nu en dan van een kanon-schot en in zwakke vuurwisseling tusschen patroeljes en po«ten. Roemeensch gevechtsterrein s SOFIA, 1 Maart. — Officieel stafbericbt van 1 Maart : Artillerievuur der posten. SOFIA, 2 Maart. — Officieel : Niete van belang. De Oorlog îussctisn Oostenrijk en Rosmenie Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 3 Maart. — Legergroep van gen.-veldm. v. Mackensen : De gisteren ge-melde stormtroepenonderneming aan de Narajowka bracht 3 officieren, 276 man en 7 machiengeweren in. Een bij Woroncryn in Wolhynie begonnen aanval van denzelfden aard, voerde onze afdeelingen 2 kilometers breed en 1 1/2 km. diep in de vijandelijke stellingen en bood gelegenheid tôt werkia-men vernielingsarbeid, waarna zij met 122 gevangenen en 4 bnit gemaakte machTenge- weren terugkeerden. .* * * ©P JLEE Knrfsor^oorlog der O-booten Uit Dnitsche bron BERLIJN, 3 Maart. (Officieel). — Op nienw werden door onse 0-booten 21 stoo-mers, K> zeil&chepen en 16 visscheravaartui-gen met tataal 91,000 brutoton getorpe- Be chef ran den adnxîraalstel der marine. LUGA!NT0, 3 Maart. — De ïtaliaanschè stoomer < Cromerna » (31S2 ton), de Italiaansche sseiler < Assonta >, n. 6 en 101 en de Russische schooner « Mary » (178 ton) zrijn getorpedeerd. KRISTÏANIA, 9 Maart. Voîgen» een , telegram ait Le Havre is de in Krwtienia thuishoorende stoomer «Noestad» op 28 Februari voor Cap d'Antifer door eene mijn of ten giewîge van eeo torpecbwhot ge-sonkesi.ROTTERDAM, 3 Maart. — De Engeleche stoomer « Burtiby ~» (3665 ton), « Tritonia » (4445 ton), de Fransche stoomer « Cacique » (2917 ton), de Fransche schooner « Kléber » (277 ton) en de C rieksche stoomer < Victoria » (J388 ton) zijn getorpedeerd gewor-den.De rete wan tte « Rcohester » BERLIJN, 4 Maart. — Aan het « Berîi-ner Tageblatt » wordt uit Genove gemeld: Naar uit Pauillac gemald wordt, telt de be-manning van den gisteren in de haven van Bordeaux /aangekomen Amerikaanschen stoomer « Rochester » buiten den kapitein 6 Amerikaansche officieren en 32 matrozen. Volgens het bericht van den kapitein heeft het schip hevigen storm te <mderstaan ge-had, en heeft uit voorzorg 's nachts met ge-doofde lichten gevaren. Het stoomschip heeft slechts weinige han-delsschepen onderweg ontmoct. Des Maan-dags had het schip de gevaarlijke zone be-reikt. De opiraties aan de Ancre LONDEN, 4 Maart. — De « Manchester Guardian > verneemt uit Londen : De veronderstelling, dat een van de 00g-merken vîln den Duitschen terugtocht het uitstel van het Britsche offensief op dafc punt is, door terug te trekken op het moment; dat zij denken, dat de voorbereidîng voor het offensief is voltooid, wordt nu zeoa-algemeen aanvaard. In eenige verantwoor-delijke kringen gevoelt men veel voor het denkbeeld, dat minder passieve bedoelin-gen vacn de Duitschers hen kunnen doeo wenschen den manoeuvre-oorlog te herstel-len, ten einde er ailes op te zetten, een beslissing te verkrijgen in omstandigheden, waarin het voordeel der Engelschen op het punt van zware artillerie is geneutrali-seeid.Il fief iulteniaiid in Esigelassd 5<KJ.©00 burgerdfenstplïcMige vrouwen BERLIJN. 3 Maart. — Aan het « Ber-liner Tageblatt » wordt uit Rotterdam ge-meld : Chamberlain verklaarde gisteren in 't Lagerhuis dat hij tôt het einde der week 100.000 vrouwen voor den burgerdienst ter beschikking zal hebben, maar dat hij het vijfvoudige van dit getal noodig heeft. De aanstaande RijkskonferentJe LONDEN, 4 Maart. — De « Times » uit haar voldoening, dat hier te lande zooveel aandacht aan de aanstaande rijkskonferen-tie wordt geschonken in artikelen in de tijd-schriften over het onderwerp, maar men zegt daarbij miss chien te veel over de reor-ganisatie van het. rijk. Het eerste en voor-naamste werk van de konferentie is de oorlog, zijn strategie, zijn taktiek, de financiën en voorraden, de nitwerking ervan op andere landen, enz. Een reconstructie kan echter alleen ondernomen worden door een konferentie, waarvan de leden in het bij-xonder gekozen zijn door de parlementon van de overzeesche gewesten. De tegen-woordige konferentie ïou eene uitnoodiging kunnen uitvaardigen, om een zoodanige konferentie na den oorlog te houden. In llusland De toostand PARUS, 4 Maart. — Uit Zwitserland aan de « Idea Nasionale n : Sedert eènigen bijd worden de berichten over den toestand in Rusland bemoedigender. Ongetwijfeld heftft de konferentie der gealliecrden te Petersburg er toe bijgedragen den staat ran zaken te stevigen. De nieuwe Russische miuiater van oorJtog is voortdurend in de weer voor de reorganisatie en de bewape-ning van het leger ; hij roept nieuwe contingente» onder de wapenen, breidt den aan-r maak van krijgstuig uit en verijdelt aile twijfelachtigen elementen uit de kommivn-' do's en de militaire administ-ratie. Het tatograffsch «rerkeer met Rusland heropend KOPENHAGEN. — Het partikulier tele-grafisch verkeer met Rnsland, dat sedert langer dan een week van Russische zijde onderbroken waa geworden, is thans her-opend. In den nacht op 28 Februari zijn in het telegraaf bu r eel te Stockholm meer dan 800 partiknliere télégramme® aAngekomen. S91 Spaisf® Een schrljven van den Spaanschen konïng aan WHaon GENEVE, 3 Maart. — Volgens de Agen-tmr Radio meldt, heeft de stoomer « Infan-tin Isabelîa j, waarop de geza/nt Gérard naar New-York terugreist, de gevaarlijke zone londer incident gepassserd. Meldin-gen uit, Madrid berichten dat de gezant Gérard aan président. Wilson een liand-schrijyen voor den koning vam S pan je over-brengt..loi ¥®r. Stateia VwrsteJ van een Dijitsoh-HexSkaar>soh-Japansch bondgenootschap WASHINGTON, 4 Maart. — De « Associated Press » maakt bekend, dat Duitsch-land, toen het den meedoogenloozen duik-bootoorlog ontwierp, Mexiko en Japan een bon d geno o fcsc hap heeft voorgesteld, voor 't geval de Vereenigde Staten niet onzijdig ssouden bîijven. BERLIJN, 4 Maart. — De Amerika-an-scSe pers berat mededeelingen over op-drachten van het ministerie van buiteriland-sehe zaken aan den Duitschen gezant in Mexico, voor het geval het Duitschland na afkondiging van den onbeperkten duikbçiot-oorlog met, zou gelukken de Vereenigde Staten onzijdig te doen blijven. Aan deze berichten liggon de volgende feiten ten grondslag : Nadat. besloten was den 1 Februari den onbeperkten duikboot-oorlog te beginnen, moest met het 00g op de houding. die de Amerikaansche regee-ring tôt dusver had aangenomen, rekening worden gehouden mefe de mogelijkheid van een konflikt met de Vereenigde Staten. Dat deze rekening juist was, hebben de feiten beweaen, want de Amerikaansche regeering brak dadelijk na de mededeeling van onze verklaring over de versperde gebieden de diplomatieke betrekkingen met Duitschland aî en wekte de andere onzijdige staten op, zich bij dit optreden aan te sluiten. In het vooruitzichfc van deze mogelijk-heden was het niet alleen recht, maar 00k plicht, 00k voor het geval van een botsing met de wapenen met de Vereenigde Staten te rechter tijd vooreorgen te treffen, om de uitwerking der toetreding van een nieuwen tegenstander tôt onze vijanden zoo moge- £*8gl$jke B8rA, zant in Mexiko kreeg derhalve middec nuari opdracht. voor 't geval dat de Ver-.' eenigde Staten Duifichland den oorlog toa« den verklaren, de Mexikaansche rçgeerin^ een bondgenootschap aaa te bieden en n*-dore bijzonderheden met haar overeen ie komen. De opdracht gelastte den gezaat overigens nadrukkelijk, geen enkelen Bta» bij de Mexikaansche regeering te dœn, al-vorens zekerheid te hebben omtrent de ' Amerikaansche oorlogsverklaring, Op weî» ke manier de Amerikaansche regeering Ml kennis is gekomen met de lastgeving, _di«i langs ge'neimen -veg Mexico heeft bereikfc,1 is niet bekend, doch het verraad — da4f schijnt wel in het spel — ig blijkbaar Amerikaansch gebied gepleegd. Een afschrift van bedoelde instructies M in handen van de Amerikaansche regeering! en înîdt aïs volgt: S « Berlijn, 19 Januari 1917. j Den In Februari zijn wij voornemens onbeperkten duikbootoorïog te beginnea.; Desondanks wenschen wij Amerika onzijdig'j te zien blijven. Indien deze poging mt caiî mislukken stellen wij een bondgenootschap met Mexiko op den volgenden grondslag-voor: Wij zullen tezamen oorlog voeren s®; tezamen vrede sluiten. Wij zullen Mexiko5 îinancicel steunen en overeenkomen dait Mexiko de verloren gebieden Nieuw-Mexi-ko, Texas en Arizona herovert. De regeling in bijzonderheden wordt u overgelaten. Gij he!>t opdracht Carranza van het fee» venstaande vertrouwelijk te verwittigea, ■ zoodra het vaststaat dat wij met Amerika in oorlog raken, verder om Carrania _ ia overweging te geven zich uit eigen beweging met Japan in verbinding te stellen ten einde het voor te stellen zich dadelijk met dit1 plan te vereenigen, en fcerzelfder tijd b«^ middeling tusschen Duitschland en Japaa' aan te bieden. Vestig er d© aandacht van Carranza, ajv dat de onbeperkte duikbo6toorlog En gelant vermoedelijk birinon enkele maandea dwingen vrede te sluiten. w. g. Zimmermann. » • T(w>a Zimmerniann's nota in den Senaa^ ten berde werd gebracht, heeft sénat©*' Swanson meegedeeld: de président heeft mij' gemachtigd te zeggen, dat de tekst va-o de nota, gelijk de » Associated Près» » éwœ*. meedee.lt, in hoofdïjwik juist if. '' H| WASHINGTON, 4 Maart, — Offieieel] wordt medegedecld. dat de regeering *ss, de Vereeuigde Staten geen mededeeling &§■: boodschap van cenigerlei a^rd over defij brief van Zimmermann aan Duitschland gezonden heeft of zal zenden. _ * Tusschen Amerika en Mexiko ia nog geess 1 gedachtenwisseling over het onderwerp g»- f weest, maar vermoedelijk zal dit w«î gebë*-- , resi. Hefc voorgevaîlene b*oordeelt de * W. Ct. » aldus: Nu is er ©en geheim© înstractie geworden van de Duitsche regeering mst haar gezant te Mexico, welke instruetie op een tôt nog toc niet opgehelderde manier ter kennia is gekomen van de regeering te Washington. Dit stnk is niet zoo ijselijç buitengewoon. Er staat in, dat DtatscWand; voornemetîs is den onbeperkten duikbootv oorlog te beginnen on dat het hoopt daç Amerika desniettemin onsijdig zal blqv«&{ Maar tevens bevat het «en instruetie, vooç, hefc geval dit niet zal gelukken en er i:«seSf£ oorlog komt. » Hefcïelfde te willen en zelfde niet te willen, dat ie de ware vriendw schap ». zoo moet, volgens Salnstio», Cati-; lin a hebben geaegd. De Mexikanen knnnen het met de Vereenigde Staten niet vind9% dus moet er met hen een bondgçnootetfhaif, worden gesloten, zoodra Duitechland te oorlog komt met de Vereenigde Sta,ten,l Dit "voornemen, waaraan een ecnigsïims. fantastisch plan, om door beraiddeling vaft' den Mftxicaanschen président Japan te b»»ï werken, is vastgeknoopt, ie nn plotselia^ bekend gemaakt. De heele verhouding te*i schen Amerika en Duitschland hangt voor een groot deel samen met kweatiee_ van bines nenlandsche Amerikaansche politiek. Dafe kan men 00k nu weer goed xien, wa»r_ WiM son dit stuk, dat zich zoo _ bij uitsteSfej voor propagandistische doeleinden îeenfc| (Duitschland van over den Oceaap aanpapi^ pend met Mexico), eerst heeft achter gOfA houdsn en er nn mee voor den dag komW nu het er op aan komt het Congree me© 4ë? krijgen. Volgens men meldt heeft hefc uitwerking dan 00k niet gemist. Ameslka en île dvjkbootooilog \ WASHINGTON. 4 Maart. — De Sessaié heeft het ontwerp dat 150 millioen dolîaïil voor het oefenfonds, 150 millioen voor président tôt bespoediging van den scheep»4 bouw en 35 millioen voor de verbeteneg» van de dnikhooteo vooraet, aaagencfaeei'î Cedachtenwisseiîng i tusschen Zaid-Am^ikaansch© 8tatôB j MADRID : Naar uit Buenos-Àyree gemel# wordt, heeft de voorzitier der Argentija-*' sche republiek met de vertegenwwftrdigeïis' der andere Zuid-Amerikaansche staten ver-{ schillende besprekingen gehad over d«i moeilijkheden die voor de scheepvaart ont»j staan zijn uit de verscherping van den duik-j bootoorlog. Het gerucht dat Argentiniè met) deze besprekingen zou bedoeld hebben le? ijveren voor het beginnen van vrede9««r derhaiidôiinf«ejft, wordt . . :|Pl j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume