Vooruit: socialistisch dagblad

388 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2v2c82612n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

""32*ija&i1 — W» 'i56 — i ?nis oer nninniGi : voor België S canuemen, voor den Vreemda eenfiemi 1-oiefoon s ÏSeiiactla 24-7 » Adnraîniistraftie 284â ?sfflggEggrrorp,are^^ Sii?sîiap © «iUftU ISsifS "Il <I« ■H'II flll1 ■ <■! TCSit^MMMar^KSanSB l'Il'l I IIIIW'IMa Î5rt:totcr-Ultgee?3îef jjîb; Maaîsehsppij HET LICHT bestuurtf er ï f, DE VÎSCM. Ledgberg'OtRl . . RE DAGUE . . ADMINÎSTRATIE HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie tnaanilen. . » , , fr. '3.2$ Zsa maantJen . . . , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 1230 Ken abocoeert zicfc ep aile posibarede» DEN VREEMDE Drte maandcn Wagsiijbs versonden). . . . . . fr. 0.Î3 ûraaaft der Be/moke WerkHedenpartiL Yerschihende aile daqen 1 SctaMte blijf bij 3 nwefi leest s il (Slot) oy^B jj Coppens gaat verder, en tracht de roi kofl,:; den staat meer bepaald te omschrij- -■ Hi] doet daarvoor veel moeite, niaar hij QU^Lukt er maar slecht in. Ijl. de onderpastoor zegde het volgende : De Staat zal op de eerste plaats ailes d il wat de harmonische ontwikkeling der olB maatschappijen hinderen kan, voor- I komen. Werkstakiugen bcdreigen maar iV al te dikwîjls het bijzoncler recht en het r, V recht van eigendom, en het recht van , .™B eigendom en bezit moet worden gekand- 4 ■ haafd. Maar de Staat moet de werksta- kingen verijdeien, door de oorzaken, de misbruiken weg te nèm; i. ■M get is toch zonderling dat die geleerde sfltoilen, van den oogenblik dat zij over de 0)^Kjîale kwesti® spreken, altijd in de nevel- wolken der woordeokramerij ver- wstHallen. vaaM[)e Staat moet ailes voorkomen wat de Faâ^Birmonische ontwikkeling der maatschappij 1)|^pnderea kan. Maar wilt gij ons zeggen, als t u bliert, û^^Boe hij dat moet doen. samenleving kan zich toch niet harJ ^^Bionisch ontwikkelen, wanneer zij in haar i^Mdden rijken en armen heeft, uitbuiters en Z^Kpbuitenen, meesters en slaven. ^ is geen harmonie mogelijk tusschen moordenaars en hunne slachtoffers, tus-"j^Kheo de slaven en hunne cliyvers. ^^HWilt gij rechtzinnig, M. Coppens, dat ds daar een einde aan steltî ■ Hij kan het, 't is waar, maar op eene Hoorwaarde : 't is dat hij het sociaal-demo- G®^Bratisch middel openlijk bijtreedt en ener-doordrijft, namelijk van de voort-.i^Brengst en* de ruilmiddelen tôt gezamenlij-eig«ndom te maken en aan de werken-art^Be tiasse de regeling en het bestuur van "jHunntn arbeid in handen te geven, onder controol. .^^■ Aniier middel bestaat er niet om harmo-in de samenleving te brengen. ^ En gij weet, of gij moet weten, M. Cop-^^■ibds, dat de tegenwoordige Staat dat niet ™yil en niet kan, juist omdat hij kapitalis- In zijn eigen inrichtingen weerspiegieleu e^Bicli zelîs de misbruiken, waarover de werk-'^^■eden zich in de bijzondere kapitalistische rr^l'ïerheid en handel beklagen. Staat kan dus maar die groote sociale ^*1 ver ullen, van de harmonie te doen ^Beerschen in de maatschappij,op voorwaar-dat hij hersch :>en v/orde tôt een Volks-Htaat, die de verplettering wilt van nie-Hiand en recht op loven en welstand voor as)| ^ 2}f Voor die groote, breede sociale opvatting | K M. Coppens niet in staat. ■ fferkstakingcn zegt hij, bedreigen maar 1 V te dikwijls het recht van eigendom en ïOrtBDat is prietpraat! Wij kennen geen en-Hele werkstaking waarin de stakers den gBsch stelden : het fabriek of het werUnuis ■loeten aan ons zijn ! «ni Dat bestaat er niet ! Het gold steeds reglementskwestieën, ver-..^■sàenng in de manier van werkan, min ' ^■ftieid en -neer loon, enz. ^ |MVolgens onzen woordenkramende onder-«astoor, moet de St.. t dit a-lles verijdeien jHcor de oorzaken weg te nemen. 5 H 8ukkelaar die ge zijt ! jl 't Is al weer hetzelfde liedje. sl ^e tegenwoordig© Staat kan dat niet of 1 SU' D^e^' In de kapitalistische opvatting brengt het |Bscht van eigendom 00k het recht mede van " Hb er ^ heâchikkken gelijk gij begeert. JIHHet recht van eigendom is absolu ut 1 M, ker zijn er daar in princiep en in ;i B'te al een geheelen boel af wij kingen op. || ■ Maar deze lichte wijzigingen tijn alleen danken aan den hardnekkigen en lajig-"1 B'J"sen striid der werkende klasse en niet ' ■ w ^en S°0den wil van den Staat. k H Want tôt hiertoe is de Arbeidswetgeving | Hg6 maar eene karikatnur van wat ze zou i lïnen en moe^en z^n • H^n gij, M. de onderpastoor, zoudt wil- B'n dat de Staat de oorzaken aer werksta- I KDg6n verijdelt, door de misbruiken weg W' nemen 1 ■ IBMaar dan moeten de Arbeidsinspecteurs 1 B^riedubbeld worden in getal, zij moe-g| Vn gesteund worden door fabrieksraden en Jr 2®lve kunnen op steunen, om, telkenmale Wr e«n geschil bestaat over loonen, werk-■r6r-. jerandering van werkwijze of iets Bergelijks, tusschen te komen iin naam van :Of»n Staat en te zeggen : Mijnheer de fabri-°a 'k ^rbied u aldus te handelen. Hier ' ° ■ tie" bevel van Staatswege waarnaar gij ;,er! Sedrag te regelen hebt. lijs-^^K'urit gij, M. Coppens, u iets dergelijks »*• ^■rîstellen 1 Gaan uwe naïeviteit of uwe on-•.«■«enheid zoo ver? *5/Hs }3etreuren w'.i uwo dwaling. Jlè u Uw anc^ere hervormingeu zijn van aard, duister, vuil en geheel te lijden. al komen zij uit de ■SBssiuke sotakÛek lieruœ yoyaruia. Toen dit schrift pas was verschenen en wij de gelegenheid hadden het aandaehtig te lezen, hebben wij daar een volzin in aan-getroffen luidend als volgt: De werkman moet genoeg winnen om te leven volgens zijnen stand ! Wij hebben daar in dien tijd nadere uit-leggingen over gevraagd, namelijk hoe die volzin moest worden opgevat. Men is ons elk degelijk en helder ant-woord schuldig gebleven. M. Coppens heeft er evenmin een woord over gerept. Dat laat ons het recht van te veronder-stellen, dat M. Coppens er evenmin klaar in ziet, gelijk hij niet klaar ziet in geheel het maatschappelijk vraagstuk. Wij moeten sluiten. M. Coppens heeft ge-zegd, de arme dutsen die naar mij luisteren weten daar genoeg mede en zij zullein in hunne onnoozelheid God zien. En aan de verstandigen moet ik niets leeren, die weten het beter als ik zelve. . Een goede raad, eerwaarde: leg uw kleed af, huwt met een flinke meid, verwekt er een vijftal kinderen bij en onder den stof-felijken druk van uw werkmansleven zullen uwe gedachten veranderen en verbeteren en gij zult Lid worden van Voornit in plaats van in Het Volk uwen tijd te gaan ver-knoeien.Op voorhand, proSciat ! 't Is al het kwaad dat wij u wenschen. F. H. Esrpttiili In Wsst-VIaanderin en lu Fraokrijk TJit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 4 .iuni 1916. Wcstelijk oorlogsterrein. Tegen de door veroverde stellingen ten zuideosten van Ieperen zetten de Engel-8chen verscheidene aanvallen op touw die ieenemaai afgeslagen werdj-o. Het artilleriegeveeht ten noorden van Arras en in den omtrek van Albert hield gister nog den heelen dag aan, terwijl engelsche verkenningsafdeelingen terug ge-slagen werden. Verscheidene ontploffingen van vijandelijke mijnen ten zuidoosten van Neuviile-St-Vaast bleven zonder uitwerking van belang. Langs den linker Maasoever werd een zwakke vijandelijke aanval, op touw gezet tegen den westelijken kanb der hoogte 304, gemakkelijk afgeslagen, iets waarbij nog een machiengeweer in onze handen is gebleven. Langs den oostelijken Maasoever zijn ds nijdige gevechten tusschen de bosschen van Cailletto en de gemeente Damloup met goede uitslagen voor de onzen voortgezet. Er werden daar gister meer dan 500 fran-sche soldaten, waaronder 3 officieren, ge-vangen genomen, terwijl wij nog 4 machien-geweren buit maakten. Verscheidene vijandellijke aanvallen bij middel van stikgaswolken bleven zondsr de minste uitwerking ten westen van Markirch. Bornmen die uitgeworpen waren door vijandelijke vliegers, doodden gister in Vlaanderen verscheidene Belgen, zonder dat er eenige militaire schade veroorzaakt werd. In de nabijheid van Hollebeke werd een engelsch vliegmachien door onze af-weerkanonnen naar omlaag geschoten. Oostelijk- en Balkanoorlogsterrein. Hier heeft sich nergens iets van belang voorgedaan. Oppeorste Legerbestuur. XTit Fransche bron PAEIJS, 8 Juni. (Bericht van Zaterdag n&middag).— In Champagne werden weste-lijk van deo Mont Tétu vijandelijke afdee-lingeo, die in eenige kleine vooruitgescho-ven posten hadden kunnen dringen, door handgranatenaanvallen weer verdreven. In de Argonnen werd gisteren bij 't einde van den dag een Duitsche aanval op eenen voor-sprong onzer linies westelijk van La Fille Morte na tamelijk heftigen strijd afgewe-zen. Een tweede aanval, die tegen 3 uren 's avonds volgde, h ad eene even volstan-dige mislukking. Op den linker oever der Maas werden onze sfbellingen van het punt 304 en de tweede liniee heftig beschoten. Op den rechter oever gaat de strijd in 't gebied van het fort Vaux met dezelfde verbitte-ring voort. Aile aanvalspogingen van den vîjand op onze loopgraven westelijk van het fort werden afgewezen. Tegen het fort zelf volledigden de Duitschers hunne woedende aanvallen. Het gelukte in den loop van den n&cht aan eenige vijandelijke afdeelin-gen in de noordelijke buitengraven van het fort te dringen, welks innerlijke werken wij kraehtjg houden. (Bericht van Zaterdagavond). — Op den rechter Maasoever in den loop van den dag geene infanterieonderneming. De artillerie-atrijd hield in zeer heftige wijze aan het fort hoeve Thiaumont-Vaux aan. In 't fort Vaux is de toestand niet veranderd. De vijand deed geene poging om het in den laatsten nacht bereikte voordeel uit te breiden. Op den linker oever der Maas voortgezette beschieting onzer /tweede linies. Op het overige front was de dag nwtig; igegelijk# of> het Belgisch front. Uit Engelsche bron LONDEN, 3 Juni. — Heden werd op een front van 3000 yards aan den vooruitsprin-genden hoek van Ieperen heftig gestreden. De vijand viel na intensieve beschieting aan en drong op meerdere punten in de voorste loopgraven, doch werd terugge-slagen. Op andere punten is de strijd nog aan gang. Wij lieten gisteren nacht op den Vimy-rug mijnen spriDgen. De infanterie ging tôt den aanval over en drong op meerdere punten in de Duitsche loopgrachten door, doch trok zich dan weer terug. De bewering in het Duitsche legerbericht, dat sterke Engelsche strijdkrachten terugge-slagen werden, is niet korrekt. LONDE1ST, 4 Juni. — De zeer heftige strijd hield zuidoostelijk van Ieperen tusschen Hooge, Ieperen en de spoorbaan naar Meenen ononderbroken aan. In aanslui-ting van hunnen uitslag van gisteren avond ondernamen de Duitschers in den nacht aanvallen. Het gelukte hun, door de verdedigingsiinies in eene diepte van 700 meters, in de richting van Zille-beke door te breken. De Kanadeezen, die dit gebied bezet honden, ondernamen om 7 ure 's morgens eenen tegenaanval, bij welken het hun gelukte den vijand nage-noeg van een deel van het door hen gewon-nen terrein te verdrijven. De generaals Mercer en Williams van de derde Kanadeesche divisie, die gisteren tij-dens cîe beschieting de loopgraven aan het front bezichtigden, worden vermist. ^ ^ De oer'i fessées itelit es Gtis!iMiIk-Henpr!]8 Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 4 Juni. — Daar de Italiaan-sche troepen op de bergruggen ten zuiden van het dal van Posina, zoowel als voor onze frontlijn van Monte Cengio-Asiago met sterke afdeelingen hardnekkigen weer-stand blijven bieden, begonnen zich hier en dâar in dezen omtrek heftige gevechten te ontwikkeleo. Onze troepen zorgden er voor dat zij zich dichter bij de vijandelijke stellingen op vastea voet stelden. Ten oosten van den Mente Cenrio hebben zij zich daarbij meester gema la \ an uitge-strekte ruimten, zoodat de gemeente Cesu-na achter ons front is komen te liggen. Daar waar de vijand overging tôt den aanval werd hij overal teruggeslagen. In den loop van den dag van gister alleen hadden wij 5600 krijgsgevangenen gemaakt, waaronder 78 officieren, terwijl als buit in onze handen vielen, 3 kanonnen, 11 machienge-weren en 126 paarden. ïfïtTtaliàansche bron ROME, 3 Juni. — De slag tusschen Etsch en Brenta wordt immer verbitterder, bijzonderlijk aan het front der Posinabeek en het gebied der zeven gemeenten zuide-lijk van het Assadal. In 't Lagarinadal werd gisteren de heftige artilleriestrijd voortgezet. Onze batterijen stoorden de be-wegingen van den vijand. In 't opper deel van het Branddal ondernamen wij 1 eenen aanval fen wonnen terrein. Aan het front van het Posinadal ondernam de vijand in den nacht op 1 Juni heftige herhaalde aanvallen tegen de noordelijke hellingen der Forni Alti en in de richting op Quaro (zuidoostelijk van Arsiero). Deze aanval werd afgewezen. In 't Interrotto richtte de vijand ^s-teren eene sterke beschieting uit talnjke batterijen van aile kalibers tegen onze linies van Collo di Como tôt Rochette. Op den linker vleugel trok de vijand sterke krachten tusschen Posina en Fusine samen en deed inspanningen om in de richting op den Monte S pin vooruit te rukken. Op den rechter vleugel schreden sterke vijandelijke kolonnes 's namiddags tôt eenen hertigen aanval tegen het front van Seghe Schir; na den aanval werden zij te-ruggeslagen.Op de hoogvlakte die Zeven Gemeenten heete, rerbitterde strijd ïarigs de stellingen zuidelijk van het Assadal tôt Schlegen (Asiago). Onzé troepen, die den top van den Monte Cengio immer nog in de handen houden, weerstonden de machtige voort-durende vijandelijke infanterieaanvallen, die door uiterst sterke artilleriebedrijvig-heid onder^teund waren. Op den sektor van het front, die met den steenweg van Schlegen over Gallio in het dal van Campo Mulo gelijkloopt, ondernamen wij gisteren eenen tegenaanval, die ons trots verhinde-ring door heftig vijandelijk artillerievuur eenigen vooruitgang mogelijk maakte. In 't Suganadal is de toestand onver-andèrd. Aan den Isonzo wederzijdsche ar-tilleriebedrijvigheid. Op de hoogten noord-delijk van Gorz en in 't gebied van Mon-falcone. Vijandelijke troepenbewegingen aan hefc station van Opcia Draga werden door ons artillerievuur verhinderd. ROME, 3 Juni 1916. Officieel Bericht. — In den loop van den dag van gister werd de ononderbrokene offensiefdrang des vijands in Trentino, langs he* heele aangevallen front, door onze troepen tôt staan gebracht. In het dal van Lagarina hadden nog heftige artillereiegevechten plaats. De vijandelijke artillerie bescho^t met heftigheid onze stel; j Iingen langs de Coni Zugna en op den Pasubio. Onze batterijen antwoordden dap-per en joegen de vijandelijke infanterie uit-een op de Zugna Toita. Langs den linkeroever der beek van Posina was het vuur der wederzijdsche artillerie zeer zwaar. De vijandelijke infanterie zette heftige aanvallen op touw in de richting van den Coi Posina, tusschen den Monre Spin eu den Monte Cogolo, en vooral tegen den Monte Giove en den Monte Brazonne, dus tegen ons front van Seghe-Schiri. Zij werd echter overal terug geslagen. Op de hoogvlakte van Asiâgo houdt onze uit Sardiniers samengestelde grenadiersbngade man-haftig den Monte Cengio in handen tegen de steeds hardnekkig aanvallende troepen van den vijand. Ten noordoosten van Cengio werd de stelling van Belmonte herhaaidelijk verloren en terug genomen, om gisteren door de onzen veroverd te worden op heel de lijn. Langs het heele frontstuk dat dwars door het dal van Campomolon loopt, duurt onze zware drukking op de vijandelijke lijnen onverminderd voort. In het dal van Sugana is er niets aan den algemeenen toestand veranderd. In de streek van Carmien en aan den Isonzo duurt met tijdelijke on-derbrekingen de artilleriekamp voort. Wij beschoten druk de nieuwe, door den vijand cpgeëischte verkenningsposten voor de artillerie, die de dalen van Soderhole,Kron-hof en Gail beheerschen.In den omtrek van de spoorwegstatie San Peter (in den Gôrz) namen wij een zich bewegenden infanterie-vleugel onder zwaar vuur. Vijandelijke vliegmachienen strooiden bommen over de dorpen Ala, Verona., Vicenza en Schio,maar ailles bepaalde zich bij geringe schade en zeven gewonden nabij Verona. Daarentegen wierpen onze eskaders van Caproni- en Jamarn vliegmachien en bommen op de vijandelijke materiaalparken en legerkampen die onlangs opgericht waren in de diepte van het dal van Astach, waarna zij ongedeerd naar hunne havenplaats terugkeerden. Cadorna. 4c # & Rgssissfs- PseWs-Gifielsske pas Uit Gostenrijksche bron WEENEN, 4 Juni 1916. Officieel wordt meegedeeld : In dsn vroegen morgend stelde de vijand gister zijne artillerie tegen heel ons noordoosterfront in het werk. Het russisch schieten nam 00k in heffcigheid toe langs den nederarm dor Dnjester en den opperarm der Strypa, om buitengewoon ge-weldig ta worden ten noordwesten van Tarnopol en in Wolhynië. Het leger van den oppergeneraal aartshertog Jozef-Fer-dinand staat in den omtrek van Olyka, op eene frontlijn van meer dan vijf en twintig kilometers, onder een ononderbroken russisch trommelvuur. Een russische aanval bij middel van stikgaswolken liep hier zonder eenig nadeel voor ons af. Overal alhier staat men voor verschijnsels die aanduiden dat men zich elken oogenblik aan een aanval der vijandelijke infanterie kan verwachten. Uit Bussiscbe bron PETERSBURG, 4 Juni. — Vijandelijke artillerie beschoot in meerdere vuurgolveo de vlek Scholck en het bruggenhoofd Uex-kull. In eenige onderssetors der stellingen van Dunaburg ontwikkelde zich eveneens een heftige artilleriestrijd. Tijdens den nacht op 2 Juni beschoot de vijandelijke veld- en zware artillerie met uiterste heftigheid de stellingen noord-oostelijk van Krewo. Op 1 Juni tegen 10 uren 's avonds ging de vijand in kolonnes tegen het gebied van het dorp Bogucze (16 kilometers noordoostelijk van Krewo) vooruit. Hij moest in ons infanterievuur terug. ïk îft 12 serlsg sp tes Beliae Uit Oostenrijbsclie bron WEENEN, 4 Juni. — Langs den nederarm der Bopsiu verstrooide ons artillerievuur italiaansche afdeelingen. * * # In Klein-Azie Uit Turkscîie bron KONSTANTINOPEL, 3 Juni. — Van het Irakfront geene berichten van beteekenis. Aan het Kaukasusfront op den rechter vleugel geene verandering. In 't centrum werd de plaats Bashekeny, de hoogten noordelijk en oostelijk daarvan, 50 kilometers zuidoostelijk Mamahatum, evenals de hoogte 2650, die in de Mairambergen, 16 kilometers noordoostelijk Mamahatum liggen, door ons bezet. Op den linker vleugel werden sterke vijandelijke verkenningsafdeelingen teruggeslagen. Oostelijk van Samos werd een motorboot van den vijand, die eene barkas sleepte, door onze artillerie onder vuur genomen. De barkas werd in den grond geboord, de motorboot zwaar beschadigd en tôt de vlucht gedwongen. Onze vliegtuigen voerden v66r vier dagen eenen gel^^lggea aanval tegen e&n vijan delijk kamp bij Eumani uit, in de nabijheid van het Suezkanaal en veroorzaakten daar door bommen en machiengeweiren ernstige schade aan mannen en dieren. $$*$***£$*******$$** WIN T LEZERS VOOR «VOORUIT» ^ % ff. ^ ^ ^ % 4- & ajE ❖ ^ # * if $ $ s#c % iii teïEyiiBÉÉ lis FratEkrsgk Aankomst t an zwaar gekwetsten ën Frankrijk PARUS, 4 Juni. (Havas) Te Lyon ig weer een trein met zwaar gekwetsten uit Duitschland over Zwitserland aangeko-men. Onder hen waren 27 Belgische soldaten.Generaal Ebener, de gouverneur van Lyon, ontving de aangekomenen in bijzijn van leden van de Russische delegatie uit den Rijksraad en de Doerna. Het was een grootsche en treffende plechtigheid. Na een warr s toespraak van generaal Eb«-ner, nam luitenant-kolonel Engelhardt, lid van de Doema, het woord. Hij zeide, dat hij uit naam van Rusland het dappere Fransche leger begroette. jfc $ # ira Sa het Lsgerhuis LONDEN, 4 Juni.( Part.) Law heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat aile stuk-keu betreffende den veldtocht op Galli-poli en in Mesopotamië openbaar gemaakt' zullen worden. De « Times » over de econom'sche con« forçais dsr gea!!ieerden LONDEN, 4 Juni. (Part.) De «Times» pleit in eer hoofdartikcl voor het denk-beeld, dat men op de Pariisehe conférant, tie zich over een nositieve economische staatkunde zal verstaan. De zakenmenschen in Engeland verlan-, gen, dat geen van de vertegenwoordigers van de Engelsche regeering op die confe-i rentie voorstellen, die gedaan mochten worden, zal tegenwerken, alleen omdat zrij( in strijd zijn met ouderwetsche economi-' sche vooroordeelen van de liberale partij. ^ opoen M ©i«î©k©Bslaiid BERN, 4 Juni. — De Milaneesche Seool« bericht uit Saloniki : Generaal Sarrail liet gisteren over de gansche oorlogszone den staat van beleg uitroepcn en aile grieksche ambten bezetten. De grieksche overheden werdop binnen de 24 uren uitgewezen. hé Levendige gevechten GENEVE, 3 Juni. — Volgens eene Atheensche melding van Lyonsche bladen, hadden ernstige gevechten in 't gebied van Gewgheli plaats. Bulgaarsehe afdeelingen; worden op den rechter Strymo-oever ge-meld'. Het artiilerieduel tusschen de stellingen bij Doiran en Gewgheli en voorposten schermutselingen bij Kuppa eu Poroj duren, voort. Het «Petit Journal» meldt uit Athene dat de Duitschers en Bulgaren den uitgang der ravijn van Demir Hissar bereikten. De ver-bondencn nemen maatregels om verder vooruitdringen van den vijand tîgen te houden. Een heftige artilleriestrijd ontbrandde bij Kilindir. * ♦ # Htslsia De ioesîsnd BERLIJN, S.Juni. — Een in 't Chinee-sche gezantschap aangekomen telegram zegfc' dat in de Konferentie van Nanlung hebben de afgevaardigden der zeventien deelnemen-de provincies besloten : 1. de centrale regee-j ring bij te staan ; 2. het parlement ten spoe-digste te openen ; 3. daarheen te werken,' dat de onafhankelijkheidsverklaring der zuidelijke provincies inretrokken wordt; 4., dit zoowel met wâpengeweld te bedwingen, ingeval de zuidelijke provincies zich tegen; deze wedervereeniging verietten. De zuidelijke provincies die tôt thans nog niet aan de konferenties deelnemen, worden doori generaal Feng telegrafisch opgeëischt, direkt afgevaardigden naar de konferenti«, te zenden. 2{£ * Ok ¥«ri»«si!e|ciarStatoii dept.. en Amerika KOPENHAGEN, 3 Juni, — Een ambteUjlc Russich telegram uit Tokio meldt dat de, verhandelingen tusschen de Vereenigde Sta-ten van Amerika en Japan wegens ds verandering van de Araerikaansche inwijldngs-wot zouden tôt eenen gunstigen atloop gebracht geworden».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume