Vooruit: socialistisch dagblad

1496 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 25 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3n20c4tm6z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i aap »•» M. SS© t'nii par airnutr ; voor Belgi» 3 eentismen, tooi den < re»mde ft eantiemen îelefooil : ftadactié 3S4"? - Adminfsfpatîe S845 Woensrta* 25 ^avambsr 18S14 DnsfcaterUitgtCïster Ssm: Maafschappij H ET LÎCHT fcbstacrdcir v P. DE VISCH. Lsdeberg-Gcnî . . REDACTÏE . . ADMINISTRAI hd HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Qrgaan der Befgfsche Werkliedenparti/. Verschjjnende aile dagen. ABOÎMNEMENTSPRIJS BEIGIE Drie msanden. . . . . fr. 3.2S ?es maanilen . . . . . fr. (6.5® Ken jaar. ...... fr. 12.59 Men ibonneert zicii #p «Ue postbureclct DEN VREEMDE Drle ma&nden îsSagelijk» verzonden). ..... fr. ft.79 BeKsndmaKing Ik vègtig de aandacht der bevolking van £elgië op het îeit dat de verkoop en h et Vtfsrspreiden van dagbladen en van aile mededeeliugen door de drukpers of op andere wijze vervaardigd die niet uitdruk- kelijk door de Duitsche censuur goedge-keurd zijn streng verboden is. Elke overtreder zal aangehouden en met zware hechtenis gestraft wovden. Brussel, 4 November. de gsneraal-gouverneur van België Baron von der G «Hz, veldmaarschalk. Maatregelen door is Eelpsolia en rosis Regesringen genomen, ton Veardeele fer slaciilotfers van le hoidige krlsls Bparea die zich voegt bij al het wee door den oorlog veroorzaakt. Dezo maatregels dringen zich op indien men de zedolijke gezondheid onzer werkers-bevolkicg wil behouden in de ongehoorden toestand die ons land doorleeft. Frankrijk en Engoiand hebben reecls wettige maatregelen genomen opdac hunne bovolking niet door de werkloosheid lijde: zij zulien ver-langen dat onze bevolking ook geniet-e van de hulpmiddelen en de werkloosheidsverze-kering in hun land met zooveel edelmoedig-lieid toegepast. Dank aan deze maatregelen zou de nijver-hftidsbevolking onzer stad geestelijk en li-chamelijk gezond blijven om na den vrede hare groote voortbrengingskracht te herne-men, die zij verplieht is heden te staken, en hare instellingen van mutualiteit te kunnen behouden. Zoolang dezo kunnen be-staan zal de vrede tusschen de verschillende volksklassen voorfcduren. jjc * Jj£ Ziehier v.at door de vreemde Regeeringen gedaan werd ton voordeele der slachtoffers van de huidige krisis. FRANKRIJK : In beginsel, moet de in-richting der hulp ten laste der gemeenten blijven, maar de maatregels zulien dcor de Regeering gesteund worden. Eon nationaal Werkloozenfonds is daa-renboven door den Staat, met zijne eigene geldmidd&len, gesticht. Voor hetgeen de werkloozenkassen betreft die eene toelage van den Staat ontvangen, wordt yoorgesteld eene bijzondere gift te doen voor het tijdperk Juli-December vaii dit jaar, beloopende tôt 50 % der som die betaald werd door ieder dezer kasseh aan haro werklooze leden gedurende den semes-ter van 1913 in dewelke het beloop der werkloosheidsvergoedingen het hoogste was. Bovendien zal de Staat, bij middc-1 der gelden van het Nationaal Werkloozenfonds, 33 % terugkeeren van het totaal bedrag der uitgaven veroorzaakt aan de Werkloozen-fondsen der groote steden of der departe-menten die eene geldelijkè hulp zulien toekennen aan de werklooze arbeiders. Het Nationaal Werkloozenfonds zal ook een zeker deel dragen van de uitgaven veroorzaakt door het toekennen van reisvergoe-dingen aan verminderde prijzen ten voordeele der werklooze of tijdelijk behoeftige arbeiders, op zoek naar werk of naar hunne familie terugkeerend. GROOT-BRITTANJE. — Versehiller.de voorstallen werden gedaan voor doel heb-bend de aanwending der verplichtende ver-sekering tegen de werkloosheid tôt nieuwe beroepen uit te breiden en de tusschenkomst van den Staat te verhoogen in zake weder-zijdsche verzekering tegen werkloosheid door de werkersvereenigingen ingesteld. Deze tusschenkomst zal ten minute 50 % bedra-gen.OOSTENRIJK. In de laatste zittingen van het Oostenrijkseh parlement, hebben de arbeidersgroepen het toekennen van toela-gen aan de kassen van onderlinge werkloos-lieidsverzekeringen gevraagd. Dit verzoek werd door al de syndikaten gesteund en ge-stemd door de parlementaire commissie van finantiën. ITALIE. In Italie is do aanmoediging der verzekering tegen werkloosheid van Staatswege nog niet ingeriçht. In eene sa-menkomst van den 23 Oogst 11. van den eer-sten minister Salandra, de afgevaardigden der werkersvereenigingen en der socialisti-sche eengemaakte partij, betreurden deze bijzonderlijk do àfwezigheid van Werkloo-zenfondsen in het land, die op het huidig oogenblik bijzonder nuttig zouden geweest zijn. ZWEDEN. Indien wij den tekst van het verslag der Zweed 'ie regeering nopens de hulpmaatregelen gi 1 begrijpen, sehijnt er Bprake te zijn van het toekennen eener hulp van Staatswege van 60 ores (1 fr.) aan ieder werklooze, die zieh in do wettige voorwaar-den bevindt. Als voorbeeld der maatregels die ten voordeele dsr werkloozen gonomen werden. stip-gen wij deze aan genomen in NEDER-4àni sp hot voorstel van den Heer Mi- j nist«r xreub, die zoo goed het nationaal be-lang begrepen heeft dat berust in het onge-Bchondeîi bohoud van de sociale uitrusting van het land, niettegenstaande do politieke krisis. 1) Het Staatsbestuur neemt voor eigen Werkloozenfondsen, 75 % overtreffend van het voor 1914 gestemde krediet. (Het kre-diet van Gent voor 1914, 30.000 fr. zijnde en de uitgaven van het jaar onderstellen-derwijs 300.000 fr. beloopend, zou de Staat ai s "volgt moeten tusschenkomen : 300.000 — 30.000 x 3 4 133.753 fr. 2 . • EEN' TOOBBEELD Ter verduideiijking namen wij een voorbeeld met Gent, waar bijvoorbeeld het liollandsch stelscl Treub zou toegepaat worden.Het gestemd krediet voor 1914 bedraagt 30 duizend frank. De hollandsche Staat zcgt nu : uitgaven die de drie kwaarfc van die 30 duizend franken overtreffen en ook vaji de som-men die daarboven jijn, neera ik voor DE HEIjFT voor mijae rekening. Aldus komt men tôt het volgende: Gent stemt 30 duizend franfcon. De drie vierden daarvan zijn: 30.000 x 8 ! . 4 of 22,500 fr. Maar Gent heeft in deze beroerde tîjden zijn krediet van 30 duizend franken veel moeten overschrijden, laat ons maar zeg-gen tôt 300 duizend franken, in ronde cijfers. Dan wordt den toestand aldus : ' 300,000 fr. min 22,500 fr. blijft 277,500 fr. waarin de Staat voor de helft moet tusschenkomen of 277,500 gedeeld door twee is gelijk aan 138,750 fr. Staatstusschen-komst dat Gent zou genieten, ware het ge-legen in... Holland. Nu ligt het in België en krijgt Gent... zéro. 2) Als het irikas eener aangegloten ver-eeniging tôt 25 % van het op 1 Oogst be-staande kapitaal zal gedaald zijn, zulien — ten einde de laatste reserven aan de syndikaten te verzekeren — de uitgaven van werkloosheidsverzekering geheel ten laste der nationale- en gemcentelijke werkloozenfondsen va-liens, d-^ »:r ieder de helft zulien van dragen. (De Staat treedt hier in de plaats der vereenigingen voor de betaling hunner werkloosheidsvergoedingen, wan-neer zij hunne gelden uitgeput hebben.) 3. De Staat zal tusschenkomen voor het dubbeljbetaalt door de vereeniging wanneer deze toc stemt in de extrastatuaire betaling van werkloosheidsvergoedingen aan hare leden sedert meer dan drie maanden afln-gesloten, doch nog geen recht hebbend op werkloosheidsvergoedingen. (Het lid, aan wie het syndikaat besluit 1.50 fr. per week te betalen, zal aldus in geval van werkloosheid ontvangen : 1.50 fr. zijner vereeniging (1/4) 1.50 fr. van ;t werkloozenfonds (1/4) 3.00 fr. van Staatswege (1/2) 4. Eene dergelijke bepaling is genomen ten voordeele der werklieden die hunne werkloosheidsvergoeding uitgeput hebben en voor dewelke de vereenigingen extra-statuair den duur der werkloosheidsvergoeding verlongen hebben. 5. De Staat neemt uitsluitend ten zjjnen laste het bedrag der vermeerderingen op de werkloosheidsvergoedingen, betaald aau werklieden die eene gemeente bewonen waar geen werkloozenfonds bestaat. 6. Een zeer breede tusschenkomst is voor-zien ten voordeele der werklieden die slechfcs ee^ige uren of dagen par week wer-ken.7. Het Staatsbestuur stelt voor het normale bedrag der werkloosheidsvet'goedin-gen, vermeerderingen inbegrepen, a.ls volgt te bcpalen : 5 à 6 fl. (10 à 12 fr.) voor de volwasse-nen, hoofd van familie, en 4 à 8 fl. (8 à 10 frank) voor de anderen. (Te Gent is het bedrag tegenwoordig vastgesteld op slechts 6 fr. per week voor de vohvassenen.) BESLUIT Als natie komt België bespottelijk uit geheel deze opgave. Waaromî Omdat hare burgerlïjke, klerikale regeering sinds meer dan dertig ja.ren aan het bewind, eenvoudig no<ç niemendalle gedaan heeft. Zij mist zelfs tôt het besef, om diegenen die haar voorgingen te volgen, ;t i3 "verre van meer en beter te doen. En het is in een tijd als deze, wanneer de, oorlog woedt, de werkloosheid tôt het uiterstè gaat en de ellende de werkende klasse ten allen ka-nte aangrijnst, 't is nu, zeggen wij, dat de misdadige onverschillig-heid onzer regeering in het helderste dag-licho wordt gesteld. ' Wij zulien op dat gewichtig vraagstuk te-rugkomen. ' « Voor uit ». LEESJ m VERSPREiDT « VOOHUIT „ lii! do iolornalionais TE(îEN DE MINDERHEID IN DE DUJTSCUE ^ilJKSDAurSFRAKT1E Eenige partijbladen zijn niet in gebreke gebleven hun afkeu'ring te kennen te geven over de leden der Rijksdagfraktie en anderen die in de tegenwooraige tijdsomi* digheden een andere houding van de Partij-leiding hadden gewenscht. Wij kunnen de kampagne tegen Lieb-knecht en consoorten niet uitvoerig mee-deelen, vooral omdat de mogelijkheid v^l-komen ontbreekt dat aile betrok..en perso-nen hun meening in het nubliek uitspreken. Op dit laatste legt in zijn nummer van 10 November de < Vorwàrts » den nadruk. De redaktie protesteert tegen een aanval door een vakvereenigingsorgaan, da « Grundstein t>, wéfekblad van het Bouwvak-arbeiders-vërbond, dat de vraag opwerpt « of de sociaaldemokratische partij de men-achen die haar houding ten opzichta ran 1 j den «orlog veroordeelen en bestrijden, op de* duur in haar rijeii sal kuanen dulden t-'.! « Het antwoord, tegt de « Grundstein » zal mea tôt na het sluiten ran dan vrede moeten uitstellen. » De « Vorwàrts » merfct ftierBij op, dat het wijaer geweest aou zije niet slechts het ant-iroord, maar ook d« vraag self te verochui-ven, te meer, wijl de aldus met uitwerping bedreigde partijgenooten thans aiet in staat zijr. zich te verdedigen. Het b!ad betwijfelt verder of hefc vakver-eenigingsorgaan de belangen van de arbei-dersbeweging op de juiste wijze behartigt door andersdenkenden uit de soicaaldemo-\ kratitehe partij te willen stooten.. * if. * HET INTERNATIONA AL S0CIALISTISCH BUREEL , Dit zal bepaald overgebrachb worden van j Brussel naar den Haag in Holland. Men ■ zegt dat gezel Huysmans, belgisch volksver- J tegenwoordiger, den algemeenen secretaris \ zal blijven. j I / Europeesche Oorlog !n Wssl-Vlaandaren 'I Noorden van Frankrijk Verklaring Op zaterdag 14 November laatst is «Vooruit» door de Duitsche militaire cen-suur tijdelijk geschorst gsworden. Heden .hebben we toelating bekomen opnieuw te verschijnen, onder dezelfde voorwaarden, met uitlating van onze feuilleton «Bolle-ken Vet». Gedurende deze tien dagen niet-verschij-nen zijn de gevechten aan het Noord-Westelijk front — evenals elders — voort-gegaan, gevechten die echter zeer geringe wijzigingen in den algemeenen toestand brachten. De verschillige officieele mededeelingen die gegeven werden vinden we totaal nut-teloos en zouden overigens te veel plaats vergen. Wij bepalen ons dus bij de afkondiging der laatste telegrammen die uit de verschillige bronnen te verkrijgen waren. tawar.' '■ oOt i—BI . Qlficlesle telsgram : Uit Oseifsffîls© BERLIJN (Wolff'sbureau) 23 Nov. : Officieele melding van gisteren : Op het Wes-teiijk oorlogsterrein is de toestand onver-anderd.Hit Fraasscls© laïcisa PARUS. 21 November. (Reuter.) Officieele kennisgeving van 's avonds elf uur: «Er is heden niets belangrijks gebeurd, be-halve in Woevre, waar vijf aanvallen der Duitschers, in een tijasverloop van twee uur ondernomen, door de Fransehe artillerie zijn afgeslagen.» PARUS, 22 November. (Reuter) : «De officieele kennisgeving van vanmiddag be-helst dat het vandaag op het geheole front rustig is geweest», dit EesigeSscSie ferssî LONDEN, 22 November. (Reuter.) : «In verband met onjuiste geruchten, volgens welke de Duitschers eerst de stad Yperen hebben genomen en er later weer uit zijn verdreven, deelt het persbureau mede dat Yperen in handen der bondgenooten is, en dat, behalve krijgsgevangenen en misscaien spionnen, geen Duitschers er in zijn ge-slaagd de stad binnen te komen or ze ook maar te no.deren. De positie der bondgenooten is op dit punt sterker dan ooit.» >5: 3®: # Aan do Oost-Pioissiselie grens Uit Buïïsche BERLIJN, 22 November (Wolff). Kennisgeving van vanochtend uit het groote hoofd-kwartier: « In Russisch-Polen is nog geen beslissing gevallen. Ten zuiden van Plock, in de streek van Lodz en bij Czenstochowa duurt de strijd voort. » # * * Aan fie Russiscb-Peolsclie-Galicisshs pus scls® feiroia WEENEN, 22 Norsmber (Wolff. Offi. cieel): D» Duitschers en Oostenrijkers zet-tsn in Russisch-Polen hun aanvallende be-weging krachtig en met succès voort. Op zich soif staande tegen aanva-llen van den vijand zijn afgeslagen. Tôt dusver hebben de Oostenrijksch-Hon-i gaarsche troepen meer dan 15,000 gevange-nen gemaakt. Ook ten westen van cite Dunajec en in de Karpathen zijn belangrijke gevechten gaan-de.WEENEN, 33 Nor. : Officieele melding van gister middag: De Duitsch-Oosten-rijksche légers zetten hun aanval in Russisch-Polen energiek en met goed ge-volg voort. Onze zuidelijke gevechtsvleugel bereikte de Szarenlaus-afsnede. Enkele tegenaanvallen ran den vijand werden afgeslagen. Tôt nu toe maakten de Oostenrijksch-Hongaarache troepen over 15.000 gerangenen. De definitieve uitslag der gevechten is nog niet bekend. j Ook westelijk ran Dunaje en in de Kar-1 pathen zijn groote gevechten aan den gang. WEENEN, 93 Nor.: Van het Zuidelijkl krijgstooneel wordt officieel gemeld: Sterk» Oostenrijksche krachten hebben. Kolubara reeds overschreden, doch weder-staat de rijand in meerdere goed bevestig-, de stellingen nog altijd. j Ons vooruitrukken wordt door de dras- j sige grond en overstroomd© beken in het gebergte en door meter hooge sneeuw wel is waar terug gehouden maar niet afgehou- j den. Onze verkenners-detachementen en groo- ! te patrouillen maakten in de laatste dagen ; weder 2440 gevangenen. Het gezamentlijk getal der sedert deii 6 November gemaakte krijgsgevangenen be- j draagt hiermede 13.000 man. Uit Hysslsciise fespesa ST. PETERSBURG, 22 November (Offi-; cieel): De, groote generale staf deelt officieoj mede: De strijd tusschen Weichsel en da Warta wordt inet de grootst-e verbittering roprtgczet. Wij hebben enkele plaatselijka successen behaald. Do gevechten op het front Czenstochowa Krakau hebben geen wijziging ran beteeke* nis in den toestand gebracht. Wij hebbe* 2000 man gevangen genomen en machineg®» weren buitgemaakt. In Galicië hebben de Oostenrijkers on de* den druk onzer aanvallen Neu Sandez (aan(; de Dunaj«^v ontruimd. & & & laii é GesWsrijksct-Ssrilsete grsns Ust S©si©sfÉ»4J&®el8-||©ssraaaBfc.| scîs© ijroïa " : WEENEN, 22 November (Wolff): ï Van het zuidelijk oorlogstooneel wordt officieel meegedeeld dat een sterke Oostenrijksch-Hongaarsche troepenmacht do Kolubara reeds is overgetrokken. D© -fijand biedt echter nog weetstand in retiseiieiîJèOb goeé-gekozen ver sterk te stellingen. » Groote patrouillas hebbert <îv laatste tweo dagen weder 2440 gevangenen geffiàaltl. aantal Servisch# krijgsgevangenen in. i de gevechten sedert G NoTember is hiermeo. tôt 13,000 gekîommen. » mJU 'JU '«U Een vriend deéd ons het gonoogen de i beknopte opsomming te bezorgen, van wat in verschillende lanclen gsdaan werd om de werkeldozen te helpen. Het onderwerp is van overwegend be-iang.De werkëloosheid is eene kwaaî die niet £.Jleen veel lichamelijk lijden en ontbering îîa zich sleept, maar die lijdt tôt zedelijk en verstandelijk ver val, Wat meer is, die kwaal, verre ran te verminderen, neemt van jaren tôt jaren !i;ene grootere en dreigendere uitbreiding, vooral in de landen waar het kapitalistisch Btelsel het meest ontwikkeld is. Zulka heeft voor gevolg "ehad, dat men die maatschappelijke ziekte niet meer kunnen looehenen heeft, staande voor de brutale feiten. Daardoor komt het dat verscheidene staten begonnen zijn met maatregelen t« nemen om de heerschende werkeloosheid te verlielpen. Onze lezers zulien uit het artikel dat volgt, beknopt zien wat er zooal op dat gebied in verschillende landen is gedaan. 4c * * - De Stad Gent volbreng-t zeer edelmoedig hare taak door de ellende en de nijver-heiciswcrkclooslieif!. veroorzaakt door den oorlog, t?-ie»îgan : beîangiijke sommen die op ongsveer honderd duizend frank per week mogen geschat worden, belasten 'reeds haar budget. Noodmaatregelen onder jalle vormen slorpen deze kolossale som op : 'Werkloozenfonds, uitvoering van open-ibare werken, volksvoeding, weldadigheids-(bureel, hulp aan vluchtelingen, Rood Kruis, enz., enz. Het nemen dezer maatregels i» de bij-rondërste oorzaak van do goede verstand-Jiouding die in onze stad heerscht en or jvoorts zal heerschen, — v/ij zijn er van ver-lekerd, — zoolang die maatregelen zulien kunnen volgehouden worden. Hier rijst de vraag op, of hc^ wel aan de lokale besturen is, dat de nationale last om de gevolgen van den oorlog te verhel-pen, toekomt. Het sehijnt noodzakelijk, nu een ver-êchrikkelijke winter voor de deur staat, jeene publieke macht te vinden wier breede-!re schouders den verplett-erenden last zou. !c!en kunnen overnemen, of ten minste grootendeels verlichten. Deze publieke maclit is de Staat. Dit is het besluit tôt' hetwelk men in aî de naburig© landen gekomen is en welke bij jotis ook dient Rangenomen te worden, wanneer men de goede verstandhouding behouden wil. Voorzeker is het om moeilijk op te «ommen ai b.etg;%sn tôt hiertoe werd gedaan, gézien de moéiii;1 '' len en d© vertraging <'er postverbinà; v6'6v de bezetting en zelfs hunne vollo '=tand aedort de be- lot ting onzer stad. Maar, volgens de dokumenten die ons toe-gokomen zijn in het begin van den oorlog,— jtrauneer 't onheil eerder gevree«d dan ver-iTezenlijkt was, — zien wij dat al de naburi-pe Staten zich beéjverd hebben om kraentia-e middelen aan te wenden tôt hulp der werk-loozen.Het is hetgeen de landen gedaan hebben, dio onmiddelijk in de ramp betrokken zijn, zooals Frankrijk, Engeland, Duitschland, Oostenrijk, evenals de onzijdige Staten,niet loo onniiddeHijk geteisterd, zooaJs : Italie, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Neder-land, 't is te zeggen al de beschaafde landen van Europa. Voor allen of bijna allen besta&n de voor-gesteldë en verwezeniiikte maatregels bijzonderlijk in de uitbreiding van de instellin-gen van verzekering tegen de werkloosheid ci eene grootere tusschenkomst van het Staatsbestuur te dien einde, BÈtGIE ALLEEN HEU,ï NOG NIETS GEDAAN! Misschien vindt deze bijzonderheid haren oorsprong in de opvolgenlijke bezetting der l'rovinciën, de onmogelijkheid eener nieuwe Kamerzitting to houden, de boeiend© be-Korgdheid van den oorlog en de spanning van al de nationale krachten naar de militaire verdediging. in geen enkel ander land nochtans 's^pedt de itrisis zoo hevig, is de mate der werkloo-K9R zoo belangrijk en is de nijverheid zoo Volledig verlamd als in ons land. De noodzakelijkheid eener krachtig© tusschenkomst doet zieh hevig gevoelen, indien Bien aan een moedig volk, onverdiend en *rced geteisterd, den hongersnood wil bo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume