Vooruit: socialistisch dagblad

353 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 22 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wp9t14wk3d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

onze toekomst IL -f is een fypiek fcit dat men noehtnns m vele landen waar-tlrt en misschien v»or Belgiê met zijne Vlaamsche gewesten t «t trettendtt, hoe s*mmige pUataen cesloten blijven \oor Iniiteanc hoe ze, hunne oude manier van doen behoudend, hd blijven onder den vloed van 't nicuwe, dat warmte, .cht en leven geelt. , Die cewesie zijn aïs w-rtgeven met een onzichtbaren dam artesen de maderne tijdgeest aanspoelt. Jwinneer n»>s îets zich een doorganc baant, blijft h ' bijna Bnder nui, doelloos ronddobberen, verloren gaande m de Ewel alqêmeene onversehilligheid »! onwetendheid. ■Ô,.s Vlaanderen is bij u tnemendheid die dorre, doode plek t middcn van »! wat leeft. voelt met hart en geest. I Zulke verschijnselen zijn nooi' te wijten aan het toeval L ,j£ werwlieden hoever er de vcrtuitwoordelijlheit} niet o te dragen, daar ze tôt hiertoe schier nog altijd de verk-j rn 7{jn in de handen der meerderen. Die verfoeielijke toes'and is alleen te wiiten aan onze mees-k dir redreven door hunre altijd durende hetizucht, de sVanst priisgeven en verwaarloozen van gansch een ras, t Vlaamsehe. ' . .... .... De were d vervormde zich, m techniek, m politiek en wij*- jtria denken. D; burgerklasse profiteerde van de gevolgen der maatschap-ihjke evolutie, welke aan bijna aile Europeesche staten een ideren vorm gaf. le waren ep de baan die aan hunne klasse de macht liet loinchrmeren. Die macht schiepen ze zich uit kennis, en de lordeelen ervan eigenden ze zich toe, met brutale misken nt diergenen welke het bereiken van hun doel mogelijk idden gtmtakt, het volk. ^ Het vslk sliep in zijne wieg zijn eeuwenslaap. De bezitters er rond, veorzichtig #p de teenen, vreezend het te ■ S«ims tnch •ntmap'e een juiçhl reet hun mond, toen hun -toenam en aangroeide tôt een beduidend vermogen. JUtnneereen slaper dan even uit den slaap schrok, soesden ■ met lieve woordjes en beloften. ■ Het gebeuide dat hij niet zweeg en hun verweet dat ze zijn la nde bratders bedropen. In bittere woorden voer hij dan I hen uit, wierp hen hun laagheid voor de voeten. Het ■ Lin werd hij gedweeér, trachtte met zachtheid en overre-■ir- te halen wat niet gitiq met onstuimig tandrnknarsen. ■ Hij bad en smeekte, wees op het ellendig halfleven der sla-■. beriep zich op menschelijk gevoel en naastenliefde,sprak Bdec<d van recht. t ■ De bez.tters lachten hem uit en zeiden snoevend : toon ons ■ Was waar, die had hij niet. Toch bleef hem een middel, Bcr- hosp : a Ik roep ze allen wjkker. » ■Hi| hield woord en schudde en riep zoolanç tôt stilaan het fci, wtkkeren aangroeide. Het cina n:et altijd gemakkelijk, Rnmigen namen het eurel op en dachten doi hij t deed om-Bt • | een zinnelooze Uwarsdrijver was, anderen baden hem ■L nist niet te stoo-en, omdat ze zoo nerrlijk droomden dat Bhteren bij hunne wiee waakten. Hij, de halsstarrige hield Ht' «t, z>>ide twijtel en mdenken. ■Nu lien velen reeds klaar, wij en zijd. overal doet hun Boroeeld de tragen wankelen, min zeker zijn van hun ««< ■ 0«! mze werkmensehen zijn arm aan geld en ontwikke-B Hoe kan het oek andersî Hoe mort het gesteld geweest H met het menschelijk gehalte ues volks in vroegere jaren, H -n tijd toen het nog lijdzaam braaf en niet onwillig en Hdmkbsar was zooals het zoogezegd nu is, al» we zien hoe-Ht! htt nog te leeren heeft ? H\ii. socialisten, zijn ook hier de «postelt van het goede, Hr lut recht en den vooruitgang. ktpiUlistische maatschappij, met al hare wetenschapren iir kdd, laai 't volk in ciomheid en ellende zich verlagsn. ^Killeen toe oif t h»rd genoeg werkt. Na tal van teleurstel-^Kxmiakte 't volk zeli een begin,aan zijne ontslaving. ^■.(àted heldenwerk en men belasterde hetj het Deging ^Hïtitn dwalingen, en in plaats het behulpzaam terecht te ■ ,-jtraiie men het. Wat is het volk geduldig-braaf 1 Hoe het zieb in. tob( het nog, hardi ekki en volhardand ^p.Send de zware taak het recht van mensch zijn te verove Hit worttclt het nog gedurig teeen drukking en liaat? toch sntwrinct het zich aan dien ruwen grt-ep van armoe Hentbenng, geloovend in zijne onuitroeibare kracht en zelt-^fcetfing heeft het reedi geruimen tijd de wapens opgeno- ■" den beginne heeft het, in ïijne woede, moedig en on-H'-Jenkbaar gestreden tegen zijne talrijke vijanden. ■Vden der zijnen zijn gevallen en geknakt. Nu is het van Btek veranderd, het ziet af van zijne onbesuisdheid, het Hi'1 gescheold. ■Met wetenschap en kalmte tracht het de zaken, de toe tan-Hun de samenleving in zijne begrippen te ordenen en te on-Hwken, er zijne strijdwijze naar regelende. Blet bouwt zijne hoop op het jongere en het komende "ht.opgevoed en onaerwezen in en door de ondervinding ^■oudeien, omdat eene sociaaldemocratie die niet steunt op Hvrste, ontwikkelde aanhangers, op een gebroken stok ■ndat te voorkomen moet het proletariaat der steden, zijn Hthtbesetfend, zich zooveel het kan aan de studie wijden, hart en ziel. ■ ' i den vrede moet er vooral gestreden worden voor ver-I' ; van werkuren, wat het in staat zou ftellen zijne be Bgmg in geestelijke kracht te doen winnen, om dan, door Bi raeer weten, de landelijke bevolking voor zijne opvattin-H'irn t- maken. ■Ifder brokje wetensehap, ieder ziertje kennii onxer tegen-Brcce maatschïppelijke inriehting is een sloopingsfaktoor ■neer waardoor île oude fortere» tôt puin gaat. H&c bugermaatschappij dankt nog grootendeels hïar beataan B> Je onwetendheid der werkende klas. Toch is ze veroor- ■tns reikt de denkende élite der natiin de hand aan de Htite schepperi van allen rijkdom en senuift besiut zijne H"'t, rechtvaardige maatschappij in de plaats der oude. ■De toekomst is aan ons. CLUCKERS GUILL. Europeesche Oorlog llîi West-VlaandersR m in Frankrijk Ilit Dultsche bron i&root Hoofdkwartier, 19 Pebniarl. Wcstplijh oorlogsterrcin. gisteren brachten onîie troepen eeneu t0' sterk vnur voorbereiden Engelschen aan f| zuiduostelijk van Ieperen bot .lislukkiug. 'n 't gebied noordelijk en noordwestelijk van r'W mijnen- en handgranatengevechten. Wij Metten een door ont ontploften trechter. ^jPhet ront tussc'ien de Aisne en de Maas was ' ngswijze vijandelijk artillerie- en mijnen- ^°or eene g-ootere ontploffing vsrnielden wij pô te6' C'er Fransche stelling p de Combres ' Kirdoostelijk van Largitzen (bij de Franache 'fns, zuidwe»telijk van Altkirch) vielen Duit /'■ifclcelingen de vijandelij'' stelling aan, riiflden verdedigingswerken en hindernissen [!l "en vijand en keerden met -enige gevauge-rî iwee veroverde mijnenwerpers terug. |^'f' vliegers vielen de vliegpiaats Aueele, ^•k«teliik raH Poperinghe) evenals vijande f " "Wnwerken gnnstig ain. ®ostolljk. en Balkan-oorlogsterrein. t gebeurtenissen van bijzond^re b«teeke Oppersto legerbtbtuar. 32 (aar -- N. 51 3 centiemen per nummer fctcaandag liï FbiSkJ. ilblb VOORUIT Orgaan der Belgische WerklIedenpEtrti.j - Verschijnende aile dagen ■sa—~i il i ■ ■ CTit Engelsche bron LONDEN, 19 Febrnari (Rcuter). ( ""richt van reldmaarschalk Haig). Wederrijdsche artillerie-beschieting. Hevig gevecht met handgranaten ge-durende de afgeloopen 24 uren tus^ehen het ka-naal leperen-Comines en de spoorlijn leperen-Comines. Het gevecht duurt nog voort. Overigens verliep de dag kalm aan het Engelsche front. De aanval, die gisteren werd gedaan op een frontlinie van 900 yard van onze loopgraven, was voorafgegaan door een hevige beschieting en de ontploffing van vijf mijnen, waardoor de loopgraven onhoudbaar werden. Bij de aanvallen, die zich overigens uitstrèkken over een front van 4000 yard, werd de vijand overal elderg af^rslagen. De bovengenoemde loopgraaf is in het afejelooien jaar fcelkens van Je eene hand in de tndere overgeTan en Jraagt daarom den naam : « Internationale loopgraaf.» * * « De oorloi tussciien Italie en Oostinrijk-Xcii£ar(jB Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 19 Febr. — Aan het Tyroolsche front beschoot de vijandelijke artillerie de plaats F^ntan- -'o in Judikarie en de streek van den ' Col di Tjana. In 't Saganagebied werd een aanval der Italia-nen op den Collo (noordwestelijk van Borgo) af-gpwezen. In 't Karintisch grensjjebied "tond de Nggowitz, in 't kustland de Mrzlivrh en den Monte San ,richele onder levendig vuur De onderneming van gisteren van een Ita-liaanseh vliegtuig'skader tegen Leibach had een slecht verloop. Het meerendeel der vliegtuigen werd re-ds aan het strijdfront tôt terugkeer gedwongen. drie b^ieikten Leibach ^n wierpen in de nabijhe'd van een hospitaal aldaar en op meerdere plnatsen der orageving zonder gevolg boramen Pij de terugkeer vielen onze vliegers de vijandnlii'-en aan en haalden een C&proni gfootstrijdvliegtuig neer. Uit. Ttaliaansche bron ROME, 19 Februari (Reuter). In de Tofano-lone beschoot de Italiaansche artillerie met suc-ees vijandelijke detaehementen en machiengewer stellingen. In de Rombon-zone deed de vijand wederom een aanval op de Italiaansch. stellingen, die ech-ter onmiddellijk werd afgeslagen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op on-bewoonde plekken van de vlakte tusschen de Nati-tone en de Isonzo. * * * RossIscè- Poclsche- Galicischi gratis Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 19 Febr. — Niets bjjxondert voor gevallen. '* * * De oorlcg op den Balkan Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 19 Febr. — Niets ^ijzonders voor gevallen. ★ * * OP ZEE Trawler zoek De stoomtrawler «Cornelian» uit Hull, die den 14 Janauri met eene bemanning van 9 koppen naar zee vertrok, is nog niet teruggekomen zoodat het schip officieel als verloren wordt beschouwd. De « Bandoeng » Volgens een alhier ontvangen telegram is het stoomschip * Bandoeng » te Northfleet geain-kerd. Niemand van de bemanning is gekwetst. In het voorruim staat 26 voet water. De water dichte schotten zijn intakt. Naar wij in de «Java Bode » lezen heeft de « Bandoeng » een mail aan boord. Het schip is 6 Januari uit Tandjong Priok vertrokken en heeft de reis gemâakt nk Sabang. Ook het stoomschip « Kambangan », dat 8 Januari uit Tandjong Priok is vertrokken, heeft een mail aan boord. Brand in de « Veendljk » Volgens van Llojd's ontvangen telegram is het stoomschip « Veendijk » van de Holland-Amerika Lijn, dat 14 Februari van New-York naar Rotterdam vertrok, meit brand in de lading te New-York teruggekeerd. De « ArtomJs » Het Ministerie van Buiteulandsche Zaken be-. richt ons, dat blijkens van de Duitsche regee-ring ontvangen mededeehng, ook het door deze regeering ingestelde onderzoek heeft uitge maakt, dat op de houding van het Nederlaud-sche motorschip < Artemis », dat in den nacht van 1 op 8 Februari werd getorpedeerd, geener-lei aanmerking was te maken. De Duitsche regeering erkenfc, dat de torpedeering een fout van den torpedoboot-oommandant is geweest ; zij veroordeelt de handelwijze van den commandant en heeft dienovereenkomstig maatre-gelen getroffen. De Duitsche regeering heeft haar leedwezen over het voorgevallene betuigd^ haar veront schuldigingen aangeboden eo zich bereid ver-klaard de geleden schade te vergoeden. En het SssitsnlanîS In ZwiiierSand Proocs tegon Zwltsersohe kolonals Het procès tegen de twee Zwitserst-he kolonels Egli en Watteawyl, zal den 24en dezer te Zurich besiuntn. Zii w^ïdeo. n»»r mem weet. ht r h ni. digd berichten van den generalen staf aan een vertogcnwoordiger van een buitenland&ehe mogendheid ter inzage te hebben gegeven.' * * * In Fraeikrijk Diplomalioke Konfercnties Over de in Parijs te liouden militaire en diplo raatieke conferenties tusschen vertegenwootdi gers der entente mogendbeden, schrijft de «f etit Parisien» : De militaire aangelegenheden zullen door legrraanvoerders der geallieerden worden be slist. In hoofdzaak zal worden vastgesield hoe groot het oorlogsmaterieel ^en de strijdkraciiteu meeten zijn, die ieder land vôrplicht is te leve-ren. De kwestie van het oorlogsmaterieel is reeds nagenoeg geheel geregeld door het te Rome ge pleegde overleg tusschen Thomas en d'Allolio. De aanmaak, de levering van grondstoffen en van arbeidskrachten zijn in overeensttmming met de hulpbronneo van elk land verdeeld. Zoo d.-a de conferentie de door elke mogendheid te stellen strijdkrachten heeft bepaald, zal zij de plannen voor het gezamenlijk offensief vaststel-len (ju de uitwisseling van treepen en krijgstiiig zooveel mogelijk bevorderen. Zij zal daarbij uitgaan van het beginsel dat de oorlog moet worden gevoerd als één enkele veld tochi. * * * I» EnoeHand De blokkatickwostfe Nsar de «Daily Telegraph» meedeelt, heeft de regeering op verzoek van lerd Midleton beslcten Dinsdag a.s. gelegenheid te geven tôt een dobat in het Hoogerhuis over de kwestie der blokkade van Duitschland. De vraag hieromtrent zal wor-der'gestield door lord Sydenham, die ondersteund i&[ worden door de lords Milner, Beresfnrd, Devunport en Midletcn. Vennoedelijk zal het débat twee dagen in beslag nemen. * * * In RusS&nd De nieuwo mlnister-prcsident Uit Petrograd wordt aan de «Times» geseind dat de nieuwe président Sturmer, zieb in poli-tieke kringen, ook in die zijner tegeristanders, weet bemind te maken. Hij dankt dit zoovrel aan zijne persoonlijke eige-n&chappen als aan de venoenende houding, die hij ten opzichte der verschillende partijen aauneemt. De verklaring, die bij bij de opening der Doema zal uitspreken, moet reeds gereed zijn en dtidrin er op de aoodzake.hjkbeid van samenwerking tusschen de regeering en de wet-gevende lichamen gewezen worden. Doema leden, met welke hij besprekingen heeft gehouden, verklaren allen, dat Sturmer de Doema vriendelijk gezind is. Onmiddellijk na de opening der zitting zal hij vertegenwoor-digers van de politieke partijen uitnoodigen, om met hem hunne opvattingen omtrent de politieke vraagstukken vàa den dag te bespreken. * * * C?P DEN BALKAN Gevecht tusschen Crleken en Bulgaarâche Komitadji's. PARIJS, 19 Februari. (Reuter.) De « Ecbo de Paris » verneemt uit Saloniki : Een hevig gevecht is geleverd tusschen een Grieksch détachement en een afdeéling Bulgaarsche Komi-tadji bij Popolzani (ten noordoosten van Flo-rina); de laatsten werden met verliezen ver-dreven. De Grieksche regeering nam maatrege-leri qm te wakeo tegen een herhaling van zulke raids. Sezottlng van de havens van Patras en Volo ? BERLIJN, 19 Februari. (W. B.) Volgens een Zwitsersch Telegraaf-Ag ntschap is men te Athene van meening, dat de Ententemogend-heden vermoedelijk de havens van Patras en Volo zullen bezetten. De Entente eischt reeds verlof om 5000 Servi-sebe soldaten en vlochtelingen te ontschepen, hetgeen de regeering heeft geweigerd, omdat zij daardoor verlof tôt een bezetting zou geven. Dagelijks kruisen oorlogs-schepen van de En tente voor Patras, en de haven van Volo is door mijnen enz versperd, hetgpen men beschouwd als een voorteeken van een landing. In !ftonten»ffr@ De vredsfionde handeJfngen met Monienegro. WEENEN, 19 Februari (Oorr. Bur.) Den 2en Februari vervoegde zich de Montenegrijnsche ge-volmachtigde minister Javo Popovic in gezelschap van den secretaris-generaal van het Montenegrijn -ohe miristerie van bi' 'ortlan' che zaken nnio donowic bij den vertegenwoordiger van het Oos tenrijksch-Hongaarsche ministerie van buiten landsche zaken te Cettinje en verzocht dezen een door den Montenegrijnschen minister-president ad intérim, minister van justifie. Medulovie ge teekend voorstel aan koning Nicolaas naar dezen te willen doorzenden. In het genoemde stuk verzochten de Montene-grijnsche ministers den koning, zich daarbij beroe-pende op het feit, dat de Oostenrijksche gedele-' geerden ter plaatse waren voor de vredesonder-handelingen, om welke hij zelf had verzocht, te beginnen zijn onderhandelaars te willen benoemen en machtiging verleenen. Daar de Montenegrijnscho ministers feitelijk niet in de mogelijkheid verkeerden met den in Frankrijk vertoevenden koning in verbinding te treden, nain de Oostenrijk&ch tlongaarsche regeering het sehrijven aan en deed dit toekomen aan do Spaansche ambassade aan het Hof te Weenen met het verzoek het verder te willen doorzenden. Op een deebetreffende vraag vau den Spaan schen ambassadeur werd dezen medcçedeeld, dat de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering er geen bezwaar tegen had, dat de Fransche regeering, op wier geb ed de koning van Monténégro zich than» kurlndt. vaa de door dezs bestetnde mcdedeeling kennis kreeg. Van leu Koning is tof dusverre geen ftntwoord ontvangen. * * ^ In Iloementë Vcrbod van graanuitvoer Naar uit I ngheni aan le « Petit Parlée»» wordt ■.èineld, zal de Roemeensche regeering bin-nen kort een verbod van ujtvoer voor graao uitv vaardigen. Alieen het graan dat reeds aaa Duitschland en Engeland is verkocht, tal mogea * worden uitgevoerd. * * * v i" In i3« Vereoniqde Staten Da Vbm in.^ di S-aten en Duitsohlantf WASHINGTON, 19 Februari (Reuter). Dê Duitsche ambassadeur Bernstofi heeft met minister Lansing geconfereerd over uitstel van de U»-passing van de Duitsche order betreffende de on» o derzeeers met het oog op verdere onderhandelin* ii génie Bernstorff verklaarde,dat Duitsehland niet van plan is schepen van stoomvaartlijnen in den 3r giond te boreu, waarop Lansing zijn bevrediging e uittprak over die verklaring, maar daaraan toe-Je voegde dat door de bedreiging van Duits<,hland )u om gev, a,pende handelsschepen zonder waarsehu-e. wing ai den grond te boren, waarop Lansing lijn js bevrediging uitsprak over die verklaring, maar t daaraan toevoegde dat door de oorlogvoering met 0 onderzpei rs aan de orde werd gesteld. ,n De overeenkomst ter zake van de « Lusitania » lt, kan niet definitief worden aanvaard, voordat de 0 Vereenigde Staten volkomen ervan op de hoogte zijn of daarin wellicht iets voorkomt, dat in strijd |g is met de nieuwe wijze, waarop onderseeërs te werk zullen gaan. Do « LuJtania »-kwestle 1° V/ASH1NGTON, 19 Februari (Reuter). Bern-stoff heeft aan minister Lansing het laatste coû-c«pt van de del'initieve nota van Duitsehland over de «Lusitania» kwestie ter hand gesteld. Daariri zijn behehaarnd de wijzigingen van de» tekst, die door dè Amerikaansche. regeering waren voorgesteld en één wijzigmg, afkomstig vaa le de Duitsche regeering. De rçrubliîteïnen en de oorlog le NEW YORK, 19 Februari (Reuters bij». dienst) r- De New Yorksche republikeinsche Staatsconven-d tie heeft een programma aanvaard dat slechte een 1, punt vormt, n.l. dit: dat het de plicht van Ame-;t rika is maatregelen te nemen met het oog op Uftt herstel van het volkenrecht en da.algemeen© toe-pas^ing hiervan. * t * Se strijd om de KoloniSn d Kn a»ioroen LONDEN, 19 Februari. (Reuter). — Het de-fj parlement \an oorlog heeft bericht uit Kame- 1 roen ontvanQ n, dat de veldtocht feitelijk ten einde is gebra^ht. De verovering van Kamero«a is volbracht, met uitzondering van een afge-legen steliin:; op den Maraheuvel. De Fransche troepen hebben de ?reas ten Oosten van Ngoa H afg iloten i; De npo koloune heeft nog maar enkele mijlen veider te trekkeu om de zeelijn af te snijden. Zimmerman, dr Duitsche bevelhebbei", " is naar Spaansche gebied onlkomen. ,k. £n CBos£-i«frika m LONDEN, 19 Februari. (Reuter). — Op het i- ministerie *an oorlog is beucht ontvangen, dat i- het verkenningsdetai uement, dat op 13 Februari tegen den fSalacta-heuvel ageerde, teneinde zich op de hoogte te stellen van de poaitie en de sterkte van den vijand, bevond dat de heu-vel sterk bezet was en dat zich talrijke Duitsche reserves in de nabijheid bevonde®. !• De verliezen der Engelschen bedroegen 1T8 0 man, waai an 139 van de tweede Zuid Afrikaan-sche brigade, die voor het eerst aan een guérilla mededeed. De zijlijn van den spoorweg is thans gereed y tôt op 2 1/2 mijl afstiind van Salacta. Ê o~d éon ®op2oo ? — n v«rwoe&iisir3 van het ie .-mhio n F,en berieht uit het Correspondent Bnreel heeft meiding geraaakt van de vernieling van i- het kasteel Uuinq door de Italiaaische artille-i, rie. ij Dit slot, dat stamt uit de 14;- eenw, ligt aan 1 den spoor- en straatweg van friest naar het i door de Italianen bezette badplaatsje iklonfal-,r cone, met ver van het spoorwegknooppunt Na-d bresina. Tusscheil Monfalcone en Duino loopen de Itatiaanfech-Oostenrijkache bnies van de Adriati.che Zee over het Doberdoplateau naar Gôrz. Het k.isteel ifc het eigendom van den vioeg ren sta Ihouder van het kustland, en >■ thans minister van binnerilândsche zaken, n Hohenlohe. Een smalle rots\.and voeit naar de ruine van het oudere slot Duino. De voorlaatste be-, woner van dit kasteel was graaf Hugo van , Duii.o, onde» wuns regeeiii^ over Triest de stad zich in 131J2 vrywillig aan het huis Habs-burg onderwierp. ji Eij de vern i van het slot Duino zijn tal-ijke kostbare Italiaansche doéken verniet.igd. e- ► IN BELSIE 6- v ——— r- Erri;© v< irj^îàsïiiig Bruts»! !n V66r on: ;veer acht maanden kocht vrouw A., uit d Koiiink lijke rtiaat, die aan hevige hoofd- jk pijnen h i d, tne dozis autipyriue in eene apo- n theek d i stad Deu„ lîden dag nog nam z« te en poeder in en... stierf kort daarop. De bij- e- geroepeû geueuBliorr schreef de dood toe aan .n ene her insehudding De dozis antipyrine in bleef in de i.euk' i. Gisteren avond nu had de keuk îmeid houfdpijn en nam eveneens van de n antipyrine'. Vijf minuttn later overleed zij plot* it in dezelfde omstandigheden als hare vroegere ;n meesteree. Er wordt aangenumen dat er ver- ip L^ftiging is De politie werd seffens untbodea is en de do/.u met nog 19 poeder» in bealag «e- ig nomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume