Vooruit: socialistisch dagblad

487461 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zc7rn31j5k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VORUIT Org-aan der Beîgische Werkliedenpartif. — Verschijnende aile dagen* [fr~Ukster fyitqecfster .S&m Maatsch H El l.lt 'HT Best P De Vi$chs I r<ieberq-(i*nt -? Red. Adm tioegp&orî. z$9 frem te ftsMIim^rn ta te Fiait# Uit Duitsche brou. BERL1JN, 17 Oktober. — Officieel: Westeiijk gevechtsterrein lf*v»nt trpn rplrlm lrrnnn r»rin.ft R.11 nnrpr»ll + van beieren: Id Viaanderen zwol de artilleriestrijd van het ^verstroomde gebied van den IJzer tôt de Leie gisteren weer tôt aanzienlijke sterk-te aan. Ln enkele vakken «vas dt kracht van bel vuur 's avonds, heden morgen over het ganache front gestegen. Buiten verkennersgevechten, du, bijzonder tusschen het kan a al van La Bassée en de Scarpe talnjk waren, kwana het niet tôt in ianteriebedrijvigheid. Front van den duitschen kroonprins: De vuurstrijd ten noorden van Soissons breidde zich gisteren uit en was bi,j tus-echenpoozen zeer hevig. Hij hield ook des nachts aan. in tict westen van Champagne, in de Ar-gonnen en op den oostelijken Maasoever be-reikte de artilleriebedrijvigheid evenzeer grootere heftigheid dan de vorige (iagen 30 vijandelijke vliegtuigen en 1 kaIk-Iballon zijn gisteren neergeschoten geworden. Luitenaat von Bulow bracht zijn 23u. lune, nant Bohme zijn 20r tegenstander in lueht gevecht tôt den val. Duinkerken werd dooi uuzt vliegers >p .nieuw met waargenomen brandverwekkcn de uitwerking met botnmen aangevallen. In vergelding voor do bomaauvaJlen van vijandolgke vliegers op open Duitsche ste den, werd de in het Fransche operatiegebied ligge'nde st-ad Nancy door ons met bommen bestrooid. Groote brandon waren daarvan het gevolg. Rtiisstsch en iïoemeensch gevechtsterretn De op het schiereiland Oose) nog wo r stand biedende vijandelijke troepen ' werden gisteren door onze troepen ovcru-eldigd Daardoor komt het eiland Oesel volledig in «ris bezit. De buit neemt toe. Gisteren werden uieer dan 1100 gevangenen bimengfjbraeht. Onze zeastrijdkrachten hadden noord-waarts van Oesel en in de golf van Riga met Russische kanonneerbooten gevechten. die voor ons een gunstig verloop hadden Zonder zelf verhezen te hjden dwongen we den vijand tôt de terugkeer. Marine-luchtschepen bestrooiden fernau met bommen. Verscheidene branden braken daar uit. Aan het front op het vasteiand vlarnde de gevechtsbedrijvigheid op verscheidene plaat-sen aanzienlijk op. Voorwaarts dringende afdeelingen der Russen werden teruggedre-ven.Balkanfront Geene groote gevechtsbedrijvigheid. Groot Hoof«i:, 'vartier, 17 October Avond-bericht: In Vlaandaren, ten uoordoosten vain Soissons en langs den oostelijken oever der Maas levendige artilleriekamp. Van hot oosten tôt op den oogenblik niets nieuws. Dit Franscfce bran. PARUS, 16 Oktober. — Officieel : Op het Aisne-fronfc Blinder groote bedrijvig heid der twoe artillerieën. De Franschen hebben twee overvallen gedaan, de eene ten Oosten van Reims, de andere in Argonne in de streek van B011 reville De Fransche afdeelingen hebben menigvuldige schuilhoeken vernietigd en maakten gevangenen. Op den linkeroever der Maas hebben de Franschen. een Duitsche aanvalspoging, ten Noorden van de hoogte 304, afgesla-gen.Op den recbteroever is de artilleriestrijd bijzonder levendig geweest in den sektor ten Noorden van bet Caurières-bosch.Kalme nacht overal elders. PARUS, 16 Oktober (Officieel): Aan het Aisnefront bleef de werkzaamheid der beide artilleriëen in het gebied der hoogvlakte tusschen Ailles en Craonne zeer le\enuig. In Champagne ondernamen wij eenen aa'nval in de Duitsche linies ten oosten van Maisons de Champagne. Wij voerden ongeveer tien gevangenen terug. Op den rechter Maasoever heftige artilleriebedrijvigheid ten noorden van de hoogte 344. Van het overige front is niets te melden. Duitsche vliegtuigen wierpen in den laatsteii nacht bommen op do, omgeving van Duinkerken. Er werden vrrscheidene slachtoffers onder de burger-lijke bevolking geœcld. Uit Engelsche bron. LONDEN, 15 October (Officieel): Avond-bericht: Gedurende den nacht beschoot de vijand heftig de stellingen op dne hoofdrug ten zuiden van Broodsemde. Er vond geene infanteriebedrijvigheid plaats. Bij den door ons gister namiddag ten zuid-oosten van Mouchy-les Preux gevolgrijk uitgevoerde overval maakten onze troepen uit de ooste-lijke graafschappen 35 gevangenen en ver-overden 2 machiengeweren. Ongeveer 200 Duifâchers werden door onze infanterie ge-dood en zeveri vijandelijke schuilplaatsen door ontploffingen vernield.Een andere ge-volgrijke overrompeling werd door South-Mitland-Territoriale troepen bij het begin van den laatsten nacht ten noord-oosten van Roeux uitgevoerd. Een aantal vijanden werden gedood, hunne schuilplaatsen vernield : 12 gevangenen werden geinaakt. fc * ii rnsoiiês aaoi TJit Oo8tenriîkscb« bro» WEENEN, 17 October : In de fiontaf-deeling van Gabriele werden andermaal Itahaansche pogingein om voorwaarts te komen, afgeslagen. Uit Italiaansche bron. ROME, 16 Oktober (Officieel): Op het Trentino-front matige strijd. Benoorden Lansuino (Ledro-me- r) wer den in eene schermutseling van voorposten vijandtdijke patroeljes op de vlucht ge . jaagd. Op het front in Karinthië <n het Juli-sche front van den Paralba af tôt aan den Rombon hier en daar geschutstrijd. Op de hoogvlakte van Bainsizza vinnige vuurwisseling. Op de eerste linies eD het gebied achter de stellingen op den Karnt de gewo'ne vernielings- en trefferschotcn & ^ # iftsisâ- fmum- mmm pu dit Oostenriiksche bron. WEENEN, 17 October : Hier en daar flnckerden de werkzaamlicid en het vech ten op. BERLIJN, 7 October. (Qfucieel) : Nadat de zware batterijen op de zuidolijke spits van h. t. eiland Oosel tôt zwijgen waren ge bracht, zijn onze zeestrijdkrachten door-gsdrongen in den ziebotzem van Riga Zij hebben hun vo<.r\«aaitsrukken naar het oosten op 17 October voortgezet <.n be heerschen op den oogenb.ik het heele zee gebioci tôt aaji den iVJoon-Sund. De Chef van den Admiraalstaf der marine. Uit E'assische bron, PEï tSBURG, 15 October (Officieel): Noord , • ■ est , Zuid-west. en fioemeensch front : Geweëi vuur en verkenner.sonderne. mingen van verkenaers. Kauka-fus ,unt: Op 11 October tiebben de Turken in zoowat bataljonssterkte in de richting op lieniach in htt gebied ten zuid-oosten van Ersindschan de offensieve oj ge-nomen en zijn oadanks het vuur onzei vc r-posten aan onze loopgraven gekomen : maar door handgranaten en geweervuur afgev^e-zen verstrooid geworden. In 't Morivandal ten zuid-oosten van het Seltbar-meer, bot-sirigen onzer voorhoeden met vijandelijke verkenners. Zwarte Zee: Aan de kust van Klein-Azië hebben onze torpe»iobooten 11 bcladene zeil-vaarliiigen vei nield en 20 gevangenen ge-maakt.Ooslzee: Op 12 Oktober is het den vijand, die ujj het eiland Oesel geland was, gelukt, een aeel van het eiland te bczetten. Op 12 Oktober 's avonds hebben wij vijandelijke krachtvaartafdeelingen vastgesteld, welke Orisar op het oostelijk Heel van het eiiand' Oesel nader len met het inzicht, de dammen tôt 't eiland Moon te bemachtigen; zij werden evenv.cl terugy orpeu. Wij gaan voort, met de gelande vijandelijke troepen gevech-ten ^e leveren, van deweike voorhoeden on zer afdeelingen in zuid-oosteli,jke richting teruggedrongen werden. Op 13 October is de onfscneping van vijandelijke troepen op het eiland O sel voortgegaan; terzeî ertijd ging eene afdeeli.ig dei vijandelijke vloot voort, oiae mijnen aan e Koetlandsche kust der zeeengte van lrbeu op te visschen Bij vele verkennersvluchten en botsingen in de lucht in het gebied van Oesel heeft onze vlieger Galaktiones een vijandelijk vliegtuig neergeschoten.Luchtoorlog: Op 11 Oktober betoonden de fotografieën onzer vliegers op het geheele front de gewoonlijke beweging achter de vij-andelijke linies. In de omgeving van Eusia-tyn waren mecr dan 30 vijandellijke vliegtuigen in de lueht. In de omgeving van de spoorfcaan Kowel Sarny schoot eene afweer-batterij een vijandeliik vliegtuig neer De leider werd gedood,de waarnemer gevangen genomen. In het gebied van Marianowkà, 25 kilometer ten zuiden van Husiatyn,stort-to een vijandelijk vliegtuig in vlammen ge-huld, neer De vliegers kwaman om. PETERSBURG, 15 Oktober (Officieel). — Aan de noordelijke, westelijke, zuid-oostelijke en Roemeensche fronten geweervuur.In de Oostzee duurde® den I4den de gevechten om het bezit van het eiland Oesel voort. VolgenB bericht van 7 uur in den avond van den 13den heeft de vijand Arendsburg niet bezet. Diens voorhoede-afdeelingeu werden op ses tôt acht werst van het eiland opge-merkt. De vloot en de luchtkraohten van den tegenstander hielpen zijne troepen ter-dege, doordat ze tegen bet noorden én het zuiden van het eiland stooten toebrachten. Aa.n de Zuidkust trachtte eene afdeeling vijandelijke kruisers, door torpedobooten en mijnvegers omstuwd, het nauw van de Irbe te forceeren Schoten der Russischs ver-dragende kanonnen op het eiland Oesel hebben de vijandelijke zeemacht verhinderd dieper in de golf van Riga te dringen. De noordelijke groep- van de vloot der tegenpartij stuurde eene afdeeling torpedobooten vooruit, die tusschen de eilanden Dagô en Oesel de Russische verkennings-vaartuigen in de richting van de Mohn Sund terugdrongen. Daar voegden deze zich bij de Russische vloot, die toen den strijd aanbond, waarna de vijand week. De derde groep vijandelijke schepcn, uit kruisers en torpedobooten bestaande, ste-vende 's middags op het zuidwestelijke deeî van Oesel aan. Ze bombardeerde een onbe-duidend stuk van de kust. In de rest van de Oostzee zijn in den loop van den dag vijandelijke duik- en andere booten waargenomen. * * & m Mil t| fin isiis Uit Oosteniiikschs bros. WEENEN. 17. October : Hier en daar flikkerden cte werkzaamheid en het vech-tem op. Uit Buigaarsche bron. SOFIA, 17 Okt. — Macedonisch front: Op meerdere plaatsen. van het front levendig kanonvuur, dat il den Cernaboog hefti-ger was. Levendige luchtverkzaamheid in het dal van den Wardar en der Stroema. Oostelijk van den Wardar voor ons gunstig verlôopen patroeljegeveihten waarbij gevangenen genomen werden Front in de Do-broedsclia: Bij Tulcea eu Isaccea z^vakke vuurwerKing. ^ W ^ ln Kiem-Asiê Uit Turksche bron. tl O >' ST AN T i N OPEL, 17.Okt.. — Niets u jzonders. % * ' î'ila Uit Duitsche broL ■BEliLUN, 17 October. (Oifickel) : In Septembsr verioreu onze vijanden, dank aan do w< rkzaàmheid onzer stfijdmiddels laegs alie fronten, in het gehee] 374 vlieg-nen en 22 ballons. _ Vij boetten 82 vli"ginachienen en 5 ballons în Daar vi'ti daalden 38 vlîegrriachienen over de vija. a lijke lijnen, terwiji de 44 andere or ize lijnen te'j gronde ^ingon. Langs h ' st lijk front alleen vielen er van de 374 vijandelijke, buiten gevecht gestelde vlic g iiaehiensn niet minder dan 382, terwiji er vau de 82 Duitsche 76 vie ten. [n bij-zondtrh'eden is het geheel der vijandelijke variiez *n als volgt samen te stellen ; ,324 maehienen werden in luohtkamn neergeschoten ofwel dot r inze aîweerkanonnen, terwiji 6 in den grond geschoten werden door onze infan' •• :e. Nbg 4 maehienen landden ged- angc < over onze lijnen. Van deze verong !ukt. achienen zijn er 167 in ons bezit, ter . ijl 207 etvan onder de oogen cr.-iztv opmerkei s ovei de vijandelijke lijnen u- offéstort : zijn Dit getal van •nesrgesohoton wa«hif non is het hoogsto dat toi hiertoe in den loop van oene enkele maand bereikt werd. ®P ZEE Be vsrse-irrpt» cuikfeootssrlfif Uit Dnitscb® bros. BERLIJN, 17 Oet. (Officieel): Nieuwe U-boot-uitsîagen: «U 33 oôder zijn in drie oorlogsjaren gunstig beproefde konaman-dant, kapitein luitenant Forstmann, heeft onder andere uits.'agen voor de straat van Gibraltar vijî waardevolle stoomers met meer dan 20.000 ton getorpedeerd, en wel een gewapeuden Engelsehen stoomer «Ner-mn,nton» (ds32 ton), «Mersario» (3847 ton) «Almora» (4385 ton), «Miceria» (4702 ton) en den Japanschen stoomer cHikosa Maru» (3655 ton 1 De in drie dagen vernielde sche-pen hadden samen 31.500 ton koien aïs la-ding. Daarvan waren meer dan 26.000 ton voor de winterbehoefte bestemd. De chef v. d. Admiraalitaf der Marine. ZURICH, 17 Okt. — Tijdens de zitting der russische voorloopige rege-ering meldde de marine-minister admiraal Werderevvski den ondergang van den torpedoboot «Ochot-nik». De kommandant en de officieren zou-den geweigerd hebben het zinkend schip te verlaten. (Oehotnik behoort tôt eene groep van vier booten, die in 1905-06 van stapel liepen ; zij zijn elk 75.2 m lang, 8 m. breed en hebben elk 101 man bezetting in, vredestijd.) RmBRa : ■ T; » n- vit* TOCTVT IWW mwwa». Og aanstea :di nmuwe Konfersntie oer Gsajîieerden ue Kussiscne avgevt apaigaen.— atene vsr'kiaring van gen»raal Aiexejaw STOCKHOLM, 15 Okt. — Over de op 29 Oktober te Parijs plaats hebbende Konfe-rentie der geallieerden reizen buiten Te-restschenko als regeeringsvertegenoordiger, nog Zeretelli als vertegenwoordiger van het voorloopig parlement en generaal Alexejew als afg'evaardigde van het leger Voor de af-reis van Terestschenko heeft in 't hoofd-kwartier eene konferentie plaats tusschen hem en de geallieerde militaire attachés,die over de gemeenschappelijke oorlogsdoelen wil verhandelen en waaraan men in Rus-land groote beteekenis hecht. LCGANO, 15 Okt. — Generaal Alexejew verklaarde volgens eene melding van den «Secolo- te Petersburg: Als op dit oogenblik van het bijeenkomen der Konferentie onze toestand niet is om den verbondenen ver-trouwen in te boezemen, is het beter, dat de regeering mij in 't geheel niet naar Parijs stuurt en in zulk geval zal ik ook niet gaan. Volgens mijne meenin zal de konferentie zich van onze zwakte volkomen overtuigen. Bovendien geloof ik, als Japan in den Euro, peeschen oorlog ingrijpt. dat het zulks op kosten van Rusland doen' zal. Skobelew houdt het voor noodig dat hem van gezag- .1. S hebbende Russische zijde de minimumoischen van Rusland voor eenen duurzamen vredo mede te geven zijn, want wat tôt nu toe ge-kend is daarover, is toeh te onbepaald. iiiiiwi mIMffmitf IWII'iIi'iU»JWWfll'IlWTiriT'IiiïiÏÏTTiTi rl'7rliiir v-" Hé! OultsBts Soràal-Mratlsci! PartljkosirBS Hst aantal deelnemers Men hoort aanvankelijk de mandatencom-missie, die meedeelt dat er afgevaardigden op het congres zijn uit aile streken de3 lands. Er zijn er 282, die 248 omschrijvingen vertegenwoordigen. Er waren 56 afgevaardigden aanwezig met eenige belangstellen-den, zoodat de vergadering in het. geheel 364 aanwezigen telt. Tegcn geen enkei mandait zijn bezwaren aangevoerd gewpest. In de bespreking over de verslagen van het partijbestuur, spreken eenige redenaars hereenigingsvoorstellen. Katzenstein spreekt intusschen ook over Elza-s-Lotharingen, en meent dat de partij zich moet stellen op het standpunt derge-nen die raeenen dat het den bewoners de-zer streken zelf moet overgelaten worden om te kennen te geven tôt welk land_ zij willen behooren, juist zooals de soeialisti-sche beginsels dat verlangd hebben voor Ierland en Egypte. Het is echter des sprekers persoonlijke overtuiging, dat het met de bijzondere be>-■ langen der Elz.is-Lotharingers overeenkomt om bij Duitschland aangesloten te zijn. Maar eerst als men zelf het standpunt van het zelfbestemmingsrecht der voliceren zal ingenomen hebben, zal men de Fransche socialisten genoopt hebben om een zuiver terrein te kiezen voor de onderhandelingen en de overeenkomst. Een Elzasser sluit zich aan bij den spre-ker, voor wat aangaat het zelfbesfeuur van de beida provincies. Men gaat daarop over tôt de gebruike-lijke algemeene bespreking. Hug komfc eerst aan het woord, om spot-tend te verklaren dat h'j het betreurt dat hij ook niet een hervereenigingsvoorstel in-gediend heeft, waardoor hij ook recht zou gekregen hebben op twintig minuten spreek-tijd, zooals Bratm en anderen die gohad hebben. Hij maakt van sijne tien minuten g.::b ' nik om uit te varen tegen al diegenen die her-verôenigingsvoorst«llen ingediend hebben en te verlangen dat al die voorstellen zou-den verworpen v ordén. Hij houdt daarbij vast aan de zienswijze dat men voor woor-den als deze van Braun bij de onaihankelij-ken toeh niets anders zal ontmoeten dan hoorende dooveri. In fceg en strijd met Sprin-ger, dmkt hy er zijne voldoening over uit dat de Duitsche sociaaldemokvatio met andere partijen eene potitiek is gaan voeren die onvermijdelijk moet leiden naar de de-mokratiseering van het parlement, (l.'ijval). Lobe, uit Breslau, keert zich op zijne beurt even beslist tegen de onafhankelij-ken, dia 8,1 hiume krachten aanspannen tegen de sociaaidemokratie, in plaats vau ze aan té wenden tegen de gèvaarlijke All-duitschers. Vervolgens bestrijdt hij hot ver-wijt, ab zou het verkeer tusschen de op-stellers en de ledeninassa afgeitoroon. zijn, en tôt, Braun zegfc hij dat hij zich op een geheimzmnig eiland afgezonderd heeft. Spreker meent verdor ook dat de herver-eenigicgskWestio op zijde ma-g gielateu worden, maar dat eenige voornairie geestvei*-wanlen, die zich al te ver naar rechts zijn gaan bewegen, zooals Lensch, Hanisch en Heilmann, tôt bezinning raogea geroepen worden. Schôpflin konxt zich dan bij Lobe aan-sluiten en hij verklaart kortaf dat de tijd nog uiet gekomen is' om te spreken over hervereeniging. In de sociaaldeniokratie kan men nog niut vergeten wat men twee jaren lang te Lijden gehad heeft onder de beschimpingen van de onafhankelijkeai, die z-elf tôt betere gedachten moeten komen in de bittere ervaringen die zij onvermijdelijk moeten opdoen. Engler, uit Freiburg," heeft het te doen tegen Braun en Dittmann en vervolgens tegen- de Beiersche aanheehtingsplannen, die niets anders kunnen vercorzaken dan verienging van den oorlog. Hij doet de go-heele vergadering in een lach uitbarsten met deze woorden : Zooals bij het bouwen eener brug, kan men bij het. regelen van eene grenskwestie veel gemakkêîijkeT over-eenkomen met een Pruisischen El zal dau met een Beierschen gebuur ! Nog twee andere afgevaardigden spreken voor en tegen de hervereenigingsvoorstellen en dan wordt het woord gegeven aan Scheidemann : _ Hij houdt zich gedurende eenigen tijd be-zig met zaken die den lands door aan de orde van den dag staan en komt aldïis tôt de belangrijke kwestie van Elzas-Lotharin-gen. Omtrent het beginsel der zelfbestem-mingsrechten van de volkeren verklaart hij da.n : De Elzassers zijn feitelijk geen bijzonder volk, want hun land is een duitsch land. Wij verlangen voor de Elzassers slechts zelfbestuur binnen in het nationaal raam van Duitschland. Verder bespreekt de redenaar de aange-legenheid van het partijblad «Vorw&rts» en zegt: H oever het partijbesuur zijn geduld gedreven heeft, blijkt klaar genoeg uit het feit dat het aangeboden had het blad «Vor-wàrts », dat jn eigendom was, te verdeelen in een eentraalorgaan en een Berlijnsch gewestorgaan — dat zou afgestaan worden aan de partijgenooten der hoofdstad ea om- liggende. Ook voor wat het bestuur van blad aangaat werden breede toegevingei I gedaan. Maar met smaad en hoon heeft mei J|| ailes van de hand gewezen en de Berlijnsch ||| oppositieleiders hebben het zelfs MSJver g# Il dreven, van geene de minste medeoeeling ttii doen aan hunne volgelingen, noeH over he een, noch o-ver het ander voorsteL, Dieper door gekeken, moeten wij ook ze0 gen dat de scheuring niet alleen "door de} oorlog veroorzaakt is. De woordenwisselii, gen en twisten die wij thans hebben, , hebbes wij reeds vroeger gehad en steeds konde I wij dezelfde vaststellingen doen... Indien ( j bij de afgescheurden slechts een spoor va I goeden wil, van verlangen naar overeei I komst en verstandhouding bestond, dan zoil den toeh ten allerminste do persoonlijke b|l sclîimpingen en verdachtmakingen opgchot 111 don hebben. Sommigen besehimpcn ons b | elkê gelegenheid, omdat wij begihselgronqjl I regels uit het 00g verloren liebben. Man H wij bekomen geen antwoord als wij vrage lBI deweike ! Als op 4 Oogst 1914 nog enkelen onder ot II I aarzelden om te antwoorden op de vraa I of de oorlogskredieten door ons zouden g| | stemd worden, was het Edward Bernstei die zijn notaboek uit den binnenzak van zij jas haalde, waaruit hij ons de wete;; "chai pelijka argumenten opdiende die pleitta: I voor het stemmen dezer kredieten. Is hi [H mogelijk dat onze heele partij met zoo ec- |H man de politieke rui gekregen heeft en |'I haar haar verliest? Staanda voor den oorlog kon er hoeg; 19 naamd geene andere politiek aangortome n worden dan deze die wij gevolgd hebben -i ijl indien wij wilden voorkomen dat de hee| | arbeidcrschap voor veel tientallen van jarc1 I van al haro veroverde rechten werd berool M en voor nog langer in de vreeseLijkste e I lende werd geworpen. En in deze zienswijsl I in deze politiek, hebben onze reiehstajip fractie, onze partijeommissie, ons partiib:: H stuur en onze landelijke partijeonferenei} 1 ook volmondig toegestemd ! Wij zijn over het algemeen onvoorwaa 1 delijk voor de volledigste vrijheid van den,^ fl wijze, en men kan daarover schrijven w. I men wil. Maar steeds moeten wij daarbij I het belang van a-lien, in het belang d- 1 partij, verlangen dat eenieder zich c/nde j|H| werpe aan de besluiten die door de. aig |B| meenheid genomen zijn, opdat de eansg pu zindheid en de tucht blijven heerschen in 1 jlj rangen. « Met het 00g op dit ailes moeten wij h M] woord van «rogeeringssocialist» iets erbàj I melijks noemen, zooveel te meer wijl de o. |M afhankelijken niet ophouden om ons er mei JU verdacht te maken. Onze «rege-sringspol' || tiek» bestaat eenvoudig daarin, dat wij o:| jfl| met al onze krachten inspannen ter verdi | diging der onmiddellijke belangen van l in arb'eiders in het algemeen, van de ëoldate[ |[ van de sold&tenvrouwen, van de soldats* J kinders, iets waardoor wij reeds velcn b) jl E langrijke diensten bewezen en zelfs het levl i| gered hebben — zooals wij ook ons l>est g! j] daan hebben om gezel Liebknecht ter hu| 1 te gaan! Spreker gloeide weer van liefde voor vol j en partij, maar werd kaliner als hij t<; |fl slotte, voor wat aangaàt de hervereeniging. |fl voorstellen, iedereen aanr5poorde om v niet te ver te gaan -en -zich te bepalen t het aannèmen van slechts twee, die in ÉSnï I strekicingen overeensfcemden. Het eene. van deze twee voorstellen, d: « ingediend is door Braun, verlangt dat t |[l eene commissie van zeven leden ingestet.lll wordt, die voorzien is van het recht di1 j cooptatie (iets op buitengewone maniai I aannemen); die zich in het bijzonder '/} Il H bezig houden met de hervereenigingskv/d [El tie en die over hare wcrkzaamheden en haJB uitslagen een verslag zal opmaken voor di: I eerstkomenden partijdag. Men mag voorloopig aannemen dat h H met de kwestie der hervereeniging wel ald | 'H zal verloopen, al moet men er bijvoegen d 1 nog veel partijgenooten ingeschreven sta;.. IH om ze te bespreken. WURiZBURQ, 10 OctùJiPr- — „D.e-n.gai! I çclign vo'prmidVkg' sjr-g ook' ^edca het "d f g bgt over d© p^i'tgschfuring ygort. Adci I Brtum (NÛm^ysM defc lèfe Al ;■ trick, Bander., Eyintel, ifop.i, H^bsc. mann, 3c.chel, Peitotes, Reiszhg.us.jon ,ong, I vçer vijftig afgeyaardiwdeîi iTadoen eei 1 nieuwe resc-Iutie figebrach^, die met t tf sleehting van het gtfschil eene bijzonde:! J kommissie vàn zeven leden zou willen g I lasten. Over het fraktiebericht, dat in den Pdjk II dag gegeven moet worden, ligt verder reei' n] nu een voorstel Witinig voor, dat f, 'Il noodzakelijJcheid van eene doelbewus. j wefkzame Rijksdagmeerderheid met een m nimum program en met eensgezinde ta| tiek, dus va<n eenen nieuwen parlementa I re-i block der linkerzijde betoogt. Velen der htiidige redenaars, zooals Jl 11 chel, past de gansche richting der. parti |H politiek niet. Vetters (Cieszen), zegt ov< ■ de uitspraak nopens 't afstellen van "Ko,ut 9 ky uit de <c Neue Zeit » : « Dezcn spreke: komt het ook op een paar vierkante kil<f |H meters van Elzas-Lotharingen niet aàn. 1 Hermann Millier van het partijbestuù H rechtvaardigt dezen en dergelijke sp'rcke H tegenover de houding der partij in ho.lm en in de Elzas-Lotharingseh® kwesti ! H In 't verder verloop bestreed Schmic H (Mùnchen) beslist, dat in Beieren annexé'M tieplannen ten opzidite van . Elzas-LotW :H ringen zouden besta-an. Ook de regeeriaîj heeft zulke ideeën, die wellicht een tij<JB lang bestaan hebben, al lang opgegeven. | HetT hoogtepunt van don voormidds'fH vormide wellicht eene rede van den afg<. : J yaardigde Landsberg. Do naaste RijksdaJM kiezingen die over 't lot va.n DuitscWant H voor mmstens_ vijftig jaren beslissen zo?.| aen^inogeii niet li&t beeld van twee zic; r 9 met t mes op de keel beveehtende soeiaa , fl demokratische partijen bieden. Eene schex; H ring der partij moet echter ook eene scheif ! ring der vakbonden ten gevolge hebbeiia'l en dat op een oogenblik dat de samensnot H ring der economische krachten de gewict I tigste taak is. Op de scherpste wijze iron ; H seerde ook deze spreker de Rijkslëiding e'| H den Rijkskanselier, die juist he't eereJic II maatschap der onafhankelijben verdiend? ■ Zoo kwarn Landsberg onder den sterkst-e'dl bij val op de verdediging der « VredesrJM solutie», bijzonderlijk van het wel cel 1 weinig theoretisch en kleurloos voorstr ■ !|l van Severing, dat de onderwerping to.jffl voorafgaande vo|^w|^rçîe maakt. ïen slçt j I 33e ~E23î» ma 23* 3 Centiemen ver nummer. Vrildat) IS CefoSies11 |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume