Vooruit: socialistisch dagblad

528 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 28 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h707w68c56/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

sta^sgcsEBESigasaaawawMapaigBw»»»^^ nywttq^.^ i-My^n^iima^tflp 3 cenüemen ®er nummer jaap -- H, 27 iasaadag £S JaKHSPï U©1i W&mk H m ÖrgaaE der Belgische Werküedenp&rtij. — Versohijnende.alle dagen. Bruhster-Uitgeef ster 8am. Ma*tech. HET LICHT. Besi. P. Da Viseh, Ledeberg-Gent - Red.A dm Hoogpoort, 29, Gent izeniin sîbiî eerie f%mtm tfissBliss voor tosschen lostenrijk m m gezia» itzt lafi 3 > J«auiri. Ie verkoop, £ Ikelea : «oriels. Is zeep, toilet, 11, metaalglaas, |jes, eaz.; enz; IK bericht. -_ liperbest gelukt; Ivee dagea per [anuarï, Jn dj, telkenmale van |ie voorhanden er ook zijn t keep en «tekjes, | «tipt, voer si» boterkaart e» saaenjlr rant. dienst bij het I bore» Léontinj I ten GuequierJ onherstelbaar I In persoon vaa I Ichôoabroeder, sch leger lom van 24 jaap I loodigd wordt, | lids Jen Disa» kerk gele*** Ivr. Deffcn* linne kinden iMevr. EdJ In kleinkin- lelarue; M., liliën Detain TJed. meb Tan hunnea ir. &wki&' re, lAGELET, Imi 1832 en len te Genfy |n de H.H., ïd van da (Heuvel-r Idag 26 JaIn Sfc-Pau- :>ren Cle- Jozef Bau», llementine,,; Ir. Gustaaf:1 |ieter Pien- Vanctea J \Jhs jtamiVïC' liein U mete lrerlies dat' afsterven. siicgeuoot.i „ b.l}QedjeJ:, lx 1841, «al 25 Ja-' |e en pijn-* JElisa-< op het; lien plaat* 1, om 3 1/4, Lbofcsfcraat, lleo geene 1 Vriendein lit bericht' tnuari. =»• chtg. Pe- I— Alica trhuin. — lengracht., [Asper. —- [dkaai 21,- Roels, 4 |ey, 16 j., jammens, lia Vande Wytinck, bn, 73 i.f \t. 29. mm SURG. -f lom 2 l/2ï [, 2) «Li1 zevendot >. E «.'Eoscaï* JBOHElfP iGent. k, om 101 tent, AnU lit terrein wiingshof»: lrwaarder, worden fgo Mhottt, w' van 500 ten. h W *5 I VERORDENING betroffonde da ra^ofiiis van den dienst en van ds vr«dden voor het poraane«8 dar Rijke middelbare (ïlciaJenno.maaJaohao! tsGont. (Vervolg) (Zie ons nummer van gister) Art. 3. — De wedden vastgesteld ander b) van artike j galden niet voor leeraar» en ieeraressea, die minder dan 12 tesuren per week hebben; deze leerkrachten I «dies een ja;iriijk-K:he vergoeding bekomen, berekend I tejen joo tratik per wekeiijksche lesuur. Leeraars en ieeraressea, dia meer dat» 18 lesure» per weck hebbea,zuilen, buiten hu» bezoldiging, voar ieder lesuur, dat zij boven de 18 wekeiijksche uren geve», dezelfde vergoeding bekomen, Ee» leeraar of leernres raag wekelijks niet meer dan ;2 lesuren hebteea. De vergoeding in lid 1 bepaald kan verhoogd warden 5 jaar dienst 10 » 20 » 25 » op 22=; frank na " '5° » » 375 » 500» 3a,5 Art. 4. — Ds leoraars of leeraressen ia de bizondere vakken («uziek, turnen, teekeaen, nuttige handwerken,huishoudkunde, snelen raachienschrift) genieten een jasrlijksefte vergoeding, berekend tegen 150 frank per wekelijksche lesuur.* Bease vergoeding kan gebracht worden •p 17:5 frank na 5 jaar dieast » 200 » 10 » 25O 375 Indien deze leeraars of Ieeraressea het wettelijk diploma van leeraar oi leerares bij het middelbaar onderwijs bezitten, zal hun jaarlijksche vergoeding per wekelijksche Wsuur 200 frank bedragen, en vatoaar zijn voor de verhangingen vastgesteld onder lid 4 van artikel 2. \Tt. 5. — Tot het vaststellen van de drie-, vier- of .Tijfjaariijksche ve>-hoogingea, wordt de datum va» de voorloopige aanstelling als uitgangspunt gcaomen. Art. 6. — De vergoedingen wegens vervanging, worden bepaali als volgt . 1. Voorde leerkrachten van de onderwijsinstelling : i«) voor de gewone vakken, 5 fr. per uur; b) voor de bijzondere vakken, 3 fr. per uur ; • 2. voor andere leerkrachten : a) vaar de gewone vakkea, 10 tr. per uur voor de 40 eerste lessen ; daarna 5 tr. per uur ; b) voor de bijzondere vakken, 6 fr. per uur voor de 40 eerste lessen; daarna, 3 frank per uur; de vergoeding wegens vervanging vas een studieI meesteres wordt berekend tegen 5 fr. per dag; de vergoeding wegens vervanging van de huisbe,'watirster,' ot den bode steker wordt berekend tegen 3 fr. eer dag. ! Art. 7. — De bespreking, opgelegd door artikel 2 van het koninklijk besluit vaa 26 April 1879, aasgaande de keuze der leerkrachten van de onderwijs/ instelling, is opgeheven. I Art. 8. — De leden van het personeel woràen principieel met de aanvangswedde benoemd; d* dienstjaren, die zij bij üet staatsonderwijs zouden doorgebracht hebben, kunnen evenwel in aanmerking geno( me ; worden voor de vaststelling van ds jaarwedde. Art. q. — Het Hoofd van het burgerlijk bestuur , (Verwaltungschet voor Vlaanderen) is belast met de ' uitvoering van deze verordening.Brussel, den 6 December 1917.,Der Generalgeuverneur in Belgien, Freiherr von Fathenhausen, Geaeraioberst. Voorstaande verordening wordt voor het Etappengebied van het 4de leger in werking gesteld. A. H. Q.., den 4 Januari 1918. Der Öberbefehshaber, 1. V. von Schroder, Admiral und Kommandierender Admiral des Marinekorps. i Wist-SfEaifidsren m is Fnikrijl Uit Buitsc&e Drup GROOT HOOFDKWARTIER. Berlijn, 26 Tanuin. ^Officieel) : Legergroep kroouprins Ruppreclu: van het front ia Vlaanderen tussCiien Blarikaartmeer en de Leie, bij Lens en wesrskaaten van de Scarpe van mi Idag af artiliert»sfr;id Onze infanterie bracht van verkenni'igen bij Lens, Croisüles en Ëpehy gevan,'f",^n m*e. ."'">rT,'"i2p van den düitschen kroonprins : In e ik-1p «!?'-to''s aan liet Oi?e-.Visne-kanaai, in Champ-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume