Vooruit: socialistisch dagblad

1105 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7p8tb10f8r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

r~~g2° jaai* ™° W& "2H "> Priis dbi uGmnier : roor Eeigia 3 ceutiemen, voor den » reemde S ceiîtiem f TeÈQlae^r^^Çsésc^T^^7 nisï'ratj'e 2"s4&™* "'Sëipfer^T APRIL tete IDrttkster-U il£*cVstet ' , :MaaiscSiappjj HET UCHT . bestuardar s 0CVISCH. Led#b«rs-Oci»t . . REDACTIE .. adminjstratis DOOPÛORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRiJS BELQIE Dïie tnaenrîea. » . , . fr. 3.23 .tes snaandea * » . . . fr. 6.5® Ecnjaar. ...... fr. !ÎJ0l Jftea abonnéert zsctt op aile fsiijttwrsek» DEN VREEMDE D-~ie enaande» UlegeHifce vc.'ac-ndeB). « .... ta 0.79 Orgaan der Belgisohe Wsrkliedenpartij, ~~ Verschijnende a/fe dagen. pie tioogdeg van M werk is de treffeniste tapiisfeSling tossctiea suilsss ai kapitalisme. - m friMsiritiÉ !<-;-• Arbaid betsekent Wereldvreda s le! raieereitd KapStaSisma bateskent eorlog Misa klasaen en rassen. i-i-i ftn iei, Vredadag ! b'eerom kan de Een Mei-dag, den Arbeid , de Vrede gewijd, niet met al!en luister i esrbied worden gehuldigd. Het Intornationaal *oofzuchtig Kapita-sme, dat zich steeds tegenover de verheer-king van den Arbeid stelde, heeît de ereldvrede sinda bijna tweo voile jaren innen verbreken. Op rijne br.geerie, op tijin wii worden de rede-zangen, welke geluk en welstand er-ngen, gesmacht door het akelig gehuil sr door de lueht snerpend® moordende lapiisIPs en bommen. :t Was het Internationale Socialisme, 't is het Wereldscbe Proletariaat dat in S9 besloot Een Mei als dag van Hulde n Arbeid en de Vrede opgedragen, te liien. De praehbige, zoo wcnderschoona en enw leven scheppeode Natuur staat uit ren winteralaap op, hoop schenkende, wwe kracht tôt vwrscheo. Arbeid geven- Dien <tag, L en Mei, klonken door aile iden, over steden, dorpan en landouwen jubelzangen dier vruchtbare, Arbeiders, rbied voor den Arbeid welke zij de ireld scheuken vragjendo. Eerbied aan den Arbedd geeft Vrede, ede brengt welstand en geluk. ïelaas, d«ze Vredtazangen, vol poëzie en lodij, worden nu door het donderend son, vernielende granaten en obuosen wende, overstemd. De vruchtbare land-■uwen worden onvruchtba&r gemaakt, de Irbeid #n het VernuÉt van hat Proletariaati l#r rangen, wordt vergtdsd. In plaats van geluk en Vrate te doen efscûen zooals net Proletariaat dit wil-i is op last v-an 't Kapitalisme, ellende, » en larap in de wereld geworpen. De E«n-Meizangen worden in de giftâga œpcn der boraxeran, de rookende puinen r vernielde stwden en dorpen, de wal-inde geuren der onschuldige lijkeri, ge-kt.Maartoch, ondank# do wargiogspogingen n dit moanterachtige Kapitalisme, zullen den krijg de eischen tôt Vrede en Wel- ■nd kraohtiger dan ooit allerwege opstij-&D« Wersld mosè van aile sehijnheiligheid bedtieglijke vredeskomedies worden ont-an, om plaate te maken voor de Alge-®ae Volkerenvrede, door den triomfee-id«n Arbeid geleid. '' Waa om hiertoe te komen dat het Booia-m 6en dag tôt verheerlijking van den beid wilde, dag waarop aile volkeren zot>-r oaderscheid van ras of t-aal hun wil tdnikken zouden, cien vrede bestendigd b«h. Îîet wae op Ben Mei dan ook dat Vrede-zangen weerklonken. Beden kunnen wij onzen wil niet open-" jaten weerklinkanj maar niettemin zul-1hem op Een Mei vurig en pleehtig in lt« harhalen en bezweren. Het hooge men-'elijke ideaal van Volkerenvrede moet wereld beheerschen. Op dus, werkzustera en -broeders, op -het ™ van onze zonen die vielen, in naam 11 hen dia nog allerwege in de vuurlijn roapen wij het op Een Mei krachtig ^*9 net het allesvemielendc hapitaKsmel hve de triomfeerende ArbeidI levé de Sociaal-demoiratisf de Algtrneene W ereldvrede t WERSTAAHBARE # W80R0ENHUME8U ®c' ''olk, na een tiental dag»n overwe-neerat den gchijn aan te antwoorcîen om wtikel : « Aan wie de sehuld ? » dat ' 6«Q« weerlegging was op een Bchirijve* dompersblad !J zouden gaarne die polemi&k voortzet-maar hedaanî — wij verstaan niemen- ftraMttt ^eD !!eSTer k®* Vstaan onze lezws *nlk« beter! Wij L: 0r. *®n uittreksel van het huteepot-van Het Tolk, « wie <£»r Kîtokf" — openlijk. Op rskier k* m^sfcarsfcuk: | laderdaad, gezege! hoofdartifcel an ! m tomKik «ft-1 schreven te zijn door een blinde die bbnden wil leiden, — en dit wel ton titel van antwoord op het z66 duidelijk en klaar uiteengezet artikel van een onzeï medewerkers : Eeniocit God zich met den oorlogS Alwie oordeelkundig laesfc, — eh hier-voor moet men zelîs ge-en groote ge-leerdheid opgedaan hebben maar alleen met goeden vrijen wil gebruik maken van zijn natuurlijk gezond verstand, — zal uit dat artikel van onzen medewer-ker zeier goed begrepen hebben wat deze met den ouloochenbaren vrijen wil der menschen bedoelde. Alleen de schrijver van het artikel in 't socialife-tenblad: Aan wie de sehuld t waar hot God en den oorlog betrof, heeft dat begrip niet gehad: Yerblindheid door eenzijdigheid. In plaats van, om 's menschen vrij-heid te beoordeelen en iemand die er over geschreven heeft te veroordeelen, den menseh te nomen als mensch, in zijn geheel aJs redelijk wezen, en minatens 's sehrijvers wereldbeschouwing trach-ton te begrijpen, verlaat de socialisti-sche godsdienstbeatrijder die al te droge beschouwingen en ziet hij sleehts het werkmansvraagstuk. Gewapend met de kennis van dit vraagstuk, dat, het weae hier herhaald, maar een onderdeel is van hot maat-schappelijk vraagstuk, geeft hij de op-lossing aan de vragen waar de groots.te denkers aller eeuwen vele jaren ernsti-ge> stodie £>an wijdden : God, Voorzienig-heid, Vrijheid, Het is van bijkomend belang dat de uitkomsfcen van de alge-meenheid dier denkers heel wat strijden met zijne oplossing. Waar onze medewerker sprak van «en MEN S OH in den vollen zin van 't woord, daar spreekt de socialistische schrijver alleen van een© dierlijke Eiaag, — Zoo spreekt elk van den kant die hij liefst bsschouwfc. En 't bewijs dat die esage eenzijdigheid van onzen tegenspreker hem blind en dus voor leider ongesohikt maakt, is dai hij, selfs si de maag voor den ge-heelen mensch te n&men, algielijk nog verkeerd oordeelt over de oorsa»ak van hat tekort dat zijne geHefkoosde maag kan te lijden hebben. Want wat die heer er ook van zegge, oob dîe maatschappelijke verkeerdheden welke nitsluitend hiet werkmansvraagstuk aanbelangen, vinden hare oor-spronkelijke oorzaak in het misbruik j van den vrijen wil. En zijn er maatschappelijke factoron, die den werkman misdoon omdat ze (schijnbaar) niet and ers kunnen en niet omdat ze 't zelf niet anders willen, dan ondergaan dia den invloed van het misbruik, dat oor-spronkelijker factoren dan zij zelf zijn, van den vrijen wil maken of gemaakt hebben. Of heeft niet terecht hetzelfde socia-listenblad in een boofdartikel van 1 Juli 1893 zelf treacbre-'/en, dat «het heil van 't niensehdom, (dus ook) de oplossing van het maatschappeliji; vraagstuk besîoten ligt in den Mechelschen Cate-chismus » î En leert deze Catechismus niet, dat iedereen zijn vrijen wil moet aanwenden voor 't heil van zijnen ev&n-naaste en dien wil niet uit zelfbslang tegen dat heil mag richten 1 Spruit daar-uit niet duidelijk voort dat misken-ning van eenig reohtmatig werkorsbelang geen gevolg is van noodlot of stof-Mijk© verwending, maar wel van 't misbruik van den vrijen wil der eeaien tegen de anderen 1 Zoo de socialistische schrijver dat niet si©t is hij verblind door de eenzijdigheid der ergst bekrompen papenvrete-rij. En zijne blindheid is des te erger, wijl hij sse aanwenden wil om den wil zijner lezers te stalera en voort te stu-wen in de richting, waarin hij hen als blinde® wil leiden. Hoe wil hij den wil stalen van menschen aan wie hij het béait van ®en vrijen wil ontzegt? 1 ? Deze vrijhSid van willen is eene der hoogste gaven welke God ons geschon-ken heeft. Ze te looehenen, is ons be-neden de die ren Btellen. Uit onzen eigen vrijen wil, weigeren wij die laag-heid. Yerki&sj® haar, wien ze belieft. Zonder,vrijen wil, geen verantwoor-delijkheid nooh mogelijkheid van ver-dienste, noch voor de menschheid voor dewelke onze tagenstrever zegt te wer-ken, noch voor de eeuwigheid die wij voor de meiirsohheid zoo guastig moge-lijk willen. Wil onze tegenspreker geen verant-woordelijkheid voor zijn schrijven, dat hij het ons zegge : misschien zal hij ons •idiu. OÙ -à iuaficj bKeoasa yaa ,.â2ft mensch zonder vrijen wil, al weze het dan nog oen met eene voidane maag. Wij bekennen dat wij te eenzijdig zijn om dat meesterstuk te verstaan, 't is verre van het te weerleggen. Maar zou Het. Volk zoo charmant niet willen zijn als wij en ook ons artikel over-drukken Aan wie de sehuld î D'ee-ne liefde is toch wel de andere waard. P. H. h Âipritasefee Nota 230 00l!SÉ!2!!!l Do op 20 April 's avonds dcor den Ameri-kaanschen gezant te Beriijn overhandigde nota luidt als volgt : Aan Uwe Excellentie ! Ik heb niet nagelaten de nota van 10 April, van Uwe Excellentie, "onmiddiellijk aan mijne Eegeering telografiscli ta LaAen geworden, welke nota betrekking hwsft op zekere aanvallen van Duitsche duikbooten en inzonderheid op de rampspoediga ont-ploffing die het Eransch stoomschip «Sus-aex> op 24 Maart in het Engelsch Kanaal vernielde. In opdracht mijner Regeering heb ik thans de eer aan Uwe Excellentie het volgend arrtwoord te overhandigen : Door de thans in heb bezit der Eegeering der Voreenigde Stafen -yçkomen inlichtin-gen wordt de feitelijke tciadracht van het «Sussexa-geval volkomen vastgesteld, en voor de gevolgtrekking, die mijne Eegeering uit deze meldingiea afgeleid h©eft, vindt ze eene bevestiginjf in de feiteo die in de nota van Uwe Excellentie van 10 April uiteengezet worden. Op 24 Maart 1916, omstreeks 2 uur 50 mi-nuten 's namiddags, werd bet caxbawapond stoomschip «Sussex», met 325 of meer rei-zigers aan boord, waaronder een aantal Amerikaansche burgers, tijdens de vaart van Folkestone naar Dieppe gstorpedeerd. De «Stissex» is nooit een bewapend vaar-tuig gewesst: ze was oen sohip, dat sooaîs bekend, regeimatig en uitsluitend voor het reizigersvervoer over het Engelsch Kanaal gebruikt werd. Ze volgde ni&t denzelfdcn weg als de troepentransport- en proviand-schepen. Ongeveer tachtig rekigers, niet-meevechtenden van elken ouderdom en van beide geslachten, waaronder burgers der Vereenigde Staten, werden gedood of gi> kwetsit. Een zorgvuldig, grondig en nauwgezet onpartijdig ondexzoek door officiôren der vloot en van het leger der Vereenigde Staten heeît ten slotte tôt de gevolgtrekking geleid, dat ds «Sussexï zonder den vooraf-gaanden eiseh, zich over te geven, getor-pedeerd werd, en dat de torpédo, door de-welke ze getroffen werd, van Duitsche fa^ brikatie is. N?^ar de meening der liegee-ring der Vereenigde Staten maakten dezo feiten van bet begin af aan de gievolgtr&k-king onvermijdelijk dat de torpédo door eene Duitsche duikboot afgevuurd is geworden. U vindt de beve3tiging van deze gevolgtrekking vervat in uitlegging in de nota aan Uwe Exo&llentie gericht. Eeno volledige uiteenzetting van de ware t-oe-dracht der zaak, waarop de-Iiegeering der Vereenigde Staten hare gevolgtrekkiiig steunt, is hier bijgevoegd. Na een zorgvuldig onderzoek der nota dier Keizerlijke Regee ûng van 10 April be-treurt de Regeering der Vereenigde Staten te moeten zeggien, dat de uiteenzettin-gen en voorstallen dezer nota haar den in-druk hebben gegeven, dat de Keizerlijke Regeering nagelaten heeft den ernst van den toestand goed in te zien, welken toe-stand ze niet alleen door den aanval op de «Sussex» in het leven heeft g«rèepen, maar ook door den gansohe méthode en het karakter van den duikbootoorlog, zooals deze in het lioht werden gesteld na een tijdperk van meer dan twaalf maanden, tijdens hetwelk de bevelhebbers der Duitsche duikbooten de onbeperkte vernieling van handelsschepen zonder ondterscheid van aard, nationaliteib en beateinming hebben voortgezet. Indien het tôt zinkea brengen van de «Susses» een alleenstaand gavai ware ge-'weest, zoo zou dit bij de Regeering der Vereenigde Staten de hoop mogelijk hebben gemaakt, dat de voor die daad verantwoor-delijko officier zijne iustrukties eigen machtig overtreden of in strafbare onacht-zaamheid de voorgeschraven voorzichtig-heddsmaatragelen niet in a«ht genomen had. en dat door zijne bestraffing alsmede eene formeele afkeuring zijner handelwijze ±ea d© fefi&uioa aaha^, vergoeding door de Keizerlijke Regeering recht zou gesciiied zijn. Maar ofschocn de aanval op de «Snssex» klaarblijkelijk niet te verdedigen is, en een zulkdanig tragisch verlios aan mensehenlevens veroorzaakte, dat hij een der vresselijkste voorbeelden der onmenschelijkheid van den duikbootoorlog, zooals d®ze door de kommandan-ten der Duitsche schepen gtevoerd wordt, blijkt te zijn, zoo staat hij ongelukkig niet alleen. Integiendeel, de Regeering der Vereenigde Staten is door de gebe u rte ni s sen der jongste tijden tôt hot besluit genood-zaakt, dat hij maar één geval is — een der meest ernstige en betreurenswaardige — van do voorbedachte methode en den geest, waarmede handelsschepen van elken aard, nationaliteit en bestemming ver-nield worden, en die dos te klaarblijkender geworden zijn, naarmate d9 bedrijvigheid der Duitsche duikbooten in do laatste maanden aan intensiteit en uitbreiding toe-genomon heeffc. De Keizerlijke Regeering zal zich wel ber-inheren, dat, toen Z8 in ï'ebruari 1915 haar voornemen aangekondigd heeft do wateren om Groot-Britonie en Icvland als ooriogsge-bied te behandelen en elk hfwidôlsschip van vijandelijken eigendem dat in deze zone aan-getroffen zou geworden zijn, te vernielen, en toen ze aan al de schepen, zoowel die der on-zijdigen als die der oorlogvoerenden de waarschnwing liet geworden, deze v/aïe ren te varmijden of op eigen gevaar af zich daarheen te begeven, de Regeering der Vereenigde Staten ernstig geprotesteerd heeft. Ze plaatote zich op het standpnnt, dat eene dergelijks politiek niet gevolgd kon worden, zonder bestendige zware en klaaxblijkendo schendingen van het erkende volkenrecht, inzonderheid wanneer hiertoe' duikbooten • gebruikt worden, daar de regelen van het volkenrecht, welke op da grond'oeginsels van het leven der niet-meêvecktenden op zes op-gesteld zijn, uiteraard door zulks schepen niet in acht kunnen genomen worden. Da Regeering "der Vereenigde Staten steunde haar protest op het feit dat personen van onzijdigo nationaliteit en schepen van onzij-dig eigendom aan de aïïergrootste en onver-draaglijkste gevaren daardoor zouden bloot-gesteld worden en dat onder de toanmaliga omstandigheden, de Keizerlijke Roge&ring geen rechtmatige aanspraken kon laten gel-den om een gedeelte der voile zee te sluiten. Het hier in aanmerking komende volkenrecht, waarop de R&ge&ring der Vereenigde Staten haar protest steunde, is niet yan nieuwen oorsprong en is niet gestaund op zuiver willekeurige, door overeenkomsten aangenoraen grondregelen. Het steunt inte-gendeel op algemoon bekende grondregelen van menschelijkheid, en is aedert lang ia zwang, met de goedkeuring en de ui'tdrnk-kelijke toestemming van al de beschaafda landen. Desondanks staat de Keizerlijke Regeering er op, dat do door haar aangekon-digde politiek most doorgedreven worden, aangezien ze de hoop uïtspreekt, dat de be-staande gevaren, ten minste wat de onzijdi-ge schepen betreft, door do instrukties welko ze aan de kommandanten harer duikbooten heeft gegeven, op een minimum gohracht worden, en aan de Regeoring der Vereenigde Staten de verzekering gaf, dat ze elken mo-gelijken voorziehtigheidemaatregel zou tref-fen ten einde de rechten der onzijdigen en het leven der niet-meervechtsnden te ontzien. Ten gevolge dezer politiek van den duikbootoorlog tegen don handel zijner vijanden, die aldus aangekondigd en ondanks het pleehtig protest der Regeering der Vereenigde Staten begonnen werd, zijn de duikboot-kemmandanten der Keizerlijke Regeering op een zulkdanjge wijze to werk gegaan, dat zo hun vernielingswerk volbraehten zonder iets te ontzion, aoodat tijdens de jongste maanden duidelijk is gebleken, dat de Keizerlijke Regeering den weg niet heeft gevonden, om » den duikbootkommandanten de door haar gehoopte en beloofde omzichtigheid in acht te doen nemen. Herhaaldelijk heeft de Keizerlijke Regeering der Vereenigde Staten de plechtige verzekering gegeven dat ten minste passagiers-schepen niet op deze wijze behandeld zouden worden. Niettegenstaande heeft ze meer-maals toegelaten,dat hare duikbootkomman-dsinten deze verzekeringen zonder in het minst daarvoor gestraft te worden, niet in acht namen. Nog in de maand Februari van dit jaar maakte ze bekend, dat ze elk bewa-pend handelaschip van vijandelijke eigendom als een gedeelte der bewapende strijd-kr&chten harer tegenstanders aanzag en aïs oorlogsschip zou behandelen, waardoor ze zich ten minste stilzwijgend verplichtte, niet bewapende schepen te waarschuwen, en voor het leven hunner passagiers en bemanningen l>org te staan. Maar tôt zelfs deze beperking hebben hare duikbootkommandanten onbe-kommerd over 't hooîd gezien.Onzijdige schepen, zelfs onzijdige schepen op de vaart van . de esnB J haven, zijn evenals vijandelijke tchepen in steeds toënemend aantal vemield geworden* Meermaala zijn de swingevallen hsùndelssch»-pen gowaarschuwd en tôt overgave uitgonoo-digd geworden, alvorens té beschoten of g&-terpedeerd werden. Meermaals is aan hunne passagiers en bemanningen de onvolcloende zekerheid gegeven geworden, dat men hen toeliet, in de booten to gaaa, alvoreais het schip tôt zinken gebraeht werd. Maar niet telkens werd gew aarsehnwd, niet eenmaal aan do personen aan boord eene redding ia de b*>oten toegelaten. Groote transatlaaiti^csrî!. aooals do Luxi* tania en de Arabie, en znhfer passagiorsehe» pen, zooals de Sussex, rln zonder de minste waarflchuwing (vaïrgevallen gewordan, dii-wijls voor dat zo gtrwaar wercî-m, dat eo sioh togenover een bewapend vîjaaideiijk handelaschip bevonden, en de nièt-meOTSchtenden, passagiers en m&nsehappen, werden zonder ondersoheid om hot leven gebraeht op eene wijze, di® de Regeering der Ve*eepiffd« Sta-ten enkeJ voor lichtvaardig en eîken rccht-vaardigheidaEin ontberend kan aanrien. G-eenerlei grens werd gesteld aan de vernien linjç zonder ondewscheid van aard en nationaliteit de® hsadeîssehepea bnite-n do wateren die de Keizerlijke Regeering heeft. aan-gsduid als zijnde in de oorlogszone gelegen.; Do lijst dier Amerikanen die op aldus aan-i gevallon en vernielde sohepon hun leven ver-loren hebben, is van maand èot maand langer geworden, totdat hst noodlottig getal der siachtoffers de hondsrd bereikt heeft. De Regeering der Vereenigde Staten heeft eane aeer hpnding'ingenonien. Op elken trap «fer sSRSrteiijke ondervinding, van treur^p^l tôt teamœpeï, was ze aandaoh-tig zich ta laten lsiden door eene goed aver-legde inaçliti-kcœiîig der buïtMigewcne om-; gtond%!bed-en van mp- oorlog zonder vocir-gr-arrde en dcor govoolèns van ware vriend-i schap jegana het DuifecSe volk en de Duitsche regeeciog. Ze heeft de achtereenvolgend de vçrklarinj'en ea veraekeringen der Keizer-ïij(ke Kegcefritog aangencanen voor vanzalf-opreïîend en in voile oprechtheid en to goe-der tremw afgolegil, en heeft de hoop niet willen laten varen, dat het aan de Keizerlijke Regeerhw moéeHjfc zou Bqn, de handel-w^ze der bevelvoierders h&sss? seestrijdkraidi. ten aoodaaig te regelen en er towieht over te houden^ (lat htm opi.reden met d» erkende, in het volkenreeht beîi^iaaimde gr on d regel enl der menschel^kheitl zouden kunnen in over-* oonstemming gebraeht worçien. 2e heeît a&a de nieuwe vorhoudmgen vôor d «welke geen voorgaande bestaat, e&e raogalijke toegevingj gedaan en w«aschte te wuchten totdat da feiten kis.aa-WiJk®ard ea e»&et'dfee uîtlegging meer toelietfan. De Regeering dter Vereenigde Staten is auj eene garechtigde inaehtaemiQg harer eigene rechten verschul'digd, en moet aan de Duit-eche Regeering TOsM&fea dat dit tijastip thans gekomen in. Tôt haar leedwozon ia m duidelijk gean inaien, dat het standpnnt, dat ze van het begin aîf ingenomen heeft, noodzskelijk het juiste is, namelijk, dat hefc gebruik vun «kiiirbooica voor het ^erniôlen van den v^ftnaeli^ken handel. oavermjjde-Hjfea. en |ïwst woç-eaa het kara&ter der bruikte schepen en de aanvalsmethoden, dié hun gebruik mat zich mcet brengen, in het geheel niet te vereenigen is met de grondre^' gelcn der manseheiîikheid en de sedfert lang bestaandjB on orhetwiste rechten der pnzijdi-gen en de heilige voorreehten der ni ot-rneeH vechtenden. Ingeval het ^ de bedoeliag der Kcizerlijka, Regeering bîijft, ahbarmaarfcig en zonder ondeeseheid, v.erde/ tegen handelsschepen met duikboote»i oorlog te doen voeren, zonder inachtnezïiii}^ van heègeen de Regeering der Vereenigde Staten al® de heilige en on-betwistbare wetten van hst infcernationaal recht en de algemeen eAenda geboden der menschelijkheid moet aanzien, zoo wordt dé Regeering d«r Vereenigde Staten ten slottej tôt do gevolgtrekking gcdwongen, dat voort haar enkal nog één weg open is. BJjaldien de Keizerlijke Regeering thana, niet onverwijld verklaart hare tegenwoordf-, ge methoden van den duikbootoorlog tegen passagiers- on vraehtechepen te zullen laten varen en sulks werkeiijk doet, bïijft der Regeering der Vereenigde Staten niots anderal! meer over dan de diplomatisefae betrekkin-gen met de Duitsche Regeering geheel af toi breken. Een detgftlijken gta» zou de Regeering der. Vereenigde Staten enkel tôt haai- groot leed-! wezen doen ; ze zou zieh echter verplicht, vœ-1 I«n, hem in naam der menschel ijkheid en der rechten der onzijdige landen te onder-nsmen.Ik neem âeae gckgsnîm'd te baat, om tvan Uwe, BitqQlleirfîe do Tenzékering mdjtier hoog-aîeht'ing te geven. (w. g.) GER-AJ©, L i»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume