Vooruit: socialistisch dagblad

2618 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Dezember. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n58cf9kw58/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i aas* •«» 'Am â&ïSÊ fnjs per aummer : voor Belgie 3 centiemen, vooi den /reemde 5 centiemen TeJefao® ? Redactîa^247^- AdroifaïstraSS» £S4i Oinsdaa 8 December 1314 Drukster-Uitgeeîstcf Sam: Maaîschappij îîET L!CKT bestuurder ? P. DE V1SCH. Ledeberg-Oenî . . RBDACTIE ... ADM5NISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABGNWEMENTSPRIJS i BELGIE * Drie maanden. . » , , fr. 3.2i Zes maanden » . « , . fr. 6 50 Eenjaar. fr. 12.50 Mtn abonneert zich op aile postburecled DEN VREEMDÇ Drie maanden (dagefijW verzonden). ..... fr. tJi Orgaan Jet* Belgisohe Werkliedenpartij. — Verschjjnende aile dagen. Bekendmaking Etappen-Inspektie Gent, 3 December 1914. A an de sporlijn Gent-Schellebelle-Aalst >ijn einde november op twee plaatsen tele-Traaf- en telefoongeleidingen vernield ge-trorden. De daders zijn niet kunnen opge-speurd worden. Daar de plaats der daad zich binnen grens van Schellebelle bevindt is aan de gemeente door het opperste leger-comms do eene kontributie (boete) van 50.000 fra ken opgelegd. Dit wordt hiermede ter openbare keni gebracht. De Chef van het burgerirke bestuv Regeeringsraad von Keude HANDELSBEDIENDEN EN REIZIOERS Onder dien titel ontvangen wij het 'olgende schrijven, dat wij onveranderd ipnemen : De oorlog was reeds uitgebroken, of n] konden dikwijls in onze dagbladen ;zen, en altijd, en alleenKjk hooren edeneeren over den toestand onzer jtaats- en andere administratiebedien-[en, hoe de betalingen hunner jaar-fedde en pensioenen zouden geschie-en. Hetgeen het tegenwoordig bestaan angaat, waarin de handelsbedienden n reizigers getroffen zijn, werd er niet an gedacht, of over gesproken; men ou zeggen dat wij aan een anderen /ereld behooren; nochtans hebben wij ok last, moeten huishouden en leven. Menigen dezer bedienden zijn van het egin van den oorlog afgedankt, en ntbloot van aile inkomen, velen die enige spaarcenten vergaard hadden, ebben dien voorraad gauw verbruikt, n zoo zijn er nog anderen, beschaam-er, die van 't begin van deze beroerde jden zonder middelen waren, en die ;lfs den treurigen toestand op hun elaat nie*- willen laten blijken. Wij gelooven dat het nu den oogenblik dat de Maatschappijen van onderlin-en bijstand en anderen, van die soorte-ike inrichtingen, waarvan bijna allen ael maken, een hulpkomiteit tôt stand rengen die besluiten zou hetzij tôt het >rmen van eene algemeene voorschot-is voor die leden die door de tijdsom-:andigheden steun mochten noodig îbben, hetzij door een ander r iddel, ie deze getroffenen bedienden van eene içkomende rampzalige houding zouden îlpen. ., Een groëp bedienden. 6-12-14. Tweemaal ontvingen wij klachten van îdienden en telkenmale was hun :hrijven ongeteekend. Waarom? Zouden zij hunne eer en re-itatie geschonden achten indien zij an schrijven onderteekenden'?, Zijn zij beschaamd in hunnen toe-:and of hebben zij geen vertrouwen in is ? Waarom altijd dat naamloos gejam-er, vooral omdat zij schrijven in naam m een groep en spreken over een al-:meenen toestand waarin zij geen de inste schuld hebben? Ah, wij weten het wel, 't is de bedien-tngeest die u kwelt, gij blijft nog altijd : aristocratie der werkende klas, gij :ht u verheven boven de gewone hands-srklieden, en dat maakt u terughou-:nd en beschaamd om openlijk uwen estand te bespreken. Vrienden, gij hebt duizend keeren on-:lijk. ' Gij zegt dat het juist is alsof de fc dienden tôt een anderen wereld behoc den. Die andere wereld hebt gij zelven g schapen, door u af te zonderen van massa, die de natuurlijke wereld ws waartoe gij behooren moest. Loochent het niet, want die wij minst van al in onze lokalen ontmoett< waren juist de handelsbedienden en -r< zigers, 't waren zij die wij nooit in o ze meetings of stoeten zagen. Gij zult de schouders ophalen en ze gen : Wij zijn niet verplicht socialist zijn. Dat is waar, maar waarom wendt g u tôt Voorilit in tijde van nood, om he -niet te kennen in gewone toestanden Gelooft niet dat wij bitter willen zij oh neen, wij kennen u toch niet, ma-'t lag erop en eerlijker gewoonte, moe het eraf. Overigens wij wanhopen niet, van v len van u tôt andere gedachten over halen en ze te overtuigen dat ook vo< u in het socialisme de redding beslotf ligt. Gij meent dat de maatschappijen vî onderlingen bijstand en soortgelijke i: (richtingen, nu eene voorschotskas zo den moeten stichten voor de leden d in nood zijn. Kebt gij wel nàgédacht ôf bijvoo'rbeë' eene ziekenbeurs het wel zou moge doen ? Is zij wettelijk erkend dan mag z geheel zeker niet. En als zij het niet is, zou die mani< van handelen wel verstandig en eerlij zijn? Wij denken van neen. Vooreerst hebben de ziekenbeurze de gewoonte niet van in het geld t zwemmen, het tegendeel is çerder waa: En zij mogen zich niet uitputten op g< vaar af, te kort te blijven aan hunn verbintenissen om de zieke leden t steunen, wat in den grond de reden va haar bestaan is. Daaraan te kort kc men ware oneerlijk. Willen de bedienden het beproever wij kunnen het hen niet beletteri, maa wij zeggen ronduit ons gedacht. En om te eindigen zeggen wij aa onze briefwisselaars dat er in Voorui nog geen enkele werklooze aan gedach fieeft, om den grooten Ziekenbôn Moyson aan te spreken voor hulp. Het is waar dat zij hunne vakvereen: gingen hebben, die allen bij het stede lijk werkloozenfonds zijn aangeslote: en die van duivels droomen om hunn leden, in deze hachelijke oogenblikke. te kunnen helpen. Mocht dat voorbeeld u allen tôt navol ging voeren, 't is onzen innigstei wensch. F. H. Rampzalige toestanden in Vlaanderen ISitïere ellende — Zedelijke verlaging van het volk De toestand t® ZeBe Des vorig artikel is te Zele zeer bespro Q geworden en dit vooral onder de wer nde klasse. Dat het ook gelezen werc der de burgerij hoeven wij niet te zeg û. Zelfs zijn er die zeggen dat het werk lk tegenwoordig een heerenleven heeft. C ■tere spotternij ! Deze week is een nieuwe plakbrief uit bangen waarin de groote samenscholin 1) waarvan wij in ons vorig schrijver «gden, verboden zijn. De overheid uen met deze der Duitschers, zullen on te beletten, handelend optreden. Nog enkele inlichtingen willen wij gever staving van ons vorig artikel, omtrenl 1 armoedigen toestand waarin onze ar-derbevolking zich bevindt. jiehier nu de kolossale loonen welke te le aan de werkers en werksters der ver-'«lige stielen — en dit als ailes « goed » — betaald worden : 'r ziju drie liinwaadweveriiôn. bfi&ts wevei^s op breede getouwen winnen 18 ; 20 fr. per week. Andere wevers — en vol gens de breedte der getouwen — 9, 10, 11 13, 15 fr. per week. De werkuren zijn var 1 's morgens 6 tôt 's avonds 7 ure. Eene fa briek brandde af ; de andere ligt stil, d( derde — « La Zeloise » — werkt halve da > gen. Er zijn twee katoenfabrieken. Loonen in goede tijden : 20 à 22 fr. vooi 4-getouwen-wevers per Week; — 16 à 18 fr 1 per week voor 3 getouwen-wevers ; — 10 à 11 fr. voor 2-getouwen-wevers. Werkurer 1 gelijk in de andere fabrieken. Sinds geruimen tijd zijn deze loonen niel ! gewonnen geworden, door de langdurige ; krisis. Er is ook eene vlasspinncrij, deze var M. Gallet. Loonen 10 à 13 fr. per week. Ook zijn er eenige kloddekotten, waarvan de loonen, welke ons niet ten voile bekend, doch ook zeer klein zijn. Ook is er in deze voor het oogenblik weinig ol , «een werk. de Er zijn 9 brouwerijen ; loon : 15 fr. p< ;Ze week. In het vellenfabriek van M. G. De Met. n" zijn de loonen tusiciien de 18 à 20f fr. pi n- week, dit natuuriijk in goede tijden. Eei werkstaking welke in den loop der maaii !ÏS Mei in dit fabriek plaats greep, is geèii digd met eene overwinning der werkliede welke ook meest allen in het syndikaat g' ir treden zijn, bij onzeî'partij aangesloten. j! Nu ligt het werkhuis volledig stil, bij gi brek aan bestellingen, gezien meestai c a vellen naar Engelaud uitgevoerd wordei In het fabriek Geut-Zele-Tubize werkt ^ men voôr den oorlog reeds een heelen tij J* 27 uren per week. IS u Jigt het fabriek ruii j 10 weken stil. Bovenstaande is meer dan voldoende o: te bewijzen dat de werkers in ellende moe e_ ten leven. ,r_ ïot nu toe is geen tarief der etelijk waren en brandstoffen uitgehangen, alhoe wel steden gelijk Lokeren en Wetteren he j" reeds deden. -le Ziehier de prijzen die in de verloopen ■s> week gevraagd werden : _ Kolen 5,50 fr. ; petrool 90 centiemen de: 't liter ; Zout 30 centiemen den kilo op d ;n markt ; Eijn Brood 0,44 centiemen en mee m. den kilo ; Tarwe Brood, 0,42 centiemen de: n- kiîo- De andere waren zijn ook zeer gestegen Het is dan ook niet het minst te verwon a~ deren dat, ondanks den onderstand de te gemeente die nog meer zou kunnen uitge breid worden, de ellende en den honge ;ij schrikkelijk toenemen. Dagelijks ziet mei m heele benden mannen en vrouwen aan d ? deuren der rijken staan, eene aalmoes af n smekende. Sommigen geven edelmoedig ^ — dit hebben wij kunnen bestatigen -, maar anderen houden hunne beurs en ool hun hart gesloten. Om hulp smekend' vrouwen hebben hunno kinderen bij haar e" — dutsjes van enkele maanden oud —, dite met moeite wat plunjes om het lichaampji 3r hebben. 't Is om er bij te weenen. :n In gewone tijden zag men niet zelden, -en dit stelden wij nog onlangs vast — werklieden hunne zuur gewonnen centei verbrassen aan den drank, oorzaak vai vele lijden en verdierlijking. Wij zegden het reeds : Zele is altijd eei ie nest geweest van zedelijk verval. De burgerpartijen welke elkaar gedurif .à in het ûtisii, c'Aa&ï soins de lie£dt« :n verwijten naar den kop slingeren tijden: de kiezingen, hebben voor de werkend* j,- klasse niets of bijna niets gedaan om haai uit den poel van zedelijk en geestelijk ver val op te beuren. ; Geestesverstomping in de kloostersscho-K len, drank voor en tijdens de kiezingen hebben hun werk van verstomping en slaafsch n heid volttooid. e Werklieden! Uit dit ailes hebt gij de r# grootste les te trekken ! Gij die tôt hiertoe van den vïoegen morgend tôt den laten £ avond zwoegdet voor eene kroete ^Drood : gij die steeds met ailes tevreden waart en nooit uwe stem verhefte voor het onrecht n dat u werd aangedaan ; gij die op £iet >- slachtveld uwe zonen liet! Ziet toe wat de strijd van het socialisme was in het verle-j den, wat hij is in het tegenwoordige, en r wat hij in de toekomst zijn moet. Alleen het socialisme voert den triomf der wereldvrede en algemeene welvaart in ^ zich. Hebt moed dus, hoopt in de toekomst, t hoe somber en droevig de dagen ook zijn 1 die wij nu doorworstelen, maar eens toch • , zal de wereld van aile dwang en kapitalis- tische overheersching verlost worden. Werkman. 2 i» ■ in ■ Ii.IUjPTO e ; De maag van een loger 1 In een fransch blad vonden wij de vol-gende wetenswaardige bijzonderheden om-, trent dat wat men in Frankrijk het aehter het leger werkend « magazijn » genoêmd heeft : Dit magazijn is gelast met de bezorging van ailes wat de intendentie noodig heeft voor het onderhoud der soidaten — die . thans in groepen van 300.000 moeten ver-deeld worden. Reeds sedert vier maanden worden er aile dagen, naar de verschillende richtin-gen en van verschillende centrums, zes t lange treiuen verzonden, geladen met . vleesch, brood, groensels, wijn, suiker, ( koffie, tabak, rijst, brandewijn, haver, ! en... brandhout. Eene àfdeeling van 300.000 fransche sol-.. daten verslindt aile dagen het vieesch van 1200 beesten en verbrandt aile dagen 40.000 kilos kaphout. Wij hebben eens een trein zien aanko- • men met 270.000 brooden, bl.000 kilos sar-dienen, 35.000 kilos gruyèrekaas en 35.000 kilos sigaretten. t De fransche soldaat ontvangt van het gouvernement aile dagen zijn voile rant-, soen vleesch, rijst of boonen, thee of kof-i fie, suiker of chocolade, wijn of brandewijn, met tabak om te rooken, te snuiven of te kauwen. Om afwisseling te geven, wordt het vleesch vervangen door sardienen, spek of allerhande worst en gedroogden visch. Om afwisseling te brengen in de dranken en de snuisterijen, kan de soldaat thee, cho-colaad, fruitmoes en suikergoed bekomen. ;r Het spreekt van zelfs dat voor ailes eene zekere hoeveelheid be'paald is, zoodat de 2, soldaat van wijn niet meer dan het vierde >n van een Irter en van brandewijn niet meer ie dan het zestiende van een liter bekomt — d als de geneesheercn het rantsoen niet hoo-1_ ger stellen. • . n Langs de groote fransche spoorweglijnen kan men dan ook steeds eene onbeschrijf-lijke drukte .zien in en rond de overgroote houten loodsen of entrepots, waar de zak-e ken meel, de vaten wijn, de fcalen koffie, '■ de kisten en pakken met allerhande le-® vensmiddels aangebracht, verdeeld en weer " opgeladen worden. u In de omstreken van deze magazijnen ziet men even veel drukte in de weiden 11 waar het vee opgehouden, uitgehaald, ge-slacht en gescheiden wordt om dan naar de verschillende richtingen verzonden te 6 worden. Uond deze entrepots, soms te midden van uitgestrekte pleinen, staan de vliegen-i de bakkerijen, waar steeds ook veel bewe-ging is onder de dag en nacht werkende a bakkers en de honderden die het brood op-la,den en vervoeren. Koloniôn r AUSTRALIE r i Zooals we dus hebben' gezien is Afrika die 3 streek welke het meest do jx ontdekkings-reizigers is doortrokken. Maar ande_e , werelddeelen zijn ook niet onverlçt gela-ten. Australie met de ontelbare eilanden z van Oceanië, zijn ook duchtig doorloopen. 3 Zooal? bekend is waren de Hollanders , in de 15e en 16e eeuw de koen^Ls zeevaar-3 ders der wereld en hun komt ook het f root-j ste deel der ontdekkingen toe. E'doch. door de gedurige strijd met Engeland werd hun het grootste gebied ontnomen en moesten j ze zich bij den Oost-Indischen Archpel be-i païen. i Ten jare 1606 ontdekten Willem Janz vooreerst Australië of Nieùw-Holland, t waarvan hij de noordelijke streken door-trok.' ' In 1642 ontdekte Abei Tasinan Tasmania {'Van Die-ïï-aa!en >ïk •)# nga i i de Oostkust van Aust ralië ; maar de Hol-. landers hadden er weldra tegen de Engel-schen te kampen. Middelerwijl veroverden dezen JNieuw-Nederland (Nicholls 1664). Ten jare 1770 bereikte Cook de Oostelijke grenzen van Australië terwijl in 178 > Port-Jackson de eerste engelsche nederzettingen stichtte. Van 1813 tôt 1836 deden Oxleye Sturt en. l^iitcliel verscheidene tochten waarbij zij den Darling, de Marray en 'inné toevloei-sels ontdekten (Nieuw ZurtJ-Wales). Enkele jaren later (1844-45) wilde Sturt een binnen. zee zoeken, maar stierf bijna van dorst in de woestijn in 't Westen der Darling. (Waarschijnlijk beoogde hij het Zoutmeer in ^ Zuid-Australië.) Middelerwijl (1840-41) deed Eyre eene be-< langrijke reis langs de groote Australische baai. Leichliardt deed in 1844 eene eerste expe-1 ditie in 't Noord-Westen van 't vasteland, doch verdween in 1847 in eene nieuwe reisl zonder eenig spoor na te laten. In 1860-62 trok Mac Donald Stuart vanj Adelaïde naar 't laed van Arnhem terwijl i liurke en Wils (1860-61) eene expeditiel naar 't Oosten deelen, welke met een onge- ' luk eindigde. Enkele jaren later (1870) ging Forrest van Perth naar Adelaïde langs de Groote Baai, aldus een belangrijk deel der Zuid-kust doortrekkend, en begaf zich in 1874 van 't westen naar ten telegraaf yan Ade-' laïde. Middelerwijl had Warlwitoil in 1873 de| Groote Australische Woestyn doortrokken. ' In 1875-76 evenwel deed Giles eene belang-i rijke onderneming. Hij volbracht een dub-bele doortocht en Oost naar West (29e eni 33a Zuiderbreedte) en van het West naar. Oost (25e en 24e Zuiderbreedte) aldus' gansch de streek onder den steenbokskeer-, kring doorkruisend. In 1892 doortrok D. Limlsay de groote Victoriawoestijn, en enkele jaren later' (1896-99) ging W. Carnegie van Coolgardie' in Z. W. van West-Australië, naar het dis-trikt van Kimberley in 't Noorden. Eindelijk, in 1902, doortrok li. T. Maurice, lïét vasteland van de Fowierbaai in 't JNI.-O. der Groote baai naar Wyndham, aan het) diepste der Cambridge-golf. Wel is waar is Australie meerma-als door-reisd, toch kunnen we met zekerheid zeggen dat nog duizenden en duizenden mijlen grond dier streek niet zijn betreden en dat] dus de zeldzame bevolking, welke daai huist, nog in de oudste toestanden verkee-ren.Australië is weliswaar een vruchtbaar land, maar nog zullen vele jaren verloopen voor-aleer groote ondernemingen aldaar zullori; kunnen worden uitgevofrd. Ten Noorden van Australië bevindt zich Nieuw-Guinea, hetwelk vooreerst door de Hollanders was veroverd, doch waar ze met de Engelschen sedert 1664 (xiolmes) ferm hadden te kampen. Ten jare 1886-98-99 ontdekten Lanter--IWKsfcr en Ta^penbf>ek hooge -bec- gen aldaar, zooals de Owen Stanley en Bismarck-bergen en groote machtige stroo-men zooals de Kamu. Heden is Nieuw-Guinea verdeeld onder Nederland (Westen), Duitschland (Noord-Oosten met den Bismarck-Arcliipel en Engeland' (Z.-O.) In den huidigen wereldoorlog hebben zich verscheidene phasen hiervan in Oceanië afgespeeld, bijzonderlijk op zee. daar zich hier, evenals in Afrika, de koloniale poli-tiek der de in den ooriog betrokkene sta-ten, terdege heeft ontwikkeld. Het is te voorzien dat, zoo bij geval, Duitschland het' onderspit zou delven, Japau het leeuwen-aandeel der veroverde streken zal eisohen. Europeesche Oorlog In West-Vlaanderen ©iî fm '! Nscrdsri van Frankrijk Gislesle teisgramman : Uit Oifitsohe Sipetra Van het groot algemeen kwartier: « In Vlaanderen en in het Zuiden van Metz werden de fransche aanvallen afgesla-gen. Dichtbij La Bassée, in het Argonnen-bosch alsook in het Zuid-Westen van Alt-kirch gaan de duitsche troepen vooruit. « Tijdens de gevechten in het Oosten van de mazursche nieren hebben wij 1200 krijgs-gevangenen gemaakt. De toestand is gun-stig. In Polen gaan do verrichtingen hun gewonen loop.» « BERLIJN, 5 December (Wolff) : Van het groot algemeen kwartier: «Op het Oostelijk oorlogstooneel gaan de fransche aanvallen voort, maar werden bij elke herneming door onze troepen afgesla-gen ; hetzelfde in de streek van het noord-westen van Altkirch waar de Franschen aanzienlijke verliezen ondergingen». Uit Fransche Isron PARUS, 4 December, om 3 ure (Officiee-le mededeeling) : «In Belgie was het kanongeschut nogal le-vendig tusschen de spoorbaan van Ieperen naar Roeselare, en de baan van Becelare naar Passchendale, waar de Duitsche infan- terie trachtte veld te winnen, zonder wel-slagen.«Van de Somme tôt aan de Argonnestreek, kalmte op geheel het front. «In de Argonnestreek werden verscheidene aanvallen der vijandelijke infanterie af- ' geslagen, namelijk te Raccorne, ten Naord-Westen van het Laguine-Woud. ! « Eenige kanonschoten werden gewiseeld ia de Woevrestreek en in Lorreinen.» PARIJS, 5 December, om 11 ure <©ffi-cieel): «Op het gansche front is er nistt be-langrijks te melden. « Aan den rechtervleugel ïijn wij in da richting van Altkirch vooruitgegaan. » « 3jC Aan de Russisch-Poolsclig-Galicische grens Uit HaStseBs© Berlin 6 Dec. (Wolff.) Lodz is giaïéren namiddag door onze troepen genomea. De Russin zijn met zware verliezen on den' terugtocht. Uit Hussisclhe Ispoei PETROGRAD, 6 December (P. T. £,.) Van het groot algemeen kwartiep: Op 3 December zijn hevigo gtsvecîiten langs den linkeroever van de Weichs^l en oj>jhet front van Howo-Lotz voortgegojkn. Hetzelfde is te melden op de banen vaa het Westen van Lodz en Petrohof. «Elders is geene belangrijke wijziging «an te stippen. Op het front van den Kauk&sus werd geen gevecht geleverd dat dient w.b- , gestipt te worden. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume