Vrij België

1230 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 März. Vrij België. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/959c53fs49/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ ■ onder LEIDING van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12i cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Vlaamsche eensgezindheid. * laaiiiovii^ v Wanneer \7laamsche bladen uit het onbe zette gedeelte van België, uit Frankrijk o Engeland -ons bereiken, dan worden wij tel kens getroffen door de eensgezindheid, waar mee zij op een enkel gezaglooze uitzonde ring na („Het Vaderland" uit Parijs) d Vlaamsche kwestie behandelen. Steeds zij: die Vlaamsche bladen het Vlaamschgezini ideaal onwrikbaar blijven voorstaan als he boogste pan'd der vaderlandsliefde. D Vlaamsche wedergeboorte hebben zij aan d Vlamingen voorgehouden als de groote zede ijke overwinning, die de oorlog hun brengei moet, en deze gedachte heeft overal inganj ^•evonden. Toen Stijn Streuvels, BorginOn, Maurit Sabbe, Hugo Verriest, Louis Franck en zoo ireel andere bekende Vlamingen door de mod ier werden gesleurd in Belgische kringen die den oorlog wilden misbruiken om d Vlaamsohe gedachte in haar belijders te tref fen, bestond er reden tôt bezorgdheid, vee neer uit Belgisch dan uit Vlaamsch oogpunt In den grond deden die anti-Vlaamschi iruktemakers niets anders dan tegen he Belgische belanig in voor het pangermanisme verken, dat er op uit was verbitterde Via ningen tôt zich te trekken, maar het Vlaam ■,che belang zelf konden zij niet deren; we ntegendeel. Zij hielpen Lam.me Goedzal vakker schudden; zij hebben hem leeren hoo 'en, onth'ouden en bevroeden, zoodat Lajnrm verd in beweging gebracht en thans vast be sloten is niet meer te rusten alvorens di vaarborg van zijn voile recht hem verze cerd is. Want tegenstribbelen zal moeilijk vallen n hun overmoed hebben tegenstanders vai le Vlaamsche beweging zich aangesteld, als >f zij het Belgisch staatsgezag in pacht had len. Zelfs is het gebeurd, dat zij in die scha luw van dat gezag, met het geld van on: illen, er zich op beijverd hebben de Vlaam :che beweging in hare kern aan te tasten Vij zijn dan ook meer dan gerechtigd var îet Belgische gezag het duidelijk en onom1 vonden bewijs te eischen, dat het al dat ge :noei tegen de levenisrechten! van de Vlamingen verloochent. Dat bewijs kan niet ander: ^eleverd worden dan door uitdrukkelijki 'erklaringen en passende daden. In plaats van de Vlamingen aan het ge ;uip van den overweldiger over te leveren îeeft de Belgische regeering tôt nationaler >licht de Vlaamsche gedachte tôt integree-end deel van haar beleid te verheffen, er Iat kan best geschieden, zonder in welk op-:icht ook de Waalsche belangen te misken-îen of de Walen te verfrommelen. Dezelfde pos-t brengt ons een- numimer var ,De Stemi uit België" en een nummer var ,Ons Vlaanderen" uit Parijs. Over het benoemen van een Vlaamsch( ;ommissie wordt van Waalsche zijde ge-chreven in „De Stem uit België" (nr. var 12 Februari) : „Permettez-moi d'applaudir au projet que vous roposez dans le dernier numéro de votre journal e voir instituer une commission spéciale poui étude de la question flamande. J'ai eu dix fois envie de vous écrire pour vous soumettre la même iée. Quelle que. soit en effet, l'opinion que. l'on rofesSe sur le fond même du problème, il semble ue l'accord doive se faire sans difficulté sur le rojet en lui-même." -j In „Ons Vlaanderen" van 10 Februari f schrijft Mr. Ronse: j „Het Vlaamsche volk van het beze'ïte gebied j ziet uit naar onze regeering, ziet uit naar ons le-" I ger. Het is fier op ons leger en het vertrouwt op s | ons leger, want het weet dat daar aan den IJzer l minstens 70.000 bewuste kerels staan, die morgen i onweerstaanbaar de Vlaamsche eisth zullen steu-t nen.... (Censuur). Waren niet de laatste woorden, = die ons vandaar toekwamen over de Vlaamsche be-a weging de woorden van minister de Broqueville in het Trocadéro om de .... historische tweetalig-heid, waar wij door aile eeuwen heen onder gele-1 den hebben, te handhaven in Vlaanderen? ï .... Maak toch om Gods wil, de bewustgewor-den Vlaamsche massa niet hopeloos. Want de 3 vijand loert en baat de Vlaamsche belangen uit in zijn eigen ikzuchtig belang. Spreek het bevrijdend woord, dat vrede en rust zal brengen. Aile Vlaamsche organen: „Vrij België" in Holland, ,,De Stem ' uit België" te Londen, „Ons Vaderland" te Kales, - „De Belgisch Standaard" in de Panne, wij zelf en - het leger, dat U zoo trouw heeft gesteund, hebben 1 U dikwijls genoeg den noodkreet van ons volk her-. haald. Wilt gij België redden uit den oorlog, red dnn ' ook Vlaanderen." î AdVokaat Ronse wijst dus op de eensge- - zindheid van al die Vlaamsche bladen, en de - weinige nummets van de „Belgische Stan-1 daard" en „Ons Vaderland", die wij nu en ; dan ontvangen, bevestigen ons in die over-^ tuiging. De eenstemmigheid van de VlaamL ; sche uitwij'kelingenpers is trouwens het beste - bewijs, dat Vlamingen, die vrij hun meening ; uitdrukken, over de taalkwestie eenzelfde inzicht hebben en tôt dezelfde slotsom komen zoowel in het belang van België als van den Vlaamschen stam. Thans zuUen de besluiten van het VI.-Belgisch Verbond. in Engeland, in onbezet België en in Frankrijk vermoedeîijk reeds be-kend zijn. Het is voldoende de Vlaamsche bladen n'a te gaan om in den grondtoon van hun beschouwingen een volkomen eensgezindheid vast te stellen met de opvattingen, , die in de besluiten van het VI.-B. V. tôt uiting komen. De regeering heeft de gelegenheid om het bevrijdende woord uit te spreken en d'aden te volbrengen, die het Vlaamsche volk over zijn toekomst zullen gerust stellen. Dat woord kan ze uitspreken en tôt die daden is zij in . staat, zonder haar grondwettelij'ke bevoegd-heden te buiten te gaan. Want- men herleze t de besluiten van het V.-B. V. en men zal er . geen enkelen wiensch in aantreffen, dien de b regeering zou kunnen afwijzen onder het ijdel voorwendsel, dat zij er de noodige be-voegdheid niet toe bezit. Men zal er mets in vinden, dat de Duitsche voogdijtplannen die-, nen kan. Wel integend'eel, want het wordt langs oni duidelijker, dat wie de Vlaamsche rechten waarborgt en tôt een gezonde politiek . van daden in staat is, ook de hoogste belangen dient van het land. Hoe men er ook over denke: het Vlaamsche volk wil in het Belgische staatsverband als volk behandeld worden en slechts die regeering kan doehnatig het land dienen, die daartoe de wegen baant en zich door een verlichte evolutie weet aan te passen aan den groeiendien drang naar zelfstandig leven, die ook het Vlaamsche Volk naar nieuwe tijden vooruitstuwt. J. HOSTE Jr. Oude Bondgenooten. ari Wij hebben vorige week aangetoond, hoe de belagers van de Vlaamsche gedachte, zoo-^ j als zij in volkomen eensgezindheid en van ! een zuiver nationaal standpunt uit wordt op voorgestaan door het Vlaamsoh-Belgisch [zer Verbond in Nederland, door de passieve gen Vlaamsohgezinden uit het bezette gebied en :eu- door de overtuigde Vlamingen van Enge-len, land, Frankrijk en de IJzerstreek, werkzame he- bondgenooten zijn van het activisme. Alsof i 111 het een afspraak gold', hebben de activisten el^ uit het ibezette gebied in de laatste dàgen met evenveel duidelijkheid het kruisbewijs gele-,or. verd van hun bondgenootschap miet het de franskiljonisme en zijn pennevoerders. Zij : n hebben begrepen, dat er partij viel te trekken encl uit de voorstelling, welke de tegenstanders im~ van het Vlaamsoh-Belgisch Verbond en van j ,,Vrij België", per fas et nefas, willen ingang cn' doen vinden dat wij de politiek van het action visme zouden bijvallen en ten allen prijze ier- willen redden. Men kan begrijpen, dat na de geweldige zedelijke — en lichamelijke — af-c'an takeling, welke hun door de Vlaamsche be-volking werd toegediend, de activisten op ge_ hunne beurt getracht hebben hun hachelijke de positie eenigszins te verbeteren door zich, m- geheel ten onrechte, te beroepen op een be-en weerde toenadering onzerzijds tôt hunne op-er- vattingen. Dit is de tweede phase van hun bedrieg-ste lijke pogingen. Eerst zijn zij begonnen met ing de leiders van „Vrij België" te beliegen en te fde belasteren als afvallige Vlamingen, om den ien invloed van hun verzet tegen het activisme len te verkleinen. Tevergeefs. Zij hebben onder-vonden, dat onze geloofsbrieven als Vlamin-T\,- gen niet aantastbaar zijn. Nu echter werpen zet ze het over den tegenovergestelden boeg en t>e- onze artikelen worden met dit doeleinde ;he zorgvuldig geschift, opdat niet al te kras an onze onverzoenlijke houding zou blijken. Uit de besluiten van het Vlaamsch-Belgisch Ver-en, bond werden bv. door ,,De Nieuwe Gentsche tôt Courant" al de zinsneden uitgelicht, welke de uitd'rukkelijke veroordeeling bevatten van let het activisme, zonder dat met eenig teeken te werd aangegeven, dat er gedeelten uit den ijn tekst waren weggelaten, wat tenvoudig pers->rd oneerlijkheid is. Maar ook deze list zal niet in baten. Onze houding is in hare ware ge-rd- daante voldoende bekend bij d'e passieve ;ze Vlaamschgezinden uit België, opdat geen er ernstige misleiding meer mogelijlk zij, en1 de de openbare meening is voldoende van de onbe-iet trouwbaarheid der activistische pers door-je- dïongen om haar geen het geringste krediet in te verleenen. ie- Trouwens, de activistische raddraaiers -d't kunnen hunrie ware bedoelingen niet beman-he telen. Het is hun niet te doen om de verster-ek king van de zelfstandige Vlaamsche gedaoh-in- te, wanneer zij d'e politiek van ,,Vrij België" of deze van het ,,Vlaamsch-Belgisch Ver-m- bond" zoeken te verdraaien en te misvormen nd tôt een schijn-activisme, evenmin als het de re- anti-Vlaamschgezinde ketterjagers in Neder-lie land te doen is om liefde voor de vaderland-en sche zaak, wanneer zij het zelfde beproeven. en Zij voelen1 zich integendeel gehinderd door lie den groei van de anti-activistische Vlaamsche en organisatie, door de ondoordringbaarheid van het Belg.-Vlaamsche blok dat wij hier hebbeni gevormd en waarvan de sprekende invloed zich onder onze passieve strijdgenooten van —& —• het bezet gedeelte laat gevoelen, en trachten daarom, door hunne scheeve voorstellingen hetzij ons tôt zwijgen te bewegen, hetzij ons prestige onder onze vrienden aan te tasten. Het voornaamste excuus immers, dat de activisten steeds inroepen voor hun schandelijk bondgenootschap met de Duitschers is, dat er, sedert den oorlog, voor de Vlaamsche Beweging geen andere uitweg meer over-blijft, en hun voornaamste aanbevelingsmid-del, dat zij alleen het ware Vlaamsohe pro-gram zouden handhaven. Zoo is in elk geval de voorstelling, welke door de woordvoerders van het activisme over het algemeen wordt aangekweekt. Men begrijpt d'us, hoe dwars het de rnees-ten zijner drijvers moet zitten, dat „Vrij België" en -dat het ,.Vlaamsch-Belgisch Verbond" de vlag van onze Beweging zoo sta-vast hooghoudeni, in de Vlamingen het ver-trouwen in eigen kracht tegen elke verwoes-ting besohutten, en niet alleen de noodzake-lijkbeid, maar tevens de mogelijkheid eener volledige oplossing van het Vlaamsche vraag-stuk in een vrij België, buiten iedere vreem- . de inmenging, tastbaar aantoonen. Daarom moet onze houding worden gecompromitteerd en de wijze waarop dit gebeurt door de activisten verschilt ternauwernood van deze, waarop het geschiedt van den kan-t der frans-kiljons. De ,,Gazet van Brussel" spreekt van „chantage", dat „Vrij België" zou uitoefenen op de Belgische regeering, op dezelfde wijze als het „Belgisch Dagblad" het zijn-ertijd heeft voorgezegd en beweert dat de stof, die de activisten ons daartoe leveren, ons wel-kom moet zijn. Aan dergelijke omvaardige insinuaties alleen is reeds de geest te erken-nen, waarin de activisten ons bejegenen. Hun eenige bekommernis is ons te verzwakken, want de sterkte onzer richting is de onder-gang van hun politiek. Indien iets ons zou kunnen weerhouden in de verdediging van onze Vlaamsche beginselen; indien iets ons en geheel de Vlaamsche Beweging in deze oorlogsjaren op noodlottige wijze heeft ver-lamd, d'an is 't het activistisch geknoei. Zonder het schitterend tegenwicht, dat onze Vlaamsche jongens aan den IJzer bieden, zou het er door de schuld der activisten voor onze toekomst beroerd hebben uitgezien. Het weze daarom voor de zooveelste maal nog eens nadrukkelij'k verklaard, indien de activisten aan de Vlaamsche Beweging ten min-ste éénen, dienst willen bewijzen dat zij dan hunnen rommel in de lucht laten springen en voortaan hunne handen van de Vlaamsche zaak afhouden. Zij hebben reeds kwaad genoeg gesticht, dat zij niet behoeven opnieuw te beginnen. Wat hunne praktijken betreft, ook die mo-gen ze voor zich behouden. Aan afdreiging of onzuivere middelen doen we niet mee. Wij waarsohuwen de regeering tegen de bedoelingen van Duitschland — want daar en niet zoozeer in de enge clubjes van het activisme zelf schuilt het gevaar Van de zoogen. Fla-men-politik — maar doen inmiddels onver-minderd onzen plicht tegenover het land en niemand kan ons yolgeni, die aan dezen plicht zou te kort komen. En op dezen weg zullen wij trots de aktivisten., trots de franskiljons en hun handlangers — ongestoort voortgaan: het is de weg der rechte lijn. FRANS VAN CAUWELAERT. No. 135. VRIJDAG 22 MAART 1918. DERDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume