Vrij België

1366 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 April. Vrij België. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s46h12w608/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1 No. 137. VRIJDAG 5 APRIL 1918. DERDE JAARGANG. RIJBELGIE ■ ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 121 cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. ' I ' 1——■I—■■■■■■■ 1IL VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. INHOUD: Hebt Vertrouwen ; j. De Maegt. — Een „krachtige Duitsche" Vrede; J. Hoste Jr. — Aan de Vlaamsche studenten; J. Schram. — De schoone Vlag, (gedicht) ; J. De Maegt. — Het werk der Vlaamsche Oorlogsmeters ; J. De Maegt. — Het ekonomisch herstel van Belgic. — Boekbe-spreking. — De toestand in het Oosten. — Pmkkel- draadschetsen : XV. Vlaamsch kunstfeest in ons kamp; L. Noë. — Nachtmis (gedicht); A. Dema-rest.. — Kantteekeningen. — Internationaal Over-zicht. — Nieuius van het Front:— Nieuws uit het Land. — Nieuws uit het buitenland. — Briefwis-seling. — Advertenties. Hebt Vertrouwen. Wij beleven bange uren. Tbans zal de groote beslissing vallen. Nu moet het uitgemaakt worden of de brute Macht of wel het goede Recht zegevieren zal. Dezer dagen zal de morgen kriekem, die de grootsche gebeurtenis belichten moet, de ontzaglijke gebeurtenis van het winnen van het wereidschokkende pleit, of van het verlie-zen. Door-de menscbheid zal gaan de tijding: of de ijtzeren, ziellooze Rijnreus zal zegevieren, en met hem het hardlvochtige militarisi-me, het hartelooze junkertum, de onhebbe-lijke, koude, doodelijke koeltoer! Ofwel de warm?, vondcrlijke, trillende beschaving, de nooit vol'prezen menschelijkheid', de id'eale ziel, het gezon.de democratisch gevoel, die de drijfveeren, de oerkrachten, de zingende wie-ken zijn der geallieerden. Twijfelt gij er aan? Meent gij een oogen-blik maar, dat het Recht, het Goede, het Schoone kunnen) overwonnen w or d'en? Meent gij dan dat er niets hoogers de mannen aan onzen kant bezielt dan de ruwheid, de afge-pastheid, het mtechanische, het slaafsche die schering en inslag zijn bij den vijand? Meent gij dan, dat een 120 K.M.-kanon verder draagt- dan de bezieling der geallieerde solda ten, die weten, dat zij allen s'trijden voor wat edel en menschwaardig is? Meent gij, dat de beste regeling en! organisatie er tegen, op kan, tegem d'e vaste overtuiging te zijn de redders van Europa? Een strateeg ben ik niet. Noch een oorlogs-man. Noch zelf's een die dien minsten aanleg heeft tôt loopgraaf-heLd. In het stomme ka-non stel ik niet het minste vertrouwen. Ik meen niet, dat het huilend poeder, het stik-kenid gas, de gevelde bajonet bet Recht weer in leven zul'len roepen, of dit redden. Ik ge-loof vast aan de almacht van de Rede te dezer zake, ik meen, dat het einde van de gru-welen ligt in het brein en het hart der metir schen, en niet in den smeltkroes der oorlogs-fabrieken.Maar daarnaast heb ik de onwrikbare overtuiging, dat de onzen het Goede Recht voor zich hebben, en dat zij het zullen winnen. Wie durft er te vertwijfelen? Wie durft er van ondergang en verdelging sprekeni? Hoog het hart! Hoog den kop! Vrank en vrij! Hebt de hoop! Hebt het vertrou'weni! Wie die niet meer heeft, heeft ze nooit gehad. Laat u niet overbluffen door de zotte be-wonderaars van Duitschlands kranigheid en Duitschland's organisatievermogen! En gij-zelf, sta geen oogenblik van quasischatting stil bij het vernemen wat de îjzeren vijand-nog vermag. Geef u rekeiïschap hOe dat resul-taat verkregen is: met van elken mensch een slaaf te maken, met ziel en' hart uit te scha-kelen, met het Ware en het Goede te vertrap-pen, met tôt het vuigste,. het leelijkste, het omnenschelijkste zijn toevlucht te nemen, njiet zich aan te stellen als een waanzinnige satan, die van wereldverdelging droomt. Ziet, hoe taai en moedig de Engelsche Tommy is», hoe hij slechts wijkt voet voor voet voor de overmacht, tôt hij weer stand hou'den kan. Ziet, hoe kranig, hoe bewonderenswaard'ig dte Fransche soldaat daar strij'dt voor het land dat hij zelf verplicht is tijdelijk te verminken! De Fransche soldaat! Lieve, dappere kereî! Hij vertegenwoordigt toch het vrije, Kchit-brenigende Frankrijk, waaruit zooveel schoons en goeds tôt ons is gekomen. Wie zegt daar, d'at de Vlaming Frankrijk verloochent? De Vlaming bemint Franikrijk als zijnde een der toort'sidragers van die beschaving in Europa. Hij vreest Frankrijk niet: hij vreest alleen de slavenizieten van hen, die niets van den Fran-schen "geest begrijpende, dién geest willen ontstelen en er zich inee tooien al's apen met pauwenveeren ! De Vlaming heeft Frankrijk lief. Ziet, ten slbtte, d'e onzen: onze flinke Ijzer-jongens. Zij zijn klein in getale, maar groot in moed. Zij staan op een ktein stukje gronds, maar dlat h un mirakelen zal doen verrichten. Zij zijn onze hoop, onze tuots. Hebt vertrouwen in hen. En mocht gebeuren wat niet gebeureni zal, mochten de onzen tijdelijk verslagen worden — dan nog, dan nog niet vertwijfeld! Boven den grinnikenidten Duitschen adelaar, boven het tergend Duitsch' victorieus-gebral blijft blinken en stralen d'e zon: onze'zon. De Zon van het eeuwige Recht. Voor d'ie zon moet de adtelaar de oogen dichtknijpen, onder haar vlijmende stralen moet het gebral verstom-men. In het geweten des menschen blijft het Reohit leven, en wat de Duitscher de wereld zou aandoen als hij een1 Duitschen vrede zou kunnen opleggen, dat zou de wereld Duitsch-land nooit vergeivën<! Te Noorden en te Zuiden, te Oosten en te Westen van Duitschland zou oprij'zen een niet te overschrijclen muur van afschuw en verachting! Maar zoover zal het nooit komen>, kan het rfooit komen. Voelt gij dat dan niet! J. DE MAEGT. Een „krachtige Duitsche" Vrede. Toen Michaëlis zich over de vredesresolu- I tie van 19 Juli de woorden liet ontglippen: i ,,Wie ich sie auffasse", ging in de parlemen- | taire kringen van Duitschland een storm van verontwaardiging op. De Rijksdag geraakte overhoop, want de beeren wilden geen an^ nexaties, geen schadevergoeding, en Michaëlis moest weg. Toen1 heerschte er immers een toestand van militair everïwicht, en waren de vooruitzichten somber. Sindsdien zakte het Russische front ineen, en hoe de stemming eigenlijk moest zijn lia ontvangst van de eerste telegrammen over het offensief in het Westen, kan/men best opmaken uit de opinie door den rijksdag-afgevaardigde Millier (Meiningen) in een vlugschrift uitgedrukt, dat door een louter toeval van de pers kwam, terwijl de nog overblijvenide Duitsche zegeklobken werden geluid. Trouwens is het de fel anti-Engel'sche en niet minder heftig annexionistische ,,Vos-sische Zeitung'', die er de eerste bij is om met raedahulp van het Wolff-bureau de op-vattingen van den rijksdagafgevaardigde Millier te verbreiden. Men vergete niet, dat Muller lid is van de vooruitstrevende partij. Ziehier het -bericht, zooals wij het ontleeruen aan ,,'Het Vaderland" uit Den Haag (nr. van 2 April) : De Rijksdag en de vrede, Volgens de Voss. Z'eit. publiceert de Rijksdagafgevaardigde Millier (Meiningen) een nieuwe brochure met bovenstaanden titel, Hij belicht daarin, volgens Wolff, de motieven en den inhoud van de Vredesresolutie van 19 Juli. Deze was in die dagen een noodzakelijkheid, maar door de houding der vijandelijke regeeringen moet thans de verge-lijks-idee door de veiligheids-idee worden vervan-gen, niet alleen in oeconomisch, maar ook in mili-tair-politiek opzicht. De schrijver polemiseert scherp tegen annexatiepolitiek in den geest van de Vaderlgndsche Vartij, maar hij deelt mee, dat op zijn verzoek reeds in de Vergelijkscommissie van de rijksdagpartijen is vastgesteld, dat gebieds-verwerving zpnder meer in Westen en Oosten langs den weg van vergelijk toelaatbaar zal zijn. „Gebiedsverwerving door vergelijk", de woorden getuigen van een verregaand cynisme, want welk gebied zou Duitschland door vergelijk in het Westen wel kunnen beko-men? Ten ware de rijksdagafgevaardigde Muller het als een vergelijk beschouwde gebied te ontrukken aan een land, dat zich moet gewonnen geven. Er is hier geen spraak van vergelijk, maar van macht en1 ge-weld, van onderdrukking en van nieuwe oor-logen.Dat de ,,Vossische Zeitung" voor de bro-cbuur van den heer Millier zooveel belang-stelling toont, doet nochtans een licht opgaan. Zou het hier soms een vergelijk gelden, zooals von Tirpitz dat eigenlijk bedoelt? Die parti) voert het in het schild den oor-log op het vastelankl door de macht der wa-pens te beëindigen. Het Engelsche leger wordt tegen de Noordzee gedrukt en tôt overgave gedwongen. Frankrijk en België worden tôt een vrede genoopt, waarvan Duitschland de voorwaarden bepaalt. Frankrijk krijgt een gedeelte van Wallonië; Vlaan-deren wordt tôt Duitsch bruggehoofd inge-richt. En de oorlog? zal men vragen. De oor-log wordt dan volgens de imperialistische partij van Duitschland voortgezet tegen het Angel-Saksische ras; daarvoor moeten voor-al de duikbooten dienen, ofschoon wanneer het Nauw van Kales door Duitsche kanonnen beheerscht wordt, zelfs een landing in En-geland bij het geweldig oorlogsplan noodza-kelijk behooren moet. Men zal zich wellicht afvragen of derge-l'ijke plannen niet geboren Werden uit de wilde fantasie van dolzinnige militairen; nochtans is het voldoende den geest der ver-klaringen te doorgronden door een Tirpitz afgelegd om tôt de slotsom te komen, dat hetgeen1 heden onmogelijk blijkt, morgen werkelijkheid worden kan, hoeveel millioenen mannen er ook nog zouden moeten vallen om deze Napoleontischë gedachte te verwezen-lijken. Maar zooals Napoléon vecht Hinden-burg immers ook niet voor den vrede? Ziehier het laatste telegram door hem aan den ondervoorzitter van den Rijksdag ge-zonden:„Met het leger weet ik, dat de Rijksdag den wensch der dapperen, die hun zonen offeren, be-grijpt en ook zal ijveren voor een krachtigen Duitschen vrede, den eenigen die ons in het vervolg voor oorlogen bewaren kan". Hindenburg als pacifist op zijn Duitsch; de wereldvrede verzekerd door de Duitsche hegemonie; een gedachte, welke de volkeren zich niet eens lieten welgevallen in de dagen van het bruutste geweld. Maar wat zou er wel overblij.ven van de Rijksdagresolutie van 19 Juli, indien Hindenburg en Ludendorff de militaire overwinning konden behalen, die zij willen? Niets, want de Duitsche par-lementsleden zouden niet eens den moed hebben om in te gaan tegen de bevelen van een militaire kaste, die steunen kan op een! brooddronken volk. Een militaire overwinning van Duitschland op het Westelijk front ware dus meer dan ooit het grootste gevaar voor het tôt stand komen van een wereldorde, die aan de opvattingen van président Wilson en van zooveel millioenen menschen beantwoordt. Men dacht, dat elk gépraat over die opvattingen thans te midden van het kanon-gedreun zou verstommen. Wie die meening was toegedaan, had buiten Czernin gerekend. Deze heeft thans plots de laatste redevoering van Wilson met voile instemming beant-woord!Waarom heeft hij niet gesproken v66r het offensief? Thans wekt zijn redevoering slechts den indruk op, dat zij er op berekend is de vredesgedachte in de Entente-landen te bevorderen, terwijl Hindenburg de militaire beslissing tracht te bevechten. Czernin laat zich over Wilson op zoo bij-zonder syimpathieke wijze uit, dat men er van griezelt: ,,In vele gedeelten der wereld werd de rede van président Wilson opgêvat als een poging om een wig te drijven tusschen Weenen en Berlijn. Ik geloof dit niet, omdat ik een veel te hoogen dunk heb van den staatsmansblik van Wilson, om te gelooven aan zulk een gedachte bij hem". En de Oos-tenrij'ksche minister van Buitenlandsche Za-ken verklaart het volkomen eens te zijn met de opvattingen van Wilson om de beraadsla-gingen over een algemeenen vrede te begin-nen!En dan krijgen wij een nieuwe onthulling, waarop Clemenceau stellig het antwoord niet zal schuldig blijven: ,,Clémenceau heeft eenigen tijd vôôr het begin van het offensief in het Westen bij mij gevraagd of en op welken g'rondslag ik tôt onderhandelen bereid was.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume