Vrij België

2006 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 31 Mai. Vrij België. Konsultiert 05 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gq6qz2389d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND . . . .' 12| cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. a* ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. rl' ! À■'.-%'i'uijK v..i Ls-LGlS . . . . . . 375 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF. TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. I N H O U C : Nationalisme en internationalisme; G. Opdebeek. — Studiekommifsie voor de taalkwestie; H. -— Over ministcriëele verkla-ringen; Al. Janssens. ■— Vlaamsch en „algemeen bescliaafd" Nederlandscli; P. de Keyser. — De toestand in het Oosten. — Op Reis: Bij de ge'inter-, neerden te Nijmegen: A. Hans. — Kantteékenin-gen. — Once kolonie: Waarom gaan er niet meer naar Kongo? 1 ; A. R. — Internetionaal Over-zicht. —■ Nieuws van het Front. — Mijn Front-brieven; J. de Maegt. —- Nieuws uit het Land. — Boekbespreking. ■—■ België in den ivereldkrijg. C. Terugtocht van het Belgisch veldleger naar den User; E. K. B. ■—- Niemvs uit het buitenland. — Advertenties. • Nationalisme en Internationalisme. De bekende Nederland'sche dichteres Mevr. H. Roland Holst—van der Schalk heeft in-dertij'd verklaard, dat „de tijd van onafhan^ kelijkheid van kleine staten voorbij i<s of voorbijgaat" en dat zij „gen'oodizaakt zullen zijn ira het opmemen door de grootere te be-rusten".1)Als wij op deze uitspraak ter-ug komen, dan is het omidat het hier over eene zaak gaat, die haar principieel belang heeft. Zul-ke woorden behooren tôt de machtspreu'ken van imperialisten en annexionniste):!, die ze gaarne gebruiken om'htitl roofzuchtige theo-rieën goedi te praten'. Het kan ons dus allicht verbazen ze te hooren uitspreken door een vooraaïïstaande Nederland'sche vrouw, wier • sociaal-revolutionnaire overtuiging al wei-nig met de opvattingen van gemelde elemen-ten moet stfoken. Indien mevr. Roland Holst evenwel deze woorden heeft geuit, dan moeten! wij hun bedoeiing verder eni dieper zoe-ken, zoodat we er toe komen het vraagstuk in- zijn 'kern bloot te leggen. 1 De oorlog heeft zich op een alleszins merk-waardige wijze ontwikkeld1. Vroegere oor-logên kunnen met den huidigen strijd] niet worden vergeléken. Niet alleen verschilt de wijze, waarop het wereldkonflikt Wordt uit-gestreden, van de vroegert strâtegische me-thoden; maar het doel zelf> Waaromi het gaat, is geheel ttieuw. Wie teti strijdè zijn gegaan met plannen1 van verovering en gebiedlsuit-breiding, zullen hun opzefc bloedig verijdeld zien. De nieuwe fekfor, die op den voorg'ïroftd is getreden, is het on'twaken van het ge-"weten.Daarom ook zijn in dezen oorlog de re-devoeringeii en de getuigenissen van de beste krachten der naties zoo talrijk. Het ind'ivid;ù is sind-s den tijd van Caesar heel Wat voor-uit gegaan en vooral de grootsche ontwikke-li»g der wèteraschap in de laatste eeïiw heeft het hare er toe bijgedragen om de geesten tôt werkzaam'heid en belangstelling te prik-kelen.De menschen van heden willen tenmin-ste weten waarvoor zij stervenv Het moreele overheerscht het p'hysieke; de gedachte, de daad. Wie zijn leven nu veil heeft, geeft het om een) ideëel betrachten. Derhalve hebben de verantwoordielijke leiders een heel stel leuzen bedacht, waarmede zij — al of niet naar waarheid — de strijders in de loopgra-ven van het rechtvaardige hunner zaak zoe- 1) Volgens 'het verslag in de pers, o.a. in de „TeI." ken te overtuigen. Indien de verschillende mogerid'heden zich zoo ijverig inspanneni om de schuld; van den oorlog op den tegenstan-der te werpen, dan ligt daarin het bewijs van de moreele waarde, die zij de legers te verdedigen geven. Want wie zich — zij het dan ook met geweld, tegen geweld — ver-dedigt, bezit dit zedelijk motief van nood-gedwongen verweer als êeni overtuiging, die het offer van het leven waardig is. Dat men naderhand niet beproeve de kracht er van te verlammen of de sch'oone leuze* te niet te doen! De ôôrîôg is1 werkelijk een strijd voor de Vrijheid der wereld. Beide. partijen hebben het herhaaldelijk verzekerd. Nu mogen de Centrale mogendheden op de meest brutale wijze de woorden van hun staatkundige leiders verloochenen door die daden- der militaire meesters; "Rusland, ondex het czaren^ regiem, moge ontechtmatige aspiraties ge- kend hebben; zekere elementen in de En-/tente-landen mogen imperiale droomen koes-teren, niets van dat ailes heeft recht op een1 plaats in de nieuwe rechtsorde, die omveer-staanbaar komen zal. De toekomst is, Ond'anks ailes, aan de menschelijke solidaritfeit. De dag van mor-gen staat in het tëfcken van, een internationalisme, dat de Verschillende nationaliteiten eerbiedigt. Hebben d'é leidende staatslieden der geas-socieerde a-ègeeringen niet bij herhaling niet nadruk verzekerd, dat er niet gestfeden wordt om een volk te vernietigen? Waar het om gaat, is de nederlaag van het militarisme, niet alleen bij de Centralen, maar ook in eigen boezem. Het Duitsche volk heeft zich laten meesleepen door zijn generaals, het is opgevoed in de harde school van tucht en staatsvergoding. Het zal moeite hebben om de banidén af te werpen, waarin het geboeid is. De Pruisische kiesrechthervorming is er een sprekendi bewijs van. Het moet echter genezen van zijn kwaal en tôt bezinning komen. Zulks is een eerste vereischte voor de goede harmonie en de rust der wereld. De Entente kan machtig helpen om dit be-vrijdingsproces in de hand te werken door het hooge doel zuiver te houden en het vre-desoffensief in te zet'teni; offensief, waarover de „Times" sprak en waaraan elle voorstel van den vijand, naar zijn oprechthe'd, ge-toetst kan worden. Onverpoosd moeten wij ijveren voor de totstandkoining van een duurzame verhou-ding tusschen de volkeren. Meer en meer dringt de noodzakelijkheid van een Staten-bond zich op, zoodanig zelfs dat wij' den oorlog als verloren beschouwen, zoo de ge-associeerde regeeringen er niet in slagen zouden dezen bond- op de vred'eskonferentfe praktisch te verwezenlijken. Het streven der verbonden mogerud'heden is er dan ook in de eerste plaats op gericht de internationale gedachte te doen zegevieren. Uitsluiting der Centralen is een onmogelijke dHvaasheid, daar de grondslagen, waarop de Statenbond dient te berusten, elk afzonderlijk complex van mogendheden in het geheele samenstel uitsluiten, Het vraagstuk der nationaliteiten, alsmede dit der kleine staten in verband met deze internationale regeling doet zich' als een der belangrijkste kennen, zoohaast de groote lijnen van dusdanige schikking wordeni ge-schetst. Men heeft den cof*l<V; bij herhaling een strijd voor de kleine volkeren genoem'd en inderdaad is zulks ook het fundamenteel begrip van, den Bond der Naties. Want wie bescherming noodig heeft, is wel vôôr ailes de zwakke en de kleine staat, niet de mach-tige mogendheid, die zich kan doen gelden. Waar de Statenbond steiint op gelijkgerech-tigdheid van allen, treedt in zijn samenstel-ling een faktor van overwegend belang op den voorgrond. Zulks beteekent, dat er ook in de internationale betrekkingen van volk tôt volk dezelfde rechtsverhoudingen zullen heerschen als van burger tôt burger in een "staat, waar het individu zich te schikken heeft naar de voor allen in dezelfde mate geldende bepalingen van het wetboek. Eene daad is daarom nog niet goed of verschoon-baar, wanneer ze door den sterkere bedreven wordt; eene daad is slechts dan te rechtvaar-digen, wanneer ze in de lijn der algemeen menschelijke beginselen ligt. Vrijheid om te ademen en te leven, vrijheid om zich zelf zoo schoon en zoo volledig mogelijâ< te verwezenlijken, in de ontrvouwing der innerlijke krachten, is de eerste eisch, waarop allen een onvervreemdbaar recht hebben. Bouwend op dezen ideëelen grondslag, die praktisch heel wat betere resultaten zal afleveren dan de tweedracht en de wedijver tusschen de volkeren, treedt het vraagstuk van den kleinen staat in het voile licht. Wij zien dan de op-lossing ervan niet in een opname of een op-slorping door een grootere mogendheid, maar in een onbetwiste onafhankelij'kheid. Al wat de annexatie van randstaten zoo begeerlijk schijnt te maken, al de militaire en ekonomi-sche waarborgen vervallen van het oogenblik dat de volkerenbond Europa reorganiseert in een harmonisch geheel, waarin voor allen plaats zal zijn. Indien de strijdvoerenden deze les hebben geleerd, dan is waarlijk de oorlog niet tever-geefs gestreden' en heeft het bloed niet voor niets gevloeid. Dan zal voor de kleine staten en voor de nationaliteiten een groote en bloeienlde toekomst aanbreken, daar het hun eindelijk gegund zal zijn zich in vrijheid te ontwikkelen. Zij zullen zich ongestoord aan hun werk van kultuur en beschaving kunnen wijden, in plaats van zich te moeten wapenen tôt de tanden en dan zelfs een overval van den machtigen buunnan niet vermogen te weerstaan. Mochten de gebeurtenissen zich aldus ontwikkelen, dan eerst komt voor de kleine staten en voor de nationaliteiten een tijdperk van onbelemmerde onafhankelijk'heid. De Statenbond houdt de verzekering in, dat elk zijn recht zal hebben en ied'er zijn plaats. In het kader van dit welbegrepen internationalisme ligt juist de bevestiging van het recht op eigen, nationaal leven, omdat dit zoo-doende voor zijn gave ontvouwing de noo-dige waarborgen vindt. Geen vreemde in-vloedeni zulten zich kunnen doen g. '.d^ ii; de huishoud'ing van elke natie. Net zoomin als demokratie kan beteekenen het afstom-pen van het individu tôt een standaard-mid-delmatigheid, beteekent internationalisme het verminken van de raspersoonlijkheid tôt een neutraal cosmopolitisch type, dat overal en nergens thuis zal hooren. De toekomst heeft integendeer behoefte aan groote menschen-en groote volkeren, zoo men groot verstaat in den zin van een zoo ruim mogelijken geestelijken groei, waar aile werk heilig is, zoo het de evolutie der menschheid ten-goede komt. De plaats van de Belgische natie in den Statenbond is duidelijik aangewezen. Dezê internationale regeling is de beste waarborg-voor onze alzij'dige onafhankelijk'heid. In het licht der nieuwe tij'den dringt zich daarbij de volledige oplossing van het Vlaamsche vraagstuk onontwijkbaar op. Daarom kunnen wij met insteraming het instellen eener regeeringskommissie ter be-studeering van het taalvraagstuk begroeterr. Maar het weze daarbij reeds van te voren gezegd, dat slechts ééne oplossing mogelijk is en wel deze, die geheel en in aile onder-deelen rekening houdt met de werkelijkheid van het ééntalig Vlaanderen naast het één-talig Wallonië. Het Vlaamsche vraagstuk isr niet te vergelijken met de alkohol-bestrijding of een kiesrechthervorming, waarover men kan redetwisten en halve nlaatregelen uiti» vaardigen, of onderling het op een akkoord gooien. Het Vlaamsche probleem moet inte-graal worden opgelost. Slechts dàn zal België tôt den Statenbond kunnen toetreden, erj_er een hecht samenstel-lend deel van uitmaken, wanneer het in eigen schoot de beginselen zal hebben toegepast, welke de grondslagen zelf van het volkeren-verbond uitmaken. GABRIËL OPDEBEEK, I No. 14^. VRIJDAG 31 MEI 1918. DERDE JAARGANG. [

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume