Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2158 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 Februar. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ww76t0jg78
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

163 — Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern WET- EN VERORDENINGSBLÂO VOOR VLÂANDEREN Herausgegeben von dem Ver-■waltungschef ftlr Flandern. Bestel-lungen zum Preise von 2.S0 Mark vierteljiihrlich nimmt jede Post-anstalt entgegen. Einzelnummern kiinnen bei dei' Geschaftsstelle des Gesetz- und Verordnungsblattes ftir Flandern in Briissel (Staats-druckerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser kann auch die fortlaufende Zusendung des oBeiblattes» bestellt werden, des-sen vierteljiihrlich nachtrâglich zu bezahlender Preis 4 Pfennig fttr jedes einzelne Blatt betragt. Bei don mit drei Sternen bezeichneten Verord-nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. Die iibrigen sind durch die Gemeinde-behôrden in ortsùblieher "Weise insbesondere an die Interessenten bekannt zu geben. De met drie sterretjes gemerkte VerordenSngeu worden ook door middel van aanpiakbrieven bekend-gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeenteoverheid volgens de gebruikelijke wijze van bekcndmaken vooral aan de belanghebbcnden mede-gedeeld worden. Uitgegeven door het lloofd van het burgerlijk bestuur (Verwal-tungschef) voor Vlaanderen. Ieder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 2,50 mark per drie maanaen. Voor afzonder-iijke nummers wende men zick tôt het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Staatsdrukkerij) (prijs per nummer 20 pfennig). Dit kantoor bazorgt eveneens het uBijblad»; de prijs voor het «Bij-blad» bedraagt 4 pfennig per nommer en is aile drie maanden achter. af te betalen. BRUSSEL. X' 19. 26. FEBRUAR 1918. INHALT ■ AusfUhrungsbestimmunsen zur Verordnung vom 8. Januar 1918, G. G. vis Nr, 1207/M, betr. die Abânderung bezw. Erweiterung der Verordnung Uber die Beschlagnahme vou Sîrassen-Dampfkraltfatirzeugen (Gesetz- und Verordnungsblatt far Flandern Nr. G vom 17. Januar 1918 und fOr Wallonieii Nr. 5 vom 17 Januar 1918), S. 163. - Verordnung, betr. den Aufsichtsdienst im mittleren Unterriclitswesen, S. 164.— Bekanntmachung, betr. Liquidation franzôsiscber Unternehmungen, S. 134. INBOVD : Uitvoeringsbepalingen tôt de verordening van 8 Januari 1918, G. G. VIh 12G7/M, ter wijziging en uitbreidlng van de verordening houdende inbeslagnemirg van straatstoomlokomotieven (Wet en Verordeningsblad voor vlaanderen, Nr 6 van 17 Januari 1918, "Wet- en Verordeningsblad voor Wallonie, N' 5 van 17 Januari 1918), bl. 163. — Verordening betrellende den dienst van liet opzicht bjj het middelbaar onderwijs, bl. 164. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 164, 4. AUSFMIRUNGSBEST1MMUNGEN ' zur Verordnung vom 8. Januar 1918, G. G. F/b Nr. 1207/M, betr. die Abânderung bzw. Erweiterung der Verordnung ùber die Beschlagn ihme von Strassen-Dampfkraftfahfzeugen (Gesetz- und Verordnungsblatt fur Flandern Nr. 6 vom 17. Januar 1918, und fur Wallonien Nr. 5 vom 17. Januar 1918). 1. Durch Beauftragte der Leitung des Kraftfahiwesens beim Generalgouvernement erfolgt eine Besichtigung und Aufnahme der angemeldetert und nicht mit einer Zulassung des Generalgouvernements in Benutzung befindlichen 3Iaschinen der Klasse 2, also sâmtlicher gleislosen Lastzugoiaschinen und Lastkraftwagen fur Dampf- und elektrischen Betrieb, wie auch Dampfwalzen, Antriebsmasehinen fur Dampfpfliige und àhnlicher Zugvorrichtungen. Den Besitzern bzw. den Peisonen, welche die Maschinen in Gewahrsam liaben, wird nach erfolgter Aufnahme ein Beschlagnahmeschein ausgehândigt. 2. Den mit der Besichtigung bzw. Aufnahme der Maschinen Beauftragten sind aile verlangten Auskiinfte zu erteilen. Insbesondere sind aile vorhandenen Papiere, die eine genaue Beschreibung der Maschinen enthalten .und aus denen die Eigenschaften der Maschinen ersichtlich sind, bei der Aufnahme vorzulegen. 3. Bezùglich der fiir die Heeresverwaltung als brauchbar befundenen Maschinen entscheidet die Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement jrweilig nach Bedarf, ob Ankauf der betr. Maschinen erfolgt oder dieselben in Aneignungs- oder Gebrauchsbeschlagnahme fur die Heeresverwaltung iibernommen werden. lm letzteren Falle werden die Besitzer bzw. Verwahrer der Maschinen mit ihren Anspiiichen an die Reichsentschàdigungskommission venviesen. Briissel, den 4. Februar 1918. Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement in Belgien. de la Croix, G. G. VIb 6458 B/I. Rittmeister. UIT VOER1NGSBEPA L1NGEN 0 tôt de verordening van 8 Januari 1918 G. G. VIb 1207/M, ter wijziging en uitbreiding van de verordening houdende inbeslagneming van straatstoomlokomotieven (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr 6 van 17 Januari 1918, Wet- en Verordeningsblad voor Wallonie, Nr 5 van 17 Januari 1918). 1. Lasthebbers van de « Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement » zullen overgaan tôt de bezichtiging en de opneming van de aangegeven en zonder toelating van het Generalgouvernement in gebruik zijnde machienen van klasse 2, bijgevolg van al de niet op sporen loopende vrachtlokomotieven en vrachtmotorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, alsook van de stoomrolblokken, trekmachienen voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen. Nadat de opneming heeft plaats gehad zal aan de bezitters of aan de personen, die de machienen in bewaring hebben, een bewijs van inbeslagneming overhandigd worden. 2. Aan de lasthebbers die met het bezichtigen en met de opneming van de machienen belast zijn, moeten al de gewenschte inlich-tingen verstrekt worden. Inzonderheid moet hun bij de opneming inzage gegeven worden van al de voorhanden papieren, die een nauwkeurige beschrijving der machienen bevatten, en waaruit de eigenschappen derzelve op te maken zijn. 3. Wat betreft de machienen, die voor het legerbestuur als bruikbaar bevonden zijn, beslist de « Leitung des Kraftfahrwesens

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume