Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

690 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 22 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5ph67/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Oebiete Belgiens. Wet- en Verordeninostilad voor de hezette streKen van Beigië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupe. j BRÏISSEL N» 5. 29. SEPTEMBER 1914. IVERORDMNG. I Inallen Fallen, in denen Ausliinder infolge des Krieges verhindert sind, ihre Rechte vor den Gerichtsbehôrden in den okkupierten ftebieten Belgiens zu verteidigen, hat der Richter von Amtswegen Stundung gemiiss Artikel 1244 Absatz 2 des in Belgien geltenden Miirgerlichen Gesetzbuchs zu gewàhren. I In keinem Falle diirfen Urteile oder richterliche Verfiigungen gegen den verhinderten Auslânder erlassen wer l^n. I Diese Verordnung tritt sofort in> Kraft. Briissel, den 25. September 1914. Der Generalgouverneur in Belgien. J Freiherr von der Goltz, IGenei'alfeldmarscbali. VERORDENING. I~1 In aile gevallen waar buitenlanders, tengevolge van den oorlog verhinderJ zijn in de bezette gebiedsdeelen van Pelgië hun recbten |oor de justitieoverheden te verdodigen, moet de rechter van ambtswegen uitstel toestaan vervolgens artikel 1244 al. 2 van het in Beigië leldend burgerli'k wetboek. I In geen geval mogen oordeelen of rechterlijke beschikkingen t^gen den verhinderden buitenlan ler uitgevaardig 1 worden. I Deze verordening troedt onmiddelijk in werking. Brussel, den 25 September 1914. De Gouverneur Generaal in Beigië. Vrijheer von per Goliz, Generaal - Veldmaarschalk, ARRÊTÉ. . I Dans tous les cas où des étrangers sont empêchés, par suite de la guerre, de défendre leurs droits devant les autorités judiciaires dans les territoires belges occupés, le juge doit d'office accorder des délais conformément à l'article 1244 alinéa 2 du Gode Civil en ■igueur en Belgique. I En aucun cas des jugements ou des ordonnances judiciaires ne peuvent être rendus contre l'étranger empêché. I Cet arrêté entre immédiatement en vigueur. Bruxelles, le 25 septembre 1914, Le Gouverneur général en Belgique. Baron von der Goliz, Feldmaréchal,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume