Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1267 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sx6445jx5d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— 93 Gesetz und Verordnungsblatt fur Flandern Heransgegeben Ton dem Ver waltungscnef filr Flandern. Beste! lungen zum Preise Ton 5.— Mari Tierteljahrlieh nimmt iede Post tnsiait entgcgen. Einzelnummen konnen hei der GeschUftsstelle de Gesetz- und Verordnungsblatte Iftr Flandern in Briissel (Staats éruckerei) bestellt werden (Prei SO Pfennig). Kei dieser kann auc] iie ioriiaufende Zusendung de «Seiblattesi bestellt werden, des ien Yicrieljaln-licli xiaclitraglicj sa bezahlender l'reis -12 Plenni far je.des euuelne Blatt (8 Seitcu ketragu WET- EH VEHOROENiNSSBLÂO VOOR VLAÂNDEREN Lies ltS-y ■ 'eis Boi den mit ârei Sternes beielehneter Verord nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschla ich beabsichtïgt. Die ûbrigen sind durch die Gemeinde pig bebôrden in ortsublicher "Weise insbesondere an di cn) laterassenten befc&nnt ZU gebea. rord- | De met drie sterretjea g«nerlte Veïordening cblag i worden ook door middel van naaplukbrievcn beken inde- i £emaaltt* A11® andere Verordeningen raoeten door i gemeenteoverbeid yolgeus de gebruikelljke wijze y ^ i bekeadmaken vooral aan de belangbebbenden mec UitgegeTen door het Iloofd t het burgeriijk bestuur (Verw: tuneschef) voor Viaanderen. led postkantoor neemt bestelling aan tegen den prijs Tan !>.— ma per drie maanden. Voor afzondc lijke nummers wende men zich i het dienstkantoor Tan het Wet- Verordeningsblad Toor Ylaa ngeE deren, te Brassel(Staatsdrukker end- (prijs per nommer 20 pfennij Jr de Hit kantoor bezorgt eveneens 1 i Tau 1 Biiblad» ; de prijs Toor het iB . jladi bedraagt 42 pfennig j ' e " nummer Tan 8 bladzijden en is a: | | o |orie maauueu acmenu le Deiaien- BHLSSEL. JV 92. 9. OKTOBER 1918, INHALT : AusfUlirungsverordnung liber die Verordnung gegen Wuclier im Vrrkelir mit Gegenstânden des tagliclien Bedarfs, insbesondere Lebens- und Futtermitteln, S. 931. — Bekamumachung iiber die Kegelung des Verkehrs mit Rilbeu, S. 932. INHOVD : Uitvoeringsverordening tôt de yerordening tegen den woekerliandel in dagelijksclie verbruiksartikelen, inzonderheid in levensmiddelen en voederslotTcn, 1)1.931. - I»..l K,1,. An K.,.r ^ l-ru.lnonAr. T.O« ni I m or»r.T>* V»î GQ9 1. A USFÏJIIR UNGS VER ORDNUNG iiber die Verordnung gegen Wucher im Verkehr mit Gegenstânden des tagliclien Bedarfs, insbesondere Lebens- und Futtermitteln, In Ausfûhrung der Verordnung vom 10. Juni/1. November 4917, insbesondere Artikel 11 a verordne ich fur Flandern: Artikel 1. Wer ôffentlich Lebens- und Genussmittel feilbalt, ist verplliclitet den Nanun des Inhabers des Geschaftsbetriebes deutlich sichtbar am Geschàftsstand anzubringen. Artikel 2. Wer Nabrungs-, Genuss- oder Ersatzmittel irgendwelcher Art, insbesondere Puddingpulver, Fieiscbkonserven, Kaffee-Ersalzmittel nach dem 1. Dezember 1918 fabrikmàssig herstellt, hat die Verpackung mit einem Aul'druck zu versehen, aus dem der Naine und Wohnort des Hersteliers, die Art und Zusainmensetzung der Ware, die in der Verpackung enthaltene Menge und der fur den Verkauf im Kleinhandel zuiàssige Preis ersichtlich ist. Bei Fieiscbkonserven ist ausserdem der Tag der Herstellung anzubringen oder einzupràgen. Vom 1. Februar 1919 ab ist es untersagt die in Abs. 1 dieses Artikels genannten Waren ft-ilzuliaîten oder za verkaufen, soweit sie nicht die vorschriftsmiissige Verpackung aufweisen. Artikel 3. Wer die in Artikel 2 Abs. 1 genannten Waren in Zeitungen oder offentlichen Anschlâgen anpreist, hat in der Anpreisung die gleichen Angaben zu machen, welche nach Artikel 2 Abs. 1 aus der Verpackung ersichtlich sein miissen. Artikel 4. Ausnahmen von den Bestimmungen des Artikel 2 konnen die Prâsidenten der Zivilverwaltung zulassen. Ziistiindig ist derjenige Piàsident, in dessen Bezirk sich die gewerbliche Niederlassung dts Hersteliers befindet. Artikel S. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, vvird gemiiss Aitikel 12 Ziffer S der Verordnung vom 10. Juni/l. November 1917 mit Gefângnis bis zu S Jabren und mit Geldstrafe bis zu 100 000 Mark oder einer dieser Strafen ftelegt. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorrâte uud sonstigen Gegenstànde erkannt werden, auf die sich die btrafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten geboren oder nicht. Zustandig sind die Militârgerichte und iMilitârbefehlsbaber. Briissel, den 27. September 1918. Der Venvaltungschef fur Fkndein. In Vertretung: C, Fi, VII B 7082 T. vo\ Aciienbach, » UIT VOERfNGSVERORDENING tôt de verordening tegen den woeherhandd in dagelijksche verbruiksartikelen, inzonderheid in levensmiddelen x>n voederslol}en. Ter uitvoering der verordening van 10 Juni/t November 1917, inzonderheid van artikel lia, verordert ik Yoor Viaanderen he navolgende : Artikel 1. Wie levons- en genotmiddelen openbaar te koop stelt, is verplicht d<n naam van den houder van de handPylszaai: duidelijk zichtbaa op den verkoopsstand te plaatsen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume