Ihr Suchauftrag * hat 1724 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Panne

Filter

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 2C Vijf centiemen het nummer r'^JÉKWBaTt'WrSïn"» «mbhmih iijiiiiiiiii u 11 • Il irnim—mmmmÊmiam—mmmmqmmmmmm Woensdag 3 en Donderdag 4 iaart 1915. De Belgische Standaard mhim*- msssaw Door Taal en Volk Voor God en Haard en JLaxid j uur x ctcti eu v uijz. wffl? « DE BELGISCHE STflNDAflBD » verschijnt 3 maal te ...

De Belgische standaard

1 4«s J»uur-Hi 78,9So;s Zaterdag Sê *7 April 1918 AMaNBMBNTBM -o~ Ve or «Soldâtes I mtiad fr. i.fls * ni*c.c£pa a,50 S ssaanden 3 73 o^O—' Hist SUdiieb in 't l*ad. Z maand fr. 1,75 • mtifc&den 3 50 | Mandes 5,35 —0— Boites 't land: Z mitnd fr, «,50 8 maaadca 5,00 BELGISCHE STANDAARD Opilsl & Bsbtar ruiM " Ma Coquille» ...

Maandblad voor de Belgische capucienen

...

De Belgische standaard

m^nf m>29.2r Dinsdag 2 October i|I fjgt m'tlantf: r>. (r, x-75 ; ji*sind«fi i'ï^ ' ujsassg §..35 „lien 't I*nd s siinu fr. a.50 j p»sad*u J.ao SSiif.dsn 3^0 .lujgutJH DE BELGISCHE STAnDAARD 3 ! « ?à OP8T.8L M bshsss VILLA « âfa CoqailU :5 S28&IJX ;-' PS PASSLS T S ■v Eleine aaakc: digiagen î Q.M61 dê r*g RECLAMEE 1* ...

De Belgische standaard

£» JKMJ? - Ms à 881 i«oo9} Zoné*g 7 en Maandag 8 j &ii 1 $ i 8 1 K «AaonmumM R Y VMrSeUtM I l mu4 fr. Ml | ■ MUdH MO f * «MB*» S.» ■„ i » , c ^ Ritt Mdittt 5 yjg te 't Iwd. V*S I auaad fr. mi î 9 • mtudu j,5o ;; S I maandca s,a| ; - \9 Buitaa t ludi | iuuitr. Mi < a uuta M* | . IBMUKUayjo 1 DE BELGISCHE STAnDAARD Bpifill ...

De Belgische standaard

Abonnementspriis : Voor soldaten : Voor i ma and fr. 1,25 — Voor a Kaaadea fr. 3,50 — Voor 3 m«*nden fr. 3»75 ■ Niet soldaten in 't land : Voor I maaad fr. 1,75 - Voor s uinanden fr. 330 - \ 001 3 muuadea fr. 5,25 Niet soldaten buiten 't land : Voor I maand fr. 2,50 - Voor a oiaaaucn fr, 5,00 — Vooj 3 tnaanden tr. 7,50 Aankoadigingen : ...

De Belgische standaard

8*® Jaar — N^S .*«oj AjuaauiniKK» Vovr Solda. te*; f JÙUttd fr. I.3S ff-matadea a.J® gmtbàea 3*75 jjitlt soldSLîen ti 'i l&ad t XsttJtnd fr 1 75 1 eâmaidea 3.50 i jaBO»c-* 5^5 | «j|fc»n'tland: I raùted fr. a.50 | £:Jf£ks<3<-R 5-0° S J«ÉtfndeB 7-5® I H 8 DE BELGISCHE STAnDAARD Zondag 4 & Maandug 5 Febr^ari ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Ooor Taal ©d Folk Voor Qod en H&ard m L&na tu-. A!>onneœenîffprya vcor 50 nommera (3 tissaden) bij vooruitbïUltag : V: or de soldâtes : 2,50 ft. V or de niet-soldaten — In 't lavd 3.50 tr, ; balten 't land : g.00 /r. Indien meer esemplaren van elk nummer worden gewaagd, wordt de «bonnement»- j rrijs min ...

De Belgische standaard

ÉHPiifflli V&r SoIdsUa: tmtkni fr. i.*S 9 Mandée 9.s* ftttanden S 75 îfQet sold&iem 4a 'i la ad : tUMDd fr i 75 IttlIK1''!) S-5® 5a® Jttften 't land : fr. 3 50 f%Mnd9& 5.00 M OPSTEL B M BEHSB8 VILLA « M* CoquMlê » ZUDIJK DE PANNE Kleine aankoa. digingen : • « RECLAMER : ▼•lgeni orer—m-komst.» » «i-! toUvstUit* i H. ...

De Belgische standaard

gaamsassa^ Abonnituentspriis : Voor soldâtes : Voor i maand fr. x 35 — Voor s aseas-.tlen ir. 2,5c ■— Voor 3 mjanden h. S.73 Nietr>oldaten in *t iaîsd : Voor 1 te tant! fr 1,75 — V®or 3 maanoess ir. 5,50 — Toor 3 aaaandeîa fr. 5,a$ Niet îoldatcn b".: >0 *1 !srnî t Voor ï in&snd ^."2,50 - Voor 2 wiaandett ta*. ...

De Belgische standaard

ÂBONMBUUrrtN . Voor Soldaten z mund i,a5fr-3 m**nden a,50 t 3 maanden 3,75 :;j Niet Soldaten . to't t*od & lUMDd fr. ï,75 j anauufen 3,5» 3 mwmé«n 5,*5 ; Btriten 't l*nd I, I maand te. 3,50 -a maanden 5,00 3 maanden 7,50 —0— j - j Opstsl i 8n Betiwr l Villa " Ma Coquille " Zeedijk DE PANNE —0— Kleine tankon- diglngen : ...

De Belgische standaard

àmaemtmn V-ôor Soîéateg I rawcd 1.35 fr. a m**Bdea 9,50 S tnMûden 3,7s Riet Soldttep ia 't lasd l emnd fr. 1,75 a amande» 3,50 S maanden ws Bnitea'tlMd t »und fr. a&i s tn*md«B S.o« 3 maassdta 7^50 rfflnÇeSBa \ î y I 0|utat M geNeer Villa Ze« Charmette* Zeedijk "DE PANRÔa i ■««>»•»■ ! JKleine aaakon-[ digiagra : ...

Seiten