Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— — ——— ~~ ~~ ^ UlTGAVE. N*V'Drokklr IJ • • • JDE.J3PARR.NE.5TAD • • • rtAS5flULAArt *f£). H AARLE-M • DE „ST. PAULUS"-FEESTEN TE 'S-HERTOGENBOSCH Den tweeden Pinksterdag werd te 's-Hertogenbosch de tiende jaarvergadering van den Nederlandschen R.-K. Bond van personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE KERKBRAND TE DONGEN. Op g Mei j.I. brak er in de prachtige St. Laurentiuskerk van het Brabantschc dorp Dongen een vreeselijke brand uit, die het geheele majestueuse gebouw in de asch legde. Alleen vier naakte, zwartgeblakerde muren bleven, zooals men op de linksche foto boven zien kan, recht staan. Op de foto rechts -tien we wat er var. het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG. in een plechtige raadszitting van den Tilburgschen Gemeenteraad, waarvan wij hieronder een mooie kiek geven, is de nieuwe burge-meester dezer welvarende gemeente, Mr. Dr. Vonk de Both, wiens beeltenis wij in het vorig nummer der „lllustratie" opnamen, als zoo-danig geïnstalleerd. Het is voor Tilburg een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE wuiudlK 1^14 — 49e JAAKUANO — INo- -3 DE VOORNAAMSTE VERWOESTINGEN IN HET NU DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN ANTWERPEN: Boven: de Schoenmarkt, vlak bij de Groenp/aats, waar een heele hoek huizen in puin ligt; beneden de Beddenstraat, eveneens in het centrum der stad, waar verschillende huizen zijn verbrand. (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HEIDEHOF door AGATHA DE H A AN. (Vtrvolg.) fc—OOIETS als ik zeker," zelfoverschatte Fik. Hij kôn het n'et 'le'Pen> hij môest lachen, 't was hem de lippen overgerold voor hij 't wist. Van Brecht.... en Fik! licht en donker! ,Ji si ,.De man is stellig bang ervoor zich te vergissen bij z'n keuze en heeft zich daarom maar liever lang ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

'il MAART 1914 • — 48e JAARGANG — N°- 24 DE HOOGEERW. HEER W. H. BEIJS, Kanunnik van lut Kathedraal K a pi fiel van Roermond en pasioor-deken van Gu/pen, die dezer dagen zijn gouden Prieslerfeest met luister ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

* ' • OlTGAVE. N' V'Drohk.LRIJ .DE.3PARI3.NL5TAD flA55AULAArt *f£>. H AARLE.M • Dh. riiiiA HET BEROEMDE WERK VAN MICHELANGELO IN DE ST. PIETERSKERK TE ROME BOVEN HET ALTAAR DER PfETAKAPEL. 7 AFRIL 1917 5iste JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 19 DECEMBER 1914 — 49e JAARGANG — NÔTlf DE OORLOG SPAART KUNSTWERKEN NOCH KERKEN! Een tweetal sprekende foto's van de verwoestingen, die de oorlog met zich medebrengt. Boven de ruinen van een kasteel bij Compiègne, dat naar men zegt een Amerikaan toebehoorde. Op den voorgrond een gemeen-schappelijk graf van Duitsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N-V-DROKKERIJ DESPAARNESTAD...NASSAULAAN +9. HAARLEM . 1 NOODLANDING VAN EEN DUITSCHE OORLOGSVLIEGMACHINE, DE D 1027, AAN DEN FORTWEG TE NIJMEGEN: 1. een mooi overzichtje van de gelande machine met daarachter het bij het neerkomen beschadigde huis; 2. de monteurs van Soesterberg bezig met het demonteeren der ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

29 AUGUSTUS 1914 — 48ste JAARGANG — No. 47 Z. H. Paus Pius X z. g. Overleden 20 Aag. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

- UlTGAVE. N-V-DRUKKELRtJ £>E.«SPARfcNE.5TflP - • • H assaulaaH *ffl. HAARLE.M •""! H.M. DE KONINGIN TE GORCUM. De vorige week heeft IJ.M. de Koningin, die voortdurend in de weer is om zich van den toestand des legers op de hoogte te stellen, ook een bezoek gebracht aan de vesting Gorcum, een zéér gewichtig punt van de Nieuwe ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

PATER BERNARD VAN MEURS S. J., v°or de „Katholieke Illustratie" ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag in zijn kamer aan de Wijnhaven te Rotterdam gekiekt. (Foto Lutz.) 1 MEI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

Seiten