Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

EpMi|pyiappa ■■■■■Il 13 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG - No 19 JAN H. BROM f, de beroemde Utrechtsche ed.elsm.id en sierkunstenaar, de vorige week ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE- N-V-DrukKLEIJ • * ' .DE..>SPAQR.{HL5TAD • • • HA55AULAAH H-9. HflflRLLM- > ' -JJ PER AUTO EN IJSSCHUÎT OVER DE ZEE NAAR DE MAKKER BRUILOFT: Woensdag 7 Februari jl. had op de Gouwzee cen V'arker bruiloft plants. De belangstclling was natuurlijk zeer groot. cen geweldige massa menschen stond op sommige oogenblikken op de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

0 ~* " ~ 1 I ■•01TGAWE.N-V-DRUKKE.R1J JD1L JSPARRjNLSTAD • • • HassaulaaN *fr£>. HflftRLE.M'- \ VAN HET TWEEDE BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN AAN DE JAARBEURS. Op Zaterdag 2 dezer brachten H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik weer een bezoek aan de Jaarbeurs. Links: de ontvangst van de hooge bezoekers door Mr. Dr. W. A. van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

< > '— ' ^ >—* w-f \v_^ v—* "—* —' N———' | 1 • UtTGAVE. N-V-DRUKKLRU ••• -DE-.SPAftR.NE.STAD---ttA55AULAArt *ffl. HAARLE.M • | ! ' •—— H.M. DE KONINGIN IN WŒST-BRABANT. Op 26 Juli j.l. hield H.M. de Koningin een inspectietocht over de ïn de nabijheid van VVouw gelegerde troepen. H.M. vvas vergezeld ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

M—■— .' )( Y Jr l. vvv—3~i—ttt—2-c 7VTT— XOt^~«<wC^C7,x o/i /ri,. x^'rvr~^i.\fAOrïrr^VYrA0\ r&;—^rrr—7-vlnrs., :rvs v-c riv v » <■■> m m » ii », 4«* * /.*-, m. jr. M i\ fi * ■■ * it ninniriit r^«t *r n fm-i «r *itnvv^iri- » a,^^. i\jt.. aa>.i «Ha > i./\j .*.j. * / ^ ji ^FEBRUARIToÏT" — ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KIEKJES VAN DEN OORLOG EN ONZE GEMOBILISEERDE TROI PEN. Bovenaan links: Koning Albert en Koningin Elisabeth van België tijdens een gevecht in de-lucht. Rechts: het veivoer per draadbaan in de Roemeensche bergen. Daaronder links: een bioscoop-auto in ons leger, ingevoerd door de afcleeling »Ontwikkeling en ontspanning in ons legenc en waarmee het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MGR. M. P. J. MOLLMANN VICAR IS-C.EN ER A AL VAX H ET H AARI.EMSCH F. B1SÔOM, ONLANGS TOT PROTONOTARIUS AHOSTOL1CUS HKNOEMO. . : ; j 12 JANUARI 1918 52STK JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE EXCELLENTIE MR. L. H. W. REGOUT, tijdelijk buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister der Nederlanden bij het Pauselijk Hof. 24 JULI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUHK.LRIJ ••• .PE.»SPAftR.NE.5TflD---fiAôSAULAArt t£>. HflflRLLM • | DE STORM IN BRABANT. De storr.i die op 28 Augustus j.l. over ons land gekomen is, heeft vooral in Noord-Brabant en wel tusschen St. Oedenrode en \eghel zijn kuren op vreeselijke wijze bot gevierd. Hier is het niet gebleven tôt schoorsteenen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

■■— i -. ■ ■ . — 1 EEN PRACHTFOTO VAN H. M. DE KONINGIN-MOEDER ALS TROOSTENDE BEZOEKSTER IN DE MARIA-STICHTINO HET ROOMSCHE ZIEKENHUIS TE HAARLEM: Deze week Maandag bracht H. M. de Koningin-Moeder een bezoek aan Haarlem, en kwam daarbij het allereerst naar het groote katholieke Ziekenhuis, de „Maria-Stichling", waar H. M. de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. K. H. PRINSES JULIANA AAN HET STRAND. : H. M. de Koningin heeft sinds eenige dagen haar zomerverblijf : : aan den Ruigenhoek te Scheveningen betrokken en opdewarme : : lent'edagen ziet men H. K. H. Prinses Juliana geregeld op het { : strand spelen. Met haar schep maakt ze bergjes in het zand en : : plant daarop de Nederlandsche vlag. De kleine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N'V'DROKKtfciJ ••• .DE. »SP A RR.NE.5T AD ••• HA55ACH-AA8 *f£). HflflRLLM • BINNENHU IS J E. M A A R DE SCHILDERIJ VAN PIETER DE HOOGH IN HET AMSTERDAMSCH RIJKSMUSEUM r 8 NOVKMBKR 1916 51 su, JAARGAXG No ...

Seiten