Ihr Suchauftrag * hat 376 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Leuven

Filter

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

In* 4 Dimanche 24 Janvier 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

m 18 Dimanche 30 Avri! 1916 Qfte p. TI n (Pf^ JOURNAL DES PETITES AFFICHES ntl T/ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se païen 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 32 Dimanche 12 Août 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN " ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trinîester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nuramer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar raeer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 7 Octobre 1917 99° année JOURANAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNÉM ENTS PKI JZE N. Per trimester .... 2.50 fr. î'erjaar 7.50 fr. •îlet nuinmer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzeiiden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 39 Dimanche 26 Septembre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOXJVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

\ - 34 - Naamlooze Mctatschappij La Générale Industrielle & Commerciale de Belgique, te Leuven. De heeren aandeelhouders worden ter kesiïïîs gebracht dat de gewone algemeene ireïgadermg zal plaats hebben op dinsdag 2 April 1918, om 3 ure namiddag, in den maatschappelijken zetel te Leuven. DAGORDE: î- Verslagen van den Beheerraad en van ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN | ABONNEMENTSPRIJZEN. >ij M Per trimester .... 2.00 fr. »- fl Per jaar 6.50 fr. id 11 Het nummer .... 0.20 fr. " H 0.03 fr. per nummer meer voor het verzenden per post. ■ .1*1 <■ Và. J+. \l «iC. UW> k W PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 48 Dimanche 26 Novembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnementsprijzen. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaara Noderland : 3 prulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Boheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 44 Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 4 November 1917. I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor; 3 maanden . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN i Poatoheok-rekenlng Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk roor zijn opstel. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN° 28 Dimanche 14 Juillet 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD'yan liLEIME AANIifoWMGMGEi\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 l'r. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet ijummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voorJiet 1.75 fr. par an en plus pour ...

Seiten