Ihr Suchauftrag * hat 110 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Rotterdam

Filter

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland : 75 cent per 3 maanden. - Redactie en Administratie : LAPIERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden 0ns derde Congres gehouden te Rotterdam op 27 en Mei in de zaal ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

EERSTE JAARGANG No. 39 ZATERDAG 16 JUNI 1917 LOSSE NUMMERS 5 CENT Oplage van de week: 51)) DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden. • Redactie en Administratie : LAPIERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

TWEEDE JAÂROANG No. 32. ZATEiRPAS 13 APR1L 1918 LOSSE NUiMERS VA CENT Opiage van de week: 6317 Nos. I— WC33——g————g—WMPM De Belgische Socislist Tweetalig Weekblad van den 8ond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnsmantsprijs in Nederland : 90 cent per 3 maanden. - Redactie en Administrai: LONGVILLE, REMBANDTSTR. 316, ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

)ERDE JAARGANG No. 6 ZATERDAG 12 OCTOBER 1918 %0 LOSSE NUMMERS llk CENT OpU.ige va» de week: 7000 es pL DE BELGISCHE SOCIALIST WeeMblad van dcnBond d<^r Bel^î sche Arbeiders inNederlmnd en der Belff ische V aKcentrale ho s«meBt$?fi>s la Neiiêrlâaë: 99 cent par 3 maandea. » Stadactie ea A 'miaistratie : LONGVILLË, PSINSEGiACHT 73, ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 52. Rotterdam, 26 Februari 1916. 1ste Jaarsans. HET VLAAMSCHE LAND ntup ^====asagtfi^^^y voorBelgié enNederlarvdr^gpJ^^^ ABONNEMENTSPRIJS : AD VERTENTIEN : VOOr Vlaanderenî Per 3 maanden' franco perpost./ 0.75. Per regel 15 cent. VOÛT N 6 U 6 Y1 8.11 U i Per jaar 3.—. Voor meer dan 50 regels 20 */0 rabat Enkele nummers 5 cents. Voor ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOGIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgisehe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: LAP1ERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Bericht. De kwitarities tôt dekki ng van het eerste driemaandelfiksche ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

TWEEDE JAARGANG No. 50 ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1918 LOSSE NUMMERS Vk CENT Oplage van de week: 6500 Nos. DE BELGISCHE SOCIALIST WeeKblad van denBond der Beigi sche Arbeiders in Nederiarad en d er Belgische V alicentraie ^JKmnemantsprijs in Nad«riaad : 90 cent per 3 masndea, * Sedaciie an Administratif : L0NGV1LLS, SSM88AN9TST8. 316» ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DERDE JAARGANG No. 8 ZATERDAG 26 OCTOBER 1918 LOSSE NUMMERS 1XW CENT Oplage van de week; 7000 ex pl. DE BELGISCHE SOCIALIST WeeKblad van dcn Bond der Beigi sch« Arbeidcrs in Nederland «n dtr Belgische Vâkcentrak AbonuementsprSs in Nedârland : 99 cent per S msaadea. • Eedactie en Adminieiratie : LÔNlîVIIXE, PUNSEGSACHT 73, '«-ClAVESHÂCrC. ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgisçhe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: LAP1ERRE, THERlSIASTRaAT 4^, 's-GRaVENHAUE. - Abonnementsprijs voor hct Bunenland: f l 50 pcr 3 maanden KONGRES op 18 Februari 1917 in. de iaal „Unitas", Prinsestraat ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SGCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nedérland: 90 cent per 3 maanden. • Redactie en Administratie : LONGVILLE. REMBRANDTSTR. 316, 's-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : { 1.50 per 3 maanden Stockholm-Bern. De Russische Maart-Revolutie had! Stockholm ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

TWEEDE JAARGANG No. 47 ZATERDAG 27 JULI 1918 ISSE NUMMERS 71/2 CENT Oplage van 4e week: 6500 Nos. DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgisehe Arbeiders in Nederland Aboanementsprîjs in Nederland : 90 cent per 3 maanden. - Redactie en Administratie : LONGVILLE, REMBRANDTSTR. 316, '««GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Adm'inistratie: LAPIERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1,50 per 3 maanden DE BOND. Het aantal leden is, deze week ge-klominen van 1450 tôt. meer ...

Seiten