Ihr Suchauftrag * hat 214 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Sainte-Adresse

Filter

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN 1)0()K DE MILITAIRE OVERHE1D. DECEMBER 1317. De Diestenaar MAANDBLAl) DER SOLDATEN VAN HET KÀNTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wenrte mcii zich tôt den Aalmoezenier Vax Niîrom, I). 264, H. I Onze Bijval. We hoopten, zonder twijfel, onze jongens aangenaam le zijn met D. D. nit te geven, docîi daehten niet ...

Halle en omstreken

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 1. December 1916. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK VOLK GROOT VOLK HEMIXEM = REETH M AANDELU KSCH T I J I) S C II11J F T t E. H. DE WIT, Kiujgsaa:.moezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. • Opsteleers : , I I)r Ch. Van Nuffel, Krijgsdokteu, R 142, 2e M. Vrienden. ~ Reeds lang had ik 't gedacht. Iedere stad of belangrijke plaats heeft ...

Hemixem-Reeth

Nummer 10 TOIÎGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Juli 1918 HEMIXEM Opstellers : ) E. H. DE WIT. Kri.hTsaauoezëniek, A. C. A. Sainte-Adresse U Ch. VAN NUFFEL, Kr .M;sdokti<:r, Z ,2<S<). Kerkhofmijmeringen 't Is eeu solioone zoarierdag. Door het praclitig Gleethorpes' kerkhof, zoo lief aangelégd en al (le weder uitgeliokt, richt ik mijn ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 11. TOEGELATEN DOOH ])■: MILITAI HE OVEHHEID. September 1318. DE DIESTENAAR SOLDATEN^N^ET KANTON DIEST ©S® Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B, L. ^ ' Onze titelplaat. Wat zegt ge er van jongens ? Komt De Die-stenaar niet deflig voor met zijnen nieuwen , hoed aau ? Hij komt wel niet van Polleke Voet doçh is er niet minder schoon om. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 2. October 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die iiun adres opgeven dooh de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6« Linie-Regimf.nt, IVe Bon, Belgisch Lege-r Aan onze Herenthalsche Vrienden —o— Ons bladje werd met geestdrift ont-haald ; van aile ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — N° 3. Publication autorisée par l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang. — Nr 3. L'ÉGOUE AUX ARMÉES DE SCHOOli Bli) LEGER REVUE MENSUELLE p«ur les Membres de l'Enseignement primaire et moyen TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- er Middelba Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. Ml. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 9. MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Augu'stllS 1917. Voor de dooden en voor de levenden. Daar zal een t de wapens zul- len rusten, dat over weer de vredewind zal waaien, mensciierî niet meer tegenover menschen zùîlen staan met geen ander doel dan elkander le vernietigen. Daar zal een tijd komen dat de ploeg weer de voren door d'en ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Ons Sinjorenblad

Nam mer 2(j-27. TOEGFLATEN DOOR DR MILITAIRE GVERIIEID ONS SINJORENBLAO fcûàteloo& Qqrlôgsbfaà uûcr àe iâlûùté.n van ft.n.twérpeo; en » omU^enùe„ -<saç. Bestuurdèr : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws të_zehden aan Jos. VAN PELT, hooidopsieller van Ons Sinjorenblad, I M 1 0, ...

Halle en omstreken

Nu m mer 4. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OYERHEII) Jamiari 191 <S. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opslelraad : E. H. JAXSSENS, i) 21 1 1. Adresveranderiirgen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuwjaar ! 1 Was nieuwjaar yoor de vierde maal sirïds wij, vejwi jderd van het vaderhuis, als weezen geworpen ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

Seiten