Ihr Suchauftrag * hat 214 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Sainte-Adresse

Filter

Ons Brugge

Nu m mer 7. .MET TOELATING DER MILITAIRE OYERHEIl) December 1917. Ons Brugge hômm o |ifp IH/tt'/u^k « ieei,ira ^@â@(,yfc y¥nsr g-, m m uaife Bestuurder : ALEONS GEY, Onderwijzer, I. .M. I. ()., Sainte-Adresse. f a an al de brixische makkers gelîïkkkt i-:x zalig nieuwjaar Het Rksti i h Beminde Brugsche Zotjes, Met den wensch van een gelukkig ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 13 Met toelatlng der militaire overheid November 1918 HET JOETE WAEJLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mèdedeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Dit i§ de zegeourrçnrçep Varç « Het Soete Waeçlapd » opgedrager) aar) opze jopgeps die çtierver) ep ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 10-1 ONS SINJORENBLAD uûû.r ùe àûl£)ù.tûn vûn ^nlwcrpcQ £Q s oml ùl; . • •S Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezcnier, C :U). _ Hiidraoen voor het blad le zenden naar : Opstelraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte-Adresse. NE ZAL1GE PASCHEN1 Z Is Paschen ! Ons Sinjorenblad dai met ziju 5000 nummers een redelijh ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 6. Februari 1917. HEREAZHALS UJorôt uerspreiD en verzooDen a&n ôJ de solû&îen u&n fiensanton REKEUBBâLS ^l'psiMne^P/^91?,SI-ueôrQoor E.HJiBÛ15 ftfmoezenier jhuafieôente 5rfl0reôse en CJHL OCHflfrTO fYmoezenier 6g Linie-Regiment, IVe 15°", DPÎQl5cf7 Le^ger . Ter gelegenheid van Nieuwjaar stuurden wij aan zijne ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu ni mer 20. MET TOKLATING DEH .MILITAIRE OYEKHEII) A prit H) 18. HERENZHALS Worot uenspreio en werzoooeo o&n ai De sûlôeden u&nbet hanton IhmldOSooCS) ôi<? frun odras QDoeuen ck>or t)p E.IM.M0Û15 ^fmœzenier'JnuaQeôeate S* ^Dresse ] en E. H. EYCKMANS, Aai.mokzkmkh, X 316, 2e Bat. Mijne reis naar Rome, (lôédè \ ru'tuh'n ixtn ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — V°4. Publication autorisée par l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang. — Nr 4. li'ÉCOliE AUX ARMÉES DE SSHOOlx Bia HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignemenl primaire et moyen TIJDSCHRIFT \oor de Leden van het Laper- en Middell aar Onderwijs Rédaction ; R. GORERT, I. M. I. 0.r Sainte-Adresse , ( pour ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 3. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Sept. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BU HET LEGER — REVUE MENSUELLE j TIJDSCHRIFT pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERÏ, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 20. TOEGELÂTEN DOOR DE MILITAIRE OYERHEID. September 1918 HEMIXEM l E. II. DE WIT, Krijgsaaemoezexier, A. C. A. Sàinte-Aï>resse. OpSTKLLKUS : - I D' Ch. VAN NUEEEL, Krijgsdokter, Z 63. Een Komiek Treurspel. Volgens men mij van verschillende zijden laat ivèten, worden mij ne brieven regelmatig gccen-sureerd. Zoodat ik ook die eer ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Kring God en Vaderland

No 4 Yser, 31 Maart 1018 j ^TOenVME^D.^ «EU El PATRIETsWI OPBOUWEN « Van de steenen der puinen, zal ik de fondatie maken van de vesting der toekomst. » Dit staat in onze gewijde boeken en 't is met deze gedachten bezield dat wij, bijzonderlijk in deze beroerde tijden, onze gedragslijn moeten vaststell en. ?t Is niet alleen ons land dat langs ...

Seiten