Ihr Suchauftrag * hat 214 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Sainte-Adresse

Filter

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Vnmnipr ')fî MET TOELATING DER MILITAIRE 0VEHHE1I) October 1918. HERENZHALS . WorcJt uerspreit) en verzorx)en aan ai de solû&ïen u&nF)efft&oton REKEi1BB(BI2S ûi<? ftun*oZ)reô œoeuen ùoor ôe EUfMlSfiflS fîfmœzGmer^Jnualiedeate S^ffôrease en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenièr, Z 316, 2e Bat. Hoera ! Triomf ! Hoera ! Vier jaren ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 9 l Met toelating- der militaire overkeid Maart-April 1918 HETFOETE WAEFLAND Kosteloos oorlogsblad voor de solciaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HÈYMAN, Rue Fohienelle, 29, Le Havre ZALIGE PASCHEN ï Naar oude Vlaamsche en Waassclie gewoonte, {tan al onze lezers — en vooral aan al ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

N11 aiéiio ô. PUBlJcATlON AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ' MILITA) H H 10 Nov. 1917. L'ECOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE poui" les Membres de 1'Enseignemenl primaire et moyen. : TLJ DSC H RI ET voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwi js. Rédaclion : R. GOBERT, 1. M. I. ()., Sain#Adresse. Prix de l'Abonnement : ...

Halle en omstreken

Nummen o. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEIl) December 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRIGHÀUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Kerslnacht. In 'l bljeek betooverend lichl der maan we-melen, gelijk schimmen, de menschengedaan-ten op de breede banen, ...

Le cinacien

...

Hemixem-Reeth

Nummer 17. TOEGKLÀTEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Moi 1918 HEMIXEM i E. H. DE WIT, KrijgsaaLmoezenier, À. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : •> j D' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdoktër, Z 289. Moeder! Zijn moeder ! 0 ! hij beminde ze zoo, met zoo'n gloedige warme liefde. Ze had geslaafd en gesloofd, dag in dag uit en snachts, vol diepe komnler en ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 24. mkt de toeeatixg j)k| militaire overheid Novêjiiber 1918. DE ESEYCKEHAAR Uitgkgevex door de Makseycker Yriexdex ix Le Havre. Voor inliçhtingen zieh te wenden tôt M, Josi-:ph HOONEX, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Hoera ! Hoera ! De zege is aan ons. Leve onze heldhaf'tige onsterfelijke slxijders ! Leve onze Koning ! Leve ...

Kring God en Vaderland

Publication autorisée par l'Autorité militaire. Cent 21 Decemher 1918. —N<> 6. Kring GOD EN VADERLAND Cercle DIEU ET PATRIE NA BEN STRIJD 't Vechten is, God zij dank, gedaan, maar de ellende blijft. 't Moorden en branden is geeindigd maar de verwoestingen zijn steeds daar, droevig en akelig; zoo is het ook op economisch gebied ; ...

De Maeseyckenaar

Nmumer 9. MET DE TQELATING DEH MILITAIRE OVERHEID. \ugustus 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Nog een beetje geduld. « Nog een beetje geduld, vriend J » zoo begint een brief, die mij gisteren van uit de ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro G. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Dec. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRLFT voor de Leden van bel Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBER !, 1. M. 1. O., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE REXAILI), Aumônier, X 61, A T. Souhaits de Nouvel An. ('.'était l'après-midi du .'51 décembre, l'n pâle soleil, perçant ma croisée, découpait, sur la tenture sombre de la paroi, l'image lumineuse de ma fenêtre. Sur cette tache de clarté, sans cesse, mon regard attentif voyait passer des ombres, folles, ...

Seiten