Ihr Suchauftrag * hat 214 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Sainte-Adresse

Filter

Halle en omstreken

Nu m mer 4. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OYERHEII) Jamiari 191 <S. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opslelraad : E. H. JAXSSENS, i) 21 1 1. Adresveranderiirgen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuwjaar ! 1 Was nieuwjaar yoor de vierde maal sirïds wij, vejwi jderd van het vaderhuis, als weezen geworpen ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

N u m mer 2. Anril 191/ HET Soete Waesland Kn<ifpliit>v Onrlnnuhlad nnnr rh> Snltlnlpn van lu'l " Lanri van Wars .. OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hendrik HEYMAN, onder-ollicier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Wat verlangen onze jongens ? Onzejongens zijn en blijven bovenal pvacli-sche ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 7. Maart 1917. HEREAZHALS UJ orc)t uerspreic) en uerzoodeo aan ai de sotôaten u&n hef ifonton RUÎIEHSBÛLS ûi<? fiuo a^res opoeuen ûoor de EJnLMBilâ ftfmoezenier Jnualiedeate S-'f^Dreôse en E.H. OCHI^olniâ fîfmogzeniep 6e Linie-Réginoent, IVe l5°° ,î5efQi5cr) Le^er . Aan al onze Vrienden 'nen Zaligen Paschen Durven. Geen ...

De Maeseyckenaar

Xunniier 12. MET DI-; TO Kl. AT INC. DKR MIl.ITAIliE OYERHEII). November 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVKX DOOR DE MAËSEYCKER VRÏEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iulichtingeit zich te wendén*tôt M. Joskph BOOXEX, Boulevam de Strasl)ourg, 36, Le Havre. Onze verjaring. t Htgrmede onlvangl ge n1' 12. 't Is dus ons verjaringsnummer en daarom ook wel wal ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 6. Mei 1917. MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÀESEYCKEK VRXENDEN IN LE IIAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een anlwoordje. lu deu loop der maand, zooals overigehs reeds vroeger, sehreveu me verscheidene onzer heldhaftige strijdmakkers van uit de kilie loop-grachten ouder ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Kring God en Vaderland

N° 3 Yser, 15 December 1017 "GOD EN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE AAN AL ONZE JONGENS VAN GENT vat zij in ons lana moesten Komen Wie zou er niet zeggen dat is te straf? Wie zou er niet vechten zonder schroomen En er op smijten gelijk op kaf?... Ditzongen wij in onze dolle jeugd, maar als ik het goed op heb, had dichter Nap. Destanberg het ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 9. PUBLICATION 'AUTORISÉE PAU L'AUTORITÉ MILITAIRE Mars 1918. . L'ECOLE AUX ARMEES DE SCHOOL BU HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBER 1, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement ï 2 ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abb� EMILE RENAULD, Aum�nier, D 241, A T. Les d�portations. La nouvelle des d�portations dans notre ch�re cit� a provoqu� chez tous les Cinaciens une explosion de tristesse profonde. Pour les uns, c'�tait l'annonce d'un fr�re, d'un ami, d'un proche enlev� brutalement � l'affection de malheureux parents, ...

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 7 Juni 1917 REZ REIDERCDEMKEN -vuss*-- & -xs^sasm^ WORfrS VERSPREI&S7 UERZÛf?C£(7 flAR hL CsE âûLIiftSER D£R KflRSfflS ERE£f2£ E!7 rcQQk££Kft£ËFl [ME: HDf? AkRES QP6EVEI?" DEffflIES«£sEûirciscr)E best^IBO adresse] Ons Kempenland. Àls ik Het Heidebloemken lees, dan zie ik ginder verre, in mijnen geest, onze ...

Seiten