Ihr Suchauftrag * hat 214 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Sainte-Adresse

Filter

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 7. Maart 1917. HEREnZHALS Wordt uenspreit) en verzorx)en a&n ai De 5ofô&.ten u&nftet hanton BEKEJ1SRifi!L2) ûie fiun après opoeuen Ooor c)e EJUMUOiîS ftfmoezenier Jauftltederite S-'fîÔreôse en fcJHl. EV£HI^»oS Pifmoezenier 6eLinie-Régiment, iv* 15°." ,peTQ[5cP3 Leger Aan al onze Vrienden oen Zaligen ...

De Maeseyckenaar

Nummer 10. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID. September 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich Le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Goed Nieuws. Ofschoon ge, vrienden, het blijde oorîogs-nieuws van deze dagen reeds door de dag-bladen zult vernomen ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMEES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE TIJDSCHRIET pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Ce numéro parait sur huit pages. Nous serions ail comble ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 8. PUBLICATION AUTOHISKi: I'AU L'AUTORITÉ MILITAIHK 10 Fév. 191 H. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de , l'Enseignement primaire et moyen. TI.IDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nlimincr 16. MET TOELATïNG DEK MILITAIRE OVERHEH) De ce m ber 1917. HEREnZHALS \{jJ orx)t uenspreic) en verzorx)eo a&n ôJ ()<? 5û(ô£vieo u&n fieftaoton REMEHSBiBILlS) ! ôi(? j~kio oDrea aooeuen ûoor t)p EJnLSMIIBlîlS i^frDOPZGnier Xnu0.fi60f2n.f6 5*<^Dn?ôS0 en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. Aan onze dappere ...

De Maeseyckenaar

Nummer 11. t - . MET I)E TOELATING I)ER MILITAIRE OVERHEID. Oetober 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, mannen! Reeds meërmalen schreven mij verseheide-nen onder u, hoe zij in de loopgraven, in het ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m nier 4. TSlet toelaiing der militaire overheid. .Tu 1 i 1917. HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel. Mededeelingen en Stcun te zenden aan : HE"NDRIK HEYMA"N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre Onze Hoop. Het Socle Waesland steekt in een nieuw kleedje. Wat zegt gij er van jongens, staat ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 23 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEIE ONS SINJORENBLAD îiûiic'fûûi wûA.r àe àûlÛûJtôrï wûn ftntwerpeo £□ omli^enùe. —1S2& Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoczenier, Zwitserland. Biidragen en nieuws te zenden aan Jos. YAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I O, Sainte-Adresse. Om onze onde Vlaamsche ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 8-9. Kosteloos l)lad voor de soldaten nil Àniwerpen en , omhcining. Bestuurder : Eerw. Pafer DEDIER, Aalmoezenier C 30 Zedeloosheid Stevig en diep lieef't de zedeloosheid de huidige maalsehappij aangegrepen. Gewis, allijd heeft er zedeloosheid bestaan, sleeds zal.zij onderhel merïseh-dom blijven voortwoekeren, want onuitroeibaar leeft ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 13. MET TOKLÀTING DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. HEREAZHALS Uiordt uerspreiï) en verzondeo a&n al c)e sofôaten u&d F) eftanton REHiElISBâLS) ûie lîuo oDrea opoeuen Qoor De EJJIiûlS fîfroœzenier JhuafiGÔeate S^ffôreôse en C.H. EVCIHIflmS fYmoezenier 6e Linie-Re^irr>ent, IVe 15°: SeÎQiscfi Leger Een woordje ...

Hemixem-Reeth

Nu ramer 6. Mei 1917. HEMIXEM k E. H. DE WIT, Kri.jgsaalmoezexikr, A. C. A. Sainte-Aduessk. Opstellers : , I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, C 27.), 3e B. • il Nagels met Koppen. 10-3-17. s Eerwaarde Heer, Ik dank U ten zeerste voor ons gazetje, licl-welk ik ontving in de toopgraven. In mijn « abri » overwoog ik het artikel van on zen vriend ...

Seiten