Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1357 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 April. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bv79s1m50x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 8. A prît 1917. HERENZHALS m» >iu....tnB ; "VAW':,V.— _ . • — » -_ ma-a -s^v :.-»». ■ --.y. >-'o» ^.,A\-.y^ U/oràl uerôpreit) en uerzoodeo aa.o oi Oe ' sofOalen uân fief tanton REMOISIFIfniLS) ^1G®Ti!0e^PJË^9I?l8Ë=u<?Ar^our OIMBOIS Afrooezenier Jnua.fieôen.te S^Ôreâse en LH. EVCHPuraiS nrnoezenier 6g Unie-Refit rpent. IVe I5cn .Sefàistf} Legjgp . BERICHT Bij pldàtsgebrek zijn wij verplicht enkele in-gezonden artikels le verscluiwen iot het uolgend nummer. Een der « reetors » die verlangde... Ja zeker, vraag ik ook nàar 't bladje van Herenthals. En ik bedank u hartelijk het mij zoo spoedig" gezonden te hebben. Maar zoo'n « exordium insinuans » ora van mij eenige woorden te krijgen was minstens onnoodig. Want in voeling komen met de jeugd uit het hartje van de Kempen is een genot, dat herin-nert aan jaren van stil geluk, aan dagen van inniae vrede. Daar, 'k zie ze voor mi j : de speelplaats van 't Collège. Een groote, mime, bijna vierkante koer. Kleine, foode steentjes bevloeren de oppervlakte. Twee, drie reusachtige boomen belommeren het plein. Een tak groeide zelf, ongenoodigd, door de venster van mijn kamer binnen. Men heeft hem moeten afkappen. Vooraan en rechts, de kapel, de kamers der professors. Links : de klassen, en achteraan : de studiezaal. Ik wandel daar tusschen de spe-lende jongens, op de middaguren, de handen op den rug, de oogen wakend om 't ailes in orde te houden. Er vliegt al eens een pet in de hoogte ; en ze blijft hangen tusschen 'tgroen, tôt de rakkers ze daar afkegelen met triomfge-joel. 't Ivlokske klept. De leeraars komen uit de poort met al hun geleerde boeken onder den arm, al pratend naar hun klas waar de leerlingen, beentrekkend beenslenteren, twee en twee voor de deur blijven staan, en,spelend nog als de meester het niet ziet, verdwijnen zij in de donkerle van 't heiligdom der weten-sehap. Een goed dozijn ziiien er voor mijn lessenaar. 'k Zou ze nog allen, allen kunnen oproepen in mijn verbeelding... Uren en dagen hebben wij samen latijn en grieksch vertaald, groote meesters bewonderd, misschien wel wat verveling uitgestaan, maar er kv/amen toeh oogenblikken dat de schoone oudheid ons machtig aangreep en dat wij, ver-gelijkend met moderne sehrijvers, ons voelden groeien boven 't dagelijksch gedoe van klein- menschen-levens longens, wat zijnwe sedert- dien veranderd. De speelplaats is een woelig eantonnement-dorpje geworden ; de knapenspelen zijn ver-vangen door lustige jongensvermaken ; de schoollokalen zijn verfuimd tôt lange, kronke-lende loopgraven. 't Latijn en 't grieksch zijn dood en 't gaat nu om ons eigen leven in een ernstigen, vreeselijken strijd. I^oeken zijn ver-dwenen en uwe vuisten omklemmen de ge-weren...En toch, zijn 't maar de uiterlijke omstan-digheden die veranderd zijn. Want wij zelf, het innigste van ons zelven, het onvervreemdbare onzer persoonlijkheid is gebleven. En wéér zeg" ik u, lijk ik 't u vroeger zegde : « Jongens lief, nu en iminer, weest mannen van karak-ter ! Blijft handelen volgens het levensideaal dat g' eens, in den geestdrift van uw jonge jaren, hebt opgevat. Dan komt er eenheid en krach t en schoonheid in uw zedelijk bestaan. Tenax propositi vir. Houdt vast aan al de be-ginselen van uw bloeiende jeugd. Heel 't ru-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume