De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

610 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s756d5q416/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m nier 3. Moi 1917. De Leeuwenaar Maaxdblad yoor de Soldatex vax 't Kaxtox Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor Go», Konixg kn Yaderlani: Weest Leecwen in dén Stri.ii) Jongens, weest rein. Ge moet liet met mij bekénnen : de oorlog door zijnen dnur, door den aard van leven bij de soldaten, heeft menige jongelingen diep doen vallen. Bij sommigen is l eergevoel zoozeer ver-dwenen, tiat ze luidop in hunne compagnie bolfen met hunne zoogezegde heldenfeiten (?) en de jongens die met zoo'n vnile praat niet meedoen, en door hun gedrag genoegzaam toonen, dat zulks lien niet aanstaal, uitlachen en aanzien aïs onnoozelaars. Ze zijn als wan-delende vuilnisiioopen, die overal waar zij zich bevinden, in 'i cantonnement, in de abris der loopgraven, in herl)erg of op Straal den walmenden stank van 'l véïderf roiuldragen. Gij allen, jongens, zull zoo'n verdwaalde" sukkelaars kennen en misschien in hunne plaats rood geworden zijn van schaamte. Of die kerels veel beter waren vôor den oorlog, valt wel te betwijfelen. Meent ge nu, dat ik u wil zeggen : sluil oog en hart voor ieder meisje. 0, neen ! jongens, u\v hart moet niet veranderen in steen, en ge zij t niet verplicht le leven als een onde, sture kiuizenaar, want l mensehenras put zijn bestaan in de wettige, zuivere, naluurlijke wet van de liefde. Met is die liefde, die de joiigen en het meisje malkander doet opzoekën en beminnen, niet enkel met liel inzlcht hun dierlijken drift le voldoen, doch om een gezellig huishouden te vormen, waar man en vrouw hun leed en liefde, hun lijden en verblijden," hunne werk-zame liulp bijeen brengen, tôt bel opkweeken van een nestje dartel spelende kinderkes, die met hunne roziggekleurdë wangetjes en net gekleede lijfjes de spruiten zijn van zuiver gezonde stammen en van zorgzame ouders. Onder het waakzaam oog van verstandige en godvreezende ouders zullen ze opgroeien tôt îliiike jongëns en meisjes, die op hunne betirt zullen weten le vergelden wat hunne ouders voor lien deden en de kroon uitmaken van het schoone huisgezin. Dit is het doel, beste jougens, van de liefde I die (îod in "s nielischeal liai t heel't neerg'elegd. Verscheidene onder u hadden wellicht reeds ! Irouw gczworeïi aan het een of ander lief kind ii i L het Gethedal ; verscheidene zijn getromvd en verbeiden met stijgend ongeduld het oogen-blik, vrouw en kinders le mogen omhelzen ; allen of bijna, zijl gij zinnens uw hart en leven té schenken aan gel ici" koosden 0111 na dit lang-durig wegzijn uit den huiselijken kring, met veel meér geluk dan le voren een vroom luiis-lioudcn le vormen. Welnu, jongens, ik durf > niet denken dat er onder u iemand laag genoeg gevonden wordt, die zelfs in deze barde be-proevingen gëen moed en fierheid zoudt Ite-zilten om zich zelven le bedvvingeri en niet te lieulen met die «allcmansvrouwen» het vuilste van het vuile, het laàgste van het lage, de voile verbeesting. Wat een verraad ! Bij hun weérkeéren, ware een kus op bel voorhoofd van hunne geliefden, een eclile judaskus ! Welke wreede smaad ware het niel op uwe verblijde en Irouwe echtgenoole, op de moeder uwer kinderen, de geslacblsziekten over te dragen, de ziekte der publieke vrouwen ! Gij allen, jongens, die droomt eens de man te worden eener eerlijke vrouw, zull ge l)i j de terugkomst, uwe Irouwe maagd weer vrij en vrank in de oogen durven kijken, alsof ge steeds «liaar» beloofde gebleven waarl, wan-neer ge u voor een oogenblik laag genot aan de verachtelijkste schepsels zoudt gegeven hebben ? Weet jongens en gedenkt daarbij dat eene geslachts'ziekte door u opgedaan, zelden of nooit geiieest ; dal deze ziekte, op uwe vrouw overgedragen, haar voor liaar leven lang ziekelijk kan maken, ongelukkige kinders voortbreilgt, en 11 tôt in uwe derde nakome-lingschap kan besmetten. Jongens, <lie 1111 bijzonder uw hart en uw ziel zuiver dient te dragen, weest mannen van karakter. De oorlog heeft de jongens meer gerijpt toi mannen, dan tien jaren vredesti jd ; Weze deze o.ntwikkeling geen aangroei lot kwaad, maar toi vorming van uw karakter,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods