Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OITGAVE. N-V-DRUK.KE.feiJ ••• .PE.3PftQR.<SLSTAD---fSAS5flOLAAK M-9. HAftRLE-M • 1 j ■■ML DE ZEEREERW. PATER A. B. H. GIELEN S.J. (Zie bijschrift op bldz. 654). 29 SEPTEMBER 51STE JAARGANG No. 52 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE EXCELLENTIE MR. L. H. W. REGOUT, tijdelijk buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister der Nederlanden bij het Pauselijk Hof. 24 JULI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG. in een plechtige raadszitting van den Tilburgschen Gemeenteraad, waarvan wij hieronder een mooie kiek geven, is de nieuwe burge-meester dezer welvarende gemeente, Mr. Dr. Vonk de Both, wiens beeltenis wij in het vorig nummer der „lllustratie" opnamen, als zoo-danig geïnstalleerd. Het is voor Tilburg een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

3 JANÛÂRI~914 - -- 48ê~JAA RGANG — NtoTl3 r— , HENRI HERMANS, Secr etaris van den Arbeid te Maastricht, redadeur van „Het Katholieke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE I -MITAAUF N*V/'Dp()KKF PIJ • • • DL4SPflflP.NE.STAD • • • /MA55AOLAAM H»9. HAARLLM' DE JONGE MOEDER N A A R DE SCH ILDERIJ VAN GERARD DOU IN H ET MAURITSHUIS TE S'GRAVENHAGE 4 NOVEMBER 1916 Jiste JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MR. W S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, lid van de Eerste Kamer, commandeur in de Orde van den H. Gregorius den Qroote, kamerheer van Z. H. den Paus met kap en degen, ridder in de Orde van den Ned. Leeuw, een der meest bekende Amsterdamsche katholieken, viert heden (Zaterdag 21 Augustus) zijn 70sten verjaardag, te welker gelegenheid wij den ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR DR. H. J. TH. BROUWER, Vicaris-Generaal van Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht, bij Zijn 40-jarig Priesterfeest voor de „Katholieke Illustratie" gekiekt. 28 AUGUSTUS 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 19 DECEMBER 1914 — 49e JAARGANG — NÔTlf DE OORLOG SPAART KUNSTWERKEN NOCH KERKEN! Een tweetal sprekende foto's van de verwoestingen, die de oorlog met zich medebrengt. Boven de ruinen van een kasteel bij Compiègne, dat naar men zegt een Amerikaan toebehoorde. Op den voorgrond een gemeen-schappelijk graf van Duitsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

PATER BERNARD VAN MEURS S. J., v°or de „Katholieke Illustratie" ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag in zijn kamer aan de Wijnhaven te Rotterdam gekiekt. (Foto Lutz.) 1 MEI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de ...

Pages