Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

9 JANUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 14 TWEE VEELZEGGENDE OORLOGSKIEKJES UIT ANTWERPEN: Boven: de dienstregeling van den trein naar Nederland wordt aan de deur van het Antwerpensche Centraalstation bekend gemaakt. Beneden: in een van de oorlogslazaretten: een gewond officier bestudeert met behulp van zijn verpleegster de stafkaart van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N-V-DRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • M AôSflULAAH M-9. HAARLËrvH KERSTMIS. Het vierde oorlogs-Kerstfeest ! De schrijnende tegenstelling tusschen den stillen vrede van den kerstnacht en den gruwel van het oorlogsgeweld zal weer snijden loor iedere ware Christenziel. Daar te Bethlehem waar nog ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 12 DECEM B E R 1914 _ — 49e JAARGANG — No. 10 EEN ENGELSCHE ZEEMIJN OP ONZE KUST, EN HOE ONZE SOLDATEN DIE ONSCHADELIJK MAKEN: No g voortdurend drijven er tal van die afschuwelijke moordtuigen, die een héél slagschip in de lucht kunnen doen springen, op onze kust. Hierboven ziet men een zoo'n „mijn", bij Kijkduin ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET S.S. »STATENDAM« GETORPEDEERD. Het Nederlandsche stoomschip »Statendam« varende onder den naam van »Justitia« werd onlangs ten Noordeir van de Iersche kust getorpedeerd. Ditschip werd zooals men weet in het begin van den oorlog door de Engelsche regeering gerequireerd en hoorde oorspronkelijk toe aan de Holland-Amerikalijn. Het mat ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

27 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 21 DE OORLOG ONDER DEN GROND VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD! EENIGE INTERESSANTE KIEKJES, DIE HET OORLOGSWERK VAN DEN MODERNEN KRIJG GOED ILLUSTREEREN: Loopgraven maken en gedekt vechten is tegenwoordig hoofdzaak. Zelfs onder het vechten door (zooals de onderste kiek laat zien) zijn de soldaten liggend bezig, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Werkloozen bij de Holland-Amerika-lijn worden te werk gesteld op speciaal daarvoor aangekochte terrei- III!! nen aan het Kralingscheveer bij Rotterdam. DE INSTALLATIE VAN DEN BURGEMEESTER VAN SON (N.-B.) Op rS April j.l. had te Son de plechtige installatie plaats van den nieuwen g burgemeester A. van de Ven. Hierboven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE wuiudlK 1^14 — 49e JAAKUANO — INo- -3 DE VOORNAAMSTE VERWOESTINGEN IN HET NU DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN ANTWERPEN: Boven: de Schoenmarkt, vlak bij de Groenp/aats, waar een heele hoek huizen in puin ligt; beneden de Beddenstraat, eveneens in het centrum der stad, waar verschillende huizen zijn verbrand. (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

6 OCTOBER 1917 5_ste JAARGANG KATHOLIEKE ILLUSTRATIE - UlTGAVE. N'V-PRUHKQgtJ — i>E.3PAOR.<SE.STftD'"^ASSAOLAAM *4-9. HAARLE.M- DE H. MIS IN EEN PLATGESGHOTEN KERK. AAN HKT ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZE HERKENDEN HEM A AN HET BREKEN VAN HET BROOD naar een schilderij van Léon Lhermitte in het muséum van Schoone Kunsten te Boston. GEBROKEN TROTS door H. B. van der SANDE. „Frederiks!" De grijze boekhouder keek van zijn lessenaar op naar de forsche gestalte van zijn chef, die de deur van 't kantoor geopend hield. „Ja, mijnheer?" ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

II MEI 1918 52STE JAARGANG No. 32 OPENING VAN HET ZEÏLSEIZOEN. De Watersportvereeniging »Amsterdam« en de Kon. Nederl. Roei- en Zeilvereeniging hebben verleden Zaterdag en Zondag het zeilseizoen geopend. Links: De feestelijke opening van het seizoen op de Nieuwe Meer door de Watersport Ver. »Amsterdam«. Het uitzeilen der bevlagde vloot. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DAGEN VAN STRIJD. (Vèrvolg.) rr^-T-^- ]J het begin der schemering bemerkte Truand Ribotte, die van Verberie kwam. Hij rees op ►tl en w''de op zijn trouweloozen kameraad toe- •r I H snellen, toen Ferré hem ter aarde wierp. ►y „Welnu? Ben je dol geworden?" y Hn( „Laat mij dan...." ,,Neen, hij kan alarm maken. Vandaag zijn wij ...

Pages