Your search * has 319 results

a-z index of titles
  • Gazette van Gent

Filters

Series or title

Gazette van Gent

GAZETTE VAN 6ENT IXfSCHBIJVIXGSPBIJS : YOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : i.n in,il- fr. S2-00 Een jaar fr. E5--QS3 Bnaanilen > 6 «50 6 maanden » 7-75 g maïuidcn » 3 53 3 maainieii » 4-00 Voor Ilolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ÀNNONCENBLAD Gesticht in 1667 ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - N' 13. 5 CENTIEMEN VRIJDAG, 16 JANUARI 1914- GAZETTE VAN GENT ISTSCHRIJVUffGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : gen jaor fr. Î2-QO Een jaar fr. 15-00 I irisasdon » 6-SO 6 mnanden » 7-75 3 maanden » 3-50 3 maan<îen » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Gazette van Gent

247'0 JAAR. — Nr 14, 5 CENTIEMEN .0i^y.-vyrflre»v-rryni ^'nrrr^jerrjsxfm**rœnfi^:azr>-Vg?Wg*5ISZ&<œKiï8n*£J^^ ZATERDAG, 17 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT lITSCHRIJVISrGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ■Een jaar fr- 5 2 «00 Een jaar fr. 15-00 ■gmaf.ndan » 8-50 6 maanden » 7»'/5 ■g maanden » 3-58 3 maanùdn > ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — Nr 15. 5 CENTIEMEN MAANDAG, 19 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IMSCMÏÎIJVIJïCÎSPSSItfS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : EVn innr 52-00 Een jaar fr. 15-00 I niaandori. .... » 6-50 6 maanden » 7-75 g maanden » 3"50 3 maanden Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Gazette van Gent

| 247e JAAR. N 16 5 OENTIEMEN DINSDAG, 20 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IIÎSCHBÏJVISfiSPEIJS : YOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : r-n i»nr , . . fr. 52-80 E«n jaar , . . . . fr. 15-00 t maanden ! . > 6-50 6 maanden . , 7-75 Kaaaden » s 50 3 maanden > 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maandon. TTr\f\v nnâprp. landen : fr. 7-50 ner 3 ...

Gazette van Gent

|247> JAAR - Nr 17. 5 CENTIEMEN WQEN8DAG, 21 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT WSCRRWYISCSPRIJS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : ~ , , , i'r. S2-0Q Een ja&r fr. 13-00 Rnxinden' S-SQ 6 maaiffien » 7-73 ' ' >3 553 3 maanuôn » 4*0© à ipanueu Voor Iloïîand : 5 frank peu 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Gazette van Gent

■ 947^J A AKT—Nr 13, 5 CENTIEMEN DONDEEDAG, 22 JANUAKI 1914 GAZETTE VAN GENT IXSCHRIJYI3TCSPBIJS : YOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : EenKaw fr- Ken jaar fr, 15-00 « mai»mien » 6-5ÎÎ 0 maanden » 7-75 3r®»mlen * 3 50 3 maanden. .... » 4*Ç0 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ïanden : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — N' 19. • B 5 OENTIEMEN VRIJDAG, 23 JANUAEÏ 1914 ■ ■ , - ■. t. , . - - ~ ~7 ■»" -.—r . a.— GAZETTE VAN GENT IXSCHllïJVISrCiSPIlIJS : YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : i jaar fr. 52-00 Eau jaar fr. 13-00 là.mtloiî > 6-30 G maanâea » 7-75 isandoB » 3>50 3 maanden » 4-60 Voor Rolland : 5 frank per 3 ...

Gazette van Gent

GAZETTE VAN GENT SSTSCMIÎI JVïSGSPllIJS : 22 22 S T 1J TU IS Eï BEDACTIH VOOR GENT: I VOOR GEHEEL BELGIE : WÏFÎIW^" HÀNDFïfi- FM ÂNNONCENBLAD VELDSTRAAT, 60, GENT i F.en jrinr fr. ss^OO | lie a jaar fr. 65-00 i U v ! U j Alx ji.a \ U JujuO JJll XA.I1 i i L/xn OUI ^ Uxj1\.U jjUreeien sijn qpen van 7 Ure 's morgends tôt 5 ure S avonc I ...

Gazette van Gent

RTOga^aasjssaaüpai^^ E£' Oil i °/o '/o 5 CENTIEMEN IftiPi ' i.-^v.":i »—.'.■■'■.,»■■ 247°, JAAR, — Nf21 — B IXSCISI&IJTIÏttSFRIJTll VOOR GENT 52-083 3 50 vooEmm,■»>: NIEUWS-, HANDELSfEN ANNONCENBLAD fr. 85-09 7-75 Ben j«.w • Ifi maanden. I oaandoa-. Gesticht ïn 1667 Een jaar 6 maaac'ea. 3 maindsB ...

Gazette van Gent

247° JAAB. — Nr 22, — B 5 CENTIEMES DÏNSDAG, 27 JANUABÏ 1914 GAZETTE VAN GENT ISÎ5CMKIJTÏX«SPISEJIB : VOQR GENT : VOOR GEIIEEL SBL&LE : ■Eca j«nr fr. S2-03 l£«s jaar fr. 55-03 isuw'iwife* » ©-50 # » 7-75 S asande* » 3 S® 3 «awieia Ttar Rolland : 5 frank per 3 iaaanden. Voqï de andsrs landcn : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

mnAH* TÂ-AR — 23, — E 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 2* JANUARI 1814 GAZETTE VAN GENT ÏSSC'H.EI5Tia"€SPEïJ® ï VOOR GENT : I VOOR GEHEEL BELGIE : Lnr fv- 58-00 ! E«m jaar ..... fr. îS-00 (andpa » S-SÎ3 s S mtiaadeH. .... » 7-75 pnden » 3 S0 j 3 MaaatieB » 4*00 Vaor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andsre landsn : fr. 7-50 per 3 ...

Pages