Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I • UITGAVE. N-V-PRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • HA5SAULAAN f£>. HAARLE.M • | ' »DE MAAGD VAN ORLEANS» IN HKT OPENLUCHTTHEATER TE VALKENBURG. Verleden Zondag 7 dezer werd in het bekende'Valkenburgsche openluchttheater het spedseîzoen geopend met de opvoering van Schiller s tooneeI<tuk »De maagd van Orléans* dat speciaal ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 ■ UlTGAVE. N'V'PRUKKLRIJ .PE-«SPARia.rtL5TflD"-<HASSA(lLAArt f9. HAARLEJ^- 1 DE EERSTE NEDERLANDSCHE JAARBEURS op Zaterdag 24 Februari plechtig en onder zeer groote belang-stelling geopend door minister Posthuma in tegenwoordig-heid van vele autoriteiten. ONZE EEKSTE l'OTO'S VAN DE JAARBEURS, dat sehitterend gewrocbt van Hollandsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDERSMART door F. H. M. v. d. G. ( Vervolg.) anneer ze maar geweten had dat haar eenig kind bezorgd ]j was, zou ze volkomen bereid geweest zijn om te sterven. W*/&L"Je een bëst plaatsje in den Hemel verdiend, jmoeder van Buuren," lachte mevrouw van Ackersbergh. ;)Ik ben er zeker van dat, als Onze Lieve Heer je tijd gekonien acht, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE |l ♦ UlTGAVE. /S-V-DRUKKE.R1J .DE,»SPARfcNE.5TAP • • - Ha&saulaaM *+£>. HAARLEJ*p-)| HET NIEUWE R.-K. ZIEKENHUIS TE OLDENZAAL, dat op 21 dezer officiëel werd geopend. Hierboven een kiek van het fraaie gebouw. DE R.-K. MILITAIRENDAG TE BREDA. In de afgeloopen week werd te Breda een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

UIT HET VERRE AMERIKA, DEN NIEUWEN BONDGENOOT DER ENTENTE: niet de geweldig groote steden aan Amerika's Oostkust, maar het ontzaglijk uitgestrekte achterland, dat door zijn ligging in verschillende lucht-streken en het zoo verscheidene in zijn natuurlijke gesteldheid aile „levensbehoeften" — in den ruimsten zin genomen in het groot ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

♦ UlTGAVE. N-V-DROUKLRtJ -DE.«SPflRRISE.5TftD ••• MASSftOLAArt ±9. HAARLLM IJSPK ET: boven: <>p de Zniderzee <>p -chaats en rijwkl. In het midden links de witiHaar.» van den eersten pri.js in den uedstrijd van de A. IJ. C, de heer Ciitïi-tnej. Vliegcr In het midden de \vH>rd-Hollam!sehc ao-dorpen-tocht: aan lu t ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKERIJ .DE-.J5PAR fcfSLSTAD • • • HASSAULAArt f£>. HAARLE.M~n| DE VREESELIJKE SPOORWEGRAMP BIJ WEESP. De vreeselijke spoorwegramp, welke Vrijdag 13 dezer bij de spoorbrug over net Merwedekanaal bij Weesp heeft plaats gehad, is de grootste ramp die tôt hiertoe op spoorweggebied in ons land is voorgekomen. Zij heeft ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ^ J I • OlTGAVE. N-V-PRUHKLRIJ ••• -PE-3PARR.(SE.5TAD---rtA55AULAAM ±9. HftftRLLM •") DE BLOEMENKEURING TE ROTTERDAM. Van de Voorjaars-bloemenkeuringte Rotterdam. Vrijdag 27 dezei werd te Rotter dam de door dt Nederl. Mij. var Tuinbouw- en Plantkundc uit geschreven en in de diergaarde ge-houden ...

Pages