Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— saiÊam f • UtTGAVE. N'V-PieuKK.LRiJ • • • JDE.»SPARR.{SE.5TAD • • • fSA5SAULAArt *f£). HAARLEiM7- Z.D.H. MGR. WILH.VAN DKVEN» BISSGHOPr. »S-BOSCH OIE HEDEN ZUN 9«STI5> VERJAARDAG VIERT >'AAR 1)15 SCHILDERIJ VAN DOMBURG, KUNSTSCHILBER TE SCHMNBEL ' t 26 MEI 51STE JAARGANG No. 34 I ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ^ J I • OlTGAVE. N-V-PRUHKLRIJ ••• -PE-3PARR.(SE.5TAD---rtA55AULAAM ±9. HftftRLLM •") DE BLOEMENKEURING TE ROTTERDAM. Van de Voorjaars-bloemenkeuringte Rotterdam. Vrijdag 27 dezei werd te Rotter dam de door dt Nederl. Mij. var Tuinbouw- en Plantkundc uit geschreven en in de diergaarde ge-houden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

- UlTGAVE. N-V-DRUKKELRtJ £>E.«SPARfcNE.5TflP - • • H assaulaaH *ffl. HAARLE.M •""! H.M. DE KONINGIN TE GORCUM. De vorige week heeft IJ.M. de Koningin, die voortdurend in de weer is om zich van den toestand des legers op de hoogte te stellen, ook een bezoek gebracht aan de vesting Gorcum, een zéér gewichtig punt van de Nieuwe ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR J A. S. VAN SCHAIK, president van het Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, geheim kamerheer van Z. tl. den Paus, kanunnik van het Metropolifaan Kapittel van Utrecht. (Foto C. J. L. Vermeulten, den Haag, R'dam, Utrecht) Ol TT TT T 1 P — 49e JAARGANG — No < 43 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

27 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 25 yf RECTOR P. STROOMER, geestelijk adviseur van den Ned. R. K- Volksbond, van de Diocesane R. %. Middenstandsvereeniging, van den R. K. Vrouwenbond, van de Haarlemsche Diocesane K. S. A. en vele andere vereenigingen, die Maandag jl. zijn ZUveren Priesterfeest vierde. / ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N'V'PROK.K.LRIJ ••• J)E.>SPARR.NLSTAD--'HA5SAULAaM *f9. HflftRLLM » HAARLEM'S KLEIN-SEMINARIE. Het Hageveldsche Seminane jubileert. Wèl vierden zijn bewoners biet honderdjarig bestaan der eerwaardige opleidingsschool van Haar-ems toekomstige priesterschap met minder luister dan men gaarne '.ou wenschen — de somberheid der ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

jl • UlTGAVE. N-V-DRUKKE1R1J -PE-.SPARfcNL5TAP • • • fi AôsaulaaH *+£>. HAARLEJ^TH 20 ÏULI roi8 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE —M TWEE MERKWAARDIGE KIEKJES VAN D EN OORLOG IN DE HEERLIJKE LENTE: We hebben „den oorlog in den winter" laten zien.... helaas zijn we nu aan „den oorlog in de lente" toe. En wie weet wat er nog komi!. . . 3 JULI 1915 — 49e JAARGANG - No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAV/E- N-V-Pruhk LRIJ • • • .DE.«SPAR13.fSL5TflD • • • MassaulaaH ±9. HflflRLLM"7] DE AVONDSCHOOL NAAR DE SCHILDERIJ VAN GERARD DOU (1613-1675) IN H ET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM. 16 DKCEMBER 1916 5 is,K JAARGANG N". ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKERIJ .DE-.J5PAR fcfSLSTAD • • • HASSAULAArt f£>. HAARLE.M~n| DE VREESELIJKE SPOORWEGRAMP BIJ WEESP. De vreeselijke spoorwegramp, welke Vrijdag 13 dezer bij de spoorbrug over net Merwedekanaal bij Weesp heeft plaats gehad, is de grootste ramp die tôt hiertoe op spoorweggebied in ons land is voorgekomen. Zij heeft ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

/' ! HUISZOF.KINGEN IN DE HAARLEMMERMEER. j : Het onderzoek door de militairen in een stal, waar : \ : n°g een half zakje tarwe werd aangetroffen. : HUISZOF.KINGEN IN DE HAARLEMMERMEER. j \ De inbeslaggenomen goederen worden in een schuit j verzameld en daarin weggevoerd. : y "y:j I HUISZOEKINGEN IN DE HAARLEMMERMEER. " ' ï V j Een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE KLOVE door H. B. VAN DER SANDE ( v ervoig) REEMD zooals haar geest nu werkte, terwijl 't hart koortsachtig sloeg. Zij moes' er aan denken dat eens in die groote kerk de katholieken hun heilige geheimen vierden, eeuwen geleden... Nu was 't een protestantsch gphnnw; van binnen witgekalki, met tegen de rauren nog de verbrijzelde beelden... Ze ...

Pages