Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE KLOVE door H. B. VAN DER SANDE ( v ervoig) REEMD zooals haar geest nu werkte, terwijl 't hart koortsachtig sloeg. Zij moes' er aan denken dat eens in die groote kerk de katholieken hun heilige geheimen vierden, eeuwen geleden... Nu was 't een protestantsch gphnnw; van binnen witgekalki, met tegen de rauren nog de verbrijzelde beelden... Ze ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. K. H. PRINSES JULIANA AAN HET STRAND. : H. M. de Koningin heeft sinds eenige dagen haar zomerverblijf : : aan den Ruigenhoek te Scheveningen betrokken en opdewarme : : lent'edagen ziet men H. K. H. Prinses Juliana geregeld op het { : strand spelen. Met haar schep maakt ze bergjes in het zand en : : plant daarop de Nederlandsche vlag. De kleine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE TWEEDE NEDERLANDSCHE JAARBEURS TE UTRECHT. Bovenaan: een algemeen overzicht van de Tweede Nederlandsche Jaarbeurs op het Vreeburg te Utrecht, vanuit het hôtel »Noord-Br*bant«. Daaronder : overzicht van de terreinen op het St. Janskerkhof. 23 FEBRUARI 1918 52STE JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

V 2sŒ ' I • OlTGAVE. N-V-PgUK.KLiiLU» »"i>E.3PAflg.NESTflD"-riA&5AOi-AAH f£>. HflflRLLM- | — DE HOOGEERW. HEER TH. J. A. BOSMAN, kanunnik van het Kathedraal kapittel van het bisdom van Haarlem, is bcnoemd tôt deken van Amsterdam. 14 JULI SISTE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• U1TGAVE. N-V-PRUKKELRIJ .DE-.sSPARR./SE.5TQD • • • MA.S5AULAAM M-£>. HPARLLM DE PLECHTIGE VIERING VAN DEN VERJAARDAG VAN DEN SLAG AAN DE MAKINr, 1 h. MtAUA. Intérieur van de kathedraal van Meaux tijdens de zegening der vaandels. Zooals men zich herinneren zal, werden de Duitschers bij den slag aan de Marne tôt een algemeenen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N'V'DfcUK.K.LfeiJ ••• £>E->SPAPR.<SLSTAD ••• fHASSAOLAAM *+£). HAARLELK"7"! | 1 1 1 ; — ■ ■ ■' ■ ... ■ ' ' ■- . IN OVERDENKING! N A A R DE BEROEMDE SCHILDERIJ VAN GABRIEL METSU CGEBOREN TE LEIDEN 1629, BEGRAVEN TE AMSTERDAM 24 OCTOBER 1667, LEERLING VAN GERARD DOU) IN H ET RIJKSMUSEUM TE ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

UIT HET VERRE AMERIKA, DEN NIEUWEN BONDGENOOT DER ENTENTE: niet de geweldig groote steden aan Amerika's Oostkust, maar het ontzaglijk uitgestrekte achterland, dat door zijn ligging in verschillende lucht-streken en het zoo verscheidene in zijn natuurlijke gesteldheid aile „levensbehoeften" — in den ruimsten zin genomen in het groot ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

jl • UlTGAVE. N-V-DRUKKE1R1J -PE-.SPARfcNL5TAP • • • fi AôsaulaaH *+£>. HAARLEJ^TH 20 ÏULI roi8 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

GEBROKEN TROTS door H. B. van der SANDE. (Slot) AT de patroon zoo'n nadruk legde op 't verbod om sleu-m tels aan Karel af te geven, was 66k niet in orde... Hij ® v? wilde er maar niet meer over peinzen, maar Karel was '(m ^em noo't sympathiek geweest.... En als Henri er nu eens tusschen uit ging? Dat deed hij vast, alszijnvader niet toegaf en dit ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

^1 *U * i *3^\pu^_3JLJLy^a MBHBBWM ^ * * « >rz r^rTk i w t k i v j~yt rrvK: z-ît --.^ .AX); DE OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEEMACHT INSPECTEERT DE TROEPEN IN HET ZUIDEN DES LANDS: Z. £xc. generaal C. J. Snijders, opperbevelhebber van land- en zeemacht (in het midden vooraan) met zijn staf in Limburg, met den commandant van het veldleger, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE NIEUWE NED. R.K. HANDELSREIZIGERSVEREENIGING ..ST. CHRISTOFFEL. GEVESTIGD TE UTRECHT' ontstaan door samensmelting der R.K. Handelsreizigersvereeniging te Rotterdam en van den Ned. Bond van R.K.-Handelsreizigersvereeniqin-gen St Christoffei te s-Bosch Veertienhonderd R.K. Handelsreizigers vormen thans een machttge organisatie. Z.D.H. de ...

Pages