Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

31 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 17 H. K. H. MARIE ADELAÏDE, GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, OP BEZOEK BIJ H. M. DE KONINGIN: Een prachtopnarne van de twee jeugdige Vorstinnen bij het bezoek der Groothertogin aan ons hof. (Foto Haagsch _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 17 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 15 DE K. S. A. Héél Katholiek Nederland, het Doorluchtig Episcopaat voorop, heeft op Driekoningendag het tienjarig bestaan der Katholieke Sociale Actie gevierd. Met nadruk zeggen wij : gevierd, niet méége-vierd. Want de Katholieke Sociale Actie is een stuk van Roomsch Nederland ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 1 • UlTGAVE- /S-V-DRUKKERIJ £>E-«SPfl AR.NE.5TAD • - • Hassaulaan ffl. HAARLELM-1 PRINS HENDREK ALS VLÏEGER. Z. K. H. Prtits Hendrik maakte Vrijdag 6 dezer bij zijrt besoek aan bet vîtegkarrtp Soesterberg eera vtacht van oageveer een half uur met den kapitein-vBeger van Hevst ats bestuurder boven hét vftegkamp ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET R.-K. MIDDENSTANDSCONGRES TE DEN BOSCH. In het histoi'ische stadhuis van de grijze bisschopsstad 's-Hertogenbosch — zie bovenste foto — werd Dinsdagavond 27 Augustus door burgemeester W. Van Lanschot, zijn wethouders en raadsleden het tweede R.K. Middenstandscongres plechtig ontvangen. Aile kopstukken der R.K. Middenstandsbewe-ging waren ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

—■ LL£L XTfXT ~^rrrk J ikj k^finrl ih i\. rtir^rrkY. .DÎ\,. —M LMX^i> .ryv ^rxr y.r>, :r^rfrit, .An.. HbfrH rH n zVJC: MGR. J. J. HOPSTAKEN, geheim.kamerh.eer van Z. H. Paus Pius X, officier in de Orde van Oranje-Nassau, kanunnik-theologant van het kathedraal kapitiel van Breda, président van het Groot-Seminarie ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE H. M. DE KONINGIN BIJ DE GROOTE MILITAIRE SPORT-DEMONSTRATIE TE 'S-GRAVENHAGE : De militaire sportdemonslratie te 's-Gravenhage, dezer dagen ten bate van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gehouden, is een groot succès geweest Zij ging gepaard met de terugkomst van de soldaten, die den flinken marsch naar Haarlem en terug hadden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UITGAVE. N-\/-DRUKKE.RIJ .DE.3PARR.<SE.5TAD flA55AULAArt 9. H AARLE.M •Jj DE VERREZEN CHRISTUS, MET DJi VIER EVANGEL1STEN. Naar de schilderii van Fra Bartolomeo in de Pitti-verzameling te Florence. 30 MAART 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

PATER BERNARD VAN MEURS S. J., v°or de „Katholieke Illustratie" ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag in zijn kamer aan de Wijnhaven te Rotterdam gekiekt. (Foto Lutz.) 1 MEI 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Z. H. PAUS BENEDICTUS XV, in het Conclave op 3 September jl. tot Paus ...

Pages