Your search * has 34 results

a-z index of titles
  • De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

Filters

Series or title

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JAÂRGÀNG - N< 3 10 centiemen het mimmer. Gent, 15 April 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe d8 la Société Eigendom maakt de waarde uit van den mensch Eigenaapsbelancjco | I La proprièié constitue !a valeur de l'homme Dit blad versehijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le îS de chaque mois. Al wat het blad ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

¥ JÂARGANG - N< 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 lei 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij ï Organe de la Société De ware démocratie vereischt dat aile eerlijke lieden, zoowel de armen als de rijken, in voile vrijtieid, over de vruchten hunner arbeid en de opbrengst hunner goederen, beschikken. Eiqenaarsbelanqen motif La vraie ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JÂÂRGÂNG - N' 5 10 cantiemen het nummer. Gent, 15 Juni 1917 DE EIGENAAR Orgaan cler Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen De verhuring vnn goeder^n is een kontrakt, wàarbij de eene parti] zich verbindt aan de andeie het genot eener zaak te verleenen gedurende een zekeren tijd en mils een zc-keren prijs, welke de huurder zich ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JÂÂRGANG — Nr 6 10 ceîitiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1917 DE EIGENAAR oS£" deeriaMlodSppij Eigenaarsbelangen De verhuurder is verplicht het rustig genot van het verhuurde goed, | | Le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose [tdurende gansch den duur van het huurkontrakt aan den huurder te ver- j I ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4® JAÂRGANG ~ M1 7 10 em'itiemen het mimmer. Gent, 15 Oogst 1917 DE EIGENAAR Organe dT^loS^ Eigenaarsbelangen Het is het verdrag of kontrakt welke de bestemrning van het verhuurde | | C'est la convention qui fixe la destination de la chose louée. C'est le goed bepaald. Het wetboek verklaart zulks op klaarblijkelijke wijze, onver | | code qui ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

te .TA ARC A NO - Nr 8 10 centiemèn het nummer. Cent. 15 Rpntftmhftr 1Q17 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiaenaansbelanaen De huurder is gemachtigd een vermindering van huishuur te eischen in verhouding der waardvermindering van het verhuurde goed, als deze gansch | of gedeeltelijk vernield is. (B. W. art. 1722). j Le ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

4e JAIRGÂNG Nr 9 10 clntiemeB het n-ummer. Cent, 15 October 1917 DE EIGENAAR Qrgaan der Maatschappij Organe de la Société - De persoonîijke eigtndom is eene instelling, zoo natuurlijk en zco nood-zakeliik als de familie zelf. Eiqenaaipsbelanqen La propriété privée est une institution aussi naturelle et aussi nécessaire que la famille. Dit ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

~o 4e Jaargang Nr 10 November 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELANGSN van 't Arrondissement Gent -> AANKONDIGINGEN : Zich wenden : Clementinalaan, 27. ABONNEMENTSPRIJS : Voor leden : 1 frank per jaar. Voor niet leden : 3 » » » OPSTELRAAD LJJr'tt l £UJL Bestuurlijke Mededeelingen : M. C. DE BAST, Voorzitter, Sluizeken, 5. ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

Vijfde Jaargang Nr 10 November 1918 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELAN6EN van t Arrondissement Gent ABONNEMENTEN A AANKONDIGINGEN : ABONNEMENTSPRIJS : , -- Voor leden : l frank per jaar Zlch wenden ■ Clément,nalaan, 27. ftW met leden : 3 » JLLjGEJVLEENE FLEDJk.CTTJS7 : M. L. CLAEYS, Rabotstraat, 69. Beheerder van M. A. COPPENS, ...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

ïï l Vijfde Jaargang Nr 11 December 1918 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij EIGENAARSBELANGEN van t Arrondissement Gent ABONNEMENTEN & AANKONDIGINGEN : ABONNEMENTSPRIJS : i , r. .. . __ Voor leden : 1 frank per jaar Zich wenden : Clementinalaan, 27. w ■ . , -, , ' voor met leden 3 » » » A.LG-JEJVLEENJE FLBJDACTIE : IM. L. CLAEYS, ...

Pages