Your search * has 319 results

a-z index of titles
  • Gazette van Gent

Filters

Series or title

Gazette van Gent

^—— ■ 247° JAAR. - H ' 5 CENTIEMES DONDEKDAG, 29 JANUABI 1914 GAZETTE VAN GENT -lV K-J ^ m.at -U Cà. J3l H& V JSl ^. *1 MJf( K» JM. ££.&< JL S5# • VOOR GENT : I VOOR GEHEEL BELG1E : Ikir fr. 'S-iBO | Een jaar fr. . ES-00 iuiuideii * 6"50 I 6 rmianden » 7» 75 Lsmlw » 3*£>0 J 3 maancîen » 4.QÔ Vdor Holland : 5 ...

Gazette van Gent

§247" JAAE. - Nr 25, a'qtqr^xgsgcgoaafa^^^Tg B TOns^jgfy^^'^i'agBaogyaft^'aiO^wise^ra^s^rjy^xr re?g&igB?gs-.flnn! 5 CENTIEMEN VRIJDAG, 80 JANUÂBI 1014 GAZETTE VAN GENT IXSCHKÏJIVI5GSPKIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ■L w fr. îî!«CSO Eea jaar fr. Ï5-S3 > 6-SO G maandon » 7-75 BLsandon 5 3-30 3 maantlen > 4«f}Q Vâor ...

Gazette van Gent

247° JAAE - 26. - £ 5 CENTIEMEN — ■ ,'. ZATERÛAG, SI JÂNUASI 1914 GAZETTE VAN GENT lX£CIIRXJVIXCifi£,R.IJS. : YOOtt GENT : I VQOE GEHEEL -BELGIE : r,n ianr û\ SS2-00 1 £en jnai- fr. J3-CS 5 niaïuidoii. .... » C-3Ï3 S 6 maandon » 7-75 B miismloii » 3-38 f 3 maanuen > 4»0S IVoor Iloïland : 5 frauk per 3 maaadcn. Voor de andere ...

Gazette van Gent

IU— 247e JAAE. - Nr 27, — B 5 CENTIEMEN MAANDAG, 2 FEBRUAKI 1914 GAZETTE VAN GENT 1ISCISRIJTOÎGSPRIJS : V0OR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ■]i>n jaar< fr. S2-D0 Een jaar fr. 85-00 ■ é miianden » 6-30 G ma'anden » 7-75 ■i) maanden » 3-50 3 maancwn » 4.09 Ttor Ihlland : 5 frank per 3 maa»den. Voer de andere landen : fr. 7-50 per ...

Gazette van Gent

GAZETTE VAN GENT ISîlSeiïRIJVîNCÎSPSSïJS : BESl'UUIl £5Î¥ BEDÂCTIË VOOR GENT: VOOR GEHEEL BELGIE : NIFTÎW^- 1~T ANFlFI *S- ÏÏN ÂMNnNPFNRT A "H VELDSTRAAT, 60, GENT iti'-limhn* " ^ ' 1 f»' 5I:ii fmaSen" 1 ! f» 'flfs * V/l i ïJLiS\U De lureelen sijn open van 7 tire 's morgends tôt 5 WQ *8 avonds, g iiîiiauden » 3-50 3 ...

Gazette van Gent

^47' JAAE. — Nr 29, — B 5 CENTIEMEN WOEMSDAG, 4 FEBRUAM 1914 GAZETTE VAN GENT IffjSCHI&IÏYiaiOSPBIJS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : ■jaar &"• ï2»00 Ken jaar ..... fr. IS«GO Rantlcn. .... » 6-50 G maanden » 7-7K (Sisîiden » 3-S9 8 maanden. .... » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andsre landen : fr. ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — N* 30, — B 5 OENTIEMEN DONDERDAQ, 6 FEBRUARI 1914 GAZETTE VAN GENT I^SCHRIJVTlVn!iiPRT.I£l r *^ m», jsu, « ut wsr aiftij) f» • VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : |(ii jnar fr. !2»00 Ean jaar ..... fr. 15-00 jnaunden 6=50 6 maandoB » 7«75 ■maanaen » 3-50 3 maanàen. . . . , » 4*09 Voor Holïand : 5 frank per 3 maanden. ...

Gazette van Gent

"SrjÂÂÎR. - Nr 31. - B 5 CENTIEMEN VBIJDAG, 6 FEBBUAïtI 1914 GAZETTE VAN GENT IXSCHRIJVIlffGSPÏlljg : VOOR GENT : YOOR GEHEÈL BELGIE : p jaar fr. S2-QCJ Een jaar fr. 15-00 mauricien > G»5S3 6 maanden. .... » 7-75 maanden » 3-50 3 maanden. 4-60 Voor Hollanil : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

5 CENTIEMEN ZATERDAG, 7 FEBRUARI 1914 GAZETTE VAN GENT , - y, q ISTS€IIRIJ¥I5GSPEWS î VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ben jaar fr. 52-S3C5 Een jaar fr. !S-CO dmaandcn » 6-50 6 màandon » 7-73 ij maancieii » 3-50 3 maancîen > 4-03 Voor Hollancl : 5 i'rank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — Nr 33 — B 5 CENTIEMEN MAANDAG, 9 FEBRUARI 1914 ■ :— t --w.. - ■ _ GAZETTE VAN GENT INSCHRIJYIJÎOSPRIJS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : Een jwir ..... fr. S2-QQ Een jaar fr. 15-00 6 maanden. .... » £>>50 6 maanden » 7-.Î5 ^maanden » 3-50 3 maanden » Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landcn : ...

Gazette van Gent

J475 JAAR. — Nr 34 — B 5 CENTÎEMEN DINSDA&, 10 FEERUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IIKSC3IRIJVI15ÎCÎSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar fr. S2-00 Een jaar fr. S5-Q0 6 inaandsn » S-Sîî 6 maanden » 7-75 R maaudcn » 3-50 3 maanden > 4.Q0 Voor Holland : 5 frânk per 3 maanden. Toor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

|2476 JAAR. —' N 35 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 11 FEBRUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT HfSCHRIJYINCjS 2* 2S ï .F S : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Êon'jfwr . . • • • fr- !g-°0 Een jftfir fr. £5-0! i t; maanden » 6-50 6 maanden. .... » 7«7S Srassndcn » S-SO -3 maunden » 4-CO Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landcn : ...

Pages