Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

jsde Jaargang*. fWOENSDAO ?0 JUNI 1917. INTo. 5234. ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Nederlac ' 12.50 franco per post. Los: jxummers. "Voor Nederland 5 een 1 voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraafc 21 Telefoon Red. en Admin. 743 BEIGISCH DAGBLAD ADVERTENTIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels ...

Belgisch dagblad

ttde J aargang. ZATERDAO 9 APRÏI, 1917. IVo. 174. ABONNEMENT EN. Per 8 maaaden voor Nederlahd f 2.60 franco per post. Loss( nummers. Voor Nederland 6 cent voor Baitenland 7'/i cent. IDea Haag, Prinsegracht 8! Telefoon Red. en Admin. 7488 BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravetshsyë) eifcen wecbdas; te 12 ure màddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgisch dagblad

4 - S ©ià ZOj^iDACi iM 101S. Ho. 323. 'hjrsSA^s. BELGISCH DAGBLAD r % ADVERTENTIEN. ; Van 1—B regels f 1.50; ©lk# ' regel meer f 0.80; Réclamé# J 1—5 regels f 2.60; elke regel ; j meer f 0.50. £; London : Dixon Hotue Lloydf | Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin. T, Verschi]nend te 's-Gravenhage, elken verkdag te 62 tare mirïdag. ...

Belgisch dagblad

r3de JaaftïaRg; WOENSPAG a OCTOBER 1917. abonnementen. Pîr 3 maanden yoor Nederlanà f 2.60 franco per post. Losse prnnmurs. Voor Nederlandô cent. Yoor Buitenland 71/» cent. Den Haag, Prinsegracl^t 126. "R/arï on À ri miT1 7433- BELGISCH DAGBLAD Versefaijnend te 's-Gravenhage» eBken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgisch dagblad

Ja.argfan<f DONDERDAO Ï9 DËCEMBBR 1918, INo. &&> ^ BONNEMENT® N. f er 3 maanden voor Nederland J2.5Û franco per post. Losse ftnmmers. Yoor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegrackt 16. Jalefoon Red. en Admin. 2787, i m,. BELGISCH DAGBLAD Merscfaijnend te ^s-Gravenhage) eiken werkdag te 82 ure midda^i J ...

Belgisch dagblad

le Jaargraitir WOENSDAG 6 SE JPTJEBJMLJBER 1916. Wo. SOI, BELGISCH DAGBLAD W ABONKEMESIEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/t cent. Dea Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7483. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. HnnfrirarlanfAiir * I Hn HAQTll l nu r % ...

Belgisch dagblad

ss© aaargang ZOIVIIAO â4 ©ix MAANDAG S5 ^EPTEMBER 1916. TVo. 9 ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor i\ederland5 cent voor Buitenland î'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Tolpfnon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET _^fr. -, Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

Z A.TERDAG JSO eta ZÔPÎ ££L ^T»TTrrj 19X8. o. Z abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | Z50 franco per post. Losse 1 nammers. Voor Nederland 5 cent. Yoor Buitenland 7'/; cent. TIoti TTaao-. Prinses-raclit 126. BELGISCH DAGBLAD ^ersohijsieEidi te 's-Qrsiïe^age, elkeia werkd'ag te 12 ure midrîag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 ...

Belgisch dagblad

Ude Joai-ganfe VlBtl JfDAG t JtTNI 1918, ■ ■-■■■■■•■ __ ■ TVéT ST3S. BELGISCH DAGBLAD iROKNEMENTl'^f' per 3 m»»aden voor NederUnd i"'5LÏv^r&rCdBceut. Werschijnend to 's-Gravenhage, eïlss3^ werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEK VAN » TOT : URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels £ 1.50; elke ...

Belgisch dagblad

A ^V^-Nr«-iV-vw-b-«-r>Tr-* ■BONNEMENTEÎ pgr 3 m»*nden voor Neder À à ni) franco per post. I Lmmers, Voor N ederland 5 jLor Buitenland 7'/j cent. ( Den Haag, Prinsegracht Tnlefooa Red. en Admin. I BELGISCH DAGBLAD adyeetentie: ••>w Van 1—5 regels f 1.— ; regel meer f 0.15; B,e 1—6 regels f 2.— ; elL-< meer f 0.30. ...

Belgisch dagblad

f ,4« ~ *> -T ;mi^-ang" DINSDAG 10 NOVÉMBER lOlSi J*o. 56^ A B 0 N N -S il £ N ï E N.' Per 3 maanaen voor Nederland S J 2.50 franco per post. Loase Vgnmmers. Voor Nederland 5 cent. \TOor B'aiienlartd 7'/i cent. N Den Haag, Prinsegracht 16. ^Tefefoon i$ed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Merschîjaeiidl ie 's-Gravenhage, elksn werkdag ...

Belgisch dagblad

i sitf» -ï navo-a 11 o* ZATERDAG 11 DECEMBER 1915 ISo, V& ABONNEMENT EN. Ter 3 maanden voor Holiand i 2.50 franco per post. Losêë tummers: Voor Holiand 5 ceûi oor Buitenland 7Vi cent. Den Haag, îrinsegraclit. 69, Telef. Hed.1 Aam. 7433. BELGISCH DAGBLSD . Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. -L ^ ...

Pages