Your search * has 248 results

a-z index of titles
  • Brugge

Filters

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en van het Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Derde Jaargang — Nr 25 5 CENTIEMEIM Zondag 15 Februari 1914 OPSTELRAAD EN BEHEER : ÏGor 'I ArrraiissîiDEiit Brnip Tour 't Arrondissement Oostende-Diimnide-yeirDe ! Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE N00R0STAR, 31, Veidstraat, 31, Oostende. Abonnemsntsprijs S ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw gelijkheid! Vooruit voor algemeen stemrecht! brofderlukheid i DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL — ■ ' ———— ■■■■■■■■■■■——■ .1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■»■■■■■»■ —— ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSGHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlts rond den vijftienden. SiOe jaar - ÏNr i> - Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : A '1 1913 ^en ^EST"^'LAAMSCHEN Onthoudersbond, Secretariaat der i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) ^ 1 ! maatschappelijke werken, ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en Octn het Arrondissement OostendÇ'Di^muidç-Oçupne Derde Jaargang — Nr 45 5 CEIMTIEMEN Zondag 28 Juni 1914 OPSTELRAAD E UN) 33 E IEÏ EER : Voor 'l Arrondissement Brune Tonr 't Arrondissement Oostenie-BiïiiiJt-Teme Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal ; DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. Abonnementsprijs ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Strijdblad der O^ocraten van hef Arrondissement Brugge ^VAARHKID PFCHTt7J<Fi?r)injj?in ^0NS WAP™- ^j^QRVRIJHEID, GELIJKHEID EN^BROEDERLIJKHEID is ons doel. De inschrijvingsprijs voor een volledig jaar is 5 frank. Aankondigingen volgens accoord en plaatsruimte. WEEKBLAD GESTICHT DOOR PRIESTER FONTEYNE VOLKSYERTEGENWOORDIGER. Voor ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw GELIJKHElDl Vooruit voor algemeen siemrecht ! BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs fer nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bbkn. MINNEBO, Prtdikfaeerensîraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en Oon het flppondissement Oostende*0i£muidç*Qçupne Derde Jaargang —Nr 36 5 CENTIEMEN Zondag 26 April1914 O IF> S T BLRAAD JB IS] BEHEEE : Voir 't Arrondissement Brame Yoor 't Arroniisseieiit Ooslenie-Diniiie-ïenrae lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleina Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE N00R0STAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

FEBRUARI 1916 DE GOEDENDAG 22"* JAARGANG 1915 -1916 Nr 4 MAANDSCHRIFT voor VLAÀMSCHE STUDENTEN :: - - U1TGEGEVEN DOOR JONG VLAANDEREN - ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden (voorop betaalbaar) voor Brug'ge en omhggenae Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize teras/ A/6 1 der 2e afdeeiing. vj Openbare Yerkoopingen 25 c. per regel. R«cht»riijke Hersieiling 2 fr. per regel. Begravenisbericht 5 ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUQGE, VRÏJDAG 9 OCTOBBR 1914 EEN CENT PER NUMMER 3* JAAR — 40/f I m WET BRUGSCWE VOLK KflTHQLiEK VOLKSCEZiN D WEEKBL/îD VOORAk. brugge en omstrcken DE TOESTAND. Duitschen en Franschen vol-gen beurtelings dezelfde taktiek. Op 't oogenblik dat wij ons aan 't schrijven zetten is het een gejoel en gejubel in de straat dat het deugd dost aan 't ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

Onze houding* EN DE Christene Sociale beweging. Wij hebben opentlijk, zonder er doekjes aan te winden, pariij getrokkea voor de schilders dis 32 et. wanaea en ia werkatakiag gingea om opslag te krijgen. Wij schreven artikels waarin wij ds wcnschcn der borduurders, dit nu ook in siaking zijn, ondersteunden. Ea menig ander artikel luidde ia ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

î» centiemen. Met bemachtiging der Daiitsche Overlieid. Zaterdag S ®ept«mber 1917. — J^Tr îî. STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 îr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Reçhterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begrayenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor ...

Pages