Your search * has 1724 results

a-z index of titles
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

âDBJaar - Nr&BBsi* Woensdag 14 November 1917 isisisanmoB! W&t 3f*Uzt4Ml aiaàad H. s»sS -- 'Aon 9.ft- §»?.£Suïe» 8#g Sti« Soldâtes t» t Isné : >: Enw.d if. 1.75 a sta*ad«a £.50 I a*cad«a g,ss MmiUm 't buté t S acaand fr. s.50 9 Kaandti |»M &?.»Kdaa ?.§• -"S— DE BELGISCHE STAnDAARD : ^ ^ w ^ ^ -1 «uiL ^ ^ ^ ...

De Belgische standaard

Sie Ï&àf ^ S* 66 632 « Dinsda^ 27 Maart 1917 iuimntiwi' t •*>* #Viët»ï i mtxJiâ te» *-5 !f M I tsu.£ïâ<a jn«l aoldaian ta. 'i itmé : I iû*Mtù li.I-'j t lOfclJHÎWB 8-5 1 $■' fialtM 't l*a<t 1 œuts-i fr. 3-3 a m*wd« 5-< imuidit 94 DE BELGISCHE STANDAARD OPSTBL p. x BBHEBB VILLA « Va CoqnUl« » &BBDIJX DB ...

De Belgische standaard

1- ^aar — N° 160 Vijf centiemen het nummer i^ytnuut^^t/cesjade 'wmmÊmmkssjmmmmv II Mm» n i n m " i fi I.- -•■■^a*tt*i*B!emma6»ei<*eN*eMeee*»*k jjonderdag 23 September 1915 De Belgische Standaard noor Taml en Folk Voor God eu Haard ai* Land 4focnneni<?nt?prys vcor 50 nmDZBera {<? arâHd^n) bii vooroitbttiling : Voor dû ...

De Belgische standaard

Ie Jaar — N° 162 Vijf centiemen het nummer Zaterdag 25 September 1915 De Belgische Stamdaard ^oor Ta®1 en Volk Voor Qod en Haard an .Laurî , Abondera nltprija voor 50 noaiiaers (-» «u***aen; dii vooru.tsmwin# : Voor de aoldstea : <?>50 tr. Vror de utat-soldatea — In 't lnvi 3.50 fr. ; bn«en 't ïa*d : S.00 ft\ cdici meer exemplaren ...

De Belgische standaard

DE BELGÎSCHE STANDAARD AMmmiiMnrw fMr.BoMttNl I Muiiir. x,H « uudu j,jo | uud« *,71 Mat Mdatea ta t laad. I atauri fr. x,7S l maaadta s,go | tuudM |,9| B&ittt 't laadl I buh) fr» «,H « MMta |(M | muda 7,*> ®pstfl I tfcNf mu -! " M* Coquin» Zaadijk MFAina Kl«ima Marina I diftafaa: j? 0,*H.4*rf I HMMlf—) VOlffaU ITO> ...

De Belgische standaard

\ i ( AB0JLIEEBSTSPR1Î3 1- %£*vsmw$M Vpot soldait* t I tnaar*d f, t-a? ;a m»KrniKr. v$o i 3 masjaden 3-7S ; Nitt soldat?*S [» ix 't lattd I taaand £. 1-75 amaandan 3-50 3 maacien 5-35 ; Buiiin 't lond ; Jt maand f. s-50 3 ma&ndeu s-00 •'3 tnaarsdea 7-30 1 'ï j i î es RSDACTIS 1; en ASMIflFÏSAÏii Villa «M* CoquilU Zecdijk DR PAEH W ...

De Belgische standaard

Zondag 22 enMaandag 23 April 1917 fiilUViHHBBB j Sîîasé*s.s I i mmtM k\ I • gMéëé -a I frf! f * IKeï s;- • *>» la 's ïazdlt 1 BM&Ç l." -- ;J • m»-I**iMttii&t 'il&ug I 5 $ matsâ £r. 5.5c 'f ga».as^;e S-c- f | ?«p ^se | DE BELGISCHE STANDAARD OFSÏHL s » CESSES VU.L4 « 2Ï* » îJS -* iS^îfï'S C^siaî ■ ...

De Belgische standaard

!«• Jaa m « i sa Ifljf cpg&ti&mfeïi het lummer DîrïSt&y Z4 Oogst 1S1Ô. De Belgische Standaard Door Taal en Volk 1# JDJ!L<£*œX^AJDï Vàor 0od m Hsâf'd LêMC MMk . Il III M ! - . 1 MW—»B<agWWI»at.M>0—jB^WMWmniicHWXH'iWTV «-«SXAIA'-' - V- W « SE mmi STMOttM» Vtrnm Abonoemectsprijs voor 50 ooamtn bij ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land iiMiri'ii'H*l'Wrt in i m—mmn wi rriw—wiwr l'imwiwii anini m nu» « DE BELGISCHE STAMDAARO ■> versdhijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgifi : Yoor d« soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : ...

De Belgische standaard

Aie Tsuà'r «e s* K 74 !«,«> Zondae 21 en Maandag a» April 1918 ' À | Abomubmbktsk | £>:r Ffc -c-Voof Soldatss I asRaad fr. I-05 a :Eia»RRe» 2,5° -3 fnr,«mdea 3.75 ! Niei ScidatM , .^nttvstsdi î X m*as;'- fr- î,7à a i^î.»sô. i 3,50 3 _Si*ftû4f - 5 -"5 Buiteo 't lMid: t tuumd fr. S,50 I muadea 5,00 7.5° «TT - sr ...

De Belgische standaard

ABOmilMSXÏBH Vsor Soldâtes z m**»d 1,95 fr. 1 m-*nd«s a,50 ï ?n»#cdi*fs 1.75 Nfet Soldats» la 't iasd I maand fr. 1,75 la maaadc» 3,50 imaaadca 5,25 Bnitia 't land I maand fr. 3,50 a maaeidM 5,00 S juatedgs 7,So IOpstil 11 Bifissr I ' Villa 1 ■ Ltl Charmettd j ® Zeedlik] || y DB PANNB ' €. If "K'-hv «miroB» digintrwi 1 {t' d« ...

De Belgische standaard

4* .Ju* ASONKBIUIXTBN �O� V��r'8old*ttu x naaad fr, x,sj I maaldei a,5o t maanden |,75 Hi�t Sold�t�� il 't land. i maaaat fr, 1,75 � maanden 3,50 1 maandea 5,35 Buitel 't land: I maaid fr. s,So � aaaaadaa 1,00 I maanden 7,Jo Zondag 2 en Maandag 3 Juni 191 � fytil* ibnr V�la "M�Coquillt Zeedijk DSFANXX Kleine ...

Pages