Your search * has 1724 results

a-z index of titles
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

âDBJaar - Nr&BBsi* Woensdag 14 November 1917 isisisanmoB! W&t 3f*Uzt4Ml aiaàad H. s»sS -- 'Aon 9.ft- §»?.£Suïe» 8#g Sti« Soldâtes t» t Isné : >: Enw.d if. 1.75 a sta*ad«a £.50 I a*cad«a g,ss MmiUm 't buté t S acaand fr. s.50 9 Kaandti |»M &?.»Kdaa ?.§• -"S— DE BELGISCHE STAnDAARD : ^ ^ w ^ ^ -1 «uiL ^ ^ ^ ...

De Belgische standaard

l8te Jaai\ N 131 t » • ' lî " - - " vVyf cflnfci©Môn het nummer Vrijdag 20 Gogst 1915. De Belgische Standaard Door Taai eu Volk 13 A,€3r 3B LiUD Voor Grûd en Haarr1 3D La ad « Gt (EliSCHE STWfiï' Sirt^t Ii4»!i|ls? —y Abonnemeutsprij» voor 53 aummeï» bij vcorttitbeuling. Voor de solda ton : 3,50 fr. Voor de oie.t-aoldatcm ...

De Belgische standaard

m**tx3 ■ rntiiïffMiiinirfWW",,'rT,""*MMa6MM,l*>Ci*!l>,l>l>l>"""1'i,i>l(>'T<ri1, -UMM lste Jaar. — N° 7 imwwi—j»ii mm »i wu"« •aara.a-3 Vijf centiemen het nummer Zondag 31 Jan. en M aan dag* 1 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA ...

De Belgische standaard

9 SB™ roder rtS »»«£™s"ra 1 ifder '!*§ "—"" . * Voor SoIdaten: , res» sntMcd lr. Xt«S ▼enr gRiainden »-5° eere, jmuoden 3*75 Tsr™ Xflet soldai»® neo, ta '4 1<md •' oat« l«a*Ed fr. i-75 Uean »*Mtldrr! 3'5° jnaaadeu 5 ®S icht» * "T .. g Bniten 'tl*nd : g fr-a'5° 1 * ^auwideo 5.00 1 l'nuanden 7-5° ...

De Belgische standaard

4le Jaar — Nr 267 (ii38) * Woensdag 11 December 1918 Voor Taal en Volk EENBHAOHT âAART MAGHT Voor Qod en Haard en Land VASTE MEDEWF.RKERS: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Stiehter-Bestuurder Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. ILDEFONS ...

De Belgische standaard

3de Jaar - Nr 300(857) Dinsdag 8 Januari 1918 vxm , | J ■*ae&* S-S* N 841 0 J $414*$** \ f 5 'at 't i ' fsaîip.â fcr» x>?g' 8 Ktttdsa g-go tscÊêarfsai g.#8 J «BBCSMC-VX ©a5î»s 'I Iss£ s 'S I aaîaad îr. «>S?) i S 3»»i3!ÎSf. &JSS j S9£i*i«a ?<g« j •ff.cgw DE BELGISCHÊ STAODAARD Q F S T B Ii sa esEigg 1TALA « ...

De Belgische standaard

âMKfiïilRfl!!! u:»«3 Wa»? £«2d«tea t fi% ï.«5 mu^ti t.So S 3*?£ ■pTit- s-.^c».«s«a 2b 't Ua«î i i r„-.*i.:v i'r. Z.?$ n »?w-dtts «j.f© ÎSU*»3<sa S.aj ««*'►"> -naw 't !M< ; I maand fr. 11.50 3 BanandsB 5.00 ^aansk-e 5.59 DE BELGISCHE 5TANDAARD 0P8TIL 11 BBHIII vafibâ « 3f« Coq nBI» Zbbbije obpahîw ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 40 Dinsdag 13 en Woensdag 14 April 1915. De Belqische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STANOAARQ » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDctaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. 1 Yoor de niet-soldaten— in 't land 3.50 fr. ; bUiten 7 land 4.50 fr. Indien meer ...

De Belgische standaard

*0* JTgyaf . W 1*4 (99») Vrijiag %1 «#AêjLë ABQtnawBiTMi V-sr soldâtes j uttad fr. X,«S g muadtt 9>S® I mftudct 1,75 Hiit SaldatM ia 't Uad. I mttad fr. 1,75 a maudea 1,50 1 maandte 5,35 —o— Boites 't ltndi I meead fr. 9,50 • MlUdil |gOQ S autaadca 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD 3 8pttilC ihiir Vill* "M* Coquin» Zoodijk , BXPAM» ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE STANDAARD >;.-i t w ï '.** ' . --S #- £-8 !M;3 jjfcv-. • *«■> . 35 .-if §. JP '£ 1»» " J «tàâsï fr, ».?§ • w lad** 3.3c |:-4f «w»a«a Vafâm t Isa* : t 3Î**0Ù <î. S-S© %,$$ Wôâ^ï» f«£9 «4^=" il"""""" 1 rî h OFSTBL |f &a h . s » a s » s ▼SA* |i a Sa ...

De Belgische standaard

4 M V Nr 242 Vijf centxemen ii^t summer Woensdag 29 Decemfcer 1915 De Belgische Standaard JDoor Taal a® P^oli EIA»B^ T> Voof &od m Haard eu &aad '"itomwilfi'fii to« 66 mnmmtre I* blf TOoraitSwitaïteg ! V»W Sfi Bo44a!wis s J,Ê0 2*. V«ot é« — 2a "t ïapd 3.8© m 4 b*iU* t la ad : â.09 fr. Qidizz m;£f exonplarea vws ...

De Belgische standaard

De Belqische Standaard Voor Taal en Volk EENBHACHT BAAHT BSACFT Voor Ood en îiaard en Land VASTE MEDEWERKERS: M. E.Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Stichter-Bestuurder Dr.'J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thacs. ILDEFON.r PEETERS . ABONNNEMENTEN : Voor ...

Pages