Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Uilenspiegel van Leuven

EERSTK JAARGANG MUMMER 33 Prijs : 10 Cetitiem. ZOMDAG 15 SEPTEMBER 1918. Abonnementea : lien jaar, ti.UU ir. — Z,es maaiid, 2.50 tr. — Une maand, 1.25 fr. Elk medswerker is Terantw»ordeljjk roor zgn epstellen. Te Brussel De Vlaamsche Ministerie's en het Franskîijoiis ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 4 Priis per nummer • 5 ^ntieni De Gazet van Leuven —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 —-i Voor 6 maanden . . 1,25 j Voor 3 maanden . . 0,65 Allé Briefwisselinq^te zenden^: fï] ■ Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leui fr. Postoheck-rekening' Nr 242 ■"■"M"'""' I •waWMMVNHWaMniIMBIiaii ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnement*, : Ee„ jaar, 5.00 tr. - Zes maand, 2,50, fr. - ©rie n,aa„d 1,25 fr. Ce CÏ6N6N I, Burgemeester en Oooerkoniinis...sionnaris kregen hunnen... pas « EERSTE JAARGANG NUMMER 13 prfis. ~ f. *"*• 10 Cc,ltlem ZONDAG 28 APRIL ,918 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 19 Dimanche 9 Mai 1915 9T année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

jaw&MtaV ^ S*"' NSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Behee! of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 42 Dimanche 21 Octobre 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnêmentspruzen. Per trimester .... 2.50 fr. Perjaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzendeii per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par au en ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 11. Prijs re^ nummer : 5 centiemen 7rniHao> 1 ft TVTqsit»+ 1 Q1 *7 De Gazet van Leuven 1^^■■■■■■■■■■*■■■■■mmmmmmmmwmmmmmmmwmmÊmmmmKmmmamrnm—mmmmmi~*mmmmmmm^mmmmmmmim^mmmm—m—àmmm—mmÊmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm■*»" □ ABONNEMENTSPRIJS : r> - . Elke ^edewerker blijft ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 g-ulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheei of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tariel op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

inschrijvingsprijs België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers m 10 centiemen. m AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

et s e 6d<= JAAR. Nr 8. AUOUSTI 1914. m De Boemr © Maandschrift van don K a » s | ISelgiscl]en Soerinnenboncî I * ! Ife * a i » Aile briefwisselmg betrckkelijk het blad muet gestuurd worden aan het adres: S BELGISCHE BOERINNENBOND, S a iWinderbroedersstraat, 24 * | LEUVEN. 8 ...

Uilenspiegel van Leuven

Mijnheer Zeep wordt Franskiljon MIJNHEER ZEEP. — Nu ivij « rijken » zijn, hoeven <u)ij Fransch te kenneti. Vlaamsch ts zoo gemeen, 't ts met deftig in den mond van rijke menschen. Ik keb mijnheer de Professor meegebracht die ons de Fransche taal zal aanleeren. FIENh (zijn vrou-zu). — Zeg Jef, 't zal onnoodig zijn. 't Schijnt dat binnen ...

Pages