Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 15 Décembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 40 centimes par ligne. Les ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Twcedc Jaapgai*ff, nr 50 Prjje par immmef : 5 eentaem Zondag, 16 Deeesntoer 191^7, Aboan*m«ntaprlJ> : Per jaar . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven Slke medewarker bl|ft Tirnt-woordtl^k Toor zf n ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

!N° Ç Dimanche 28 Février 1915 Q7e onnPA JOURNAL DES PETITES AFFICHES nrc t. apspmvrntrpitr.tvntnvrt rnr. t.ottv attsj ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Per trimester . . 2.50 fr. Per jaar . . . 7.50 fr. Ilet nummer . . 0.2.-> fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men aboniieert zich te Leuvenbij VAN LINTIIOUT Diestselie straat, 32. Par trimestre . . 2.50 fr. Par an ... . 7.50 fr. Le numéro. . 0.25 fr. i.75 fr. par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

432 - 1028 OPENBARE VERKOOPING 38 van TOEMAAT te Kortrijk-Dutzel. De hussier Alex. CALUWAERT, in ver-blijf te Leuven, Vital Decosterstraat, 31, zal op dijnsdag 24 September 1918, om 1 uur namiddag, ter herberge van çle weduwe L. Cockx-Rosseels, in t dorp te Kortrijk-Dutzel, openbaar verkoopen : Omtrent 100 koopen toemaat, wassende onder ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 48 Frijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 2 December 1917. AbonnementsprJjs : P^r jaar . . . 2,50 fr. Vnor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven De gazet van Leven Elke medewerker blijft verant-woordelyk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of bijdra-gen ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 3 Dimanche 20 Janvier 1918 100 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Uet nuramer . . . . - 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zieli te Leuven, bij YAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester 2.50 fr. Par trimestre 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nuraraer 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. Men abonneert zicli te ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN 1 Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote aankomst van kerkboeken en paternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,25 fr. DEN KILO. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand arrivage de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 98 - Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote keus van kerkboeken enpaternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,75 fr. DEN KILO. Allé dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leucen. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand choix de livres ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, &* £3 Prijs per minime: . S ceiitiem. Zondcwfc 18 Augustus 1918 De Gazet van Leuven ''V/ teow.<c«K. -J a—•J«. -s»' • • ,^- ■ Jingw abonnersientspriis : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 ir. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN j; Postcheck-rekening Nr ...

Pages