Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1671 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Fevrier. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v40js9jz40/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargai ? Nr 15 Prijs 6 centiemen Gent 25 Februari 1917 hoofdredactie : vrou wensecret a ri a a MET MEDEWERKING VAN HE algem. secretariaa1 EN HET WERK DEK v olks bibliot heken "destraal,, . ALLERLEI WeekbSad voor ons Vlaamsche Voik beh, r : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : , per jaar : fr. 3,2. zes maanden: » 1,0 drij maanden: > 1,0 INHOUD : Eerbied voor den ouden dag. — Te Laat ! — Eene zeldzame Plant. — Licht en Schaduw. — H C. Andersen. (Vervolg en slot.) — Rijk-dom is geen geluk. — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Beste Lezers. — De Verloofden (25e Vervolg.) Eerbied voor den ouden dag De ouden van dagen hebben tegenwoordig geen goeden tijd ; eerbied voor ouderen schijnt bij velen toch een ver-ouderd standpunt. Niets ontheft de jeugd van den plicht hen met eerbied te behandelen, hen niet te doen gëvoelen dat hunne plaats eigenlijk in de achterhoede is. 't Is maar al te waar, het kost onze jongelui moeite beieefd te zijn en zqrgzaam jegens hen, wien de last der jaren op de schouders drukt : te duidelijk laat* men hen voelen, dat zij eigenlijk « overcompleet » zijn, dat zij niet meer het recht bezitten een oordeel uit te spreken, stem hebben in de zaken van jongelui, dat zij tôt een ander geslacht, een anderen tijd behooren. Er zijn jongelingen en jonge meisjes, die meenen dat men niets meer aan oude mannen of vrouwen verschuldigd 1s, geen attentie, geen beleefdheid, zelfs geen groet, en die niet begrijpen hoe diep zij hen hierdoor kwetsen. De jonkman of het meisje, dat naast een ouden vriend of vriendin gaat zitten om een gezellig, hartelijk gesprek met hen te houden, doet stelHg een goed werk, waarover zij geen spijt zullen voelen. Oude vrouwen en mannen houden evenveel van een vroolijk geklap, een aardig grapje als jongelui, zij vertellen zoo ga^rne i«ts uit den rijken schat hunner herinneringen, het doet hun zoo goed als jongeren een beroep doen op hun groote ondervinding, aandachtig luisteren naar hun wel-licht reeds vaak herhaalde vertellingen. Waarom hun dit genoegen misgunnen ? Wat voor de jeugd nog toekomst is, werd voor hen verleden en hun eigen toe-komst krimpt bij den dag, ja, het uur in. Hoe pijnlijk moet het hun zijn, juist om datgene, wat hun zoo zwaar valt, te worden voorbijgegaan, verwaarloosd, over het hoofd gez'ien door jonge menschen van slechte opvoeding, met koud hart en onbedachtzaam hoofd. Zij maken hun positie moeilijk en lastig, terwijl het toch zoo gemakkelijk zou zijn hen gelukkig te maken, door eenige lieve woordjes aarKtûHirra Txraarrloorinrr 1/1 oi n o KoliiilnTaamlnûHûn Wie een grijsaard van welken stand ook, arm en rijk bespot of kwetst, toont niet alleen slechte opvoeding, maar leelijke karakterfouten, ondragelijke verwaandheid en ook domheid. » Veel goeds kan een verstandige grootvader of grootmoe-der, een bezadigde oom of tante aan de jeugd bewijzen. Veel moeilijkheden kunnen zij door een wijzen raad of kalmeerend woord uit den weg ruimen. Hoeveel wetrn zij niet, waarvan de onbedachtzame jongeren geen vermoeden hebben. Wat berooven deze zich dus niet in hun onbesuisd-heid van veel voordeel. Hun kennis van de hoogten en laagten des levens moet de jeugd doen inzien hoe wijs het is bescheiden te zijn en gematigd hun eischen, het leed geduldig te verdragen, in voorspoed geen overmoedigheid te toonen, hoeveel kwaad het onbesuisd handelen volgens de indrukken van het oogen-blik na zich sleept. Het jonge meisje of de jonkman, die vriendelijk, goed en , hartelijk is jegens de ouden van dagen zullen nooit genegen-heid en vriendschap ontberen en verdienen later in h eigen grijsheid niet als lastposten in een hoek te wor h ■ geduwd. Als gij in gramschag zijt, houd u stil en zwijg. Waarom in-zee steken in 't voile van den storm ? Te laat! Den rug gekromd onder den zwaren last hout, wankelde het vrouwke moeizaam tegen den sneeuwstorm in. De natte vlokken joegen op in haar gezicht, in haar oogen en maakten haar blind. Hijgend stond zij nu en dan stil en keerde den rug naar.den kant van waar de storm kwam, om op adem te komen. Haar last werd zwaarder naarmate het vrouwke vioortsuk-kelde. De sneeuw stapelde zich op de dorre takken, die zij gesprokkeld had, om een beetje vuur te hebben in haar koude, eenzame hut aan den zoom van het bosch. Haar voeten zakten diep weg in de sneeuw en slechts met groote moeite kwam zij vooruit. Zij stond weer stfl om adem te halen, toen ze plotseling verschrikt in het rond keek. Zij hoorde een stem om hulp roepen. Het vrouwke zag rôndom zich, maar niets dan snet uw en kale boomen en o + t-n i l/ûn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes