Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

539246 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Mars. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3qv5q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HOOFDREDACTIE : VROU WENSECRET A RI A AT MET MEDEWERKING VAN HET ALGEM. SECRETARIAAT EN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTHEKEN "DE STRAAL,, BEHEER : PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 zes maanden: » 1,60 DRIJ MAANDEN : » 1,00 <■—*> mrrnk &atES53tas «-roitawa Weekblad voor ons Vlaamsche Volk INHOUD : Op 7 Maart 1274 gaf de gelukzalige zijne zuivere ziel in Thomas van Aquinen. - Vooruitgang en Beschaving. - Moeders de handen zjjns Scheppers terug. Paus Joannes plaatste hem voorbeeld. — Over het lachen. — Nog van Guido Gezelle. — Van een • ,rnl ^ , , . , „ ... , VIII j. ... r> i ui r-v , X7 j i , _ . in 1523 onder het getal der Heiligen en Léo XIII stelde de Sneeuîvvlokje. — De slechte Drukpers. — Voor de keuken.— Lachen is gezond. - Voordrachten en Lessen. - Beste Lezers. - De Verloof- H" ThomaS aan als Beschermheilige van aile katholieke den (26e Vervolg.) onderwijsgestichten en scholen. De H. Thomas is de Patroon — — der katholieke studeerende jeugd. Thomas van Aquinen Op 7 Maart herdenkt de H. Kerk eenen harer roemrijkste zonen, haar licht en sieraad, den H. Thomas van~Aquinen. Geboren op het kasteel Rocca Secca, bij Napels, uit een doorluchtig geslacht, gaf de heilige jongeling reeds vroeg-tijdig gehoor aan de stemme Gods die hem tôt het klooster riep. Aan de heerlijkste verwachtingen verzakend, vaarwei zeggend aan aile pracht en wereldsche ijdelheid trad hij in de orde van den H. Dominicus. Zijne familie stelde ailes in het werk om hem van besluit te doen veranderen, maar vruchteloos. Al mochten zijne eigene broeders, met gewapende hand, hem uit het klooster weghalen, hem in eenen toren opsluiten, zijne zuiverheid op eene helsche sluwheid belagen, het kon niet baten. De jonge Thomas kwam bij de Predik-heeren terug en niets bracht zijne standvastigheid tôt wan-kelen. Te Keulen, onder de leiding van den Gelukzaligen Albertus den Groote, deed hij zijne studiën in de Wijsbe-geerte en Godgeleerdheid. Vijf en twintig jaren oud werd hij tôt het meesterschap te Parijs opgeroepen en verklaarde aldaar de goddelijke wetenschap met zulk een bijval dat in gansch die groote stad geene zaal kon gevonden worden om al zijne leerlingen te bevatten. Daarom werd hij gedwongen zijne lessen in open lucht te geven en tôt op onze dagen droeg die plaats, de naam van het St-Thomasplein. Op veertigjarigen leeftijd schreef hij zijne « Summa Theologiae» het wonderbaarste, het vermaardste en geleerdste gewrocht dat ooit door een mensch geschreven werd en waarvan Paus Joannes XXII verklaarde, dat het zooveel wonderen als artikels bevat. Uit Jezus' mond zelf mocht hij de goedkeuring over zijn arbeid vernemen. Eens, als naar gewoonte, aan den voet des altaars geknield, hoorde hij zich toespreken : « Wat hebt gij over mij geschreven Thomas, welke beloo-ning verlangt gij ? » — « U alleen, o Heer ! » antwoordde de gelukzalige. Zijn diepe godsvrucht tôt het H. Sacrament, gaf hem die allerschoonste gebeden en lofzangen in welke de H. Kerk als de hare aangenomen heeft en die over gansch den aardbodem, overal waar er een Katholieken priester is, gezongen worden. Spreken zonder denken, is schieten zonder mikken. Vooruitgang en Beschaving Vooruitgang, beschaving is het wachtwoord onzer eeuw. Het wachtwoord werd beantwoord, nooit werd het men-schelijk vernuft meer opgejaagd en meer voortgedreven en de kennis meer verscherpt. Nooit hebben de wetenschappe-lijke navorschers met* meer volharding gewerkt aan de ver-spreiding van stoffelijke welvaart. Zonder rust noch duur werd de natuur opmerkzaam nagegaan, den schoot der aarde, de diepten der zeeën, de ruimten des hemels werden nauw-keurig onderzocht, de verborgenste krachten werden ver-overd en verbruikt. De gansche schepping wordt door dén menschelijken geest uitgevorscht altijd breeder uitgezet, in ailes ziet hij klaar, ailes wordt bruikbaar gemaakt voor het leven, gedurig ontstaan nieuwe bronnen van welvaart. Aan duizenden en millioenen wordt licht en warmte verschaft, ziekten worden bekampi, de dood trachten zij te bestrijden, naar geluk en welstand en zelfvoldoening wordt met hard-nekkigheid getracht. Vliegtoestellen en automobielen rijden altijd vlugger, kanalen en spoorwegen doorkruisen aile stre-ken, stoomschepen en treinen snellen in voile vaart van het verre westen naar het oosten en brengeri allerhande levens-middelen aan. Nijverheid en handel zijn tôt vollen bloei ge-bracht, verschaffen rijkdom, die toegang geeft tôt aile aard-sche genoegens. De hedendaagsche beschaving, de moderne vooruitganr, wilde nog meer ; de menschelijke hebzucht en hoogmo is niet meer in te toomen, zijn machtig vernuft gebruikt s weldra tôt verminking en dood. Het wordt een helsche w strijd in 't uitvinden en voortbrengen van verwoestingstuige. Kanonnen en torpedo's, luchtschepen en watertoestelx'r werden ontelbaar de wereld ingezonden, de schatten goud worden nu besteed aan proefnemingen, onderzoekingen en vervaardigen van altijd verbeterde methoden, voor het v<. -pietigen van leven en goed. Tôt wanneer dé wereld ove X" Derde jaargang Nr 16 Prijs 6 centiemen >ent 4 Maart 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection