Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

689 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Août. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 29 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t14th8g10h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 37 1 lugustus 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vor.tge nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij " de verkoopers " Lezing voor net Cnristene Vlaamsche volk ¥¥EEICBLMil? Psrsjs 5 cesrïiemen O, die Vogelvangers ! Schoon liggen de velden in de lente. Door eene rei van bloemen vloeien de beken heen, en de boomen hebben hun hoofd met eene kroon van loovers omkransd. Ailes spreekt van leven hoop en liefde. Uit de ■ beemden zonder einde, uit 't ge- 4 - M É boomte der dreven, stroomt een HK&jgjkF v ^ 5 harmonie van zoete klanken. f . Dit tijdstip kennen ook de jon-gens, steeds, in elk seizoen, op j|pp4;^!'* ilP kwade streken belust. De Herfst brengt hun het fruit-rooven, de |n||^ ... rrÉL Winter laat hen toe de rustige l\| voorbijgangers met een sneeuw- k |„ ballenjacht te bestormen ; 's Zo- ■h mers zullen zij in aile verboden L?r " " ■ ' waters gaan zweramen of polsen. i- ( v De Lente heeft hun een nieuw fe 'J $7 gebied van plagerij vrijgelaten : wie zullen ze nu kiezen als slacht- offers hunner vernielzucht ? Wie F j anders dan de vreedzame vogel- | " $ tjes, die ons met hun lief gezang ^JK9K Heeft ieder voereltje een nestjen of een ei ! > jj^* zoo pochte grootvader gisteravond met zijn spreekwoord. Maar de jongens hebben grootvaders wijs- begeerte niet vandoen om te we- |||p| 'rr:4 , Vs- _ ■ ten « of er al eitjens zijn » of niet. jjfff! Jan weet hier 'n leeuwerik wonen, Piet kent de schuiiplaats van een vink ; elk heeft zijn bij-zonder voorwerp, dat ze bespieden en beloeren, in afwach-ting dat de eitjes worden gelegd of uitgebroed zijn. Dan, de koord om de voeten, en, rats ! in een, twee, drij, zitten ze naast het nest, dat, hoe de jongen en de ouden ook kwet-teren en schreeuwen, hun buit wordt. Onbarmhartige jeugd! Alhoewel we 't dien snaken geenszins jonnen, ter wille hunner ouders, die er weeral de kosten zouden moeten van dragen, ware 't zekerlijk eene heilzame les voor hen zoo ze eens het lot ondergingen van hun coliega, hier op de ne-venstaande plaat verbeeld. Toen we, onlangs, een oud stu-diemakker, thans onderpastoor in Hollandsch Limburg, be-zochten, viel die gravuur ons dadelijk in 't oog. Hij merkte het en drong er op aan dat wij die plaat als herinnering aan ons -j wederzien na zoovele jaren, zouden medenemen. 't Was geschil-, J derd door een ijongen kunstenaar •*$ van de streek, zei hij, Martinus Ranike. 't Was inderdaad een kun-J| : | ! stig gewrocht en aanstonds beslo- | V'-' -i, • LJ ; ten wij de afbeelding den lezers jj-„ i s^l| | van «Allerlei» aan te bieden, als ■ " * Si 1 een zedelesje voor die onverbeter-l lijke vogelvangers. §\^ Is dit tafereeltje de juiste « weer-Bj ga » niet van dat welk onze jonge ^ I lezers verleden week zoo lang en \ 111^ zoo gretig zaten te bezien ? Dààr §li i werden twee jonge veldroovers | ; " geknipt en voor de geduchte vier-schaar gebracht om « gevonnisd » ^51 te worden !... â&J'* • We kunnen ons niet weerhou- den den gekaapten jongen voor ' den kunstenaar Martinus Ranike ÉÉEÉ& . S zelf te nemen. Hoe dat? Wel om IP WMSÊfÊ tÈsÊm ||| den snaak zôô meesterlijk voor te • v : j stellen, op dit hachelijk oogenbl k dat de îjzeren handen des bosch-wachters hem de schouders prangen, moet men zelf onder-vonden hebben wat gezicht men dan trekt, welke pijnlijke kreten men dan slaakt. In aile geval de artist wordt niet verbeeld door den grijsgeknevelden oud-militair, wien de be-waking werd opgedragen van de goederen des kasteelheers. Groeide uit den gevangengenomen vogelnestroover geen schilder, genaamd Martinus Ranike ? Neen ? Hewel, dan moet de artist een schandere verbeelding bezitten, immers

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes