Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

255 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Octobre. Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9f31q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWA CHTEE Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) - 2,50 » Voor Oost- en West-Vlaanderen bijzondere voorwaarden. ———■ _^— Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, alsook bij de Leden der Groeningerwacht, o. a.: Belegstraat, 48, Antwerpen (Zuid); Reuzenstraat, 28, Borgerhout, en Bredabaan, 207, Merxem. Elke inzender is verantwoordelijk voor hetgeen bij schrijft. Buree) en Opstelraad : 't Hof van Keunen, Carnotplaats, 3g, Borgerhout. Aankondigir gen volgens overeenkomst Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. WAAROM WIJ NIET ZWIJGEN Stijn Streuvels. (4 October 1872.) Zijn echte.naam is Frank Lateur, zoon van den huisschilder, later bakker Kamiel Lateus. en van Louisa Gezelle, zuster van onzen grooten dich-ter GuidoGezelle,die dus Streuvels' oom was.Hij werd, nu drie-en-veertig jaar geleden. geboren te Meule, bij Kortrijk, en verhuisde op zijn i^cjaar met zijne ouders naar Avelghem, waar hij de verfranschte kostschool « le Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans » bezocht en wekelijks twee uurkens Vlaamsche les kreeg— Dit was de eenige opleiding die hij genoot Zijn aanleg als schrijver trokop 'tpensionnaat reedsde aandacht. Een schoolopstel, getiteld Kerstmis, werd in aile klassen voorgelezen en had ten gevolge dat hij, ofschoon leerling der lagere klasse, werd opgenomen in de .. Société littéraire » van de hoogere klassen. Om de deeltjes uit Reclam's Universal-Bibliotheek te^kunnen lezen, die hem zulk een ruim en goedkoop veld van lectuur boden,leerde hij zichzelf Duitsch en zoo maakte hij voor 't eerst kennis met de Russische realisten, met Tolstoi en Dostojeu>ski. Sedert legde hij zich ook op de kennis van de Russische taal toe, zoodat hij deze schrijvers in 't oorspronkelijk leerde ver-staan. Ook de werken van Ibsen behooren tôt zijn lievelingslectuur. Als schrijver trad hij voor 't eerst in't open-baar op in i8g5, toen zijn November-idylle een eervolle melding~ontving bij een prijsvraag, uit-geschreven door het blad De Jonge Vlaming. — Daardoor aangemoedigd zond hij nu ook bijdra-gen aan het tijdschrift Vlaamsch en Vrij, proza zoowel als verzen, die gretig werden opgenomen, en toen zijn buitengewoon werk de aandacht trok der redacteuren van Van Nu en Straks en een der opstellers van dit tijdschrift, dichter van de Woesteyne, bij Vlaamsch en Vrij pogin-gen aanwendde om te weten te komen wie « Stijn Streuvels > was, ontweek de redactie een ant-woord, bevreesd haar medewerker le vetliezen. Het gelukte nochtans langs een anderen weg het pseudoniem te ontsluieren, en Frank Lateur werd tôt meiewerking aan Van Nu en Straks aange-zocht. In 1896 verscheen zijn eerste opstel in dit tijdschrift. Het later opgerichte maandschrift Vlaanderen verzekerde zich eveneens van zijn medeweiking en de eerste aflevering opende mot zijn schets Joël. In 1899 verscheen in de Duimpjesuitgave zijn eerste arbeid in boekvorm : Lenteleven. Het sukses van dit en van zijne volgende boeken was in Vlaanderen zôô groot, dat in 1903 de Ant-werpsche volksvertegenwoordiger, oud-minister August Delbeke, in het Parlement het voorstel deed den schrijver voor te dragen voor den No-belprijs. Bij nader onderzoek ,bleek evenwel dat dit buiten de bevoegdheid der regeering lag. Officiëele erkenning zijner verdiensten bleef in-tusschen niet uit, want in igo5 werd hem de vijfjaarlijksche prijs voor letterkunde toegewezen en in igoybenoemde men hem tôt briefwis:elend lid der Vlaamsche Akademie. Toen hij zijn eerste bundels uitgaf was hij nog eenvoudig pasteibakker te Avelghem ; later, na zijn huwelijk met Alida Stallens. vestigde hij zich te Ingooighem, in de nabijheid van zijn leermees-ter pastoor Hugo Verriest, en liet er zijn lachend schoone villa 't Lijsternest bouwën, met uitzicht op het heerhjk land tusschen Lei en Schelde Daar schiep hij nu zijn beroemde werken, die men met recht het epos van den Vlaamschen boer mag noemen : Zomerland, Zonnetij,Doodendans, Dagen, Langs de Wegen, Minnehandel, Dorpsge-kéimen, Open Lucht, Stille Avonden, 't Uitzicht der Dingen, De Vlaschaard, Najaar, De Blijde Dag, enz., enz. Een aantal ervan werd vertaald in het Engelsch, Duitsch enFransch, en zij stem-pelen hem tôt een der grootste schrijvers van onzen tijd, waarvan niemand minder danW'llem Kloos zegt : « Een groot kunstenaar is onder ons opgestaan : een mensch, die aile dingen rondom zich eenvoudig-schoon en mensch-natuurlijk in echt, onmiddellijk voelen met de natuur, ziet. In zijn rijkdom welk een eenvoud, welk een goed volgbare trekking der lijn, zoowel in 't geheel als in de onderdeelen, streng van omlijning en tcch tegelijkertijd frisch-gevoeld en fijn doorwerkt tôt in de kleinste bijzonderheden, gewrocht door een hand, die schept voor allen tijd. » Hetlaatste werk van Streuvels is zijn Oorl'ogs-dagboek, dat hier en over de grens veel stof heeft opgejaagd, omdat hij in zijn argelooze eerlijk heid, gelijk een middeleeuwsch kronijkschrijver, daarin ailes opteekent zooals hij het gezien, ge-hoord en gevoeld heeft. In Nr 2 van Antwerpen Boven heeft een onzer meest gewaardeerde me-dewerkers er breedvoerig over uitgeweid en na zijn schitterend pleidooi, nog versterkt door het feit dat Streuvels' dagboek door de Duitsche overheid verboden werd in het Etappengebied, blijft er niets meer over van al de lasterlijke aan-vallen door kwaadwillige Droogstoppels onder de goede gemeente verspreid. Al wat schoon en groot is in Vlaanderen moet nu door de kwalijkgezmden bezwadderd en neêr-gehaald. Streuvels is een te heerlijke bloem, in de Vlaamsche gaarde, dan dat de franskiljonsche adder haar venijn er niet zou op uitspuwen. Wij, Flaminganten, zullen hem en al ons belasterde broeders nu nog meer vereeren en beminnen !(') ——-— — Waarom wij niet zwijgen Het mangelt nog altijd niet aan menschen die het niet slikken kunnen dat wij op deze histori-sche oogenblikken de stem verheffen voor het versmade recht van het Vlaamsche volk. Nu dat onze toekomst in de weegschaal ligt, nu dat onze vijanden het voortbestaan van onze taal en van ons volk betwisten, nu moeten we z wij gen. i1! De werken van Stijn Streuvels zijn te verkrijsren in den Nederlandschen Boekhandel St Jacobsmarkt, 5o, te Antwerpen. (Zie aankondiging op de 4* bladzijde.) Nu dat de Vlamingen allerwege beschimpt en belasterd worden, nu moeten wij den bloedigen hoon verkroppen en onsantwoord uitstellen voor later, veel later. Wie zoo spreken? Het zijn de massa dej « Flamands de cœur », de naaste en verre verwantschap van de familie Beulemans, voor wie Vlaamsch en Vlaamsche beweging toch immer ten onpas komen, l.et weze oorlog of niet. Het zijn de weggeloopen broo^schrijvers der Fransch-Belgische pers, die in wedstrijd met de Fransche pers, om ter meest hunne gai uitbraken tegen al wat Vlaamsch is. Het zijn p'olitiekers, kamerleden en regeerings-personen, die ons van uit den vreemde muilban-den opzenden. En terwijl dit ailes roert en samenzweert tegen ons, zouden wij, de stambewusten onder ons volk, toezien en zwijgen!... Dit onder het ons toegesnauwde voorwendsel : « Éérst het vader-land bevrijden en dan zullen wij zien ». Wijl tvij hier onder de vreemde overheersching in letterlijken zin tusschen hamer en aambeeld gepletterd zitten, zien wij niet in op welke wijze wij aan de bevrijding van ons vaderland zouden kunnen medewerken. Maar dit ter zijde, hebben wij, ja dan neen, het recht op dit oogenblik het Vlaamsche vraagstuk te stel'en ? Als wij de zaak grondig beschouwen, treft ons vooreerst de eigenaardige, ja netelige toestand-waarin wij ons bevinden. Volkenkundig zijn wij Vlamingen, staatkundig zijn wij Belgen d. w. z. wij zijn Vlaamsche menschen en Belgische bur-gers. Zooals de doorluchtige wijsgeer Mgr Mercier het zegde : ,1 Men is mensch alvorens burger te zijn » ; wij zijn dus eerst Vlaamsche menschen, daarna Belgische burgers, en onze rechten als Algemeen Zicht van Konstantinopel (zie Oorlogsoverzicht)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes