Averbode's weekblad

677837 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Mars. Averbode's weekblad. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4hp4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

"DEN DULS". JW1L^4L'\ ILr • 'HMMIF' "il"" stond hij geboekt in onze kinderwereld ! Grooter geworden was het «de Charel», later nog « Broe-^er Tustijn » ; maar voor ons, zijn speel- en studie-makkers, bleef hij : «den Duls». Hij vvoonde een eindje van 't dorp af, te Ezaart, CWW4 maar meestcn tijd van den dag was hij doende in 't dorp, te Moll. Hij was er doende, ja!... kapitein van de lustige schoolbengels, hun eerste broek ont-wassen, maar vreemd nog aan de mufFe kostschool-lucht, — de vrije jeugd van i -y» •-y- \ lucht, — de vrije jeuga van den buiten. i—i Die gulden jongen tijd!... I—I 't Tooneelleven zat ons in 't bloed, en geen enkele club van de plaats lcon tegen ons op. Getienen waren we, bezield met een moed en iever om den besten en A meest-bedreven liefhebber beschaamd te /m maken, bereid om de moeilijksle too-- kÂ,! neëlstukken — ons bekend — uit te voe- ijg ren onder 't bestuur en onder 't wijs gelei- «H de van onzen Royaard : « den Duls ». JHj Reizende troep als we waren, kozen vve ons lokaal.gewoonlijk onder Gods uMt'Ji wijde lucht op de eene of andere achter- jjw plaats.. Schuur of afdak waren buiten-kansjes, die wij alleen in de groote IMS& afspanning van « Borgerhout » konden mSS" genieten, — wat we dan ook met groote * ; trom den volken konde ded-en. Zondags V na het lof.... «den Duls» voorop, met Ewaarklinkende bel, trommelden of liever %|sp belden we heel de dorpsjeugd bijeen. \|llï Kinder-, keulcen- en andere meiden met \sjj| onmondige en lawaai-makende kleuters waren ons vrij-talrijk publiek. Er werd x gespeeld, geroepen, getierd, op de tafel geslagen ; de zwaarden en degens klet-terden tegen elkander om de toelioorders schrik aan te jagen ; « den Duls » bij-zonder had er een handje van weg, om door hartroerende alleenspraken de ge- BROE moederen te raken en stroomen van tra- CONG nen te doen vloeien. 't Feestje bracht ons een ronden stuiver op, waarmee we eens lekker smulden. Maar niet aan tooneel alleen werd er gedaan. ti Flûn T^l 111 o « ri tv\ ri a f Aon o 1 xro n micsinniric ' Maar met aan tooneel aneen wera er geaaan. « Den Duls » droomde toen al van missionaris worden, en de grootste waaghalzerijen schrokken hem niet af. De mattenklop-pers ofte tuf-tufs kenden we nog niet, maar de verste reizen werden ondernomen met de hondenkar. Als vliegtuigen snor-den we voorbij, in dolle vaart vooruit, totdat we, tôt « den Duls » z'n groot vermaak, holderdebolder 't onderste boven vielen tegen een arduinen grenspaal. Er werden weddenschap- BROEDER JUSTIJN (f) A.LS MISSIONARIS IN 11 CONGO : Rooker lijk voorheen, (Zic het hoofd- cirtikel.) s h pen aangegaan, om met het rijwiel — de velo's van vijftig kilo's ! — den eersten veloman, door 't lot aangeduid, overal te volgen. En door het veld ging het dan, door de versch-omgeploegde landouwen, door de oneffenste wegen en wegelkens, door de nauwste straatjes, ja, tôt over de smalste brugkens over de Nethe. O ! dat rumoerige, blijde jongensleven ! Als met een groote bewondering, een heiligen eerbied zagen we op naar « der Duls». De straatbengels konden hem achternaschreeuwen : « Missionaris », de grooteren er eens schokschouderend mee lachen, — wij kenden onzen man, wij wisten wat hij in 't schild voerde, waartoe hij bekwaam was. "T * 11 , • 1 1 • • • 1 DeKwaam was. Rondborstig als hij was, vriend van gezonde kwinkslagen, wist hij heel ons gezelschap te verlustigen. Bij de bazin van «'t Leeuwken », de goedhartige . Colette, stond hij op 't goede blaadje, en zoozeer kon « de Karel » den duivel niet jagen, om haar op haar paardje te krijgen. We gingen er dagelijks lia de Mis, in onzen studie- en vakantie-tijd, onze tas koffie drinken, en wat daar al gebeurd is, zullen de lcronijken later misschien nog wel verhalen.... Niets kon hem van z'n stuk brengen ; hoe dichter hij zijn lang-gedroomde vertrek, zijn afscheid van de wereld naderde, hoe leutiger hij werd, hoe blijder zijn schalksche liedjes en fijne zelten weer-klonken bij de vergaderende studiejeugd. Wij gingen naar de kostschool, — hij, een tijdeken naar de S' Trudo's school van St-Truiden ; maar 't ging daar niet. Hij voelde in zijn hart, zijn groot liart, iets kriebelen, een veilangen, een vast-geankerd verlangen naar iets grootscher. Hij zou Broeder worden, Broeder-mis-sionaris !... Van 189s tôt 1907 vervulde hij voor-beeldig het onderwijzersambt bij de Broeders der christelijke scholen. 't Was niet genoeg voor zijn heiligen iever : hij moest verder gaan, aan moeilijker werk nog zijn jeugdige krachten wijden. 1k herinner mij nog, met welk een blijd-schap hij mij kwam aankondigen, dat hij als Broeder-missionnaris naar Brazilië zou vertrekken.... 't Was reeds een stuk van zijn droom vervuld. Af en toe schreef hij mij van zijn apostel-werk onder die brandende zon, bij die beschaafde, wel is waar, maar moeilijk te bewerken jeugd ; maar geen enkelen lceer, of hij zei me, dat zijn groote droom, zijn jeugd-droom, ging verwezenlijkt worden : er was kans, dat zijn oversten hem naar Congo gingen zenden. Congo!... o! dat woord brandde op zijn lippen ; 't stond gespijkerd in zijn grootmoedig liart. Daar naartoe te mogen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Averbode's weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Averbode du 1906 au 1956.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection