Belgisch dagblad

595 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 18 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 20 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010h4c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

S© Jaarg-ansr * ^OVEM!BER 1010. Wo. £5€î BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco p«r post. Losse nommera; Voor Nederland 5 cent ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclit 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CAST1LL0N. adveetentiek. Van 1—5 regels f 1.50; elkd regel meer £ 0.30; Réclamés 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. Londonr Dixon Hoasa Lloyds Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. BUREAUX OPEN VAN!™* >2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. BRITANNIE IN 'T ZICHT VAN DEN 00RLOG. Bij het losbranden van de wereld ramp, was er geen. evonwich tusschen de stnjdende mjichten 't Is onmogelijk voor een gewoner tnenscb, zegde de heer Churchill een juiste volledige kijk tehebber over den gang der gebeurtenissen Verschrikkelijkejnassa'ssoldaten gewapend met moderne wapens werden in 't vuur gejaagd teger de naburen ; versterkingen werder opgeblazen net als dampend water bloeaige veldslagen, zooals de ge Bchiedenis ze niet gekend heeft werden geleverd. Geen enkel der oorlog voerendc &n ncutrale landen kon de afme fcingen van het conflict afteekenen cog minder konden zij zich bel minste gedacht vormen over der duur van den oorlog. Niemand verwachtte zich oj dezen aanslag tegen de beschaving daarbij gerekend de regeeringei der aangevallen natiën. Dit feii alleen volstaat om het Duitsch( standpunt als waardeloos te aan schouwcn. Van Duitsche zijdc wordt er immers beweerd, dat ei door de nabuurstaten een soor( samenzwering tegen Duitschland was opgezet ; Duitschland voerde een verdedigingsoorlog. Nog on-langs heeft de kanselier dit reeds ver. leten deuntje nog eens gefloten. Op den vooravond van dezen wereldoorlog was Britannië, gelijk Franki-ijlî: on ïïctcrici.ii<J. vl op vredesvoet. Deze toestand \yerd door een wel gekenden Amerikaan als volgt gekenschetst : De vol-maakte oorlogsuitrusting bij het uitbreken vau den oorlog zal Duitschland immer tôt oneei strekken ; terwijl de vredelievend( politiek van Engeland voor eeuwic een eer zal zijn voor deze mogen d heid. Bij het begin van Augusius 1914 ver tegen woordigde het Britscin leger een klein onderdeel van de strijdende legers. Het bestonc slechts uit 200000 manschappen De munitie-aanmaak werd voitrok ken door drie go nvernementeele fabrieken, bijgestaan door eer klein aantal private instellingen. Wanneer Duitschland zijn. aan-val op Europa begon, kon niemand voorzien of zou hebben kunneri voorzien het groot aantal zwart artillerie en het massa-verbruik van munitie, dat bij dezen oorlog onontbeerlijk zou zijn. Tijdens de heldhaftige verdediging van Verdun hebben de Franschen meei dan 800000 obussen verbruikt in een tijdverloop van 24 uren. Op het front in Picardië volgens de getuigenis van een officier, werden er door de Brittische artillerie ongeveer 10.000 000 obussen naai de Duitsche lynen geslingerd, zon-der rekening te houden met de granaten en de kogels van machine- en andere geweren. Duitschland was voorbereid op deze katastrophe en zoodra het eerste schot had weerklonken, was gansch het nijverheidswezen ge- richt op den oorlog.-.toestand. Zoo 7j.t}ruonut;e a oesciiittca vou Macken- sen bij zijne expeditie tegen lius- land over 50 batterijen voor elk legerkorps en 24 machinegeweien voor elk regiment, getal dat nader- hand gebracht is geworden op 48. BE TOESTAND Wij kunnen alleen herhalen dat de Duitschers . huu effensieve meerderlieid aan het N^osten hebben verloren. Dit be-wijst eens te ineer de nederlaag, die zij bezuiden de Somme en te Saillisel hebben geleden. De verbreeding van de wig in hun front aldaar, is onvermijdelijk en geheurt noodlottig voor de Duitschers," die aan het offensief van hét aanstaan-de jàar niet zullen kunnen wederstaan. In Macedonië is de toestand eveneens gunstig. Do geailieérden zijn tôt 6 kilo-meters van Monastir opgeschoven. Aan de Stroema wijken de Bulgaren gestadig voor de Britten. In de Dabroedzja zijn de Bulgaren en Centralen ook geweken. Naar barbaar-8ehe zeden steken zij de dorpen in brand. Aan het Russiscli front hebben de Duitsche'rs do verloren stellingen niet kunnen hernemen. De mâiiai (te Komis. lira ISemj *> v In de zaal der Wiilemsstraat alhier had het Belgisch comiteit van Den Haag zijn jaarlijksch feest ingericht ter eere yan 's Konings naamfeest'. Een welge -lukt feest, dat de inrichter tôt eere er tôt voldoening mag strekken. Het feest had plaats onder Belgen. Aanwezig waren baron Fallbn, de Bel gisclio gezant, prins de Ligne, graaî d( KercÊove de Denterghem, baron d< Traux do Wardin, het Kamerlid dr. Ter Wagne, prof. A. Rolin, président vai: fret officièel comiteit, Dierclcx, arrondis ficmentecomrnissaris van ÀnUverpen, Dupont, voorzitter van het Belgisch comiteit, de prinses de Ligne, de gravin Ph. d'Oïiltremont en een gansclie vo'le zaal. _ Het borstbeeld -van Koning Albert, oni-ringd door palmen — zegepalmen ! — prijkte op het tooneel, dat versierd was met de vlaggen der geallieerden. Daar de heer Ch. Bernard later aan-kwam, nam heer Léonce du Castil-lon, hoofdredacteur'van het B elgisch ■D a g h 1 a d, het woord in het Vlaanisch uit naam der Vlaamsche Belgen hul-' a van hou en do trou te brengen aan ' i I>.n'ng van den Yser. Brèedvoerig wees spreker op do naar Duitschland ontvoerdo Belgen en bracht een warme liulde aan kardinaal Mercier en de Bel-gische bisschoppen, die het gordijn, weL die akeligo tooneeùen verborg, hebben weggoschoven. Als tegenstelling wees spraker dan op de verraders die een Duitsche universiteit uit de handen van den vijand hebben aanvaard. De regeering zal steeds encrgisch cp-treden in deze vraag, dio niet door haar maar door het Belgisch parlement irioel j opgelost wordan, krachtens de grondwet, ' die zegt : . Aile 'maclit komt uit hét voile. De gansclie \ laamsche beweging, waar-van de hoogescho'olkwestie slechts een onderdeel is, dient opgelost in een geest van gelijkhekl en rechtvaardigheid. Tegen gemeenschap met de verraders, die lat'jr eene amneslie hoperi, dank aan de ' tusschenkomst van zekere pôliliekers _ en j tegen de bastaurlijko selleiding plaatste | sprelcer den tegenstand van de gansche Belgische natio cen en onverdeeld. Do heer Charles Bernard, die in het Fransch sprak, behandeldo een meer ide-alistische kant: de vereoring deivBel^ï-sçho htlden, martelaars en dooden. Ilij wees op het hcldenfiguur des Konings, liij wees op de praclitige daden van léger, hij wees op heldenfeifen groot als dio w-aarop do ôudheid roemt. De spreker ging- met lijf en ziel in zijn ontwerp op en behaaldo een stormachtigen bij-val.Dan werd het w'oord verleend aan de puike artistes, dio zich l:eten hooren. De heer A. Dupont, wiens muzikale smaak aller crkentelijkheid verdi'ent had een keus onder de besten gemaakt. Mej. Defeyn en de heer Danlée zongen met brio het duo uit la Fille du régiment (Donizeiti)., Mevr. J. Noots deklamcerdo prachtig La Haine en Poème de guerre van Claudel. Me . Buyens zong met een kristal zui-vero stem tnijn Moederspraak van Benoit en Ariane v§& Massenet. De heer Dister zong' met zijn 'mooie tenôrstèm La Bo-hêmo van Puccini. De heer Danîée, die nog in de Pô-cheurs de perles in Samson en Dalila met meij. Buyeas, en in de Brabançonne optrad, zong prachiig het Air uit Patrie van Paladilhe. Len fiijzondero hulde verdlent dien zeer behaaldo Brusselseho' zanger, wiens bronzen stem geeno vérmoeidheid kent. Mej. Flament !zong nog met zeer veel gevoel Noël des enfants qui n'ont plus de maisons, een parel van A. de Bussy. Mevr. D'Hayrmont was, zooals altijd, vol vuur in de voordracht der Poèmes patriotiques. Links "en Redits. De BelgischKoninklijke Lloyd. F on Koninkiijk noemt professer t Meirten, leeraar aan11 vinivereiteit vaa Geat, cbmmissaris der ftjesrîiig hij de Konink-lijke Lloyd. Belgische fierheid. ' To Verviera" bold nien een eonvoudig werkman hoog looa vwor arfceid... ar -i beid ten voordeele iier Duitschers. Do eenvoudige burger juist aan taîel... Slappe soep wasl'teenig gerecht. Drie kinderen keken terwonderd naar den verleider... — Gij vraagt m> werk, antwooBlde de man 't Is waar, inf loon is hoog en ik kau veel verdienei • Nu hob ik maar , een bord soep... ifflder vleesch.... Mais voila mes trois g ses... Weet gij wat ! ik kies, voor rnij- a ter wille van hon? . Je suis Belge... Enait gij uw geld... ik houd mijn . eer... ilijn kinderen zullen zich later niet ove mij moeten schamen. Dat is 't an t werd van een nederig werkman, dat is t antwoord van de Belgische natie. Om België en dt Belgen te ^arakteri-seeren gebruiken )nze Nederlarudsche vrienden met voone?de het woord fierheid.Zij zeggen het tere België, de fiere Belgen. Welnu j», lit is bij ons het gevoel dat boven dri t. Omdat we fier wa-ren hebben we op i Augustus 1914 ons hon p o s s u m Is uilgesproken met non p o. s s u ra us uitgesproken met ren. Deheeren De Lalieux en Vsrhaegen LoXXe Siè-le meldt dat de liee-ren De Lalieux,'Kamerlid en burge-meester van Nyvel en Arthur Verhaegen Kamerlid voor Geit, die een twintiglal w>aanden in de Diitsche gevangenenkam-pen hebben doorôe'oracht, onderworpen werden aan een ieJisfchp comm'ssie van het fnternationaal Roode Kruis sn in Zwitserland zul en geïnterneerd worden. Zij zullen er den 24—25 November aan-komen.vri^heid werden g&mdc;. Zij' isuMm" ia-tegçnckel in een neutraal land moeten verblijven. 1 it zal wel ook ^het geval zijn voor de heeren Sevens en D© Lille. Voiksopbeuring heeft niet geprotesieerd.- De N i e u w e Courant hee:t ons berichtje ovorgenomen betrelEende het protest van V o 1: rs op b eu r i n g, tak Noderiand, aan do keizerlijlî-e regeering te Berdjin omtrent de wegvjoering van circa 100.COO Vlamingen naar Duitschland. De lezer, die oms deze in 'chting heeft ingea^nden, hee"t zijno v/enschen voor do werkelijkheid ganomon. Nadëre inliçhtin-gen la.en ons toe te verzekeren, dat Volksop oearing, tak Noderiand, waaraan Belgen mcjdewerkèn, niet hceFt g'eprotestoerd tegen den hande/ in blan :o slaven waa.rvan het Vlaamsche volk liot slachtôfior is. Wel is dan de rotlen van bestaan van Voiksopbeuring ? Het .graf van deu gr?,af van Chambord Op de hoogte van Castagnavizza terNoor-den van Gcrizia, bestao.t een Idoosier van. Franciscaiien. In de krocht vindt men de grafsteden van Karel X, Koning vau Frank-rijk, die November 1836 te Gorizia overleed, van den îieitog vaii Angoolêmo, van de Hertogin van Ang&ti'éme, dochtcr va.n I.ode-wijk XVL, van Louir-e-Maiie van Parma en van den Graaf en de Gravin van Chambord. In December hadden Weener bladen gemeld, dat de Itaiiaan;3che artillerie die grafsteden. had- gesclonden. "Dit wa-3 een leugen. Alleen was vaa het gra-f van den Graaf van Chambord. een lïoninkiijke Kroon, een gesehenk van de Fransche royalisten in 1833 verdwenen. Thans is die kroon in een na-burig huis ontdekt. Koddig* De Corriere deîla Sera meldt het volgende over de -gevangenneming van ècn Ooten-rijkschen g'eneraâl. De onstiiimigheid der Italianen was zoo groot, dat de vijandelijke lijn op versehillende plaatsen was doorgebroken, zoodat -de af-tocht onmogelijk was tusschen deVeîikien de Volkovnak. De. bevelhebber eener brigade bevond zich in zijne sehuilplaats en was zoo ver van te defîken aan1 het gevaar, dat aile offieieren zich aan tafel zetten met hun generaal om te ontbijten. Uit de keuken kwam de geur van schaapsribbekens. De kellner had zijne witte handschoenen aangetrokken om de tafel te dienen als de bersagheri ,verschenen . Een htmner wierp zich op den generaal, die zijn • revolver zocht maar- hem niet vond. De Italiaan trof hem met zijn bajonet aan de borst. De tegenstand der andere Oosten-rijksche offieieren was snel over. De bersaglieri brachten ailes weg ookx de telefonisten het keukenpersoneel met den kellner met witte handschoenen. De kalfs-ribbekens werden door de overwinnaars opgepeuzeld op de gezondheid van François-Joseph. Offensief der geallieerden in Macedonie f BloeîSïge nsderlageira é&v Desiftsohes's aami de Somme. r. Se gea§Sâeer«deEB op S gsïl©îîBsftffis*3 wan ifflosiastiB». — ¥opde-pinaen rïep Italianen op Capso» —^fopdspïngen a2ep Boeinenseps in de Slobpoeïtsja. — Oe Pledepïandsche peps ppotesâeept iegen hes wegwoepen dep Belgen. De MeÈËscle ïsïs toîeM s tupi le OBlerii ier Belp, i Een protest van „Het Vaderland". Het Vaderland van Den Haag van b Woensdag avond protesteert krachtig tegen le de voorstelling van feiten die in het telegrain h ' Wolff wordt gegeven dat wij uitvoerig hebben d besproken. Het blad spreekt de verwachting h uit dat geen der àtidere bladen, die in het d telegrain genoemd werden, de wijze van voor- w stelling, in het telegram gegeven zal goed- f keuren. d Het protest der „Maasbode." De Maasbode schrijft: „\Vat ons betreft, wij waren zelfs van mee- E . ning, dat het zoo sterk misleidende karakter, dat het Wolff-telegram had, ook de andere 'b bladen er toe gebracht zou hebben, het niet g - te publiceeren. Een daad van rechtvaardig- i . heid en van collegialiteit, waartoe wij in t 3 min of meer analoge gevallen meermalen t zijn overgegaan. Nu het telegram echter t t toch in versehillende bladen verschenen is, t achten wij het dringend noodig een kant- t teekening er bij te voegen. t De cijfers omtrent de werkloosheid en de -kosten, die tôt bestrijdiug er van noodig zijn, s . — ze werden ons niet door onzen Belgischen , correspondent geleverd,maar door een van onze grenscorrespondenten, — hebben wij gegeven < met als een directe of indirecte verklaring of , verdediging van de maatregelen, welke door , de Duitschers nu genomen worden, maar ] a veeleer als een bewijs van de omûtputtelijke , a .liefdadigheid, niet ten opzichte van de arme werklooze bevolking van België betoond , l- wordt. Niet het vraagstuk der werkloosheid, zijn T- "l'^^^iJ.e^deiniddekn tôt opl'ossing werden i ook niet doenbaar wezen, daar in de gegeven 1 omstandigheden dit vraagstuk in geen enkel i. opzicht voldoende te overzien is: Wat de oor-zaken betreft, heeft men bijv. twee scherp tegen over elkaar staande lezingen, de Duitsche, die de werkloosheid toeschrijft aan s het terughouden van grondstoffen door j. Engeland en de Belgische waardoor die j werkloosheid geweten wordt aan de Duitsche i requisides en het afsluiten vau de afzet-iq markten. Wij wilden slecht s op de énorme gevolgen ,van die v/erklooshcid wijzen, op den donkeren 0 kant er van voor de ongelukkige Belgen zelf, op elen lichten kant, dien de stralende uitin-gen van liefdadigheid er aan geven. Nu het Wolff-telegràm echter het vraag-stuk der werldoosheid en de middelen ter q oplossing ervan ter sprake gebracht heeft, achten wij het van onzen kant noodig te verklaren, dat de maatregelen der Duitschers, n voor zoover zij 1 dan nog beschouwd zullen kunnen worden als te zijn genomen ter be-strijding van de werkloosheid, — allerminst 1 onze instemming kuntien hebben. r_ De gevolgen van de werkloosheid kwamen niet ten laste van Duitschland. In de behoef-jg ten van de bevolking werd doorliefdadigheid, I voor een groot deel door het werk vân de I Relief Commission voorzien. De bevolking ^ verkeerde dus in geen enkel opzicht in. een nood-toestand, die ingrijpende maatregelen ' zou kunnèn verontschuldigen, zooals dit misschien voor de deportatie cler bevolking van Noord-Frankrijk voor een deel het geval • -geweest kan zijn. L Het gewelddadig wegvoeren van de duizen-^ den Belgen is dus niet als een geoorloofd middel ter bestrijding vau de werkloosheid te 13 beschouwen. Het isin strijdmet het volkerenrecht en met de doorDuitsch: land erkende bepalingen van het HaagscKé verdrag van 18 October 1907 betreffen.de de wetten en gebruiken van den oorlog te - land en meer speciaal met afdeelipg III, waar-dpor het militair gezag op het grondgebied van den vijandelijken staat geregeld wordt. Maar er is meer: de deportaties in België I blijkcn niet alleen te dienen als middel tegen £ de werkloosheid. Men heeft met de wegge-n voerde werkloozen en met de „gerecruteerde niet-werkloozen andere dingen voor, dan ^ ze aan het werk te blijven gewennen. Men wil ze op de eerste plaats doen dienen om^de 'n Duitsche arbeiders'te ve'rvangen en daardoor meer soldaten naar het front te kunnen stu-n ren. Elke weggevoerde Belg beteekent dus _e voor de Belgen zelf een tegenstander op het 'e front meer. ; Aldus valt te lezenin het^protest-schrijven L der gezamenlijke" bisschoppen van 7 No-)e vember, aan de openbare nieening gericht. [g En de getuigenis van deze mannen ,die in-derdaad juist den toestatid kunnen beoor-deelen, is voof ons,in tegenstelling naar het schijnt met een enkel Katholiek blad, — van meer waarde dan de voorstelling van een ,,Belgisch correspondent" of een lezing van r3 Wolff. Wij hebben dadelijk dau ook hun protest geheel ongeuomen en het de passende plaats gegeven.' Het behoeft echter niet gezegd, dat, waar zulke bedoelingen bij de deportaties voorzit-ten, wij ze met zooveel te meer klem dan ook , t afkeuren en als flagrant in strijd bijv. reeds s met artikel 52 van de boven-aangehaalde'af-deeling II van het Haagsche verdrag ver-oordeelen. En te minder wenschen wij_ dan ook, datons blad, zij het in nog zoo verwijderd verband; met die Duitsche maatregelen iH betrekking gebracht wordt. Wij mogen dan ook verwachten, dat de ■ bladen, die door het opnemen van het mis-. leidend Wolfftelegram, den indruk gewekt i hebben, dat wij in eenig opzicht de Belgische : deportatie verklaard of vetdedigd zoudeû ; hebben, wel zoo colegiaal zullen zijn oui - dien verkeeren inruk met een enkel woord • weg te nemen. Wij hebben onze ware meening • ten opzichte van de deportaties klaar en duidelijk genoeg nu aangegevën. - ^ Het protest van „Het Volk". Onder den dtel, A r m België! sckrijft - Het Volk: , De Belgische bisschoppen, met d®a aarta« e bisschoji Meircier aan het hoofd, hebben t geharna^t protest tegen het wegvoeron yadîj Belgische arbeixlcrs naar Duitschland ge^pd?; ti bliceerd, een protest dat niet allerecrst van U beteakenis is om zijn manmelijke taal —- cea r taal dio de stellers zich in hej; bezetto lan<i. i, Mijlcbaar Icumuen veroorlovem in do overtui*"; - ging, dat de Duiteclie regoering er voor zal, ternfeochrikîoe'a om bisisohopp*en to lauOvelRH ' e —, inaar vooral omdat het misdrijf d^r Duit'j i, soh-o oycrvvcldig'ers cr scherp ia geeteld u wordt. . i ■e Do Duitsche gouvornw-g<®©raal hoett la, n een schrijven aan den aartsbisschop de v/eg^ )f voeriug vergoolijkt door de bewering, dat het- >r ondersteuaen der tlenduizQnden workloozen het ir iaad te zwaar beûast en dat de werkloozen^ :e 0p don duur h,un teehnische vaardigheixi zul^ te den verliezen on na den oorlog onbruikbaar, ,d souden blijken voor de nijverhoid. HieropJ antwooiden de bisschoppen snedig, dat deta^ ia zware goldelijke drulc op 't land veroorzaaki. :u wordt door de 40 mililoen oorlogsbelasting die» - —: .- ■■■> — on (lat faet bshoud van Î!1 de (echnische vaardighoid der werkloozsn niet bevorderd wordt als mon hen in Duttsch# 'r" kalkovens en steongroeveca laat werlcco., rP Daartegcnover stolt het proteet d«ze onba» ■r twistbare • vc-rzekering : ; in . „De naakto waarheid is dozo : ieder weg- giovoerd werliinan beteekent een seldaat meei/' voor het Duiteohe leger. Hij zal de plaats in-u tte rteme-n van cen. Duitsch werkman, waarvaaf t" men een soldaat zal rnakon." Zoo is het en daairin steekt juist het schan» :n delijke van de Duitsche banidelwijze. Nad'at ; -î1 men vrijwel vergoefs, de Belgische werkliedoni; in België heeft traohten te dwingen door werKi aan loopgravon en in iniuûtiefabrieken de vij», anden van hun land te help-en, dwingt me»; S" hen ei- thans toé langs dezen weg, dat menj hen tôt plaalsY'orvaugors inaalct van Duitsche a' arbeâders die njaiardloor naair het front ge ^ stuurd kiuroen worden. Men dwingt dus dï)' Lb' Belgen orn mode to'werken tôt de nederlaag eîl van hun land ! \ ie" Do Duitschers vragen nog al cens ver- 'S wonderd of verontwaardigd, waarom er tock over de heele wereld zoo'n buiteogewoon efn slechie gezindheid jegens heu heerscht. In eeij daad van hun regeering als deze kunnen zij , » een verklaring vindon van die gezdndheid",-[letig ÏU g Onze Koning en zijne *g Qnderdanen ■al n- Koning Albert baeft op het telegram fd der Belgische ministers ter gelegenheid te van zijn naamdag geantwoord: lk zeg ï t mijn regeering dank voor de vaderlands- h- lievende gevoelens, in haar telegram uifc*, hO gedrukt. Ik deel haar verontwaardiging de over het steeds nijpcnder lot, dat de be- î zettende macht doet ondergaan aan een ir- bevolking, die na al de geduîdig gedra-i an gen rampen zich thans onderworpen ziefc aan de r,uwste slavernij, aan dwangar- *ië beid en ontvoering. Wij mogen niet na- en laten een heftig protest te -richten tôt do ;e- onzijdige staten, t&neinde hen te bewe- de gen al hun invloed aan te wenden on» an in naam der imenselielijkheid fean eind te ■vil doen maken aan zoo onduldbaren wille' de kéur. Uit den weerstand van ons volk, >or de dapperheid van ons leger en d&n ra- steun der regeering puf ik een diep ea tus onwankelbaar vci'trouwen in de toekomst iet van België. In gelijken geest heeft koning Albert ren Kamer en Scnaat beantwoord. îo- in- Belgisch logerbericht- ,en Heîtig artillerievuur. ■an Heîtige wederzijdsche feesehieting aarf itm het Belgische front. De artilleriekarnpj ide waa bijzonder levendig in den omtrek'; van Dixmuide. De streek ten oosten vai| lar het Sa3 lag ondér het vernielingsvuur. :it- • van Belgische batterijen. iok iBomm&nwerper gevécht in d» richtin$ ;ds van Steenstraetei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes