Belgisch dagblad

1527 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8911n7zh9j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Se Jaargaiify iS^k.rJTJbi]RDAG 25 NOVEMBER 1916. No. 63 ABONNEMENTEN. ]?er 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per posfc. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12-URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADV.EETENTIEE Van. 1—5 regels f 1.50; elk» regel meer f 0.30; Reclameâ 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs : 7 Avenue 'd'Anttn 7. Het Duitsch ideaal. Voor onze Vlaamsche aktivisten is Duitschland het ideale land. Het is ook îeii beloofde land voor menigen; nejufcraal. D. Thomas Curtin, do Amerikaan die ;ulke belang-.rijko brieven over Duitsch-and in Daily, Mail schrijit, weet er inders over te vertelien. Meer dan ooit is Duitschland een Po-izeistaat. l>e politie is irnmers "meester ran het woord, de pers, do leeraare en ;eestel.i)ken, do openbaro vergjaderingen >n de bioseopen of foto's. Men weet dat do Duitsche llijksdag liet gelijkt aan do Belgische Ramer», Jit is ook het geval voor de politie. Deze bezit de volmacht eigenmachtig îuiszoekingen en arrestation te voltrek-:en. Een bevel tôt aa'nhouding behoeft ;ij niet cens te vragen. Zij mag zoowel burgers aïs militairen tfranselen. Zoo vreeseiijk gaat zij îhans e werk dg.t liet woord sciirikbewind in ien Rijksdag werd gefcezigd. De politie beschikt over zwcrmen ver-pioders en agents provocateurs en zij jast do voorloopige opsduitrag op zoo ;en creede schaal toe dat de Duitscho ge-rangenissén over vol zijn. Do pers is gemuilkorfd als in geen an-ler land ter wereld. Do vcrantwoorde-ijke hooîdredacteurs der Duitsche bladen rorden nu en dan 'hij mini&tars ontbo -len die hun toevertrouwcn wat zij mo-;en «eggen. Indien een dagblad neiging toont om ran den weg af te dwalen wordt een :endeling der regeering naar den hoofd-■edacteur afgezonden orn dezer aandaciii e vestigen op een storend artikel oîwel )p een storendo zinsnede. Ilij wordt verzocht er verbetering aan o breDgen. Volhardt liet blad in 4e joosheid, het wordt een dag of een week '•eschorpt. Als nu de rijksdag en de landdag niet setelen en de bladen zoo gemuir'orfd sijn, is het niet meer ni»ogelijk vrij zijne neening te uiten. ■ Proiessors en geestelijken Morden ge-oreideld. Een hoogleeraar aan de Uni -rers!teit van Munchen werd or.tslagen, >mdat liij een ander ondcrwerp behan-l.olil Ua<l J.a.ti_T,Qod otrafa Engeland" en ,\Vo moeten volhouden !' ' Vergaderingen zijn onweltig in Duitech-atid. De volksherbergen worden door :p'onnen ,bezocht Eon o'ud man die ge- ' zegd had dat Voirwarts loog ver -dween uit de circulatie. Een verspieder had hem aangeklaagd. Honderden menschen verdwijnen aidas zonder dat men er vde reden van kent. Daar er geen ha/beas corpts bestaat wor-den zij sine die in de geyàngenis geheu-den.De Duitsche regeering weet dat de pers almachtig is om de openbare meening te vormen. Zij lieeft de gewoonte twee, drie Engelsche bladen te laten citeeren, als zijnde — wat valsch is — de organen v\an het Engelscli publiek. De .regeering gaat verder. Zij doot citeeren als uit -drukking van de Grieksche meening bladen van Atheaie die zij zelf onderhoudt! Dit zelï-hypnotisme wordt nog gevoed door zekere gek,colite bladen van Zu -ricli, Stockholm en een bel'end Ameri -kaanscho courant. Hot doel is tweeledig : het publiek in het buitenland beïnvlocden en de mee -ning van die verkochte pers in Duitschland te doen aannemen aïs deze van het buitenland. Toen Ourtin aan Duitscherg vçrzeker-de, dat een groot deel van het Holland-sche volk pro-geallaeerd was, betwistten zij die meening door een artikel uit ... De Toekoimst! (het• Duitsch vreek-blad van Den Haag). Do Duitsche poljtie vindt in de méthodes die de regeering op de pers toe-past, redenen om op te treden en deke-ten nog korter to maken. In het begin van den oorlog, toen ailes nfîar wensch ging, bestond er geene perscensuur. De Polizei -vvas verdraagzaam. Elk DuitscFer lachte vriendelijk naar zijn evennnaaste. De treinen werd en mot ei-kenloover versierd. -De >Sozia,l-Demokra-tie prees het militairisme aan. Acht en t.wintig maanden oorlog heb-ben dit ailes voranderd. Wat het nieuws uit Duitschland be-treft, Thomas -Curtin verzekert dat het moeilijker en moeilijker zal worden om tiiouws uit Duitschland te ontvangen. De Duitsche pers zal mander en min ■oer aanwijzingen geven. over hetgëen er jebourt, doch dit stilzwijgen. is gerust-ïtellend voor de bondgenooien. W aarlijk een ideale staat voor aile yol-reren van het Westen voor wie de vrij- aeid geen ijdel woord is 1 * ) ^ be mesrmb Ford, de fabrikant van automôbielen, •eist' voor de tweede maal naar Europa mi er, onder den dekipantel van den rrede, reclaam te maken voor zijne au-o's. Hij komt het terrein verkennen en îijne reis houdt verband met de geruch-®n die vvo in Duitsch-Zwitsersche bla-len vonden volgens welke président Wil-ion een conferentie zou willen uitlokken )m de vredesvoorwaarden te bespreken. Dit zijn Duitscho proefballons. Asquith heeft de voorwaarden van den rrede klaar en duidelijlc geîormuleerd. lij zal nimmer dulden, dat Belgie het ûnd dar rekening in dezen oorlog wordt. Militêôr nieuws is er weinig of geen. Rond Monastir hebben de Italianen lo' lioogten ten Z. van Bradinol geno-nen.Zeebruggo is met succès door Engel-jche vliegors beschoten. De Roemeniërs hebben bij Dragôsla -relo de punten van een paar bergen be-:et en vechten hardnekkig in liet dal van le Oit. | , , la let Mloliei llmû laiip le M. Een Gentsche katholieke vriend schrijft an onze hoofdredactie. Ik hoop dat deze regelfti u zullen oekomen, hoewel het rviterst moeilijk is 'evvorden çen woord uit Gent naar Hol-ind te laten gewordèn, wanneer men niet evriend is met herr Ostwald, den fa-eto-im van de Gentsche kommàndantur in 'laarnsche zaken, dezelfde die wijlen Dr. l7irth heeft vervangen. Deze is aan ty-is overleden. De versch benoemdo hoogleeraars van o Duitsche universiteit, zoo dè Gente-aars zeggen, worden op aile wij'zen ge-:obiliseerd voor den dienst van den vij-ad van ons land. Qiider den dekmantel an ,,Volksopbeuring|" wordt een deel an die professors te werk gesteld, om Brussel pro-Duitsche propaganda in ?t Nederlandsch te maken. Hier worden de katholieke hoogr eraars gemobiliseerd voor een nieuw ttholiek Vlaamsch dagblad. Het zijn o.m. Dr. Speleers, 2e voor-tter van den katholieken Vlaamechen >nd van hoogstudenten van Oost-Vlaan-ren, adv. Dosfel, secretaris id. id-, Dr. arel Borms, professjcws Karel Heyn-ickx, secretaris der stad Sint Niklaas, \ Stocké, enz. Zoowel als vroeger De Vlaamsche o s t, is het nieuwblad een Duitsoh rlogfetuig, dat moet dienen om den Duitschen invloed ingang te doen vin-den in Vlaanderen. Daar de officieele katholieke partijj, met de geestelijkheîd door en door Belgisch en loyaal blijft, zoeken de Duitschers bij middel van het nieuw blad eene bewe-ging van verzoening onder de katholieke bevolking van Vlaanderen te doen ontstaan, en de tuimelperten van den Hol-landschon dominee Meuwenhuis te doen vergeten. De deportatie van duizenden Vlamin-gen naar Duitschland is voor het oogen-blik het besto middel om die plannen te dwarsboomen. Het is van belang voor uw vader-landsoh streven dat ons in Gent bekend is, te' weten dat het nieuw blad medewykers. zoekt in Iîolland, zooals Von Bissing er proîessors, die hal£ Hol-landsch en half Duitsch zijn, gezooht heeft voor zijne hoogeschool. Bij toeval heb ik vernomen, dat de -tusschenpersoon van dit ronselaarswerk voor de Vlaamsch-Duitsche krant nie-mand anders is dan genoemde herr. Ostwald. Eene onbesche'deiiheid van een Duitselier, die gehecht is aan de kom-mandur, laat me too u te verzekeren dat' de correspondentie voor en van Holland door zijne handen komt. Voor de ver-zending in Holland z,orgt do Duitsche consul Cremer t'e Amsterdam. Et nunc erudimini... US TOÏ10S fi u6Q MSCMfl ii-Oilmsmfl n Dm mi Meer dan cens hebben wij' onze Ne. dei'landsclie en Belgische lezers gewaar-scKuvvd tegen de loônsche Werking van den Anti-Oorlogsraad in Den Haag, ' die meer en. meer zijn maskër oplicht. Nog onlangs was er van hem spraak, als' makelaar van .den Duitschen vrede, Ejn nieuw feit komt zijne pro-Duitsche propagmanda te bovestigen. Aan de zaal van den bioscoop, in , do Prinsestraat, waar de oorlogsfilms van de Somme worden vertpond, deelen vrou-wen papierkens uit, protesteerend tegen den oorlog. Natuurlijk heeft dit protest voor doel den ind^uk der vertoondo ge-allieerde films te ontzenuwen. Die propaganda verwekt protestatiëa onder liet pithliek. i j Een onzer lezers hoorde een heer uit-roepen: : — Moffenpropaganda! ( jVVaarop een van die uitdeelsters zegde: i — Hoe weet hij, dit? ; Sien doet ons opmerken, dat zoo die ; Duitsche propaganda op. iden publieken weg wordt voortgezet er wel standje§ ■ te vreezen zijn. Links en Rechts. Een bokje van belang In zijne redevoering heeft von Bissing, tijdelijk gouverneur bij de opeoing van de hoogeachool te Gent, het volgend bokje geschoten, wanneer hij zegde : ,,A1 deze pogingen kwamen tôt samenvatting in de commissie, die in 1896 te Antwèrpen in het leven werd geroepen, om de mogelijkheid en de noodzakelijkheid eener Vlaamsche universiteit in België te onderzoeken. lu op-dracht dezer commissie, aan wier hoofd Max Rooses stond met Pol de Mont als secretaris, bracht Lodewijk de - Rae-t, zijn klaar uiteengezet verslag uit over de Vlaamsche hoogeschool." Dit is eenvoudigi eene onwaarheid. De Raet heeft nooit deelgemaakt van de le commissie, ver van haar. ■ verslaggever te zijn. De verslaggever waa niemand anders dan prof. Julius Mac Leod, van de Gentsche universiteit, wiens rapport van 1897 op duizenden exemplaren in Vlaanderen werd verspreid en die te lo)aal is geweest om zich aan te sluiten bij land-verraders, die zich lhans achter dooden als Max Rooses en De Raet verschuilen. De Raet heeft alleen het rapport van Mac Leod nagevolgd, als rapporteur van de 2e commissie voor wier lidmaatscliap Mac Leod, Léonard Willems, Obrie, Fa-bri, Juliaan De Vriendt en Leonce du Castillon, sfecretaris van de le commissie,, hadden bedankt. De le commissie bestond immers uit Max Rooses, ' voorzitter, Heuvelmans, lid deir Kamer, ondervoorzitter, wijlen Jan Van Rijswijck, burgemeester van Ant-werpen, wijlen Juliaan Van Der Linden, en Juliaan De Vriendt, kunstschilder, beiden Kamerleden voor Brussel, wijlen ; Julius Sabbe, Léonard Willems, Fabri, Obrie, wijlen prof.' dr. Roucqué, Pol de Mont en L. du Castillon, secretarissen en last not least prof. Mac Leod, verslaggever.Ziet ge : de loyale Vlamingen moet men doodzwijgen. Echt Duitsch. Terechtwijzing. Wij hebben geiuold, dat de heer Ro-dolf van Loo, hei woord gevoerd had op het concert voor de Belgische ver-minkte soldaten, te Rotterdam. Wij hadden er bggeveegd, dat hij voorzitter was van dit werk. Het Rotterdamsch Comiteit schrijft ons: Mogen wij er Ued. op opmerkzaam maken, dat, in tegenstelling van uw verslag, den heer Rodolf Van Loo niet het ambt van voorzitter van ons Comiteit waarneemt, en zijne aanspraak op den KHnstavond door gezegden heer op aan-vrage van liet Comiteit is gehouden, bui-ten elk lidmaatscbap. Het ware «ns zeer aangenaam bij de eerstp gelegenheid deze kleine verandering in uw blad te willen opnemen, en te rectificeeren." SVat gédaan is. Oostenrijk in volien bloei ! ! ! Of 't gevaar, van biografies te plaatsen, die jaren geleden geschreven zijn, zonder zich de inoeite te geven, 'ze even door te lezen : In het artikel van ,,De Tijd" over Keizer Franz Joseph staat te lezen: Wie in Oostenrijk en Hongarije heeft ooit kunnen ontkennen, dat de sterkste band tusschen de nationali-teiten in de Donau-monarchie en tusschen Oostenrijk en Hongarije de persoon van Keizer Franz Joseph zelf was ? Hij erfde, een rijk in op-stand en ten prooi aan de grootste wanorde ; hij laat het na een (gâtai vergeten in- te vullen) jarige re7 geering aan zijn jeugdigen neef Karel Frans Jozef achter in vollen bloei. In vollen bloei!... De Oostenrijksche kroon (met een kleine k) viel gisteren op 24.95, dus bene-den dé belît van de muntpariteit~I En Hollande. A*. Onze confrater Henri Haberl van D e Telegraaf, heeft een mooi boek'je En Hollande pondant la gu er-r e laten verschijnen, met bijdragen van Hector Treub, Henri Habert, Magué, C. Iluijsmans, Le Fauconnier, Baron de Schacken, Henri Asselin, Charles, Bernard, Cyriel Buysse, Eu.gene Van de Walle, Mevr. Maroussia Le Fanconnier, E. Van "der Stegen, A. Griinbaum, De-jouve de Nuncques, J. Wappere, Ber-tha Sterckmans, G. Landoy, Canneel, A.uger do Busbeck, Zorah Dorly, Kanun-aik Ileynssem, J. Van Nijlen, Feibel-nan, J. Gevers, R. Chambry, L. Fierons, Is. Opsomer, Paul H. Loyson, Léon Paschal, Louis Pierard1, Aug. Du-oont, Cox, Roetener, L. du Castillon, Schrriuller, Van der Swaelmen enz. Het werkje is opgeluisterd door een nooien diepgevoelden omslag van P. Van 1er Hem, een poilu van Hogenward, goes-ige teekeningen van O'st, Iî. v. d. Velde, 3en schilderachtig Delft van Isi Opso-ner. 'v Het boekje wordt slechts à 60 cent rerkocht voor de vevuinkt^ soldaten van Frankrijk. Opruiming in Griekenland. Het teepedee^en va su sie wspîaaasi de oppuiming en het peân maken in Gipsekeniand, — âti*tsSlerieaciie in hei Westen. — Deportatie van PeSen. — Oe Etalianen schieten op i*ondi Het srooîsle sÉelms \t yau oizi ®. Protestbeweging in België. In België is een groote protestbeweging gaande tegen de Duitsche slaven-jac-lit. Aile ministers van staat, ook aile aenatoren en volksvortegenw'oordigers, die bereikt lconden worden, de recbtbanken en de balie van Brussel en andere ste-den, Provinciale en Gedeputeerde Staten enz., hebben in alzonderlijke groepen verzet aangeteekend bij den gouverneur-gencraal. Sommigo dezer protesten zijn in zeer krachtige taal gesteld en sluiten in dit opzicht aan bij den brief van kar-dinaal Mercier. Intusscben breidt het kwaad zich snel uit. Elken dag worden nieuwe duizenden wcggevoord en de tafereelen, die zich af-spelen, zijn dikwijls liartverscheurend. Te Nijvel werd o.a. zekere Gobert, schil-dersbaas en vader van elE kinderen, oin-meedoogend meegevoerd met zijn twee oudste zoons. Onder hen, die voor ge-dwongen arbeid worden opgeëischt, zijn kasteelheeren, studenten, kooplieden on fabrikanten. Do beweringi, dat alleen werkloozen worden weggevoerd, moge opnieuw als een grove leugen worden gebrandmerkt. De wegvoering van Beîgen. Baron Beyens, do Belgische minister van buitenlandsche zaken, heeït telegiram-men gericht tôt de Belgische gezanten foij den Heiligen Stoçl en bij het Spaansche HoF, om tegen de wegvoering van Bel-gon te protesteeren en te verkrijgen, dat Duitschland tôt nadenken wordt gebracH over zijn inbreuk op de wetten der men-achelijkheid. Tegenover de uitlegging van. Duitsche zijde, dat het noodzakelijk is, het lediggaan to bestrijden; stelt de minister het feit, dat den getmeenten in België verboden is, lediggangers zonder machtiging der Duitsche over^aid' te werk te stellen en dat den gemeenten, evenals1 in Luxemburg, verboden is hen te ge -brui^en voor publieke werken, gelijk ook de ontginning van de steenkoolmijnen in Belgisch Limburg is verboden. Engeland en België. In het Lagerhuis is gevraagd, of het totdusver niét zoo is voorgesteld, dat wanneer Engeland weigerde toe te staan dat ee.rste benoodigdheden voor den Bel-gischen werkinan door een onzij|dige com missie werden aangevoerd, de Duitschers de werklieden zouden wegvoeren. Robert Cecil heeït daarop geantwoord: Do regeering heeft gehandeld ïngevolgo de wensclien van de bondgenooten, waar onder ook de Belgische regeening., en in het belang van de Belgische bevolking. Er valt niet aan te twijfelen, dat de han-delwijze der Duitsche regegring een kras-se bewuste injbreulc vormt op de over-eenkomst, waarop het hulpwerk berust. In dit licht beschouwen het de bondgenooten en, naar ik vertrouw, ook de on-zijdige staten, wier onderdanen en verte-genwoordigers in hoofdzaak bij dit werk zijn betrokken. De dwangarbeid. De directie van de koolmijhen van St. Ghislain (nabij' Bergen) werd door de Duitschers gevangen genomen, omdat zij weigerde voor hen te werken. 180 werk-lieden, die insgelijks weigerden onder Duitsch heheer te werken, werden op staanden voet aangehouden en in hun werkpak naar Duitschland weggevoerd. Aile vragen om zich van kleàderen en voedsel te voorzien en hun famille te mogen verwittigen werden afgewezen. De gemeentehuizen van Groot Brussel omsingeld. Vrijdagnamiddag werden al de gemeentei-huizen van GrootBrussel door Duitsche troepen omsingeld, die een inval in de lokalen deden en allen aan een streng onclerzoek onderworpen. Gedurende deze operaties werden al de hedienden onder bewaking gesteld1. De heer Lemonnier, d.d. burgemeester van Brussel, werd gedurende vele uren in zijn werklcabinet opgesloten. Het on-derzoëk lieeft, zoo het schijnt, niets opge-bracht en des avonds werden de bedien-den weer in vrijheid gelaten. Tôt heden hadden nog geen wegvoeringen te Groot-Brussel plaats. Naar verluidt zal dit deze week nog gesohieden en algemeen wordt gevreesd, dat er opstootjes zullen plaats hebben. De wegvoering van burgers te Thienen. De pce sel van den dwangarbeid heeft zich insgelijks over Thienen uitgestrekt. Maah'dag en Dinsdag werden aile man-nen van 17 tôt 55 jaar naar Duitschland ' weggevoerd. De pntrqering in deza «treek is zeer groot. Wegvoering vaa burgers aan de Belgisch-Fransche grens. Een drietal weken geleden begonuen de de-, portaties te Jeumoat. Deze plaats ligt iu het Noorden van Frankrijk, nabij Maubeuge, vlak bij de Belgische grens, tegenover de Belgische gemeente Erqueliunes. Jeumont is onlangs met Maubeuge etappen-gebied verklaard. Erquelinues daarentegen bleef generaal-gouvernement en juist op de gren,3 is de strenge afsîuiting. De straat die van de1 eene gemeente in de andere loopt, is doot! vier meter hooge barricaden gescheiden itf een Belgisch en een Fransch deel. De bewo-1 ners van beide buurtgemeenten mogen geeq* fcetrekkingen met elkander hebben. Te Jeumont en in het nabijgelegen dorp' Marpent, eveneens Fransch, werden onge<* veer 200 burgers opgeoepen. Men had bij de't laatste contrôle aile identificatie-bewijzeii' ingehouden, om het vluchteu te beletten." Vooral in het étappen-gebied kan men zondef' deze telkens opgervraagde kaart niet verde|| komen. Een plakkaat bepaalde de plaats' van samenkomst, de kleeding die de aange* wezenen nioesten meeneinen en andere bij-i1 zonderheden. | Bij de concentratie hadden roerende too* , ' neelen plaats. Vrouwen en kinderen verdroti«j gen zich om van de mannen afscheid te né-men, maar werden uiteengejaagd. De mannen vertrokken onder het zingeq van de ,.Marseillaise." Niet ver echter ging" de tocht voorloopig. Zij werden opgesloten iît een kam'p bij Maubeuge. Onder de vrouweû te Jeumont en Marpent liep het gerucht daé men de mannen mocht bezoeken : 26 begaven zich op weg, maar werden teruggejaagd. Toen de doorgang la ter vrij was, waren d» mannen uit het kamp vertrokken. Als de Duitschers van mensçhwaardige ge» voelens jegens de burgerlijke bevolking spre* ken, waarom verzwijgen zij dan telkens d<5 plaats van bestemming ? Ook hier bleef deze onbekend. Natuuriijk liepen er geruchten dat de burgers aan, het front moesten gaan werken. Aile troost die de achtergeblevenen Ontviii-gen, was de mededeeling van eenige taede^ lijdende soldaten, die zeiden „Pas partit front! Partir Deutschland!" Bij deze burgers waren er uit aile staadea, Velen hadden werk. Ér bevonden zich rnari-nen onder van 50, 51, en 52 jaar. Vrijgelateû werden in de eerste plaats zij,"die vrijwillig ia de fabrieken van den omtrek arbeidden. Gîlteren acht dagen geleden geschiedde d« deportatie te Binche. Uit deze piaats en het naburige Waudrez en Ressaix zijn ongeveet 760 mannen weggevoerd. Men zag onder hett schoenmakers, klfeermakers en andere vak-lieden. Bij het vertrek hadden er opstootjea plaats. Vrouwen sprongen zels op dentrein, klemden zich aan d$ waggons vast en sloegen erf stampten naar de Duitsch « soldaten. Rindelijkkondenzij verwijderd worden en de trein vertrok. Vrouwen erji Idnceren keerden weenend naar huis terug ea ook te Binche heerschte diepe treurnis eîï vreeselijke onzekerheid. Dat het niet alleeà om werkloozen tê doen is, bleek verder tâ( La Louviere, waar men uit de fabriek Boëî 150 werklieden haalde. Te Quevrain, ook een grensgemeeateti heeft de deportatie reeds plaats gehad e4 hadden opstootjes plaats. Verder zijn et" burgers weggevoerd uit Frameries, Paturages, ' Dour, Ecaussines en nog vele andere dorpea van Zuidelijk België. Het vervoer geschiedda ook hier hoofdzakelijk in veewageas. Wq overdrijven niet in 't minst, als we zeggea, dat de droefheid en wanhoop onder het Belgische volk zeer groot is en dat er slechts één klacht uitrde natie oprijat: Dat men in geallieerde ea ne u traie staten toch schrijve en protesteere tegen dit schaa-delijk onrecht, opdat Amerika zijn invloed doe gelden om et een einde aan te maken! In de provincie Luxemburg heeft nog geen deportatie plaats gehad, maar wel zijn aan verscheidene gemeentebesture n bevelen gege-ven om de werklieden er op voor te bereiden eq hun aan te zeggen voor het noodige schoeisel en ldeedij te zorgen. Men verwacht dus hiet hetzelfde. ffiTopi van Pools* Irprf Doensche bladen vernemen uit Polea dat ingevolge een besluit, waarbij eau1 Poolsche mannen en vrouwen bevolen ■ werd om zonder tegenspraak al het hutt1 door de Duitsche autoriteiten opgedragenl werk uit le voeren, een zeer groot aan-tal Polen naar het binnenland vaal Duitschland is weggevoerd, waar men heof dwingt in de munitiefabrieken te wer^ ken. Meer don 5000 Poolsche vrouwen en meisjes zijn reeds overgebrach't naaï! Maagdenberg, Halle, Frankfort aan d« Oder, Stettin, Breelau en verscheidene an^ dere steden in Duitschland. Te Warschau en in andere steden en dorpen hebben bij1 <ia wegvoering liartroei'ende tafereelen plaatil gevonden. En het Koninkrijk Polen ? Wf> afschuwelijke comédie î

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes