Belgisch dagblad

1689 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d21rf5m93q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

£2e .;Tîiîxr<£-sï2iL^ VRIJDAG 84 KQVEB1BER 1010. ■■««■«■■tawK»agr«Mr.,f^<if^,'r»'-gvga3E2K^ve^R3Jj«^»»^«a^aaamMac-Mr^i,r^r;'waar^.A«--^i■■■•■.^ntiwjiM.mwwi «m» MI'-^-MIII Ko. 61 ABONN EMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.5Ô franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent ▼oor Buitenland 7Vt cent. Den ïïaag, Prinsegrachfc 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD AD VEBTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elk* regel meer f 0.30; Réclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E 0. Pariis : 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIE" BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 UR! Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. ONZE VREDE, Waarom zouden wij den oorlog voortzetten vermits het bewezen is dat geen onkel tegenstrever den andere kan verplettcn? Zoo schreef Scheidemann, de handelsreiziger van den Keizer, de knecht van den Rijkskanselier Bethmann Hollweg. De sociaal democratische afge-vaardigde vroeg waar de man is die op Kerstmis een wapeustilstand zou voorstellen. Is er dan zooveel Iiaast bij, ge-nosse Scbeidemann ? Waar zijn uwe zegebazuinen ? O ! wij hebben reeds die fanfare gehoord. Een jaar geleden waren aile pacifiscbe neutralen bezig met dit uit te bazuinen. De agenten van de sozial-demo-kratie ondersebeidden zieb vooral in dat concert om een openbare denlcwijze in de neutrale landen te vormen. HoeMplon zijn er dan niet inge-loopen ! Hoeveien zijn de rondleurders van die ontzenuwendc opinic niet ge-weest ! Toeh dit onkruid rondgestrooid werd, badçTen de geallieerden' nog de bovenhand niet' als heden. Zij hadden evenraia bunne militaire overmacht bewezen. Begrijpt men nu welke vrede toen zou gesloten geweest zijn? En thans ? Tlians doen onze legers te velde en ter zee meer en meer gevoden dat de geallieerden legers hebben samengetrokken stèrker aan mau-nen en - aan munitie dan ooit. Tkans vcrwekt de benuttiging er van belarigrijker en belangnjker aitslagen. Tlians mag men voorzien bet oogenblik waarop de Centralen op — ——...u 7—T I I ■ WMBm—n—l—BMBWBWW1 aile fronten zullen worden over-wonnen, teruggedrongen en ver-pletterd.Wanneer men zulko lioopvoile vooruitzicbten koestert pogen de lakeien des Keizers, Kanselier of Kamerlid den stoot te voorkomen, de nederlaag om te buigen en langs een ac'hterpoortje in Me velden te vlucbten als dieven die men in een buis beeft betrapt en er uit verjaagt. Verloren moeite. Duitscliland botst ecbter tegen de vastberadenheid der geallieerden, die sterk is aïs een rots. De victorie is in aantocbt. De Duitsehers zitten in de klem. Handen af, vj edemakelaars met uwen verpestenden adem. " De vrede zullen. wij zonder u sluiten. De vrede zullen wij sluiten maçtr niet in uw belang, om uw oude rommel van militairisme en reactie te redden. De bondgenooten zullen den vrede bewerken voor bet Eecht, de Kecbt-vaardigheid en de Menscbbeid. Voor het Reclit om het Duitscb militairisme te vernielen dat de bron is van aile Enropëesche be-wapeningen.Voor de Eechtvaardigheid door de natuurlijke grenzen der natiën te herstelien en door aan do ban-dietennatie te ontrakken wat zij door geweld heeft gestolen. Voor de Menschbeid door onont-beerlijke maatregeien opdat de af-schuwelijke en barbaarsche oorlog voor eeuvvig uit Europa worde ge-bannen ; opdat de Straf zich zou opricbten tegen ben die er nog zouden aan denken van de machl een leidend grondbeginsel vai: de menschelijke maatsebappij te maken. DE TOESTAND De dagea volgen elkander op dôch zi, versehillen. Heden is liet rustig aan aile fronton Ook in Roememë is do dag kalm voor bijgegaaii. Aan faet Westelijk front is ei eoïiter een zeer hevige artillerievuur aai den g,ang. Zij voorspelt een herVatting y an den strijd.- De Roemeniërs wljken op beide oever van de Alt Yoort. Loyale Ylamingen. Zondag 12 Noyember werd te Gent i de Koninklijke Taverne de algomcen vergadering van het Nationaal Vlaamsc iVerbond gehouden. Het Nationaal Vlaam iVerbond is een van de ontelbare Vlaan «cho vereenigingén, die in Vlaandere wernelen en gesticlit werd voor 25 vai'en Algemeen voorzitter was gedurende 1 jaar de heer Léonard Willems /oon va: wijlen prof. Willems, advoeaat te .Geni Daar de heer WilleroS zich niet wil aar •àuiten bij do pro-Duitsehe activister werd ean lcabaal tegen hem op touw g< set Eerst sprak Dr. Ant. Picard, de verscb benoemde leeraar aan de Duitsche hoc geschool te Gent. de uitvinder van he gek en anti-Bel'gisch plan van Wa-alsch en Vlaamsche regimenten, die de heei De Broqueville indertijd in 1913 krach tig heeft bestreden. Een geweldige stori brak los. De Ireer Goossens, zoon vai den heer Goossens die cen tijdje in den Gent schen gemeenteraad heeft gezeteld als v or t eg' 2 n v.r o o r d i g er der lcleino burgerij achaarde zich aan do zjjde. van Picard Daar de aktivisten hun ban en achter ban hadden opgetrommeld, waren zij ii overgrootc meerderheid. Goossens, ver weet den heer Willems een van 39 t zijn geweest, die met Franck, De Vriend enz. tegen de vorduiteehing der Gentsch hoogieschool' hadden geprotestJeerd. Een ander loyale Vlaming, de haoi Boudewijn Macs, verdedigde de houdini va?, den voorzitter en verliet de zaal, me fi zestien leden, waaronder de heer Wil lems, die ^vervangen werd door Dr. Eva rist Stocke, een der onderteekenaars vai de lijst der 100 veeartsem. 99 aanwezigen beslisfen dat het Na iionaal Vlaamsch Verbond voortaan d * ' aktivisten zou steunen. Do heer B. Maes, die zoo kranig op trad, is de ambtena^r van posterijen er telegrafen, die indertijd naar Bergen werd gebannen, omdat hij zijno moedertaal had gebezigd met zijne over ' sien. Dit geval verwekte toen een groot< , opscliudding in het Vlaamsche land. De t ze Vlaming, die gestraft werd om zlim-i taaly zou ee>ne verontschuldiging in dii straf hebben kunnen vinden om aktivis iisch tegen de regeering, van w;o de 3 atraf uitging, op te treden. m Edelmoedig en kranig lieeft die Vlaam sche sta&tsamibtenaa zich echter Belg getoond tegenover de kuipers en knech ton van Duitscliland. Men zai zioh herinneren dat door de ge heimo aanklaclit van de tienstui<versgas 11 ten van de. V 1 a a m s c h e Post, huis ® zoeking werd gedaan bij den heer Maes 11 als bij den heer Sevens en dat de eerst s ook kennis gemaakt' heeft met do Duil ' sche gevangenis tî Gent! 3 i De hoefijzer-korrespondent van het Han delsblad, wiens anti-Belgische gevoelena " eenoeg bekend zijn, werpt zich na D < ' Nieu we C o ifr ant op het naamloo? D bœk La Belgique au tournant de soj histoire om België onaangenaam to we " zen. i Hij insinueert dat do schrijver vaJ A de vcorrede Edmond Picard, do groot vaderiander is, zonder in te zien, da indien de boroemde Bru s sel sche advocaa ' het stuk had gesohreven, hij1 strafbaa ^ zou wezen. Inderdaad 'het boek is zor ( der naam van bekenden drukker en bui ten de Duitsclie censuur — zoo sehijn het — versjlienen, hoewel allô Belgej , in Holland, 'die kennis van dat v.'er hebben, vast overtuigd ïîjïi, dat he J Duitsoh knoeiwerk is. Wij lierhalen dat het boek aan Vlaare j sche activisten in Holland en aan $ in België toegelaten Ilollandsche Wade: . is gestuurd. Het doel van dit nieuw Duitsoh gc » knoei is ruzie to stokea; tusschen Bie] gen en Hollanders. Meent men niet langs officieel'a Bel 9 «ischo zïjdo te piœten ingrijpen?. i Links en Rechts. Twee broeders van de Keizerin van Oostenrijk in hetBeigisch leger, Als zeldzaam feit diene aangestipt, dat twee broeders van de jonge keizerin van Oostenrijk, een geboren prinses van. Par-iria, als luitenanten in het Belgisch léger dienen en er zioh zoo verdienstelijk hebben gemaakt, dat zij elk met het Biel-gisch en het Fransch oorlogskruis zijn gedeooreerd. Bulgaarsche en Duitsche onmenschen Mon weet dat de Bulgaren berucht zijn , om hunne onmenschelijke wreedheden. Het Servisch blauwboek, dat aan de regoerin-gen is gestuurd, wtfiko de Conventiën van Den Haag hebben enderteekend, is een lange lijst van barbaarsche feiten. Aldus werden de uit Servië naar Sofia gedeporteerd, en èenvoudig ,op hun weg ver-moord.Den 15 Februari 19 $3 verklalrde cen ne.utraal ambtenaar, wezd de Servische be-voiking te Monastir met de grootsta bru-taliteit behandeld. Aile vrouw'en en tloch-ters werden mishandeld. Zekeren dag werden 600 vrouwen in een trein van ko-lenwagëns gestopt en naar Kachanik ge-z on den. Niepiand weet waar die onge-lukkigen gebleven zijn. Andeie neutralen vcrklaarden den 10 en 27 Februari : De Bulgaren hebben allé personen ver-moord, dio bekend waren als pro-Sèr-visch. Elken niorgen v/aren de oevers der Wardar met lijken van Serviëërs bedekt. De Bulgaren hebben onbeschrijflij'ke gru-welen bedreven. Te Kumanovo werden tachtig Seiviërs bij-eengebracht, met het mes omgebracht en in de rivier gewor-pen.Een ander ncutraal zag op zijn we-g tussehen RaShka en Belgrado, talrij.ke'ver-vroren lifkén van uitgeputte Serviërs. Dr. J. K., ncutraal onderdaan, gotuigde 10 Februari: Bulgaren hebben talrijke Servische vrouwen en meisjes ontoerd. De aankomst der Duitsehers te Uskub niaakte het lot van die ongelukkigen nog slechter. -Alidden November, ' als do Duitsehers reeds in Uskub waren, kwamen 350 tôt 400 vrouwen en moisjes zich bij de hoogere autoritoit^n . beklagen ovor do schanddaden van do Duitsche en Bulgaarsche ofi'icieren en soidaten. Do commandant wildo zelfs naar die klaohten niet luiste^en en verbood zijne onderhoorigen dio vrouwen te ontvangen. • Hij beval zo uiteon te drijven," Wat rasl U'Hl W i«—Il II II ■■ ^ICglgl I III I j II—IIIJ1 Het poisl8 scMisM m 0DZ6Q \\}i België is een land van lijden gewor-den. Wie ook maar eenige oos^biikken kalm wil nadenken over da w r r o ep en -5 do vervolging die woedt over de gew'es-ten van ons vaderland, is geneigd zich j met ontzetting af to vragen o! wij dan 5 werkelijk levon in voile twintigste eeuw . en in het beschaafdo Europa ! De te-rugkeer tôt do slavernij : is dat het ide-aal der Duitsche Kultur ? En zal Euro . pa het machteloos moeten aanzien, dal wij wederom do zeden der wildo volke-. ren en de gebruiken van het heidendoni beleven ? Duizenden en nog duizenden _ onachuldigo burgers worden, zonder voor-. afgaand vonnis, naar onbekende bestem- - ming woggevoerd; vrouwen en kinderer staan to huilen langs de straten — er e de Duitsche overheid voltrekt zijn werli . met cynieke onverschiljigheid ! Daareven vernemen wij het volgend( over de deportatie der Belgische bur . g ers, te Nijvel. Al de mannen van Nijvel en omstro ken (.hun aan tel kan gèschat worden oj 4000) werden opgeroepen, zonder onder sclieid van loeftijd : allen hebben zich' ook aangemeld. Belgische geneesheeren, kleino werkge vers en studenten werden over 't alge meen weer vrijgolaten. Aan een studen i vroeg men of hij de lezingen wildo vol 3 gen aan de Universiteifc vai x Gent; toen hij antwoordde dat hij geei . Vlaamsch kendo, werd hem gezegd da hij naar Dir'tschland zou vervoerd wor den. De oudste werklieden en de arbei 1 ders dio in bijzonder moeiHike omstan y digheden _vorkeerden — zooals do weduw ' naars met vele kinderen — heeft mei nog kunnen rçdden, door de Duitschi r officieren, dio het toezioht hadden, ti smeeken toch verzachtende omstandighe I den in aanmerkîng te nemen. Van af 8 uren 's morgens tôt 5 urei i 's avonds is inen met de mannen bezi; ^ geweest. Niet-wea-kloozen zoowel als werk loozen werden woggevoerd : van de on geveer 1700 die gedeporteerd werden - waren er sïechts 550 dio van het steun 3 comité van Nijvel ondersteuning genoten 1 Bijna 200 huisgezinnen zijn van hu: kostwinner berooïd. Uit do stad Nijve s. alleen werden ongeveor 1080 mannen medegenomen. Sïechts 200 werklieden het ben een contract onderteekend. En nog . wisten die ongelukkigen wel waartoe zi zich yerbonden ? Natuiirlijk worde MM Mercier enflefleportaties f Ali Offercsief dep gealiieerdetu in ^lacedonië. — Oe sipijd in SSoemeniië. — SpiiSSeriegevechten aan Somme en Eftaas. — De gesanfen der> centrale mogendheden uit ^riekenland verdr*even. . bovenvermelde cijfers slechts bij benade- ; ring aangegeven. De niet-werkloozo gedeporteerden zijn: landbouwers, kleine werkgevers (niet zoo talrijk) en stielmannen. Vooral op de stielmannen (.in do ijzer- en koperin-dustrie) en op de werklieden >van den spoordienst heeft men het gemunt. Het was een hartverscheurend sch<>uw-spel: de mannen opeengepakt, omringd van soidaten, terwijl de vrouwen en de kinderen overal langs den weg stonden te snikken, te klagen en te huilen. En toch weerklonken bij het vertrek der mannen, de kreten : ,,Leve België ! Le-vo de Koning !" In 33 goed gevulde wagons, met zitplaatsen, werden zij wegge-voerd, in de richting van Leuven. Het steuncomité verschafte hun klecderîen en geld: ongeveer G000 frank werd er aan uitgegeven. Écne nieuwe aankondiging spoort de overblijvenden aan om werk te vragen aan het Duitsch „Industrie-Biiro", want ,,zîj die niet genoegzaam werk zul-lan hebben, zullen aan den" eersten op-roep moeten beantwoorden." In Tubize werden ongeveer 2000 burgers gedeporteerd ; in Braino-J'Alleud, 700 à 900. De Duitsehers hebben vooral niet-werkloozen medegevoerd. En zul'.v onrecht v.'ordt in België da-gelijks opnieuw gcpleegd ! Is het dan te verv^nderen dat onze moedige bisschoppen met verontwaardiging een noodkreet hebben doen weerk'linken (or de opoabare meening ? Met welk recht zou men nog durven spreken over ka-tholicke moraal, over internationale ver-dragen, over natuurwêtteû en positieve wetten, als men zulke schandelijike ver-krachting der. heiligste rechten moest la-ten geschieden zonder lcrachtdadig protest aan te teokencn ? Ook riclitte kardinaal MERCIER, reeds den 19en October, volgend schrijven tôt den gouverneur-generaal von Bissing : Mechelen, den 19en Oct. 1916. Aartsbisdom Mechelen. Mijnheer de Gouverneur Generaal, Ivort na do overgavo van Antworpen, vroeg de bevolking, buiten zich zelf van angst, zich af, wat er zou geworden van do Belgen, dio den leeftijd hadden om de wapens te dragon, of tôt dien 'leeftijd zouden komen vôôr het eindo van de bozetting. De vaders en moeders smeekteii xnij zoozeer om tusschenkomst, dat ik Mijnheer don Gouverneur van Ant-werpen, baron von Huene, ging onder-vrage». De?ze was wehvillend gonoeg om mlj gerust, te stellen en mij to machti-gen ook de angstige ouders gerust te stellen. Nieltemin liep te Antwerpen het gorueht, dat to Luik, te Namen en te Charleroi, jongelingen waren aangehou-den en met gc-weld naar Duitsehland ge-, votrd. Ik verzocht dus beleefd, Mijnheer ' den Gouverneur von Huene, om sehrifte-lfjke bevestigiug van hetgeen hij mij reeds mondeiings had gowanrborgd: dal niets dergelijks te Antwerpen zou ge , beuren. Aanstonds antwoordde hij mij, [ dat do geruehten omtrent de wegvoerin-gen ongegrond waren en overhandigde j mij, _ zondor aarzelen, onder andere ver . klaringen ook doze : ,,Do jongelingen hobben gieenszins te vreczen naai Duitsehland vervoerd to worden, noch > om er in 't leger ' to worden ingelijfd ■ noch om er dwangarbeid to verricliten.' Deze geschreven en onderteekende ver • klaring werd openlijk medegedeeld aar 1 do geestelijken en do geloovigen der • provincie Antwerpen, zooals Uwe Excel lentie er zich kan van overtuigen dooi het hierbij ingesloten document van 1( ■ October 1914, dat in aile kerken • werc • voorgelezen. t Zoodra uw voorganger, wijlen baroi ■ von der Goltz, te Brussel was aangeko 1 men, had ik de eer mij bij hem aan ti 1 melden en vroeg ik hem dat hij de waar t borgen, mij door genoraal von Huern - voor de provineLo Antwerpen geschon - ken, van kracht zou willen verklarei - voor het geheele land en zonder beper - king van tijd. Mijnheer de gouverneur 1 generaal behield mijn verzookschrift, or 5 het rustig te onderzoeken. Hij was zoi s beleefd 's anderen daags zelf naar Me - chelen te komen om mij zijne toestem ming te brengen en, in bijzijn van twe 1 adjudanten en van mijn particulier se ; cretaris, bevestigde hij mij de belofte, da - do vrijheid der Belgische burgers zoi - geëerbiedigd worden. , Dusdanig-e verbintenissen in twijfe - trekken, ware eeno beleediging gewees . voor de personen dio ze onderschreve: i hadden en ik werkte bijgevolg, met s 1 do overtuigingsmiddelen waarover ik b< schikte, om do steeds aanhoudende or - ru.-t der bet'rokkene familiea te bedaren , En z;e, nu ontrekt uw gouvernemen j- aan hunne ^amiliën werklieden die, zor 1 der het to .willen, do werkloosheid te: prooi zijn gevalien, verwijdert hen mol geweld van hunno vrouwen en voert hen wég naar het land van den vijand. Tal-rijke werklieden hebben reeds dit onge-lukkig lot ondergaan; nog meerdere voç-len zich door dezelfde gewelddaden bé-dreigd.In naam dor onschendbaarheid der wo-ningen en der vrijheid van arbeid der Belgische burgers ; in naam der oû,-schendbaarbeid der familiën in naani der zedelijke belangen die door het régi em der deportatie zouden in goyaôf gebracht worden ; in naam van het. ge-geven woord van den Gouverneur der piovincie Antwerpen en van den Gouverneur Generaal, den onmiddelijken veï-tegenwoordiger van het hoogsto gezag in het Duitsche Keizerrijk, verzoek ik cerbiedig Uwe Excellentie de varordenin. gen tôt dwangarbeid en deportatie voof do Belgische werklieden afgekondigd te' willen intrekken en de reeds weggevoer*-de burgers naar hunne haardsted'en te laten teruglceeren. Uwe Excellentie zal begrijpen lioé' zwaar mij de last zou wegen der V«r-antwoordeïijkheid, die ik «zou to drageQ hebben tegenover de families, indien he>t vertrouwen, dat zij U, door mijne tuS-schenkomst en op mijn aandringen hebben geschonken, op zoo droevige wijzè werd teleurgesteld. 'l'rots ailes houd ik mij overtuigd, dat zulk^ niet zal gebeuren. Adnvaard, Mijnheer de Gouverneur Generaal, do betuiging mijmer ware h Wg-achting.(w. g.) D. J. Kardinaal MERCIER, Aartsb. van Mechelen. Aan Zijne Excellentie Baron von Biesing G ou ver neur-Generaaf, Brussel. Na Gouverneur-Generaal von Bissing, is, op dozen oogenblik, do voorna&mst^ Duitsche Overheidspersoon in België, baron von der Lanckeo, chef van df politielce afdeoliug to Brussel. Aan heitt liet dan ook de kardinaal van Mechelen! eon afschrift geworden van zijn proteel gericht toi; Generaal-Gouverne-ur vo?jt Bissing, alsmede dit begeloidend schrijh ven : Mechelen, den 19en October 1915. Aartsbisdom , 1 p> Mechelen., ( . 1 Mijnheer de Baron, Ik heb de eer aan Zijne Excellent^ baron von Bissing, een briel te do«a toa^ ; komen, waarvan ik hierbii een afschrili insluit. | Zoo menigmaal heeft Mijnheer deGoiu. verneur-Generaal, zelfs in het openbaary zijn wil te kennen gegeven om een aan^' zienlijk godeelto zijner zorgen te best^j den aan do belangen van het bezetté' "' land; zoo dikwijls hebt U zelf, Mijnheop do Baron, den wensch bevestigd: der Dui^ eohe overhedon om, onder het regiem j der bezetting, den staat van oorlog, dot eerste dagen niet te bestendi^en, dat ilÇ niet kan gelooven aan de uitvoeringi deflf"; vorordeningen waarmede uw gouverne^ ment de werklieden bedreigd, die, togen|~ . hun wil en dank, do werkloosheid teÇ prooi vielen. Ik hoop dat U bij de hoogere overhe-den al uwen invloed zult aanwenden oriji zulken aanslag te voorkomen. En spreek ons niet, bid il? U, van dq noodzakolijkheid de openbare orde te b<£ sehormen of den last der openbare lief-dadigheid te verminderen. Spaar ons d^l ze bittero spotternij. U weet wel, dat df! ■ openbare ordo niet bedreigd wordt en, i dat, indien zij in gievaar verkeerde, aj-. len die eenigen zedelijken of burgerli|-kon invloed kunnen uitoefenen, U spofl-! taan krachtdadige hulp zouden biedenr. . De werkloozen komen niet ten lasteva^j > de openbare liefdadigheid; niet uit uw^ . financiën wordt hun de ondersteuning 5 verschaft. Oordeel of het niet evenzeer in het bàjj 1 lang js van Duitsehland als in ons b$> - long, dat de verbintenissen aangogaaiy] . door twee hooggeplaatsto personen vaa ! uw keizerrijk geëerbiedigd worden. 3 Ik vertrouw dat mijne pogingen bij - Mijnheer den Goiwerneur-Generaal en bij . U, niet verkeerd uitgelegd 0! miskends e zullen worden en bid U, Mijnheer d# - Baron, te willen aanvaarden de betutf t ging mijner bijzondere achting. | 1 (w.g.) D. J. kard. MEROIEB^ Aartsb. van Mechelen. , Aan Mijnheer den Baron van de# Lancken, chef van do politieke aldef» ! ling bij den Gouverneur-Generaal. V Brussel. * • (Wordt vervolgd.) , 9 Oe ontvoerden van Geldenaken. \ t ,Vrijda,g 17 dezer zijn; 7 lange treinen. vol' .- geldeporteierden van het kanton, Geddenaketi' 1 door Luik naar Duitsehland gespoord» ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes